Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

This could be your last Ramadaan

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

REMEMBER the beginning of Ramadan last year: the festive supermarkets with their jampacked aisles, the makeshift roadside stalls outside restaurants selling crisp sambusas and subiya, the sounds of Adhan emanating from Masajid...

My house overlooked a Maghsalat-Al-Amwaat Al-Khairiyyah (a charitable organization which prepares bodies for burial in the Islamic manner), and as I walked home from the neighborhood supermarket laden with packages of food and other essentials in preparation of the next day’s fast, I caught sight of a family accompanying a bier in a hearse. The women huddled together, sobbing quietly, while the men stood at a distance in somber silence.

It struck me: While I was going home to the comfort of my home and the company of my family, this person was being dispatched alone, to answer the stern questioning of the grave. While I would be given the opportunity to fast and perform other deeds as Allah willed, this person, who had been given the same opportunity in past years, had been deprived of it this year.

Our Imam and Khateeb, may Allah preserve him, used to remind the congregants of the favors of Allah in allowing us to witness yet another Ramadan, by contrasting our state with those of the people of the graves, who would gladly give the world and all that is in it if they could, in lieu of the chance to worship Allah a little more, to add the tiniest good deeds to their scale that would enable them to draw closer to Paradise and take them further away from the Fire.

In a khutbah, Imam Abdul Bari Al-Thubayti, may Allah preserve him, said: “Whoever remembers death frequently is honored with three things: hastening towards repentance, contentment and energy in performing acts of worship; and whoever forgets death is punished with three things: delaying repentance, lack of contentedness and laziness in acts of worship.”

With disturbing reports of the MERS virus and the resultant panic pouring in from all over the world, it is no wonder that our thoughts naturally turn to death and dying.

Unlike some belief systems which consider the contemplation of death “inauspicious” or “macabre”, Muslims are encouraged to regularly remind themselves and others about the inevitable end of life, and what awaits a person in the Hereafter.

The Prophet once stood at the edge of a grave and called out to his Companions: “O my brothers! For this, prepare yourselves.” (Ibn Majah) and in another narration, he said: “O people! Remember often the destroyer of pleasures: death.” (Al-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Majah)

Once a man asked the Prophet , “Who is the wisest among the people, O Messenger of Allah?” He replied: “The one who remembers death most often and the one who is best prepared to meet it. These are the truly wise, honored in this life and distinguished in the Hereafter.” (Ibn Majah, Al-Tabarani).

The remembrance of death acquires a special significance with the advent of Ramadan, since it is the season of Hope and Blessings and an opportunity to earn innumerable rewards that can be reaped eternally, which is open to everyone equally.

Yet, many of us greet Ramadan with a sense of complacent déjà vu, a “been-there, done-that” lassitude, that could cost us dearly. Let’s face it: for many of us Ramadan has turned into a time for socializing with friends and extended family, spending hours preparing and sampling traditional dishes, watching TV sitcoms from Iftar to Isha – to the extent that we even spend the precious nights of Ramadan in auto-pilot mode, performing our prayers perfunctorily before hitting the supermarkets, malls, coffee shops and Internet cafes to shop or while the night away.

Somewhere at the back of our minds is the assurance that there’s always next year – or a succession of years – to count on, when we will magically have the “Ramadan of our dreams” with plenty of time to read the Qur’an, stand in prayer at night, seek forgiveness in the early morning hours, serve the ailing and poor, be hospitable to our neighbors and friends.

However, the sad truth is that as the years pass by, our energy and health dissipates and our responsibilities and distractions increase exponentially, distancing us from the mirage of the perfect Ramadan even further... until it may be too late.

The Prophet advised us: “Hasten to do good deeds before you become busy. Are you waiting for such straitened circumstances which will make you unmindful of devotion? Or such prosperity which will make you corrupt? Or such disease which will disable you? Or such senility which will make you mentally unstable? Or sudden death? Or the Dajjaal (Anti-Christ), who is the worst apprehended (sign of the Hou r)? Or (are you waiting) for the Hour? That will be most grievous and bitter.” (Al-Tirmidhi)

We have no guarantees that we will live to see another Ramadan, let us seize each blessing with eagerness and each opportunity to earn rewards with enthusiasm, to make this the best Ramadan of our lives.

Rahla Khan

Login Form