Wednesday, July 29, 2015
   
Text Size

Prayer Times

 


Prayer Times

Today is
Sri Lanka Prayer Times
Time
4:42 am
6:03 am
12:18 pm
3:42 pm
6:31 pm
7:46 pm
Prayer
Fajr
Sun rise
Luhar
Asar
Magrib
Ishah

Jumu'ah Schedule Updated

jummah_schedule_update.jpg

holiday_bungalow_ne_thumb.jpg

 

Latest News

 • ඔබාමා මහින්දගේ අඩි පාරේ නොයයි - ජනපතිත් නීතියට යටත් බව කියයි
  තෙවැනි වතාවටත් තමා තරග කළොත් ජයග්‍රහණය කරන බව ඇමෙරිකා ජනාධිපති බරක් ඔබාමා කියයි. කෙසේ වුවද තමන් ඇමෙරිකා ව්‍යවස්ථාවට ගරු කර එම අදහසින් බැහැර වන බව ද ඔබාමා පවසයි. ඇමෙරිකා ජනාධිපති මේ අදහස් පළ කළේ ඉතියෝපියාවේ සංචාරයකට නිරතවන අතරතුරදී ය. ‘මම ඇත්තටම හිතන්නේ මම හොඳ ජනාධිපතිවරයෙක්. මම හිතන්නේ මම තරග කොළොත් දිනන්න පුළුවන්. නමුත්...
  Read More...
 • UNP rejects TNA federal demand
  The political environment is concerned about the recent election manifesto released by the TNA.

  The TNA manifesto has proposed to demand for maximum power under a federal system including the powers in the sectors of judiciary, land and administration.

  National Organization Collective Convener Dr. Gunadasa Amarasekera clarified this issue during a media conference...
  Read More...
 • Court wants JMO’s full report on Wasim Thajudeen
  The Colombo Magistrate’s Court on Tuesday (28) ordered to produce a detailed report with respect to the post-mortem examination carried out on former national rugby player Wasim Thajudeen.
  The order was issued after the Criminal Investigation Department (CID) informed the Magistrate that the Colombo former Chief Judicial Medical Officer (JMO) has not submitted the final autopsy report yet.
  The mysterious death of former Wasim Thajudeen was not an accidental one, the CID apprised the Magistrate earlier.
  An inquest into the death of Thajudeen was launched following the emergence of new information in connection with the case, recently.
  Thajudeen represented S Thomas’ College, Mount...
  Read More...
 • Sri Lanka opposition says no autonomy for Tamils
  Sri Lanka's main opposition party Tuesday scrapped a longstanding promise to give greater autonomy to minority Tamils, as it tries to win over hardline sections of the Sinhalese majority before a general election. Related Stories Sri Lanka leader predicts polls defeat, blames Rajapakse AFP Rajapaksa 'ready for struggle' in Sri Lanka comeback bid Reuters Former Sri Lanka leader to run for prime minister...
  Read More...
 • The Dangerous Rise of Buddhist Chauvinism
  TOKYO – The Buddha, Siddhartha Gautama, composed no sutta to religious hatred or racial animus. And yet Buddhist chauvinism now threatens the democratic process in both Myanmar (Burma) and Sri Lanka. Some of the same Buddhist monks who braved Myanmar’s military junta in the “Saffron Revolution” of 2007 today incite violence against members of the country’s Muslim Rohingya minority. In Sri Lanka, the ethnic chauvinism of the Buddhist Sinhalese, stirred by a former president determined to reclaim power, mocks the supposed goal of reconciliation with the vanquished Hindu Tamils. In Myanmar, Buddhist racism is at the root of a virtual civil war in the state of Rakhine and is fueling a humanitarian crisis in which hundreds of thousands of Muslim Rohingya have fled their country by land and sea. Most ominous for Myanmar’s future, given...
  Read More...
 • இஸ்¬லாத்தின் பெயரிலான வன்முறைகள் அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம்.பளீல் (நளீமி)
  சம¬கால உலகில் சில குழுக்கள் தமக்கு இஸ்¬லா¬மியப் பெயர்¬களை சூட்டிக் கொண்டு வன்¬மு¬றை¬களில் ஈடு¬பட்டு வரு¬வது உலகம் அறிந்த உண்¬மை¬யாகும். மெய்¬சி¬லிர்க்க வைக்கும் சித்¬தி¬ர¬வ¬தைகள், தற்¬கொலைத் தாக்¬கு¬தல்கள் போன்¬றன இக்¬கு¬ழுக்¬களால் மேற்¬கொள்¬ளப்¬பட்டு வரு¬கின்¬றன. இவற்றை மீடி¬யாக்¬களில் பார்ப்¬ப¬வர்கள் இஸ்-லாத்தைப்...
  Read More...
 • Joint declaration by the Muslim Organizations of Sri Lanka on the issue of IS (ISIS) and Extremism
  Published on 23.07.2015 Hijiri date 06.10.1436 We, the representatives of the main Muslim Organizations in Sri Lanka, present at the anti-extremism conference organized by the All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), held on the 22ndJuly 2015, condemn in unequivocal terms all forms of violence and extremism. Islam is a religion of Mercy for all humanity. It is the fountainhead of Eternal Peace, Tranquility, Security and Brotherhood. Islam attaches such value to human life that it equates the killing of a single being unlawfully with the killing of the entire human race, without differentiation based on creed or caste. Its teachings of peace and brotherhood encompass all humanity. Islam teaches us to treat all mankind with equality, mercy, tolerance and justice. Islam sternly condemns all kinds of oppression, violence and extremism. It regards...
  Read More...
 • A Handful of Salt
  By Abu Muhammad Yusuf As humans we are prone to stress although we all wish to be immune from it. While stress may be beneficial at times however the excess of it will certainly affect our health and productivity. In controlling stress our mind set is so important. There was once a very old Sheikh who noticed his student very depressed. The wise scholar instructed the unhappy young man to put a handful of salt in a glass of water and then to drink it. "How does it taste?" the Sheikh asked. "Awful," retorted the student. The Sheikh chuckled and then asked the young man to take another handful of salt and put it in the lake. The two walked in silence to the nearby lake and when the student swirled his handful of salt into the lake, the wise old man said, "Now drink from the lake." As the water dripped down the young man's chin, the Sheikh...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

learnquranlk.jpg

 

Latest Downloads (All Categories)

SLMUSLIMS Newsletter

You can now subscribe to our Regular Newsletter. This newsletter will contain latest updates including summary of activities of our website during the immediate past, details of upcoming events, announcements, the Jummah Schedule updates, etc.


Receive HTML?

Login Form