Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Forgotten Heroines: The Housewifes Lament

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

Money is tight. The kids are demanding. Skin is raw from all the cooking, cleaning and chores that have to be done every day. There’s absolutely no time to spare for anything else, whether it’s pursuing further education or volunteering for a special cause.

Does this sound familiar? There are Muslim women all over the world who find themselves at home, living life as domestic stay-at-home mums and housewives. It’s a physically and emotionally demanding job and it’s also a pretty thankless one. How can spending all day serving others, instead of being involved in some kind of noble, public cause, ever be truly fulfilling and worth recognition – not just by people, but by Allah (Subhaanahu Wata'ala) Himself?

Fatimah bint Muhammad is known to be one of the four most perfect women in the entire world.

Prophet Muhammad (Salallaahu Alaihi Wasalaam) drew four lines and said to the Companions, “Do you know what these are?” They said, “Allah and His Messenger know best.” He said, “The best women of the women of Paradise are Khadeejah bint Khuwaylid, Fatimah bint Muhammad, Maryam bint Imran and Aasiyah bint Muzahim (the wife of the Pharaoh).” (Ahmad)

Yet when we look at the biography of Fatimah bint Muhammad (Salallaahu Alaihi Wasalaam), one could say that in comparison to others amongst the early Muslim women, her life was relatively unremarkable. She grew up during a difficult time for her parents, when her father was being publicly mocked and derided for preaching his message; she lost her mother at a relatively young age and she married her cousin Ali ibn Abi Talib when she was about fifteen years old. Some of the most well-known ahadeeth related by her mention how physically demanding her lifestyle was, such that her hands would crack and bleed from the wheat-grinding that she used to do.

What made Fatimah so special? So special, in fact, that she will forever be known as one of the greatest women of Paradise?

Fatimah bint Muhammad is not known for an act of dramatic courage such as that displayed by Nusaybah bint Ka’b during the battle of Uhud, but she too provides an example for a situation that many Muslim women around the world live and continue to face: the everyday drudgery of life as a wife and mother.

Fatimah may have been the most beloved daughter to the Messenger of Allah, who was also the head of the Islamic State and leader of the Muslim army, but that didn’t mean that her life was one of luxury or ease.

Quite to the contrary, Fatimah was the mother of two young boys and ran her household single-handedly. Life was difficult back then, with none of the technologies that smooth our way through tedious tasks today. She used to grind the wheat for her bread with her own hands, to the point that her hands would crack and bleed. Her husband, ‘Ali ibn Abi Talib, was an employee of one of the Ansaar, but the income was meagre and they struggled to survive on a daily basis.

One day, weary and despairing of the toll that their lifestyle was taking on her, Fatimah decided that she would approach her father, RasulAllah (Salallaahu Alaihi Wasalaam). At the time, the Muslims had won a battle and, as a result, had captured several prisoners and other spoils of war. With the reasoning that as a member of the Ummah, she was entitled to some relief, Fatimah went to visit one of RasulAllah’s homes. She did not find her father present, but seeing her stepmother A’ishah, Fatimah shared the story of her bleeding hands and her wish for a maidservant to take on a share of the burdens.

Fatimah went back to her home, and when RasulAllah returned to his own house, A’ishah told him about his daughter’s visit.

That same night, RasulAllah slipped into his daughter’s home, where she and ‘Ali were already lying in bed.

Ali narrates, “I wanted to get up, but the Prophet said, ‘Remain in your place.’ Then he sat down between us until I felt the coolness of his face on my chest. The Prophet said, ‘Shall I teach you a thing which is better than what you have asked me? When you go to bed, say, ‘Allahu akbar’ thirty-four times, and ‘subhanAllah’ thirty-three times, and ‘Alhamdulillah’ thirty-three times for that is better for you both than a servant.’” (Bukhari, Book #57, Hadith #55)

After this, Fatimah never repeated her request for a maid ever again.

It may seem to be a small, insignificant thing, but subhanAllah this was one of the reasons for which Fatimah earned her position as one of the queens of Jannah. Her life was spent quietly serving her Lord, through her sincere intentions behind caring for her husband and children. Around her, there were many sahabiyaat whose lives seemed much more exciting, full of adventure and grandeur. Her stepmother, A’ishah, was a great scholar; her great-aunt Safiyyah bint Abdul-Muttalib was fierce in battle and the women of Madinah were renowned for their boldness in approaching any matter.

Nonetheless, for Fatimah bint RasulAllah, the path to Paradise was simple – though never easy. For every stay-at-home-mother and housewife who feels that her life is too consumed by daily drudgery, who worries that her life is too dull to be of consequence, the quiet strength of Fatimah bint RasulAllah is an inspiration and a reminder that no deed, however small or seemingly insignificant, is overlooked by Allah, the Most Compassionate, the Most Just.

For indeed, Allah does not allow to be lost the reward of those who do good. (Surah Hud, verse 115)

Jannah is not only for the Prophets, the martyrs, the ascetics, or the scholars; Jannah is attainable by every Muslimah, no matter her occupation or station in life. In the eyes of Allah, every sincere Muslim woman who pledges her life to pleasing her Lord is a heroine of Islam.

Zainab bint Yunus

Login Form