Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

10 Tips to Kick the Backbiting Bug

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

Backbiting is easy to commit. A perfectly acceptable conversation can take a nasty turn in an instant. You can find yourself backbiting without even realising how it happened. Someone asked the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) about backbiting and he said, “It is to mention about a man what he does not want to hear.” He said, “Messenger of Allah! Even if it is true?” The Messenger of Allah (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) said, “If you utter something false, then it is slander.” (Muwatta)

Many people do not realise how broadly ‘backbiting’ is defined. Backbiting includes listening as well as making statements. It can be done by words, a glance, gestures, or writing. That a person might make the same statement (verbal or otherwise) in the presence of the absent person is no excuse.

The gravity of backbiting is reflected in Allah Ta'ala's description of it: “Would one of you like to eat the flesh of his dead brother?” (49:12)

And the punishment is severe, as described by the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam), “When I was taken up to heaven I passed by people who had nails of copper and were scratching their faces and their breasts. I said: ‘Who are these people, Gabriel?’ He replied: ‘ They are those who were given to backbiting and who aspersed people’s honour.’” (Dawud)

Fortunately, backbiting can be avoided. Here are 10 tips that should help you curb this nasty habit:

 

1. Increase your knowledge


Islam is a religion for thinkers. We are expected to learn our deen and to research what we do not understand. Allah Ta'ala instructs in the Qu’ran, “And say: ‘My Lord! Increase me in knowledge.” ( Ta-ha:114)

A person cannot adequately address backbiting unless she knows the Islamic rulings that govern it. Each of us has the responsibility to learn what constitutes as backbiting, when it is permissible to speak about an absent person and what to do after we backbite.

 

2. Avoid people who talk about others

Some people have very little to say if they are not talking about someone else. I once told someone close to me about theIslamic prohibition against backbiting and she replied, “Then, we’ll have nothing to talk about.” The sad thing was she was right. Avoid conversations with those who will not stop backbiting, even if you lose a friend or two.

3. Avoid places of gossip

The infamous “water cooler” is well-known as a meeting place for exchanging office gossip. University cafeterias and other lunchroom settings are other notorious places for spreading rumours. The internet with its chat rooms and blogs provides a nearly limitless opportunity to backbite. If every time you eat at the lunchroom, you become involved in backbiting, then find another place to eat. If backbiting is prevalent in certain chat rooms, surf the web for other sites. The point is that you should not place yourself in a setting where backbiting is the norm, because you will become involved in it.

 

4. Don’t ask leading questions

Seemingly innocuous questions can lead to backbiting: “I haven’t seen so-and-so for a while. How is she doing?” Instead of getting a simple reply, the response might be “Did you hear that she … ” Some scholars advise not to ask about an absent person for fear of backbiting.

5. Stop backbiting the first time it happens

If you are in a new situation and people around you start backbiting, let them know immediately that you cannot be involved in such conversations. Make it clear from the beginning where you stand. If you are in a group of non-Muslims who likely do not understand the gravity of backbiting, it presents a great da’wah opportunity. One need not be hostile or self-righteous. The Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) stated: “Keep to gentleness and avoid harshness and coarseness. Gentleness is not found in anything without adorning it, and is not withdrawn from anything without shaming it.” (Muslim)

 

6. Let people know you are trying not to backbite

The more difficult task is to stop backbiting with people whom you have previously engaged in backbiting. A good way to change the dynamic is to let them know the next time you talk with them that you are working hard not to backbite and ask them to help you with it. If backbiting creeps up in the conversation, gently remind them about what you are trying to do. Perhaps, your efforts will encourage them to do the same. If not, refer to Tip #2.

 

7. Maintain a policy with friends to remind each other not to backbite

Make a commitment with your friends to help each other not to backbite. If you discuss it beforehand, your friends should feel comfortable reminding you if you slip and you should feel comfortable reminding them if they slip. A simple statement such as “Uh oh, I think we may be getting close to backbiting,” should be enough to turn the conversation in the right direction.

8. Play it safe

“He who keeps silence will be safe.” (Ahmad, Tirmidhi) The safest course to avoid backbiting is not to talk about people who are not present in the conversation. If you start with that rule and allow only a few exceptions, you will drastically limit the opportunities to backbite.

9. Forgive those who backbite about you

We all make mistakes and Allah Ta'ala knows that we will sin. We are taught how to repent and how to ask Allah, al-Ghafur, al-Raheem, for forgiveness. We are also encouraged to forgive others as mentioned in the Qur’an: “And let not those among you who are blessed with graces and wealth swear not to give to their kinsmen, Al-Masakin (the needy), and those who left their homes for Allah’s Cause. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (24:22)

Al-Hasan al-Basri explained that what it means to repel evil with good, “When they are deprived, they give; and when they are wronged, they forgive.”

In short, if someone backbites you, forgive them – perhaps you will be treated in the same fashion.

 

10. Remember death often

Since the time of the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam), Muslims have been reminded of the brevity of this life and the consequences in the Hereafter. Some scholars reportedly dug graves in their homes and lay in them to remind themselves that one day they would be in the grave and no longer able to repent for their sins. The Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) sought refuge in Allah Ta'ala from punishment in the grave and we are encouraged to do so as well. When one realises that death can occur at any time and that even the next moment is not guaranteed, the urgency to stop oneself from backbiting becomes very real.

Author : J. Samia Mair

 
ISLAAMINFO

Powered by PHPlist2.10.13, &copy tincan ltd

Login Form