Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Local

Hate Message Senders Be Aware

Local

User Rating: / 1
PoorBest 

Hate message senders be aware

WEDNESDAY, 27 MARCH 2013 15:59

The Police said today the CID was investigating instances where ‘Short Message Services’ (SMS) had been sent to incite racial hatred and communal feelings. Two suspects had been arrested in this regard.

They said the Police was monitoring the circulation of such messages with the use of modern equipment and anyone who was caught circulating such a racial and communal nature would be dealt with severely by the law.

http://www.dailymirror.lk/news/27296-hate-message-senders-be-aware-.html

 

விடுமுறை தினங்களை நாட்டின் அமைதிக்காகவும், சகவாழ்வுக்காகவும் பயன்படுத்துவோம்

Local

User Rating: / 4
PoorBest 

 

ACJU/NGS/052/2013

March 27, 2013

ஊடக அறிக்கை

விடுமுறை தினங்களை நாட்டின் அமைதிக்காகவும், சகவாழ்வுக்காகவும் பயன்படுத்துவோம்

எதிர்வரும் விடுமுறையைக் கழிப்பதற்காக நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களுக்கும் சுற்றுப் பிரயாணங்கள் செல்ல உத்தேசித்துள்ள முஸ்லிம்கள் முடியுமான வரை நாட்டின் தற்போதைய நிலமையைக் கவனத்தில் கொண்டு அவற்றைக் குறைத்துக் கொள்ளுமாறும், அவ்வாறு செல்பவர்கள் இஸ்லாத்தின் வரையரைகளைப் பேணி நடந்து கொள்ளுமாறும் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா வழமை போன்றே இம்முறையும் அனைத்து முஸ்லிம்களையும் கேட்டுக் கொள்கின்றது.

 

New Laws to Curb Religious Cults?

Local

User Rating: / 2
PoorBest 

New Laws to Curb Religious Cults?

WEDNESDAY, 27 MARCH 2013 05:57

The Religious Affairs Ministry intends to introduce a legislation that enables authorities concerned to take action against anyone distorting the original teachings of the four main religions- Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity, officials said yesterday.

Ministry Secretary M.K.B. Dissanayake told the Daily Mirror that a dialogue with the relevant stakeholders had been initiated in this regard to introduce such a law in the country.  However, Mr. Dissanayake said the Ministry is yet to identify modalities for a mechanism to curb distortions of original teachings of the main religions.

“It is a difficult task. We are yet to draft the bill to be presented in Parliament,” he said.

In Sri Lanka, there are cases where various religious cults have been formed challenging the original teachings.

Asked whether a new law would be introduced to deal with sacrilegious items   being imported to the country, he said such activities should be curbed through the normal law of this country only.

http://www.dailymirror.lk/news/27268-new-laws-to-curb-religious-cults.html


 

Anti-Muslim Campaign is Anti-Sri Lanka

Local

User Rating: / 5
PoorBest 

 

Anti-Muslim Campaign is Anti-Sri Lanka

IN THE NATIONAL INTEREST

By Javid Yusuf

Sri Lanka’s attempts at national reconciliation have received a major setback with the latest inter-communal tensions in several parts of the country.

Picking up the pieces after a protracted and debilitating civil war that drained national resources for over three decades would be a daunting task for any country. If it is a country which is on the bottom half of the economic ladder the task of rebuilding becomes that much more difficult. Moreover, creating new problems for ourselves would mean facilitating a situation which impedes any process of reconciliation. A repetition of the tragic events of the past is a luxury that Sri Lanka and its people can ill afford.

When every effort should be made to identify the mistakes of the past and correct them, we are allowing irresponsible small groups to do just the opposite and adding to our list of problems. With the process of reconciliation between the Tamil community and the State as well as between the Tamil and Sinhalese communities still finding its feet, making the Muslims insecure renders the nation building project an even more formidable task.

The current anti-Muslim campaign has come as a rude shock and a bolt from the blue to a community which had been peacefully going about its day-to-day lives without treading on anyone’s toes. The virulent nature of the discourse and the manner in which it has been carried out clearly reflects a desire to target the Muslims rather than a genuine attempt to address Sinhalese or Buddhist concerns. Any concerns of a community can and should be discussed and addressed through dialogue and discussion in a sensitive manner without recourse to public platforms and street demonstrations that inflame passions and spread insecurity among people.

 

SLTJ Press Conference

Local

User Rating: / 10
PoorBest 
 

“Goni Billa” Hate Speeches of Bodhu Bala Sena Cause Rise in Attacks on Muslim Women in “Abaya” Attire

Local

User Rating: / 30
PoorBest 

 

“Goni Billa” Hate Speeches of Bodhu Bala Sena Cause Rise in Attacks on Muslim Women in “Abaya” Attire

20 March 2013, 5:55 am

By  D.B.S.Jeyaraj

There is much concern among members of the Muslim community in Sri Lanka over the increasing number of unprovoked attacks on Muslim women wearing the “Abaya”, the robe like overgarment that covers the whole body

The issue is being viewed with concern at discussions of the Muslim community in different places in Sri Lanka and also features prominently in exchanges of views conducted via various media organs.

It is learnt that this issue was delved into at a recent meeting between some Muslim members of Parliament and representatives of the All Ceylon Jamiyathul Ulama(ACJU)that was convened by Cabinet minister of Urban Affairs AHM Fowzie to examine the full implications of the “Halal”certification Issue.

ABAYA

What is troubling the community most is the phenomenon of rising incidents concerning Muslim women in the Country wearing the Abaya.

 

Ven. Samitha Thero's speech at "Unity in Diversity" forum

Local

User Rating: / 2
PoorBest 
 

Ven. Dhambara Amila Thero's speech at "Unity in Diversity" forum

Local

User Rating: / 9
PoorBest 
 

All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) Meets Muslim Ministers and MPs

Local

User Rating: / 5
PoorBest 

 

All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) Meets Muslim Ministers and MPs

Following the invitation of the Senior Minister Hon. M.H.M. Fowzie the Executive Committee of All Ceylon Jamiyyathul Ulama met the Muslim Ministers & MPs on Monday evening, 18.03.2013 at the Dehiwala Jumu'ah Masjid.

Hon. Minister M.H.M. Fowzie said that the meeting was arranged to bring about a well-defined decision on the Halaal Issue which continues to be havoc.

The participants came out with various opinions. Some insisted on the complete cessation of the issue of Halaal Certification, while some others said that Jamiyya has taken the right decision, but leaving apart the Halaal issue we should try to bring an end to the other issues uprising day by day. And, some others said that Jamiyya's decision was acceptable; but, we must arrange it to be released officially.

Mufti Rizwe, the President of ACJU, updated clearly every step taken, and every decision taken and the reasons for every decision taken on the Halaal issue. He also explained the final decision taken after discussing with the Muslim members of the Parliamentary Sub-Committee.

 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் உயர்மட்டக் குழு மற்றும் பாராளுமன்ற முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள் மத்தியில் அவசர சந்திப்பு

Local

User Rating: / 2
PoorBest 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் உயர்மட்டக் குழு மற்றும் பாராளுமன்ற முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள் மத்தியில் அவசர சந்திப்பு

ACJU/NGS/049/2013

2013-03-19

ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் ஊடக அறிக்கை.

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் உயர்மட்டக் குழு மற்றும் பாராளுமன்ற முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள் மத்தியில் அவசர சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக கௌரவ அமைச்சர் எம்.எச்.எம்.பௌஸி அவர்கள் அழைப்பு விடுத்ததையடுத்து மேற்படி சந்திப்பு நேற்று 2013.03.18 திங்கட் கிழமை மாலை தெஹிவளை ஜும்ஆப் பள்ளிவாயல் மேல் மாடியில் நடைபெற்றது.

ஜம்இய்யாவின் உயர்மட்டக் குழு உலமாக்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வருகை தந்திருந்தனர். ஹலால் விவகாரம் தொடர்ந்தும் அமைதியின்மைக்கு காரணமாக இருப்பதாகவும் இது சம்பந்தமான பூரண தெளிவையும் தீர்க்கமான முடிவையும் எடுப்பதற்காகவே இக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்த கௌரவ அமைச்சர் எம்.எச்.எம் பௌஸி அவர்கள் கூறினார்கள்.

இது சம்பந்தமாக அங்கு வருகை தந்திருந்தோர் பல்வேறு கருத்துக்களைக் கூறினர்;. ஜம்இய்யத்துல் உலமா உடனடியாக தனது ஹலால் சான்றிதழ் வழங்கும் பணியை முற்றாக நிறுத்தவேண்டும் என சிலர் வேண்டிக் கொண்டனர். ஜம்இய்யா தற்பொழுது எடுத்திருக்கும் முடிவு மிகச் சரியானது எனவே நாம் ஹலால் விவகாரத்தை விட்டு விட்டு அன்றாடம் உருவாகி வரும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வையோசிப்போம் என்று மற்றும் சிலர் கூறினர். ஹலால் விடயத்தில் ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிலைப்பாடு சரியானதே எனினும் அதனை உத்தியோக பூர்வமாக அறிவிப்பதற்கான ஏற்பாட்டை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று வேறும் சிலர் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.

 

Population: Census expert disputes anti-Muslim claim

Local

User Rating: / 2
PoorBest 

 

Population: Census Expert Disputes Anti-Muslim Claim

March 18, 2013, 10:29 pm

By Dasun Edirisinghe

A senior census and statistics official yesterday disputed a claim being propagated in the country that the Muslim population is likely exceed that of the majority community. The Sinhala population in the country is 74.9 per cent according to the Basic Population Information Report of the Census of Population and Housing 2011.

Director, Population Census and Demography Division of the Department of Census and Statistics, Indu Bandara said that according to the 2011 census, the Muslim population was 9.2 per cent and the Sinhala population was 74.9 per cent. Sri Lankan Tamils and Indian Tamils were 11.2 and 4.2 per cent respectively.

The census taken in 1981 showed that the Sinhalese accounted for 74 per cent of the population, Muslims 7 per cent, Sri Lankan Tamils 12.7 per cent and Indian Tamils 5.5 per cent.

 

Some elements trying to disturb racial, religious harmony: IGP

Local

User Rating: / 5
PoorBest 

Some Elements Trying to Disturb Racial, Religious Harmony: IGP

FRIDAY, 15 MARCH 2013 22:26

Police Chief N.K. Illangakoon today warned that some elements appeared to be making a subtle attempt to disturb racial and religious amity and co-existence that prevail in the country.

He said in a statement that the police department was committed to ensure the safety and security of everyone belonging to all races and religions and vowed to treat everyone equally.

   

අසල්වැසියා හා සහජීවනය

Local

User Rating: / 24
PoorBest 
ඕනෑම ජාතියක අන්තවාදය බැහැර කර සහජීවනයෙන් ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවත්, අපේ අසල්වැසියා පිළිබඳව සුභවාදිව සිතන්නට අවශ්‍ය කරුණු පිළිබඳවත් මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ජා කෙරේ.
 

MUSLIM PHILOSOPHY : People convert to this religion of peace

Local

User Rating: / 7
PoorBest 
Fourth response to Shenali Waduge :

MUSLIM PHILOSOPHY : People convert to this religion of peace

Hameed Abdul Karim
Amidst her usual racist ranting and hypothetical hyperbole that somehow Islam will subtly subdue ‘Sinhala Buddhism’ in Sri Lanka, Shenali Waduge (Daily News February, 28, 2013) challenges me to show her if there is ‘any Christian or Muslim country in the world where the State has contributed to building a Buddhist place of worship’.
   

Page 5 of 10

Login Form