Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Escalating Violence: Renewed assaults on the Muslim community

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Featured image courtesy Paula Bronstein/The Global Mail

Post war Sri Lanka saw a wave of attacks targeting the Muslim community by Buddhist extremist groups. The Mahinda Rajapaksa government allowed these extremists free rein, which caused extensive damage, including injuries and the damaging of Muslim-owned property. This resulted in the Muslims voting en-bloc to overthrow the once indispensable Rajapaksa regime.

The regime change brought about a lull in Buddhist extremist activity but tensions restarted with land issues in Musali, when groups claimed that Muslim IDPs, returning from the 1990 eviction by the LTTE were being illegally settled within the Wilpattu forest reserve. President Maithripala Sirisena made public statements claiming that the former Minister Basil Rajapaksa who headed the Presidential Task Force for Northern Development had allocated land within the Wilpattu reserve. Later he retracted this statement, and said not a single inch of Wilpattu reserve had been encroached. The groups continued their campaign to deprive the Muslim IDPs of their right to return.

This led to a build up of campaign by the Bodu Bala Sena (BBS), the Sinhala Ravaya and Ravana Balaya. Soon, they were joined by a few more ‘Facebook warriors’ – Mahason Balaya, The Sinhale Jathika Balamuluwa (SJB) and Dan Priyasath who used new media technology to spread hate and violent messages. Most of these groups found this an opportunity to hoodwink Buddhist corporates and the Sinhalese Diaspora in South Korea, Australia, Europe and America to fund the saviours of Buddhism in Sri Lanka.

In the absence of stern action by the Government or the Buddhist hierarchy of Mahanayake’s, Ven. Gnanasara and company went on a major racist offensive against the minorities. Did Yahapalanaya consider these racist assaults as freedom of expression or did the Sirisena-Wickremesinghe government of good governance provide subtle support to these extremists in the hope that they could break the dominance of the Sinhala Buddhist vote bank by the Rajapaksa’s joint opposition? Evidence points to the latter as no action has been taken despite numerous police complaints and legal action instituted by Muslims.

The end of Sinhala and Tamil New year celebrations saw renewed assaults on the Muslim community by extremist Buddhist forces. Since the dawn of April 16th, there have been at least twenty incidents of violence or attempted violence, hate, intimidation and threats to the Muslims, their places of religious worship and business. These renewed threats are from Bodu Bala Sena, Sinhala Ravaya, Sinhale, Mahason Balaya to name a few.

The Secretariat for Muslims (SFM) a Muslim civil society organisation documented 538 incidents against the Muslims from 2013 to 2015. The following is a documentation of the violence against Muslims during the last 5 weeks:

16th April, 2017

Petrol Bombs thrown at shops in Godapitiya

Four shops owned by Muslims were attacked with petrol Bombs in Godapitiya, Porruva. This incident went unreported due to the pressure brought by the local police. This was not even reported in the social media by local residents, fearing further police intimidation. Even after a month, the police have still not been able to investigate and apprehend the perpetrators of this act of violence.

20th April, 2017

Land Grab at Irrakamam in Mayakkali

2 1/2 Acres of land owned by Muslims was forcibly taken over in Irrakamam in Mayakkali. No police action has been taken even after complaints have been lodged.

25th April 2017

Incitement by Ven. Gnanasara Thero in Irrakamam.

Ven. Gnanasara thero visited Irrakamam and made a very provocative speech violating his bail conditions. Police complaints have been made and no action has been taken up to to date.

8th May 2017

Myanmar Boat People

Ven. Gnanasara Thero claimed at a press conference that refugees from Myanmar had arrived in Sri Lanka with the intention of invading our land. These refugees were arrested at sea by the Sri Lankan navy while they were attempting to flee to Australia by boat due to the atrocities of the racist Myanmar government. This statement was purely meant to provoke the Sinhala Buddhists.

10th May 2017

Vesak celebrations

Vesak celebrations with Bodhi pujas were held in Irrakamam in Mayakkali, a predominantly Muslim area with the intent to provoke, but the Muslims showed much restraint and no untoward incidents were reported.

May 14th 2017

Threatening Muslims in Onegama in Polonnaruwa

A group of Buddhist monks led by Ven. Galagoda Aththe Gnanasara Thero threatened Muslims in Onegama in Polonnaruwa and broke their huts and livelihood means. The Police who were present did not attempt to stop this mob from causing this violence. Hiru TV showed the destruction of the huts of the Muslims. Here again, Ven. Gnanasara Thero insulted Allah subahanauwa ta’aala in the most derogatory and inflammatory way. Defaming of Allah subahanauwa ta’aala, is the most blasphemous insult that no Muslim will tolerate. Police complaints have been made with video evidence and they have failed to take any action yet.

15th May 2017

Attack on the Muslim Village of Selvanagar in the Trincomalee District

The entire Muslim population of Selva Nagar in Thoppur (Tricomalee District, bordering Seruvila and Muthur electorate) were threatened by a mob of outsiders, led by Buddhist monks. A large number of Muslims have fled the area due to this intimidation. The local temple (Pansala) currently owns six acres and they are now attempting to claim 49 acres of Muslim lands insisting that these are archaeological sites. Muslims have been living and in possession of these lands for over a hundred years. Residents claim that these extremists are trying to drive them out as the LTTE did during the ethnic conflict.

15th May 2017

A fire broke out in Panadura Mosque .

It is suspected that extremist elements may have attempted to set the mosque on fire using a petrol bomb. This is the second petrol bomb attack. They had also set alight a garbage dump close by. No police action has been initiated.

15th May 2017

Masked men attack Kohilawatta Ibrahim Jumma Mosque

Unidentified men had arrived on motorbikes and attempted to attack the mosque. When some workers who were doing renovation had come out, they had left on their bikes.

16th May 2017

Insults Allah:

Once again, Ven. Gnanasara Thero insults Allah subahanauwa ta’aala in the most demeaning way at a press conference.

16th May 2017

Attack on Muslim Selva Nagar in Thoppur

A large group of Buddhist extremists numbering about 200 had gone to Selva Nagar in Thoppur with clubs and swords and caused extensive damage to 16 houses and property. No police action has been taken despite several complaints.

16th May 2017

Gang Attacks Kohilawatte Mosque

The Kohilawatte Mosque, in Sedawatte, was attacked with stones and clubs, around 1:30 p.m. by an unidentified gang, resulting in extensive damage. Wellampitiya Police has been provided CCTV footage of the attack and no arrests have been made as yet.

May 17 2017

Two Shops In Panadura Attacked

Two Muslim owned shops were attacked in Panadura and extensive damage caused to its furniture, equipment and fittings. One was a bakery and the other was a communications facility.

May 18th 2017

Last Chance Electrical showroom burned

The Last Chance show room in Wennappuwa has been set on fire and burnt down completely on the night of 17th May. The losses are estimated at several millions.

21st May 2017

Mallawapitiya mosque in Kurunegala Attacked

A procession led by Ven. Gnanasara, which was going to Ibbagamuwa, was stopped by police. Thereafter, Ven. Gnanasara and other Buddhist extremists claimed that they were being stopped at the call of the Muslims and abused in raw filth. They called on the crowd that had gathered to attack the Muslims. Six petrol bombs had been hurled at the Mallawapitiya mosque causing damage. Police have not arrested anyone yet.

21st May 2017

A Cosmetic Shop in Elpitiya burned

A cosmetic store owned by a Muslim was set on fire causing extensive damage. Police have still failed to make a comprehensive investigation.

22nd May 2017

A leather Store in Wijerama Junction, Maharagama set alight

A leather store belonging to a Muslim at Wijerama Junction, Maharagama has been set on fire during the night and completely burned, with heavy losses.

It is very clear that Ven. Gnanasara is attempting to prevent his arrest over the Homagama magistrate’s complaint of contempt of court and intimidation of witnesses. He is attempting to generate protests from the majority Buddhist community by claiming that he is being arrested on the charges filed by Muslims. He has continued to violate his bail conditions, and is aware that he has very little chances of evading arrest. The majority of Sinhalese who do not subscribe to Ven. Gnanasara’s extremism will not move a finger if this racist is arrested. It should be noted that he commanded a mere 27,000 Island wide votes at the last general elections.

The Government of President Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe need to deal with this major crisis which will destabilise their hard earned victory in January 2015. The Muslim parliamentarians, civil society, business community and academia have requested the government to act with a strong resolve to ensure that rule of law prevails. A peaceful environment will ensure the rapid reconciliation of all peoples of Sri Lanka.

Those who enjoyed this article might find “Return of Saffron violence?” and “Blood-and-faith populism and Sri Lanka’s future” enlightening reads.

 

http://groundviews.org/2017/05/22/escalating-violence-renewed-assaults-on-the-muslim-community/

Login Form