Tuesday, November 13, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Latest hooliganism under organized “hate Muslim” campaign

By Latheef Farook

User Rating: / 14
PoorBest 

Attack on Dambulla Mosque

By Latheef Farook

The   attack to demolish the Dambulla Khairiya Jumah Masjd Friday 20 April 2012 is not the “beginning” as stated by the pro government Buddhist monk who led the mob to attack the mosque in an act of sheer lawlessness.

This unfortunate incident in fact is the latest in the series of provocations unleashed to set the Muslims, who pose no threat or nuisance to anyone, against Sinhalese. Most Sinhalese, especially those in the Dambulla area, distanced themselves from this vandalism stating that “we are living in peace with Muslims and this was done by people brought from outside”.

The unanswered question is who are these hired gangsters brought in from outside, who brought them and why did they agree to come?

Since the LTTE’s military defeat in May 2009 some racist elements who do not represent the mainstream Sinhalese began an organized campaign demonizing Islam and Muslims poisoning the minds of the majority community. First they used websites and the print media. Some of the articles in these websites resembled Sinhala translations of such campaign undertaken by Jewish funded websites.

These websites raised controversy over Daftar Jailini or Kuragala, 15 miles off Balangoda, which has been regarded as a holy place and visited by Muslim for centuries.

Sri Lanka’s well known journalist late M.M.Thawfeek in his book “ Muslim mosaics” pointed out that Dafter Jailani was the meditation centre of Islam’s greatest saint Qutub Mohiyaddin “Abdul Cader Jailani”. The saint and his companions meditated here after pilgrimage to Adam’s Peak. During the saint’s sojourn of twelve years in this spot, the area was a close-set mountainous jungle”.

In fact there has also been a belief that the 14th century famous Moroccan traveler Ibn Batuta visited this place when he visited the “Foot of Adam” (Adam’s Peak) on his way to China from Delhi.

The chauvinist unleashed a fierce campaign whipping up a campaign to destroy this spot claiming that this is a Buddhist holy place grabbed by Muslims.

In the midst on 14 June 2011 around 11 pm Buddhist monks together with others attacked the more than four centuries old shrine of Sheikh Sikkandar Waliullah at Anuradhapura under the watchful eyes of the police. Muslims made a complaint to police and maintained calm. Later police filed case against the vandals.

It was as part of this program that mobs brought in from outside, led by a  monk, tried to destroy the Dambulla mosque and triggered the latest controversy pitting the two communities against each other not to promote Buddhism or build up a   better Buddhist society but, perhaps, for  political gains.

In an article   published in the Sunday Times on 11 September 2011, I highlighted   the orchestrated hate campaign against Islam and Muslims and the move to deprive them of employment and other opportunities to cripple their economic lifeline.  Here I reproduce the article for those who are interested;

There is a growing feeling and fear among the island’s Muslims that a sinister campaign has been underway inciting Sinhalese against them. This campaign, involving eight Sinhalese language websites and ten English language sites, portray the island’s Muslim community as a threat to Sinhalese, Buddhism, Sinhalese culture and the country as a whole.  They also started publishing articles inciting Sinhalese against Muslims.

One such article was on 1915 Riots in a Sinhala language daily .Hand in hand there was also campaign against cattle slaughter to rouse anti Muslim hysteria. This has been quite open and there are bill boards urging to stop cattle slaughter of what they describe as “milk giving mother”. The irony is that this orchestrated campaign by a handful of racists show that they have learned no lessons from the recent past.

All what the country needed now is to seek every possible means to heal the deep rooted wounds and help bring communities together to move the country ahead. Instead this potentially destructive campaign has taken the country back to the recent dark years.

In the recent past racist elements often said that “we will deal first with the Tamils and then take care of Muslims”. Now that the Tamils are weakened following the LTTE defeat, Muslims begin to question whether the racist elements are turning their guns on them. It is common knowledge that some, as rightly described by the Western Province Governor Alavi Moulana as professional extremists, in sheer display of ignorance, openly demand that the Tamils leave for Tamilnad and Muslims go to Saudi Arabia leaving the island solely to Sinhala Buddhists.

There were also several reports of incidents threatening mosques including attack on Muslims at prayer in Kurunegala district. A principal of a leading girl’s school in Colombo, named after a late prime minister, has told a Muslim woman, an old girl of the same school and a lawyer, not to enter the school premises wearing shalwar kameez-one of the most decent dresses for women in the world. If this is kind of racism can be found in the seat of learning what could one expect from students.

The irony is that such activities, in complete violation of Buddhist teachings, have been committed by a small number claiming to be   guardians of Buddhism. Earlier they realized the reality that Sri Lanka is a multi racial, multi religious, multi lingual and multi cultural country where Sinhalese, Tamils, Muslims and all others inevitably need to live together , will be better for   all   and the country.

It is also a fact that politicians from all shades of opinion survived and thrived on racism which turned the country into a killing field. One should not forget that this same group made, according to many reports, fortunes during the 30 year ethnic war which they were responsible for. Now that the war is over this group is without business and, perhaps, may be trying to precipitate another crisis to thrive on others’ misery.

The irony is that these websites also started writing articles hailing Israel

Israel, sworn enemy of Islam and Muslims worldwide, which described Sri Lankans as ‘Monkey Looking People’ and trained both the LTTE cadres and the Sri Lankan government troops at the same time, has managed to sneak into Sri Lanka despite being expelled time and again. Do the politicians, journalists, businessmen and others who hob knob with Israelis , of course for cheap perks, know who these Israelis are, what their crime records have been and why peace loving people worldwide despise them?

Perhaps most people may not know that one of the main agendas of Israel has been to use racist elements to unleash violence against Muslims.

For example, citing Indian Interior Ministry report New Delhi based fortnightly “Milli Gazette” of 1-15 December 2009, disclosed that Hindu extremist organizations get lots of money from Israel via Europe to incite communal riots against Muslims. The report added that “in 2008 alone RS 7877 crores were given to Hindu extremist organizations which they used for subversive activities in the form of riots,bomb blasts and creating circumstances detrimental to Muslims. The report added that “investigation gives credence to the belief that Hindu terrorists are poisoning the socio-political atmosphere in India and Israel is helping them through financial help”.

Now the question we must ask ourselves is, ‘what is the guarantee that the Israelis would not do the same thing here in Sri Lanka’? Don’t be surprised if we find there are mercenaries operating in Sri Lanka.Can the island afford to take this risk especially at a time when all communities are looking forward to a peaceful future?

Already Israelis have started spreading their tentacles here winning politicians, local media, businessmen and others by dining and wining, sponsoring free trips to Israel, excursions and numerous other such incentives. Judging by the numerous distorted articles   that appear in the print media it looks like they have penetrated certain section of the local media.  Most journalists may be ignorant of the blood soaked history of Israel; it’s never ending atrocities and the sufferings of Palestinians at the hands of the Zionist government. They then become easy prey to Israeli manipulations.

The Muslim world, especially those in the Middle East, look to Sri Lanka with warmth and friendship .In response to Sri Lanka’s steadfast support to Palestinians some of these countries provided economic assistance and came to our rescue during difficult times including the recent war against LTTE. Of course with no strings attached. Almost a million Sri Lankans work in the Gulf States, remitting billions and cementing the island’s friendly ties. Which begs the question “is there any need to jeopardize this longstanding friendship and goodwill”?

Under the circumstance Muslims, living scattered all over the island and who suffered a great deal during the ethnic war as they refused to support Tamil separatist war, can only   turn to responsible elements in the Sinhalese community to ban this hate campaigns ,avert a potential disaster and save this country which cannot afford another carnage.

Login Form