Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

By Latheef Farook

பொது ஷூறா கவுன்ஸிலை உருவாக்குவதற்கு முஸ்லிம் அமைப்புக்கள் ஒன்றுபடுகின்றன

By Latheef Farook

User Rating: / 8
PoorBest 

- லதீப் பாரூக்

கடந்த இரண்டாம் திகதி முதன் முறையாக முஸ்லிம் அமைப்புக்கள் தமது வேற்றுமைகளை மறந்து, இடைக் கால ஆலோசனை 3சபையொன்றை அமைப்பதற்கான அறிவித்தலை விடுப்பதற்காக வெள்ளவத்தை மியாமி வரவேற்பு மண்டபத்தில் சந்தித்துக் கொண்டன. முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்நோக்கி வருகின்ற பிரதான சவால்களை எதிர் கொள்வதோடு, தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் காத்திரமானதொரு பாத்திரத்தை வகிப்பதும் இச்சபையின் நோக்கமாகும்.

 

Muslim Organizations Burying their differences to Establish a Shoora Council

By Latheef Farook

User Rating: / 2
PoorBest 

by Latheef Farook

For the first time almost all Muslim religious, social and cultural organisations and groups, buried their differences, and met in one platform under one roof at Wellawatta Miami Reception Hall on Thursday 2 May 2013 to announce the formation of an Interim Consultative (Shoora) Council-ICC.

The main purpose of ICC is to meet the emerging challenges and deal with burning issues facing the community besides seeking to play a role in nation building.

The need for such a body has been felt for sometimes in view of the continuous moral decadence of Muslim politicians who had become community’s shameful liability. Even the others failed to rise up to the occasion to protect the interest of the community.

 

Geneva, Muslims and mainstream local media

By Latheef Farook

User Rating: / 5
PoorBest 

By Latheef Farook

Hundreds of articles have been written in all three languages during the past few months analysing from every possible angle the United States sponsored United Nations Human Rights Council (UNHRC) resolution against Sri Lanka on alleged human rights violations during the final days of the government’s war against the Liberation Tigers of Tamil Elam-LTTE.

However there was hardly an article dealing with the role played by Muslim countries in supporting Sri

Lanka. Most of these countries are actually American allies. This happened last year too when the resolution calling on Sri Lanka to investigate alleged human rights violations was passed by 24 votes to 15 with 8 abstentions.

 

What does the Egyptian election portend?

By Latheef Farook

User Rating: / 8
PoorBest 

“Will it be the climax of a revolution, or will it tear the country asunder?”

Egypt is an ancient country with a recorded history of more than 7,000 years. Known for its pyramids and the River Nile this Mediterranean country linking the Middle East and Africa with Europe was the centre of a flourishing civilization, while most of the world, including the West, was steeped in darkness.

However, with the rise of European imperial powers and their manipulations, Egypt suffered a great deal, especially since the 15th century. Though an ancient country, Egypt had its first ever free and fair elections last month, to elect a president who would rule for the next four years.

The question is whether the forces which rule the world, such as the United States, Europe, pro Zionists Jews who control the US and Europe, Israel and their Arab stooges installed in power in the Middle East together with the Egyptian armed forces, will ever allow democracy to survive, leave alone flourish.

Egypt is often referred to in Arabic as Ummuth Duniya, ‘Mother of the Earth’ and the Egyptians known for their humour and easy going lifestyle proudly claim that “Anyone who tastes Nile water always returns to drink this water.”

 

Dambulla Kahiriya Jumma Mosque

By Latheef Farook

User Rating: / 17
PoorBest 

Symbol of Muslims’ rights and dignity

By Latheef Farook

It is almost a month and half since a mob brought in from outside the area, led by a Buddhist monk, and vandalized Dambulla Khairiya Jumma Mosque on Friday 20 April 2012 in violation of all laws of the country and all known human decency.

The beleaguered Muslims await justice while the mob remains free backed by some undisclosed Buddhist Organizations.

The island is passing through one of its most difficult times in the independent history. There are numerous burning issues, both local and international, to be dealt with. The West in general has been very hostile since the defeat of the Tamil Tigers in May 29. On the other hand this is the time after 30 years of ethnic killings every effort needs to be made to bring communities together to move the country ahead.

 

Israeli presence in Colombo

By Latheef Farook

User Rating: / 22
PoorBest 

Bound to aggravate communal tension?

By Latheef Farook

“Israel’s foreign policy is that the national interest of Israel is the ultimate test and that the Israelis pursue this with cold blooded calculation” - late eminent journalist Mervyn De Silva.

The Zionist Jewish entity of Israel which has been sneaking into Sri Lanka time and again only to have been expelled, found a firm foothold in Colombo now. The island’s growing ties with Israel have become cause for serious concern among many especially within the beleaguered Muslim community which fears that this may spell disaster for them.

This fear emanates from Israel’s long record of hostility towards Muslims and its crucial role in the United States led western global campaign against Muslims under the guise of fighting a so called war on terrorism. It becomes still worse because a small minority of nationalists who, openly call for the expulsion of Tamils and Muslims from the island, are now in influential positions while Muslims parliamentarian remain subdued and ineffective.

 

Wake up call from Dambulla to Sinhalese and Muslims alike

By Latheef Farook

User Rating: / 25
PoorBest 

To mainstream Sinhalese; Save the Sinhalese and the country from chauvinists.

To Muslim politicians and theologians; Don’t sell the community. You are under watch.


Muslims’ peaceful response to Dambulla Mosque vandalism

Best hope for the country battered by ethnic conflict

By Latheef Farook

Muslim community’s overall response to vandalism at the Dambulla mosque by a mob led by Ven Inamaluwa Sumangala Thero on Friday 20 April 2012 has been “calm and dignified”. In one voice their message to the mainstream peace loving Sinhalese was “restore communal harmony”.

As a mark of protest, Muslims closed their shops throughout the east, Puttalam and other places on 26 Thursday and 27 Friday April 2012.They demonstrated after Friday Juma prayers not to resort to violence, instead to insist on communal harmony. The entire community prayed individually at homes and collectively at masjids while men and women throughout the island observed fasting.

 

Latest hooliganism under organized “hate Muslim” campaign

By Latheef Farook

User Rating: / 14
PoorBest 

Attack on Dambulla Mosque

By Latheef Farook

The   attack to demolish the Dambulla Khairiya Jumah Masjd Friday 20 April 2012 is not the “beginning” as stated by the pro government Buddhist monk who led the mob to attack the mosque in an act of sheer lawlessness.

This unfortunate incident in fact is the latest in the series of provocations unleashed to set the Muslims, who pose no threat or nuisance to anyone, against Sinhalese. Most Sinhalese, especially those in the Dambulla area, distanced themselves from this vandalism stating that “we are living in peace with Muslims and this was done by people brought from outside”.

 

Order to demolish Dambulla Mosque

By Latheef Farook

User Rating: / 1
PoorBest 

Why raise this explosive issue now?

By Latheef Farook

Prime Minister D.M. Dayaratne’s order to demolish a 65 year old mosque in Dambulla and instead build a mosque in another place strikes at the very root of religious freedom .It also shocked and hurt the island’s Muslim community. Responding to the order and expressing the community’s mood Muslim Congress Secretary and parliamentarian Hassen Ali said the “community will not accept a mosque in another place even if it was built of gold”.

 

Message from Geneva: Know your sincere friends

By Latheef Farook

User Rating: / 5
PoorBest 

By Latheef Farook 

In times of crisis in Sri Lanka, Muslims countries have always come to the island’s rescue   with no strings attached. This friendly gesture was demonstrated once again by Muslim countries   when they voted against the US sponsored United Nations Human Rights Council resolution against Sri Lanka.

While the European countries as a whole sided with the US, almost every Muslim country either supported Sri Lankan or abstained. For example Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bangladesh Maldives, Mauritania and Indonesia   voted against the resolution defying the US. Four more Muslim countries, Malaysia Jordan, Kyrgyzstan and predominantly Muslim Senegal abstained thus depriving the US of large majority.

Surprisingly our new found friend the Zionist state of Israel co-sponsored the US resolution.  

 

Unholy India America-Israeli Axis Whither Mahatma Gandhi’s India

By Latheef Farook

User Rating: / 3
PoorBest 

By Latheef  Farook

The US sponsored United Nations Human Rights Council (UNHRC) resolution calling for a time bound implementation of the recommendations of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission, LLRC, was passed with 24 members in favour and 15 against which means more than half the member states were against the empire meddling in yet another non-White country.

America, the most powerful nation in known history, managed to muster only a simple majority vote despite all its political, economic, and military might.   This reflects rather negatively America’s standing in the world.  As expected Muslim countries like Qatar, Kuwait, Saudi Arabia Bangladesh, Maldives and Indonesia backed Sri Lanka to the hilt even after it became clear India was going to stab Sri Lanka in the back. The first three countries, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar are known American stooges. And so the fact that even they defied the   US in this instance puts America in a more embarrassing position suggesting that the mighty America empire might be losing its grip on even on its supposed ‘stooges’ and consequently on world affairs.

   

Login Form