Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

News

Sri Lanka government orders removal of Dambulla mosque

Local

User Rating: / 1
PoorBest 

Sri Lanka's government has ordered the removal of a mosque from an area it says is sacred to the country's majority Buddhists.

The order comes two days after Buddhist monks led a crowd trying to storm the mosque in the central town of Dambulla.

Prime Minister DM Jayaratne says the mosque has simply been ordered to relocate to another part of the area.

 

Understanding the Qur’an: Some Initial Conditions

Featured Islamic Articles

User Rating: / 4
PoorBest 

By Amin Ahsan Islahi

Cleanliness and ablution are the initial conditions for the prayer. One can obtain its true blessings only if one fulfils these initial conditions before offering it. Similarly, there are some initial conditions for understanding the Qur’an. One can be blessed with this understanding only if one tries to grasp the Holy Book after fulfilling these conditions. This writer will now attempt to explain these:

Purity of Intent

Purity of intent is the foremost of all conditions. It means that one should read the Qur’an only to obtain guidance from it and not for any other purpose. If a person has some other purpose in mind, he will not only remain deprived of the blessings of the Qur’an, but he may also get further away from the Qur’an than he formerly was. If he studies the Qur’an in order to be an exegete so that he may get some fame and mundane interest, he might achieve this target but he will never get to the true comprehension of the Qur’an. Similarly, if a person studies the Qur’an to notch up some arguments for his preconceived notions, he may succeed in getting some distorted testimonies for them, but at the cost of understanding the Qur’an.

 

தம்புள்ளை பள்ளிவாசலை அகற்ற பிரதமர் உத்தரவு; 'வேறு இடத்தில் காணி வழங்கப்படும்'

Local

Prime Minister orders to remove the mosque and provide a suitable alternative place

[Dambulla Incident Updates - Translation in brackets]

தம்புள்ளையிலுள்ள சர்ச்சைக்குரிய பள்ளிவாசலை அகற்றுமாறு புத்தசாசன மற்றும் சமய விவகார அமைச்சரும் பிரதமருமான டி.எம்.ஜயரட்ன இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளார்.
[Prime Minister and Minister of Buddasasana & Religous affairs, D. M. Jayartne ordered to remove the controversial Mosque in Dambulla.]

 

Tense situation in Dambulla

Local

A tense situation has erupted in Dambulla following clashes over the issue of a temple and a mosque. According to sources in the area, angry mobs have now surrounded the mosque where at least 50 Muslim devotees have gathered for the congregational Juammah Prayers today.

 

Sri Lankan mosque forced to abandon prayers by protesters

Local

A mosque in Sri Lanka has been forced to abandon Friday prayers amid community tensions in the central town of Dambulla. About 2,000 Buddhists, including monks, marched to the mosque and held a demonstration demanding its demolition. A mosque official told the BBC he and several dozen companions were trapped inside and feared the crowd would destroy the building.

Overnight the mosque had been targeted by a fire-bombing - no-one was hurt.

The BBC's Charles Haviland in Colombo says the tensions have been growing in the neighbourhood. Shortly after the protest the mosque was evacuated and its Friday prayers cancelled.

 

'Hassen worked tirelessly to develop Muslim programmes'

Local

User Rating: / 4
PoorBest 

Parliamentarian A.H.M. Azwer issuing a condolence message on the death of SLBC Marketing Unit Director Nooraniya Fouzul Hassen said, 'It is with a deep sense of sorrow I condole the sudden demise of SLBC Marketing Unit Director Nooraniya Fouzul Hassen.

'He met with a fatal accident at Rambawa yesterday morning while travelling to Jaffna with his colleagues on an official assignment.

 

Accident kills SLBC director Hassan

Local

User Rating: / 4
PoorBest 

A Director and announcer of the Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC) Nurania Hassan was killed this morning while five others were injured when the vehicle they were travelling in collided with a lorry at Rambewa, according to the Police.

The group of six media personnel was travelling to Jaffna when their van hit with the stationary lorry around 4.30 am. Two of the injured are in critical condition while the other three have been admitted to theAnuradhapuraHospital. (Sanath Desmond)

Courtesy : DailyMirror.lk

 

Prof. Dato’ Sahol Hamid inaugurated Fatayaat Leadership Program (FLP)

Local

Fatayaat Leadership Program(FLP) with the slogan, ‘Empowering Tomorrow’s Family Leaders’ commenced on the 16th April 2012 and is in full swing at Ayesha Siddeeqa Educational Institute (ASEI).  Forty eight ladies in the age range of 18-25 are actively participating.  Prof. Dato’ Sahol Hamid, President / Vice Chancellor, University Teknologi MARA, & Assistant Police Commissioner of Malaysia, who graced the occasion as Chief Guest, delivered the keynote address on ‘My Mother’.  He related his life story, on how as the first child of a downtrodden family, his mother painstakingly helped him to rise to the position he is now in.  The story contained full of inspirations and emotionally touched the hearts of the listeners.

 

Foundation laid for WITCOM at Ayesha Siddeeqa

Local

Dato' Prof. Sahol Hamid, FASc, President, Universiti Teknologi MARA, Malaysia and Assistant Police Commissioner of Malaysia laid the foundation for the construction of WITCOM - Women's Islamic Training Complex at Ayesha Siddeeqa Educational Institute (ASEI), Mawanella, Sri Lanka.

WITCOM is concept designed eco-friendly Islamic training facility exclusively for women.  The facilities available in this three storied building include Main Lobby, Library, Lodging for 70 participants, Gymnasium, Lecture Theater, Media Centre, Swimming Pool, First Aid & Sick Room, Home Science and Sewing laboratory, class rooms, Dining, Servery and Kitchen etc.,  The project was developed by Br. Riza Yehiya, built environment & sustainability consultant.

 

Muslims stood with the majority community in defeating terrorism - President

Local

Sandasen Marasinghe in Nuwara Eliya

President Mahinda Rajapaksa yesterday opened the new building of the Al- Kabeer Grand Jumma Mosque in Nuwara Eliya as the first Sri Lankan President to open a mosque and the first non- Islamic leader in the world to open a mosque. He opened the mosque after receiving the blessings of Buddhist monks at the Nuwara Eliya Buddhist Centre in the morning. The President also offered a gold plated Buddha statue and atapirikara to the chief incumbent of the Buddhist Centre .

All communities in Sri Lanka stand in togetherness today in the face of attempts by several international forces to divide nations, President Mahinda Rajapaksa said. He made this observation at the opening ceremony of a new building at Al- Kabeer Grand Jumma Mosque, Nuwara Eliya yesterday.

 

Intelligence: Is it in the brain or the heart?

Featured Islamic Articles

User Rating: / 2
PoorBest 

By Mohamed Ghilan

Contrary to what we know now, the “organ of intellect” was not always known to be the brain. In fact, before the matter was settled, there were two competing views regarding where the intellect is in the body: the brain or the heart. The most famous of those on one side was Aristotle who was pushing for a cardiocentric (heart-centered) model, which argued that the heart is in fact the organ of intelligence (Frampton, 1991). In his observations, Aristotle noticed that poking the brain of an injured person did not induce pain. He therefore reasoned that the brain is not engaged in perception of any kind. Had he known about pain receptors, I’m sure he would’ve done a few more tests.

 

Message from Geneva: Know your sincere friends

By Latheef Farook

User Rating: / 5
PoorBest 

By Latheef Farook 

In times of crisis in Sri Lanka, Muslims countries have always come to the island’s rescue   with no strings attached. This friendly gesture was demonstrated once again by Muslim countries   when they voted against the US sponsored United Nations Human Rights Council resolution against Sri Lanka.

While the European countries as a whole sided with the US, almost every Muslim country either supported Sri Lankan or abstained. For example Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bangladesh Maldives, Mauritania and Indonesia   voted against the resolution defying the US. Four more Muslim countries, Malaysia Jordan, Kyrgyzstan and predominantly Muslim Senegal abstained thus depriving the US of large majority.

Surprisingly our new found friend the Zionist state of Israel co-sponsored the US resolution.  

   

Tax on Motor vehicles also hiked

Local

 

Tax on Motor vehicles which include cars, vans, trishaws and motor bicycles have been increased with immediate effect. The Ministry of Finance and Planning announced today that the increase was made to ensure a drop in the vehicles imported to the country in order to reduce the high traffic congestions prevalent. The Ministry also said that this move will help bring down the use of fuel by motorists.

The classifications of the Tax have been made to correspond with the engine capacity of the vehicles. Hybrid vehicle production taxes below 1000CC have been increased by 14 % with tax for all hybrids above 3000CC being increased by 57%.

 

Responding to China, Pakistan and the Iranian Bomb

Featured Articles

By Hameed Abdul Karim

According to Western public discourse there are two types of Muslim. One is a ‘fundamentalist’ the other is a ‘moderate’ Muslim. The former is one who wants to be independent from Western hegemony and the latter is one who cozies up to the Western agenda, wittingly or unwittingly. But now there is a new kid on the block. Ladies and gentlemen, please welcome the Rand Corporation Muslim. ‘Who the heck is he’, you might ask and quite rightly so. Well, for starters he or she is a Muslim or, more appropriately, one who wears the ‘Muslim’ name tag and one who is trained and financed by America’s Rand Corporation to dilute Islam to a point where its adherents will no longer be a stumbling block to the empire’s plans for total world hegemony. And Manzoor Ahamed, writing under the title ‘China, Pakistan and the Iranian Bomb’ (Ceylon Today’ Sat.  24 March, 2012) fits the description of a ‘Rand Muslim’ like a glove going by his vilification of Pakistan’s much maligned nuclear scientist Abdul Qadeer Khan  who  gave his country its ‘Islamic bomb’.

   

Page 52 of 53