Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

News

Pearls of Wisdom: No.46

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

“Food for the Soul”

SUBJECT:  REMEMBRANCE OF ALLAH

Allah, The Most Exalted, says:

“Verily in the remembrance of Allah do hearts find rest!” (Qur’an 13:28)

“Remember Me and I will remember you.” (Qur’an 2:152)

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

"Almighty Allah says, I treat my servant according to his expectations from Me, and I am with him when he remembers Me. If he remembers Me in his heart, I remember him in My heart; if he remembers Me in a gathering, I remember him in a better and nobler gathering (i.e. of angels). If he comes closer to Me by one span, I go towards him a cubit's length, if he comes towards Me by a cubit's length, I go towards him an arm's length, and if he walks towards Me, I run unto him." (Hadith – Bukhari and Muslim)&nb sp;

 

Note: From authentic sources it is confirmed that there are many benefits in the Dhikr (remembrance of Allah Ta’ala).  Remembrance of Allah brings the Pleasure of Allah and induces the love of Allah. It is a means of keeping away Shaytaan(Satan) and relieves the mind of worries and anxieties. It is the food for the heart and soul, cleanses the heart of its rust and opens doors of Ma’rifat ( Recognition of Allah). Unfortunate is a heart that is devoid of it and blessed is a heart that is overawed by it!

***********

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

 

GOOD COMPANIONSHIP - Pearls of Wisdom: No.44

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Pearls of Wisdom: No.44

“Food for the Soul”

SUBJECT:  GOOD COMPANIONSHIP

 

Allah, The Most Exalted, says:

“O you who Believe! Fear (the punishment of) Allah (by doing good and abstaining from sin) and stay (associate) with the Truthful” (Qur’an-SurahTawbah:119)

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

“The example of a good companion and a bad companion is like that of the seller of musk, and the one who blows the blacksmith’s bellows. So as for the seller of musk then either he will grant you some, or you buy some from him, or at least you enjoy a pleasant smell from him. As for the one who blows the blacksmith’s bellows then either he will burn your clothes or you will get an offensive smell from him.” (Hadith Bukhari and Muslim)

Note: Imaan (Faith) is our greatest wealth and the key to the security of Imaan is adopting Taqwa (The fear and love of Allah) and the key to adopting Taqwa is to be with the pious and in good comapny. Bad company can ruin good character. A good friend will always lead you to Allah. Man is known by the company he keeps and good companionship will open a fountain of virtue whereas evil companionship could lead to eternal damnation. It is better to be alone than in the company of evil minded persons. Good friends are like stars, you don’t always see them but when you are lost they will guide you to safety and bring joy into your life. Be wise and choose only the best company for yourself!

***********

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

MAKING THE MOST OF THE MONTH OF ZIL HIJJAH

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

MAKING THE MOST OF THE MONTH OF ZIL HIJJAH

By E ISLAM TEAM
 • Importance of First 10 Days of Zil Hijjah
 • Maiking the Most of the 10 Days!
 • The Takbeeraat of Tashreeq
 • Fasting on the day of Arafah(9 Zil Hijjah)
 • Qurbani / Udhiyya

IMPORTANCE OF FIRST TEN DAYS OF ZIL-HIJJAH

 

 

 

The first ten days of Zul Hijjah are among the most magnificent days in Islamic calendar. The Messenger of Allah, Sallallaahu Alayhi Wa Sallam said: "There are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these ten days." (Hadith -Bukhari)

 

 

 

Almighty Allah Ta'ala says, (By the dawn; by the ten nights) (Quran-Al-Fajr 89: 1-2). Ibn `Abbas, ibn az-Zubayr, Mujahid and others of the earlier and later generations are of the opinion that this refers to the first ten days of Dhul-Hijjah. Ibn Kathir said: "This is the correct opinion." (Tafsir Ibn Kathir, 8/413)

 

 

The Messenger of Allah, Sallallaahu Alayhi Wa Sallam, has said, "One fast during these days is equal to the fasting of one complete year, and the worship of one night during this period is equal to the worship of "Lailatul-Qadr".(Hadith-Tirmizi)

 

 

Every Muslim should avail oneself of this wonderful opportunity by performing as much Ibadah (acts of worship) as he or she can during this period.

 

MAKING THE MOST OF THESE 10 DAYS:

PLEASE SEE ATTACHED POSTER

 

 

THE TAKBEERAAT OF TASHREEQ

 

It is Wajib (incumbent) for every adult Muslim male to recite the Takbeeraat of Tashreeq after every Fardh Salaat-performed with Jamaat or individually from the Fajr of the 9th of Zul-Hijjah to the Asr of the 13th of Zul Hijjah. The Takbeeraat should be recited once only.

The words of the Takbeeraat of Tashreeq are as follows:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Transliteration: Allahu Akbar, Allahu Akbar laa ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillaahil hamd.

Translation:Allah is the Greatest, Allah is the Greatest. There is no deity besides Allah and Allah is the Greatest. Allah is the Greatest and all praises belong to Him Alone.”

NB. Men should recite this Takbeer audibly whilst females should do so softly.
FASTING ON THE DAY OF ARAFAH (9 ZIL HIJJAH)

It was reported from Abu Qutaadah that the Messenger of Allah(peace be upon him) was asked aboutfasting on the Day of 'Arafah ( 9 Zil Hijjah). He said, "It atones for the sins of the previous year and of the coming year." (Hadith-Muslim)

 

 

 

 

QURBANI / UDHIYYA

 

Hazrat Zaid bin Arqam (R.A.) reports that the Companions of Rasulullah (Sallalaho alihe wassallam) asked him:

 

 

" Oh Prohpet of Allah (pbuh), what is this sacrifice?" He said: "It is the way of your forefather Ibrahim(AS) ." They asked:"What (reward) is for us therein?" He replied: "There is a reward for every hair (i.e. the reward for meat and useful parts of the animal's body will be very lofty in merit, but there will also be a great reward for the parts which are useless and thrown away such as the hair)." They asked: "For the wool, Ya Rasulullah?" He replied: "There is one reward for every strand of wool." (Hadith:Ahmed, Ibn Majah)

 

 

For an informative article on how to benefit and not miss out on these blessed days of Zil Hijjah please visit

 

 

 

***********

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

தேசிய ஷூரா சபையின் சகவாழ்வை இலக்காகக் கொண்ட பள்ளிவயில்கள் ஊடான செயற்றிட்டம்

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

தேசிய ஷூரா சபையின் சகவாழ்வை இலக்காகக் கொண்ட

பள்ளிவயில்கள் ஊடான செயற்றிட்டம்

அண்மைக் காலமாக இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரான விஷமப் பிரசாரங்களும் வம்புக்கு இழுக்கும் செயல்பாடுகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்தாது விட்டால் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பயங்கரமான விளைவுகளைச் சந்திக்க வேண்டி வரும்.

எனவே, சகவாழ்வை இலக்காகக் கொண்ட சில செயற்றிட்டங்கள் பள்ளியாயில்கள் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என தேசிய ஷூரா சபை எதிர்பார்க்கிறது. அதற்காக பள்ளிவாயில் நிர்வாகிகளதும் அங்கு கடமை புரியும் உலமாக்களதும் ஒத்தாசைகளை பின்வரும் வகைகளில் அது வேண்டி நிற்கிறது.

 1. உலமாக்கள் தமது குத்பாக்களையும் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளையும் சகவாழ்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைத்துக் கொள்வது.

 2. ஷூரா சபையால் சகல பள்ளிவயில்களுக்கும் அனுப்ப்பட்டுள்ள அறிவித்தலை பள்ளிவாயில் நிர்வாகிகள் ஜும்ஆவுக்குப் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு வாசித்துக் காட்டுவதுடன் பின்னர் அதனை பள்ளிவாயில் அறிவித்தல் பலகையில் தொங்கவிடுவது.


குத்பாவுக்கான சில குறிப்புக்கள் (கதீப்மார்களுக்கானவை)

பின்வரும் விடயங்கள்   குத்பாக்களில் உள்ளடக்கப்படுவது பொருத்தமாக அமையும்:-

1.பன்மைத்துவத்தை ஏற்றல்: பல இனங்கள் வாழுகின்ற  சூழலில் முரண்பாடுகள் ஏற்படுவது சகஜம். எனினும் பொறுமை, விட்டுக் கொடுத்தல், சமாதான சகவாழ்வு என்பவற்றை இஸ்லாம் தனது அடிப்படை கோட்பாடுகளாகக் கொண்டிருக்கின்றது.மேலும், பலாத்காரம்,கொள்கைத் திணிப்பு, மனது புண்படும் படியாக நடத்தல், பிற சமயத்தவர்களது நம்பிக்கை கோட்பாடுகளை பகிரங்கமாக விமர்சித்தல், கொச்சைபடுத்தல் போன்றவற்றை இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றது.இதற்கு பின்வரும் குர்ஆன் வசனங்களை ஆதாரங்களாகக் காட்டமுடியும்:

அ.”அல்லாஹ் அல்லாத தெய்வங்களை அழைப்பவர்களை நீங்கள் ஏசாதீர்கள்.அதன் விழைவாக அவர்கள் அல்லாஹ்வை ஏசுவார்கள்” (அல்குர்ஆன்)

ஆ.”(இஸ்லாமிய) மார்க்கத்தில் எவ்வகையான நிர்ப்பந்தமுமில்லை” (2.256)”

இ. ”மேலும் உம் இறைவன் நாடியிருந்தால் பூமியிலுள்ள யாவருமே ஈமான் கொண்டிருப்பார்கள் எனவே மனிதர்கள் யாவரும் முஃமின்களாக (நம்பிக்கை கொண்டோராக) ஆகிவிடவேண்டுமென்று அவர்களை நீர் கட்டாயப்படுத்த முடியுமா?” (10:99).


2•அனைவருக்கும் உதவிசெய்வதல் : உலகிலுள்ள சகலரையும் மனிதாபிமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குமாறு இஸ்லாம் வேண்டுகின்றது. அல்லாதோர் உறவின் அடித்தளமாக பின்வரும் வசனம் அமைந்துள்ளது.

அ.“மார்க்கவிடயத்தில் உங்களுக்கெதிராக (ஆயுதம் தூக்கி)ப் போராடாத, உங்களை உங்களது வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றாதவர்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் செய்வதனை விட்டும் நீங்கள் அவர்களுடன் நீதியாக நடப்பதை விட்டும் அல்லாஹ் உங்களைத் தடுக்கமாட்டான்.” (60:08)

உபகாரம் செய்தல் என்பதற்கான இமாம் கராபியின் விளக்கம்: பின்வருமாறு:

’இரக்கம், தேவையை பூர்த்தி செய்தல், உணவளிப்பது, ஆடைகொடுப்பது, இங்கிதமான பேச்சு, ரகசியம், மானம், மரியாதை,சொத்து,செல்வங்கள்,உரிமைகள் போன்றவற்றைப் பாதுகாப்பது, அநீதியைத் தவிர்க்க உதவுவது.’ (அல்புரூக்:3:15)

ஆ.”பூமியிலுள்ளவர்களின் மீது இரக்கம் காட்டுங்கள். வானிலுள்ளவன் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவான்.”என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்.(திர்மிதி 1924)

எனவே, பிறசமயத்தவர்களாக இருந்தாலும் மானுசீக, பொருளாதார மற்றும் அறிவுரீதியான உதவிகளை அவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும். நோய் விசாரிக்கச் செல்லல், இன்ப துன்பங்களில் பங்கேற்றல் போன்றன இனங்களுக்கிடையிலான உறவுப் பாலத்தினை மேலும் வலுப்பெறச் செய்யும்.நபி(ஸல்) அவர்களும் கூட யூத நோயாளியை சுகம் விசாரிக்கச்  சென்றிருக்கின்றார்கள்.


3•தொந்தரவின்றி வாழ்வது: பிறருக்கு தொந்தரவின்றி எமது அன்றாட கருமங்களையும் வணக்க வழிபாடுகளையும் அமைத்துக் கொள்ளல்.

இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 'அல்லாஹ்வீன் மீது ஆணையாக! அவன் இறைநம்பிக்கையாளன் அல்லன்’ என்று (மூன்று முறை) கூறினார்கள். 'அவன் யார்? இறைத்தூதர் அவர்களே!' என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் 'எவனுடைய தொந்தரவுகளில் இருந்து அவனுடைய அண்டை வீட்டார் பாதுகாப்புப் பெறவில்லையோ அவன் தான்' என்று பதிலளித்தார்கள். (புகாரி-6016)

எனவே, பிறருக்கு எரிச்சலைத் தரும் வகையிலான ஒலிபெருக்கி பாவனை, பொருத்தமற்ற இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்துதல்,பொதுப் போக்குவரத்து  சாதனங்களில் தொலை பேசியில் உச்ச தொனியில் உரையாடல் போன்றனவற்றை நாம் தவிர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும்.


4•பிற சமயத்தவர்களது மனது புண்படும் வகையிலான செயற்பாடுகள் மற்றும் நடத்தைகளிலிருந்து தவிர்ந்து கொள்ளல்.

இறைச்சி கடைகளில் இறைச்சியை பிறருக்கு ஆத்திரமூட்டும் வகையில் காட்சிப்படுத்தல் மிருகங்களை பகிரங்கமான  இடங்களில் அறுப்பது போன்றவற்றை  தவிர்ந்து கொள்ளல்.


5. பிறர் மேற்கொள்ளும்  பொதுப் பணிகளில் பங்கெடுத்தல்:

”இன்னும் நன்மையிலும் பயபக்தியிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள்.பாவத்திலும் அத்துமீறலிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ள வேண்டாம். அல்லாஹ்வுக்கே பயப்படுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் கடுமையாக தண்டிப்பவன்.”(05:02)

சிரமதானம்,பாடசாலைகள் மற்றும் வைத்தியசாலைகளை  அமைத்தல், இரத்ததான முகாம்,போதைவஸ்து ஒழிப்பு, சூழல் பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் பங்கெடுத்தல்.


6•இஸ்லாம் பற்றிய தெளிவை வழங்குவது: முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி அதிகமான தப்பபிப்பிராயங்களைக் கொண்டிருப்பதால் அவற்றை இல்லாமற் செய்வதற்கான்ன சில ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.

இஸ்லாத்தைப் பற்றிய தெளிவை நூல்கள், கலந்துரையாடல் மூலமாகவும்  அச்சு மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களினூடகவும் அவர்களுக்கு முன்வைத்தல். இதன் போது நிதானமாகவும் அறிவுபூர்வமாவும் நடந்துகொள்வதோடு காலத்துக்கு உகந்த வழிமுறைகளையும் கைக்கொள்ளல் வேண்டும்.

குறிப்பாக குர்ஆன், ஹதீஸ் வசனங்களை முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் தவறாக விளங்கியிருப்பதனால் அவை பற்றி அவர்களுக்கு போதிய தெளிவினை வழங்குதல்.


7. நீதியும் நியாயமும் :பிறசமயத்தவர்களுடனான எமது சமூக உறவுகளின் போது நீதியாகவும் கண்ணியமாவும் இஸ்லாமிய வரையறைகளுக்கு உட்பட்டும் நடந்து கொள்ளல்.வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களில் மோசடி செய்தல்,பொய் சொல்லல், வாக்குறுதி மீறல்,  ஏமாற்றல், இலஞ்சம் கொடுத்தல்  போன்றன முஸ்லிம் சமூகத்தில் இருக்கும் வரை பிற சமூகங்களின் அபிமானத்தைப் பெறுவது சாத்தியமானதன்று.


8. கல்வித் துறை முன்னேற்றம்: முஸ்லிம்கள் கல்வித் துறையில் அதிகூடிய முக்கியத்துவத்தினை வழங்கி கல்விமான்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களை உருவாக்குதல் இன நல்லுறவினை வளர்க்கும்.


9. ஐக்கியம்: முஸ்லிம்கள்  தமக்கு மத்தியில் பரஸ்பர அன்புடனும் விசுவாசத்துடனும் ஐக்கியப்பட்ட சமூகமாகவும் வாழல் வேண்டும். மாற்றமாக  காட்டிக் கொடுத்தல் மற்றும் அற்ப விடயங்களுக்காக பொலிஸ் மற்றும் நீதிமன்றங்களை நாடல் போன்றன எம்மை அதிகம் பலயீனப்படுத்தி  எமக்கு எதிரானவர்களை அணிதிரளச் செய்யும்.

”இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்படியுங்கள் - நீங்கள் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள் (அவ்வாறு கொண்டால்) கோழைகளாகி விடுவீர்கள். உங்கள் பலம் குன்றிவிடும். (துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுடையவர்களுடன்  இருக்கின்றான்.”(08.46)


10. பலமான ஈமான் :எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அல்லாஹ்வுடனான எமது உறவை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். திக்ர், இஸ்திஃபார், தவக்குல், ஸப்ர் , துஆ போன்றன எமது ஆயுதங்களாக இருக்க வேண்டும்.


11.அல்லாஹ்வின்   நியதி-ஏற்பாடு என நம்புவது

இஸ்லாத்தினை மிகச்சரியாக பின்பற்றுபவர்களுக்கு எதிர்ப்புகளும் விமர்சனங்களும் ஏற்படும் என்பதனை புரிந்து கொள்ளல்.இஸ்லாத்தை மிகச்சரியாக பின்பற்றுபவர்களுக்கு  எதிர்ப்புக்களும் விமர்சனங்களும் சோதனையாகவே வரும். 'நீங்கள் உங்களது சொத்துக்கள், உயிர்கள் விடயத்தில் நிச்சயமாக சோதிக்கப்படுவீர்கள். உங்களுக்கு முன்னர் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்தும் இணை வைத்தவர்களிடமிருந்தும் நிச்சயமாக மனதுக்கு அதிகம் கவலை தரும் தகவல்களை செவியேற்க நேரிடும்.'                     (ஆல இம்ரான்:186)

மாற்றமாக இஸ்லாத்தை அரைகுறையாகப் பின்பற்றுவதாலோ அல்லது முழுமையாகப் பின்பற்றாமல் இருந்தாலோ எதிர்ப்புகளும் விமர்சனங்களும் தண்டனையாக அமையும்.மிகச் சரியாகப் பின்பற்றினால் வருவது சோதனைகளாகும்.


மேற்கூறப்பட்ட வழிகாட்டல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உலமாக்கள் தமது ஜுமுஆ குத்பாக்களையோ வேறு உபன்னியாசங்களையோ அமைத்துக்கொள்ளும் படி தேசிய ஷூரா சபை பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கிறது.

வல்லஅல்லாஹ் இலங்கை நாட்டில் சமாதானம் மலர அருள் பாலிப்பானாக!ஆமீன்.இலங்கை வாழ் அனைத்து முஸ்லிம்களுக்குமான து

(ஜும்ஆவுக்குப் பின்னர்  வசிப்பதற்கும்  அறிவித்தல்  பலகையில்  தொங்கவிடப்படுவதற்குமான  பகுதி)


அண்மைக்காலமாக இலங்கையில் பொதுவாக இனங்களுக்கிடையிலான முரண்பாடுகள் வலுப்பெற்று வருகின்றன. முஸ்லிம்களும்  நெருக்கடியான  சூழ்நிலைகளை  எதிர்நோக்கிக் கொண்டிறுக்கிறார்கள். இந்நிலை உருவாகுவதற்கு :

1. முஸ்லிம்களின் பிழையான செயற்பாடுகளும்

2. இஸ்லாத்தின் எதிரிகளது செயற்பாடுகளும்

3. இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் பற்றிய அந்நிய சமூகங்களின் பிழையான புரிதல்களும்   காரணங்களாக உள்ளன.

இந்நிலையைத் தொடரவிடுவது குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கும் பொதுவாக ஏனைய இனத்தவர்களுக்கும் ஏன் முழு நாட்டுக்கும் ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் .ஏற்கனவே ஏற்படுத்தியுமிருக்கிறது.

எனவே,முஸ்லிம்கள் வெறுமனே பேச்சளவில்  மட்டும் நின்று விடாமல் சிறந்த முன்மாதிரி மிக்க நடத்தைகளிலும் செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட வேண்டும்.மேலும், முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் முரண்பாடுகளும் விரசல்களும் ஏற்படும் என இனவாதிகள் தருணம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பாதால் அவர்களுக்கு அதற்கான  சந்தர்ப்பத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கலாகாது.இந்த விடயங்களை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

எனவே,  இனவாதிகளது  சூழ்ச்சிகளில் இருந்து எம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் நாட்டில் சமாதான சகவாழ்வை மீள்நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் முஸ்லிம்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என தேசிய ஷூரா சபை பணிவாக வேண்டிக்கொள்கிறது:

 1. உலமாக்கள்,புத்திஜீவிகள்,பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகள், அரச, தனியார் துறை அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் சமூக சேவை அமைப்புக்களின்  அங்கத்தவர்கள், ஊடக வியலாளர்கள் போன்ற சமூகத்தின் பல்வேறு மட்டங்களில் உள்ள பொறுப்புதாரிகளும் சமாதான சகவாழ்வை கட்டியெழுப்புவதற்கான வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இது சமூகத்தின்  முதுகெலும்புகளான இவர்களது அமானிதமான பொறுப்பாகும்.


 1. பிற சமயத்தவர்களது ஆத்திரத்தைத் தூண்டும் நடவடிக்கைகளை முஸ்லிம்கள் முற்றாகத் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பாதைகளில் வாகனங்களை பொருத்தமற்ற விதத்தில் செலுத்துவது,நிறுத்துவது ஒலிபெருக்கிகளை பிறருக்கு எரிச்சலைத் தரும் வகையில் பயன்படுத்துவதுவது  போன்றன தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.


 1. காரியாலயங்கள், வைத்தியசாலைகள்  போன்ற பொது மக்கள் கூடும் இடங்களில்  கண்ணியமாகவும் முறையாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக பொதுப் போக்குவரத்து சாதனங்களில் பிரயாணம் செய்யும் போது மிகவுமே பண்பாடக நடந்து கொள்வது அவசியமாகும்.


 1. பொய் பேசுதல்,வாக்குறுதி மீறுதல்,களவு,வட்டி,இலஞ்சம் என்பன முஸ்லிம்கள் பற்றிய பிழையான மனப் பதிவை பிற சமயத்தவர்களிடம் ஏற்படுத்தியிருப்பதாலும் இஸ்லாத்தைப் பொறுத்தவரை அவை பெரும்பாவங்களாக இருப்பதாலும்  அவை முற்றாகத் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

 1. நட்டின் சட்ட்திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுவதன் மூலம் நாட்டுக்கு விசுவாசமாக நடப்பதோடு நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் பணிகளில் (Nation Building) நாம் மும்முமுரமாக ஈடுபடவேண்டும். 1. பிற சமயத்தவர்கள் எமது அயலவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காமல் இயன்றவரை உதவிகளைச் செய்து அல்லாஹ்வின் கூலியைப் பெறமுயற்சிக்க வேண்டும்.


 1. குறிப்பாக இளைஞர்கள் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையை கருத்திற் கொண்டு மிகவுமே ஜாக்கிரதையாக நடப்பது அவசியமாகும். 1. இனங்களுக்கிடையிலான கசப்புணர்வை வளர்க்கும்,பொய்யான ஆத்திரமூட்டும் தகவல்களை Social Medias எனப்படும் சமூக வலைத் தளங்களில் பகிர்வது முற்றாகத் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.மேலும், பிற சமயத்தவர்களது கலாசார மத தனித்துவங்களை  நாம் கொச்சைப்படுத்தலாகாது.


 1. பெரும்பான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிலர் மாத்திரமே முஸ்லிம்களையும் இஸ்லாத்தையும் விமர்சித்துக்கொண்டு வம்புக்கிழுத்துக்கொண்டிருப்பதால் அவர்களை வைத்து அவர்களது மார்க்கத்தை நாம் எடை போடலாகாது.


 1. அந்த பெரும்பான்மை இனத்தவர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள முஸ்லிம்களுடன் இணக்கமாக வாழ விரும்பும் பெரும் எண்ணிக்கையாக உள்ளவர்களையும் நாம் எமது செயற்பாடுகளால் எமது எதிரிகளாக மாற்றிக் கொள்ளக் கூடாது.


 1. எப்போதும் அல்லாஹ்வுடனான எமது உறவை பலமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஐவேளை தொழுகை, திக்ர், பாவமன்னிப்பு, பணிவு என்பன எமது பண்புகளாக இருக்க வேண்டும்.


 1. உபத்திரவம் செய்தவர்களை பெருமனதோடு மன்னிப்பது,அவர்களுக்கு உதவி செய்வது போன்றன அவர்களது மனதை நெகிழச்செய்யும்.


 1. எமக்கெதிரானவர்களும் நேர்வழி பெற வேண்டும் என நாம் துஆச் செய்ய வேண்டும்.


 1. எந்தவொரு இனவாத நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றாலும் பிரதேசத்திலுள்ள முஸ்லிம் சமூகத் தலைவர்களது ஆலோசனைகளைப் பெற்று அவற்றுக்கேற்பவே நடந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

மேற்கூறப்பட்ட சில நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி ஒழுகும்படி தேசிய ஷூரா சபை இலங்கை முஸ்லிம்களை பணிவாகக் கேட்டுக்கொள்கிறது. அல்லாஹ் இலங்கைத் திருநாட்டில் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவ அருள்பாளிப்பானாக! ஆமீன்.


(மேற்படி அறிவித்தல் பெரும்பாலான பள்ளிவாயில்களுக்கு எற்கனவே அனுப்பப்பட்டுள்ளது, கிடைக்கபெறாதவர்கள்  தேசிய ஷூரா சபையின்  உத்தியோகபூர்வ  வெப் தளத்தில் இருந்து பதிவ்ரக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் http://nationalshoora.com மேலதிக விபரங்களுக்கு: 0766-270470, 0117 546 546 )

 

Rising Hindutva fascism against minorities under Modi Bound to divide communities and destabilise India

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Rising Hindutva fascism against minorities under Modi
Bound to  divide communities and destabilise India

By Latheef Farook

Ever since  Narendra Modi waselectedPrime Minister two years ago theRSS,Rastriya Swayam Sevak, began implementing its fascist Hindutva agenda against Muslims, so called low caste Hindus called Dalits and Christians.

Under the guise of protecting cows, RSS thugs calling  themselves” Cow Vigilante”have unleashed medieval style barbarityonMuslims ,cruelty towards  Dalits and death for  Hindus converting to other religions.

Theseracist thugs haveModi governmentpatronage and police protection.

In the latest of these attacks on Muslims, RSS gangs beaten up, kicked and punched   two Muslim women last week on suspicion of carrying beef. This happened while the two women were  in detention at Mandsaur railway station in central Indiain the presence of large crowd  as policemen watched. The meat the women were carrying has since turned out to be buffalo.

In June 2016 a Muslim animal trader and his helpers were nearly lynched  when they were strippednaked, mercilessly beaten and their bones smashed and crushed in the presence of police.  Earlier  four other Muslimswere killed on suspicion of eating beef or smuggling cows across the country.

A video showedtwo battered Muslim men being forced to eat cow dung. The Indian Express reported: “The video shows the so called  Cow Protection Group forcing two men to eat a mixture of cow dung, cow urine, milk, curd and ghee near Delhi. Dharmendra Yadav, president of the Gurgaon Gau Rakshak Dal admitted that they had forced the two men – Rizwan and Mukhtiar – to eat cow dung concoction on 10 June 2016.

Another video showed two young poverty stricken Muslim boys were severely thrashed to say “Sri Ram is My God”.There was also anothervideo showing four half-naked men tied to a car as the activists took turns to thrash them with belts and batons at a crowded marketplace.At least three Muslims suspected of eating or transporting beef were killed.

They also unleashed violence against Dalits- regarded as low caste Hindus.Hundreds of protesters took to streets in theIndian state of Gujarat in July 2016 after an attack on low-caste villagerswho were taking a dead cow to be skinned. In violent clashes a police officer was killed and several others were injured.

Two Dalit women in their twenties were stripped naked and severely beaten by so called high caste men, women and children while some shouting” kill them, kill them”.

Shankar, a Dalit, who married Kausalya, a high-caste Hindu, was hacked to death by hired killers in Tirupur, Tamil Nadu, on Sunday March 13, 2016.

On 28 April this year a 29-year-old Dalit law student, Jisha was brutally raped, attacked andslaughteredin Kerala. The barbarity was such that the Post mortem reports showed deep wounds on her body; her private parts were pierced by a rod, the large intestine ripped out and face shattered by a hammer blow. She was also beaten with an iron rod from the back of her head, and that her nose was broken. .

The dastardly crimereminded of the December 2012 attack on a paramedical student in Delhi, which shook the nation.

One of the worst attacks on Christians was the rape of a 70 year old Nun in West Bengal in  a convent school that sent shockwaves throughout India and the world. In response, Cardinal Baselios Cleemis, president of the Catholic bishops conference, said the country should work to "protect not just cows, but human beings also."

In the midst of this mayhem Shiv Sena, another RSS deceptive front, called to declare India a Hindu State.This was followed by a BJP member of parliament whocalled for the death sentence for anyone who converts a Hindu to another religion.  He said a law will be passed in Parliament in which anyone indulging in cow slaughter and conversion will be punished with the death sentence."

However evenbefore the law is prepared  it appears that RSSthugs started murdering Hindus converting to other religions.

For examplea24-year-old IT professional,Swathi   was brutally murdered in broad daylight on June 24, 2016at Nungambakkam Railway station   in Tamilnad .

According to Indian Express, Swathi died of horrific injuries after the murderer used a sickle to attack causing multiple blows to her face and neck before she collapsed onto the railway platform, in a pool of blood.

Though a person called Ram Kumar was accused of the murder reports  emerged later  stating that Swathiwas massacred by suspected RSS cadres  as she lovedand married   a Muslim, Bilal Malik in Bangalore, embraced Islam and observed fasting during the Holy Month of Ramadhan. This massacre was reported to have been committed with the cooperation of police which later found to have cut the throat of Ram Kumar who was earlier accused of killing Swathi.

India’s Constitution has the provisions for safeguarding the rights of minorities, but Prime Minister Modi and his government and BJP had shown utter disregard to it and has been committing atrocities on minorities with impunity.  The Indian state has failed appallingly in its obligations to Muslim citizens.

Modi is no  man of peace. His hatred towards Islam and Muslims remain inherent and well known.  His role in the massacre ofMuslims in Gujarat in February 2002 made many countries, including United States and Europe, to refuse him entry visa though  they, including gullible Gulf tribal sheikhs, now roll red carpet to receive him.

Under the circumstance India doesn’t need enemies to destabilise that great ancient country where civilisations flourished.RSS with its fascist ideology and its deceptive fronts such as BJP,Shiv Sena, VHP, Bajrang Dal and the like are doing that job.

Summing up the unfolding mayhem in India, Dubai based columnist.¬ Aijaz Zaka Syed had this to state;

Since the change of guard in India two years ago, stray animals loitering on the streets are more secure and protected than humans.

No wonder the guardians of the holy cow get bolder  by the day. And why wouldn’t they? They are made  to believe that they enjoy political patronage at the highest level in the land and can get away with murder. And they do.

There is a desperate need for Dalits, Muslims and all right thinking people who believe in the idea of an inclusive India to join forces against the growing threat of fascism.

The Muslims in particular must get out of their comfort zone to reach out to Dalits and other marginalised groups and communities. They cannot tackle the coming threat on their own. The very future of India as a secular and pluralist democracy is at stake. We need to stand together to fight the darkness that is fast closing in. We are in this together.

Note-Lateef Farooq is Colombo based Senior Journalist and Author. His E mail is;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Simple Steps to a Healthier, Happier You!

Latest

By Umm Ayman

Complete health should be a balanced and holistic endeavour. Below are just a few concise steps toward achieving full physical, mental, emotional, spiritual, social and even financial well-being and contentment, Inshaa-Allah.

1. ALWAYS SAY BISMILLAH (I BEGIN IN THE NAME OF ALLAH)

The Messenger of Allah (peace be upon him) taught us:

‘Every deed that does not begin with BISMILLAH - In the name of Allah,  is incomplete, (devoid of blessings)’.

Hence, with yaqeen (conviction), whatever you decide to do or consume, will be blessed, and no harm will come to you if it is not Allah’s decree. Yet to aid in this conviction you must most certainly make use of your‘aql (intelligence) and use what has been prescribed.

2. MAKE GOOD INFORMED CHOICES.

That’s right. Ask the well-informed and experienced, read a book, do research etc. Keep an open mind, cross reference and always, always verify – until you are satisfied that you have done your best. The rest is in Allah’s hands.Thus does Allah (SWT) advise us;

‘Then ask those who do know; if you, indeed, do not.’ (Qur’an Surah An-Nahl, Verse 43)

3.            EAT WHOLESOME FOODS.

Drink more water and eat more fruits and vegetables.  Avoid grease, salt and sugars.  Consume less refined, mass produced hazards and opt more for fresh, natural homemade goodness.  Eat moderately. Read the labels. Know what’s going into your body. Above all, enjoy what Allah has bestowed on you.

‘Eat of the wholesome foods we have provided you and give thanks to Allah.’ (Qur’an :Surah Al Baqara, Verse 172)

4.            EXERCISE YOUR MIND.

Don’t get stuck in a rut, don’t be idle, and don’t overload your brain with irrelevant nonsense. Don’t become complacent and satisfied that you know enough. The brain, like any muscle, atrophies with disuse. So utilize that grey matter. Learn something new. Challenge yourself. Besides, it’s quite true: an idle mind is the devil’s workshop.

The Messenger of Allah (peace be upon him) instructs us: ‘Seeking knowledge is an obligation upon every male and female Muslim’ (Hadith Ibn Majah & Bayhaqi)

And in quite a few instances in the Holy Quran, Allah (SWT) admonishes us: Why then do you not make use of your intellect?’ (Qur’an -Surah Al-Anbiya, Verse 67)

5.            GET SOME SUNSHINE AND FRESH AIR.

Breathe deeply and get some exercise. Appreciate Allah’s creation. Simultaneously revel in the miracle that is your own body, as well as the majesty of nature, by getting out there and getting a move on it! Physical exercise is an essential part of achieving good health.

Our esteemed Messenger of Allah (peace be upon him) has admonished:

‘Your body has a right over you.’ (Hadith-Bukhari)

6.            FIND COMFORT AND PLEASURE IN WORSHIP.

Increase such deeds that bring you closer to Allah and those actions too that declare your love for The Messenger of Allah (peace be upon him).Says Allah (SWT):

‘Behold, by the remembrance of Allah shall you achieve contentment of heart.’ (Qur’an-Surah Ar-Ra'd, Verse 28)

With proper application, Salah (prayer) is that connecting line between Creator and creation. Performance of Salah, as it is required of us, and turning towards it in times of both thankfulness and need, is what adds lustre and essence to our lives.  Inculcating the Sunnah(practices) of the Messenger of Allah (peace be upon him) too, adds dimension to our lives. Our actions and interactions then have better value.

7.            JOIN FAMILY TIES AND KEEP GOOD COMPANY.

Strengthen bonds with relatives, mend ties with loved ones and cultivate such relationships that will bring about righteousness. Enjoy lively conversations, create and uphold good customs and play with your children and each other. It’s a Sunnah!

Many, many ahadith enumerate the virtues of joining ties of family and friendship.  Among the dos and don’ts, one stands out; says The Messenger of Allah (peace be upon him):

‘And be, oh slaves of Allah, as brethren.’(Hadith –Muslim)

8.            GIVE A LITTLE OF YOURSELF.

Share your time, money, skills or knowledge. Every little bit makes a difference, and no one benefits more than you.

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

Smiling at your brother is a charity, enjoining good and prohibiting evil is a charity, giving directions to a lost person is a charity, removing harmful objects, thorns or bones from the roadway is a charity, and emptying from your bucket into your brother’s (to spare him the effort of filling his own) is also counted as an act of charity for you’.(Hadith Tirmidhi)

The Messenger of Allah (peace be upon him) is also reported to have said:

‘Giving charity does not, in any way, decrease your wealth’. (Hadith-Muslim)

In fact, it increases the barakah (blessings) in one’s wealth, if Allah wills, as well as earning you multiple rewards. Giving sadaqah (charity) is a means of purifying one’s wealth and self.

9.            BE YOUR VERY BEST. AFTER ALL, ALL YOU CAN DO IS TRY!

We all have good days. We most certainly have bad days too. We make mistakes, we get hurt.   We feel disappointment in ourselves or anger toward others. Things break, people pass away.

Accept that this too comes from Allah, and this too shall pass. Accept that you’re human. Accept the pain, grief, anger or disappointment. Feel it, absorb it. Then take a breath and put your best foot forward. Life goes on, you can overcome. Your weaknesses are what make you human. Your humanity is your strength.Says Allah:

Allah wants to make things lighter for you, and mankind has been created weak.’(Qur’an Surah An-Nisa, Verse 28)

Yet when the angels, in bewilderment, asked Allah why he would place a being as flawed as man on earth, Allah answered: ‘Truly I know what you know not.’ (Qur’an Surah Al-Baqara, Verse 30)

It is because, despite our shortcomings, we constantly strive to overcome and excel.

10. REFLECT AND GIVE THANKS.

Take stock of yourself. Not only will it give you a clearer perspective and better ideas on how to proceed, it will also bring the realization of how fortunate indeed you are. Even if your circumstance seems so dire at this moment, give thanks that you are among a tiny percentage of the world’s population who has received education, enabling you to read this.

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

‘The best form of dua is to say ALHAMDULILLAH (All praise is due to Allah)’.(Hadith)

Surely, giving sincere praise and thanks to a benefactor can only increase their benevolence upon you.

11. BE SINCERE.

Be true to Allah. Be true to people. Only then can you, in fact, be true to yourself. The Messenger of Allah (peace be upon him) has taught us:

‘Actions are judged by its intentions, and every man will have but what he intended.’ (Hadith Bukhari & Muslim)

12.         BE CLEAN.

Pay attention to your physical hygiene. Keep your environment clean. Use soap and water or a broom.

Purify your mind and soul. Make istigfaar (seek forgiveness and increase thikrullah-remembrance of Allah).

‘Truly, Allah loves those who turn unto Him inrepentance and loves those who purify themselves (through bathing, cleaning, and washing).’ (Qura’n Surah Al-Baqara, Verse 222)

‘Cleanliness is half of faith.’ (Hadith Muslim)

13. TAKE REST.

Adequate sleep is necessary for optimum performance. Relieve yourself from stress. Relax with your loved ones among the soothing natural bounties all around.

It has been reported that The Messenger of Allah (peace be upon him) used to make it a habit to take the afternoon for rest and relaxation, often at the homes of family or friends.

‘And We have made for you, your sleep as a means of rest.’ (Qur’an Surah An-Naba’a, Verse 9)

Thus truly, rest is among Allah’s gifts to us.

A lot of what has been mentioned above is perhaps well-known or common sense, yet indeed, ‘a reminder is beneficial to the believers’ (Qur’an Surah Adh-Dhariyaat, Verse 55)

And Allah knows best…!

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

 

Udhiya (Qurbani)

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Udhiya (Qurbani)

By E-Islam Team

What is Udhiya?

‘Udhiya’ is an Arabic word meaning "blood sacrifice", and ‘Qurbani’ is an Urdu and Persian word derived from the Arabic word "Qurban" which literally means an act performed to seek Allah Ta’ala’s pleasure. It is technically used for the sacrifice of an animal slaughtered for the sake of Allah Ta’ala.

The sacrifice of an animal has always been a recognised form of worship in many religions, but in the ‘Shariah’ (Islamic sacred law) of The Last and Final Messenger of Allah Ta’ala (Peace be upon him), the sacrifice of an animal has been recognised as a form of ibadah (worship) during the three days of the month Zul Hijjah, namely the 10th, 11th, and 12th .

This is to commemorate the unparalleled sacrifice offered by the Prophet Sayyidna Ibrahim, Alayhi Salam, when he, in pursuance to a command of Allah Ta’ala conveyed to him in a dream, prepared himself to slaughter his beloved son, Sayyidna Isma'il, Alayhi Salam, and actually intended to do so, but Allah Ta’ala the Almighty, after testing his submission, sent down a sheep and saved his son from the logical fate of slaughter. It is from that incident that the sacrifice of an animal became an obligatory duty to be performed b y every Muslim who has the means to do it.

On who is it obligatory?

Qurbani is Wajib (obligatory) on every Muslim who is

 • Of sound mind - mature (has reached the age of puberty),
 • Muqeem (i.e. he is not a Shari traveller)
 • Possesses the amount of 612,36 grams of silver or wealth equivalent to that value which is in excess of one's basic needs and debts on any of the three days of Qurbani. It is not necessary that this amount be in one's possession for a complete lunar year. (please do consult your local Islamic Scholars for more details and exact value in your local currency)

What the Quran and Ahadith says:

Allah Ta’ala Ta'ala, The Most Wise says:

"It is not their meat nor their blood that reaches Allâh, it is your piety that reaches Him. Indeed He has subjected them (animals) to you so that you may glorify Allah for guiding you, and give glad tidings to those who excel in good." (Quran-22:37)

The Noble Messenger of Allah Ta’ala(Peace be upon him) is reported to have said:

"For every hair that is on the sacrificial animal, one reward is recorded for the person making the Qurbâni."

"There is nothing dearer to Allâh during the days of Qurbâni than the sacrificing of animals. The sacrificed animal shall come on the Day of Qiyamah with its horns, hair and hooves (to be weighed in reward). The sacrifice is accepted by Allâh before the blood reaches the ground. Therefore sacrifice with an open and happy heart."

"Whoever has the capacity to sacrifice and does not do so, should not come to the place where the Eid prayer is offered." (Hadith-Ibn Majah).

Therefore if you have the means to do Qurbani, do not ignore this important part of Deen (religion). There are many more details that relate to Qurbani which we have not covered in this brief article.

For a detailed article on the Laws & Virtues of Udhiya (Qurbani) please visit: http://eislaminfo.blogspot.com/2010/10/qurbaniudhiyya.html

If you need any more info regarding Qurbani please contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

 

ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් වෙත ඉදිරිපත් කරන විවෘත ලිපිය!

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් මෙම අදහස් ඔබවහන්සේ වෙත දන්වා සිටින්නේ ඉතා ගෞරව පුර්වක ව හා බහුමානයෙන් යුක්තවය. ඔබ වහන්සේ විසින් දැන හෝ නොදැන ශ්‍රී ලාකේය මුස්ලිම් ප්‍රජාවට කරන ලද උත්තරීතර සේවාව සඳහා සත්‍යය වශයෙන්ම අප විසින් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් උපහාර උළෙලක් පවත්වා තිබිය යුතුය. එම වගකීම මුස්ලිම් ප්‍රජාව විසින් පැහැර හැරීම ගැන පළමුකොට ඔබවහන්සේගෙන් සමාව ඇයද සිටිමි. ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ප්‍රජාව නිසි අරමුණක් නොමැතිව අයාලේ යමින් සිටි කාලවකවානුවක ඔබ වහන්සේ විසින් සිංහල බෞද්ධ අයිතීන් ආරක්ෂා කරනවා යැයි ප්‍රසිද්ධියේ පවසමින් මුස්ලිම් පිළිකුලක් හා මුස්ලිම් භීතිකාවක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් නිද්‍රෝපගත ව සිටි මුස්ලිම් ප්‍රජාව අළු ගසා දමා අවධි කිරීමට මහඟු සාධකයක් බවට ඔබවහන්සේ පත්විය.

මුස්ලිම් නායකයින් විසින් වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ කරන්නට වෙර දරමින් සිටි මෙම කාර්ය ඔබවහන්සේ විසින් ඉතාම කෙටි කාල පරාසයක් තුළ මුස්ලිම් ප්‍රජාව අවධි කිරීමට කරන ලද අසමසම වෑයම ගැන කෙසේ නම් අපි කෘතවේදී නොවී සිටිය හැකිද යන්න ගැන සිතන විට මගේ හිතට වේදනාවක් මතුවෙයි. එහෙයින් අඩුවශයෙන් මෙම ලිපිය මගින් හෝ ඔබ වහන්සේ විසින් ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ප්‍රජාවට කරන ලද උත්තරීතර සේවාවට කෘතවේදීත්වය දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සිතා එම වේදනාව තුනී කර ගන්නට වෙර දරමින් සිටින්නෙමි. අප ඔබවහන්සේගෙන් ගෞරව පුර්වකව ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ වහන්සේ දැනට කරමින් සිටින්නා වූ මුස්ලිම් භීතිකා හා මුස්ලිම් පිළිකුල් ව්‍යාපාරය කරුණාකර දිගටම කරගෙන යන ලෙසය. එම ක්‍රියා මගින් අප සමාජය කිසි දිනක නිදි වදින්නේ නැතිව අවධියෙන් කටයුතු කරන්නට ඉදිරිපත් වේවි යන්න ගැන කිසිදු සැකයක් නොමැත.

ඔබ වහන්සේ මුස්ලිම් සමාජ යහපත සඳහා වූ මහඟු උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස අපි දකින්නෙමු. මුස්ලිම් සමාජය එක්සත් කිරීම, ආගමික නැඹුරුවක් නොමැතිව සිටි ඇතැම් මුස්ලිම් වරුන්ව එම නැඹුරුවට යොමු කිරීම, පොදු සමාජ ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වී කටයුතු කළ මුස්ලිම් ජනයා තම වගකීම් අවබෝධ කරගෙන සහෝදර සිංහල හා ද්‍රවිඩ ජනයා සමග සමගියෙන් හා සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වීමේ සමාජ වගකීම අවබෝධ කර ගැනීම වැනි යහ ක්‍රියාවන් සඳහා අපව යොමු කිරීමට හේතුවූ එක් සාධකයක් ලෙස අප විසින් ස්තුතිය පිරිනැමිය යුතුව ඇත්තේ ඔබ වහන්සේටය. අලසකම ඉවතලා ක්‍රියාකාරී සමාජයක් ලෙස අප ව පත්කිරීමට ඔබවහන්සේගෙන් ලද දායකත්වය ඉමහත්ය.

ඔබවහන්සේගේ සංවිධානය හා තරඟකාරී ලෙස අපට රිදවන්නට කටයුතු කළ සිහල රාවය හා රාවනා බලය වැනි සංවිධාන ස්වභාවික මරණයකට පත් නොවී තම ප්‍රචාරක කාර්යභාරය කරගෙන යන්නේ නම් අපගේ ඉමහත් සතුටට හේතුවනු නොඅනුමානය. මෙසේ පවසන අතර තුර ඔබවහන්සේගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන වගකීමක් දරන එක් පුද්ගලයෙක් එහි නොසිටිය යුතුය යන්න අපගේ නිහතමානී මතයයි. උගතෙක්, යහ මිනිසෙක් හා මහත්මා ගති ඇත්තෙකු වූ ආචාර්ය දිලන්ත විතානගේ මහතා මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා අති විශාල සේවාවක් කළ හැක්කෙක් ලෙස අපි දකින්නෙමු. කරුණාකර එතුමාව ඔබවහන්සේගේ සංවිධානයෙන් ඉවත් කළ හොත් ඔහුට ජාතික වශයෙන් වැදගත් සේවාවක් ඉටු කළ හැකි වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරන්නෙමු. මේ පිළිබඳ ව ඔබවහන්සේගේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්නේ නම් යෙහෙකැයි සිතන්නෙමු.

අවසාන වශයෙන් බුදු දහම හා සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනාවා යැයි පවසන ඔබවහන්සේ අනිවාර්යයෙන් ම දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමුකර වන්නට කැමැත්තෙමි. බුදු දහමට හානිය සිදු කරන්නේ බාහිර සාධක නොව අභ්‍යන්තර සාධක බව බුදුන් වහන්සේ විසින් කර ඇති දේශනා කෙරෙහි කරුණාකර අවධානය යොමු කරන්න. මේ සඳහා ධම්මපරායන හිමියන්ගේ “ප්‍රතිමෝක්ෂ විවරණය” නම් ග්‍රන්ථයේ 23 – 27 වැනි පිටු කරුණාකර කියවා බලන්න. සියලු බුද්ධ භාෂිත දේශනයන් අනුව බුදු සසුනට හානි කරන්නේ පැවිදි පාර්ශවය විසින් බව සඳහන් කිරීමෙන් එවන් චරිතයක් ඔබවහන්සේ මෙන්ම අනෙකුත් ඔබවහන්සේගේ සංවිධානය හා සම අයුරින් කටයුතු කරන සංවිධාන මගින් නිරුපනය කරමින් සිටිනවා යැයි තීන්දු තීරණ දීමට අපි ඉදිරිපත් නොවන්නෙමු. එය මෙරට සැදැහැවත් බෞද්ධ ජනයාට භාර කාර්යයකි.

බුදු සසුනට හානි කරන ශක්තීන් පිළිබඳ ව ඇති බුද්ධ දේශනා කිහිපයකට ඔබවහන්සේගේ අවධානය යොමු කරවන්නට කැමැත්තෙමි.

අනාගත භය සුත්‍රය – පංචක නිපාතය – අංගුත්තර නිකාය

අනාගතභය සුත්‍ර හතරක් දෙවන පන්ණා කයේ ද දක්නට ඇත.

සද්ධම්ම සම්මෝප සුත්‍රය චතුක්ක නිපාතය අංගුත්තර නිකාය

චතුක්ක නිපාතයේම සුගත විනය නම් සුත්‍රය

කිම්බිල සුත්‍ර දෙක පංචක හා ඡක්ක නිපාත අංගුත්තර නිකාය

සද්ධම්ම පතිරුපක සුත්‍රය කස්සප සංයුක්තය සංයුක්ත නිකාය

සම්බුදු සසුන විනාශ වී යාම ගැන වූ අනාවැකි කිහිපයක් අපට ජාතක කතා පොතේ ද දක්නට ලැබෙයි. ඒ මහාසුපින ජාතකයේ එන කෝසල සිහින දහසය දැක්විය හැක. කොසොල් රජතුමා දුටු එම සිහින දහසය කරුණාකර අදට අදාළ කර බලන ලෙස ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතයේ ප්‍රමාද වර්ගයේ 17 වැනි සුත්‍රය

සංයුක්ත නිකායේ ඕපම්ම සංයුක්තයේ ආණි සුත්‍රය,

කලිංගරූපධාන සුත්‍රය,

බිළාල සුත්‍රය මෙලෙස

නිමක් නොමැතිව පිටකාගත තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ හැක. සිව්වනක් පිරිසෙන් අද සදාචාරය පිරිහෙමින් පැවතීම පිළිබඳ බහුතරයක් නිහඬය.

බුදු සසුන යනු කුමක් ද? යන්න පිළිබඳ ව ඉතාම කෙටියෙන් අරුත් දක්වා ඇති තැනක් ධම්මපදයේ (බුද්ධ වග්ගය – පස්වන ගාථාවේ) දක්නට ඇත.

සබ්බ පාපස්ස අකරණං

කුසලස්ස උපසම්පදා

සචිත්ත පරියෝදපනං

ඒතං බුද්ධානු සාසනං

 

ධම්මපදය අඩංගු ඛුද්දක නිකාය පළමු ධර්ම සංඝායනාවට ඉදිරිපත් නොවුවක් බව අපි දනිමු. උස්ගමුයායේ සමිත හිමි රචිත “ප්‍රශ්නෝත්තර සහිත ත්‍රි පිටකයෙහි සංවර්ධනය සහ පාලි වංශ කථා” යන ග්‍රන්ථයෙන් පහත සඳහන් කොටස උපුටා දක්වන්නෙමු.  “බොහෝ පරස්පර විරෝධී මත භේදයට ලක්වූ නිකායක් ලෙස බුද්දකනිකාය සැලකිය හැකිය.” (48පිටුව)

“ප්‍රථම සංගීතියේදී ඛුද්දක නිකාය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා පරපුරක් නම් කළ බවක් නොපෙනේ”. (21 පිටුව)

කෙසේ නමුත් ඉහතින් උපුටා දැක වූ ධම්මපද ගාථාව ඉතා අගනා එකකි. මෙම මතය යථාර්ථයක් කර ගැනීමට අප ක්‍රියා කරමින් සිටින්නේ ද යන්න ගැන කරුණාකර මොහොතක් සිතා බලන්න. අද අපි සදාචාර සෝදාපාලුවකට ලක් වී සිටින්නෙමු.

ගුණසිරි වීරසූරිය මහතා විසින් රචිත “සිංහල සමාජය හා සංස්කෘතිය” යන ග්‍රථයෙන් පහත සඳහන් කොටස උපුටා දක්වන්න ට කැමැත්තෙමු.

“නූතන සමාජය තුළ ආකර්ශනීය වශීකරණයන් එමටය. එයට කියන්නේ ‘ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය’ කියාය. ප්‍රිය සම්භාෂණ වැනි උත්සව මහෝගයන් සමාජය තුළට මෝදු වෙයි. සමාජ සංස්ථාවන් කිති කවන්නට සමත් වෙයි. සංගීත සැඳෑවන් සමාජය තුළ වැහි වැහැලාය. බර්ත්ඩේ පාටි ද විශ්‍රාම යෑමේ පාටි ද අර පාටි ද මේ පාටි ද සුපිරි හෝටල් අංගනයන් තුළ මුලු දෙයි. සමාජ ඇවැතුම් පැවැතුම් උඩු යටිකුරු වෙමින් පවතියි. විප්ලවකාරී වෙනස්වීම් සමාජය තුළට කැන්දන්නට ජනප්‍රියය සංස්කෘතිය උත්සුක වෙයි. සමාජ මිමි විප්ලවකාරී වෙනස්වීම් වලින් ආකර්ෂිත වෙයි. හණමිටි ඉවත දැමෙයි. ඒ වෙනුවට මොකක් හෝ අතට අහුවෙන දෙයක් සමාජය තුළ රුවන්නට කැස කැවෙයි. ඒ දෙය විෂම වුවද කම් නැත. සමාජය නිමක් නැති ලෙස දුවන්නට, හති වැටෙන තුරු දුවන්නට ඒ අරුම දෙය උදව් වේ නම් එහි අග මුල සොයන්නේ කුමට ද? රෑට හෝටලයෙන් කෑම මිනිසුන්ට අභිමත වෙයි. සුමානයකට දවස් දෙක තුනක් ප්‍රිය සම්භාෂණයකට එකතු වූ විට සියල්ල ඇඟට නොදැනී ඉටු වෙයි. නැටුම් ගැයුම් සමග කෑම බීම ද ලැබෙයි. මෙහිදී පුරසාරම් දෙඩුමට අවස්ථාව ද ලැබෙයි. උජාරුකම් කියන්නට ද අවස්ථාව ලැබෙයි. ඇඳගත් ඇඳුම් පැලඳුම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ද ඉඩප්‍රස්ථා ලැබෙයි. ඇඳුම් ඇඳ ගත්තත් හෙලුවැල්ලෙන් ඉන්නා ලෙස පෙනෙන ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ යුවතියන්ගේ අඟ පසඟ ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් පිනා යන්නට ඔවුන්ට අවස්ථා උදාවෙයි. ඇත්තෙන් බැලූ විට මෙය ජනප්‍රිය සංස්කෘතියක්මත් නොව සොසේජස් සංස්කෘතියකි. එසේ නොවේ නම් හෙලුවැලි සංස්කෘතියකි. උගත් යැයි සම්මත දෙමාපියන් ම තම දූවරුන් ට හෙලුවැල්ලෙන් ඉන්නා ලෙස පෙනෙන ඇඳුම් පැලඳුම් අඳින්න ට අවස්ථාව දෙයි. මේ හෙලුවැලි ඇඳුම් ඇඳගෙන ඔවුන් සමාජගත වන විට කාමාතුර නෙත් දහස් ගණනක් මොවුන් දෙස ඔරවා ඔජවඩමින් ලිංගික උත්තේජනයට පත්වී බලන විට එය නොදකින දෙමාපියන්, ආගමික නායකයින්, සමාජ ශෝධකයින්, ඇත්නම් සත්‍ය වශයෙන්ම එය මානසික ව්‍යාධියමය තත්ත්වයකි. මේ හෙලුවැලි දසුන පළමුවෙන්ම දකින්නේ දෙමාපියන්මය. තම දූ සිඟිත්තන්ගේ අඟපසඟ ඔවුන්ටද යම් සුන්දර දසුනක් වනවා විය යුතුය. එය ඔවුන්ට අසුන්දර දසුනක් වේ නම් එය නවත්වන්නට ඔවුන් පෙලඹෙනු ඇත. එහෙත් සමාජයේ බහුතරයක් දෙමාපියන් මේ හෙලුවැලි රූප තම ගෙදර ඉදිරි දොරෙන් එළියට දමයි. එය මහා ගෞරවයක් යැයි ඔවුන් සිතති. සමාජය යන දිසාවට අපිත් යනවා යැයි ඔවුහු නොකියා කියති. බොහෝ මාධ්‍යයන් මගින් අවධාරණය කෙරෙන්නේ යම් ජාත්‍යන්තරකරණයක් අවශ්‍ය බව යන්නයි. අපේ විලාසිතාවන් ජාත්‍යන්තරකරණය විය යුතුයි. සරම කමිසය ඇඳ එසේ විය නොහැක. නව ඉසවු සොයා යා යුතුය. රෙද්ද හැට්ටෙ ඇඳ ජාත්‍යන්තරකරණය විය නොහැක. ඒවා අවශ්‍ය නම් යම් හෙලුවැලි ස්වරූපයක් ඒවාට ආදේශ කළ යුතු වෙයි. ස්ත්‍රී ස්වරූපයේ බොහෝ තැන් පෙනෙන ලෙස ඇඳීම ජාත්‍යන්තරකරණය වෙත නැගීමට ඇති පියගැට පෙළෙහි යම් පඩි කිහිපයක් නැග්ගා හා සමාන වෙයි. දැනුම ජාත්‍යන්තරකරණය විය යුතුය. මාධ්‍ය ක්‍රමවේදයන් ජාත්‍යන්තරකරණය විය යුතුයි. එහෙයින් බෞද්ධ ගීතයකට වූවත් රුපවාහිනී පෙට්ටියේ පස්ස ගස්සමින් උඩ දමමින් නටන ගැහැනුන්ගේ භාව ප්‍රකෝපිත නැටුම් ජනතාවට පෙන්වීම ඇතැම් අඥානයෝ මහා කෙරුවාවක් යැයි සිතති. මෙවැනි විසුක දස්සන දකින ජනතාව ඉඳුරන් සන්සුන් කර ගන්නේ කෙලෙසදැ’යි පැණයකි. රූපවාහිනී තිරයන් මත වැටෙන ගෝලීයකරණ උන්මාදය ඇතැම් විට ව්‍යෝධිත ස්වරූපයක් බව විවරණය කළ හැකි වෙයි. හැම තැනම ඇත්තේ ඉඳුරන් අවුස්සන, පීඩනයට පත්කරන වශීකරණයන් ය. මෙය හොඳ දෙයක් නම් නොවන්නේය. එය ව්‍යසනයටම හේතුවකි. සිංහල සොසේජස් සංස්කෘතිය අනුව ඔහුගේ පුරුෂාර්ථයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම යම් අර්බුදකාරී දෙයක් වුවත් ඒ දෙය ඔහු කළ යුතු වෙයි. එසේ නොවූවහොත් ජාත්‍යන්තරකරණය පස්සේ ගොස් සිංහල සමාජයව්‍යානුකලනයට පත්වීම සහතික වෙයි. සිංහල සමාජය සරල අල්පේච්ඡ ජීවිතයකට හුරුව ලබා තිබුණකි. සිංහල ජීවන ක්‍රමයේ මේ සරල සුන්දරකම දූරිභූත වන බවක් දැන් පෙනී යයි. අප සමෘධිමත් විය යුත්තේ ආර්ථික වශයෙන් පමණක් නොව ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මෙන්ම සංස්කෘතික වශයෙන් ද අප සමෘධිමත් විය යුතුයි. ආත්මීය සමෘධියට සරල සිංහල ජීවන ක්‍රමය අතිශයින් ම අත්වැලක් වූයේය. විස්තීර්ණ භාවයට පත් කාමභෝගී බහු භාණ්ඩික ජීවන ක්‍රමයආධ්‍යාත්මික සමෘධියට මෙන්ම සංස්කෘතික සමෘධියට හේතු නොවන්නේය. එයින් අත් වන්නේ විපරීත භාව ප්‍රකෝපනයක් පමණි. භාව විශෝධනයකට ආත්මීය හර පද්ධතීන් හා පුරුෂාර්ථයන් අවශ්‍ය වෙයි. ආගම් ඇසුරු කිරීම, සෞන්දර්යාත්මක කලාවන් හා මානව ශාස්ත්‍රයන් ඇසුරු කිරීම භාව විශෝධනයකට හේතු වෙයි. ජීවිතයේ දැකිය යුත්තේ එවන් හරවත් දෙයකි”. (“සිංහල සමාජය හා සංස්කෘතිය” ගුණසිරි වීරසූරිය පිටු 403 සිට 414 දක්වා ඇති කොටසින් උපුටා ගන්නා ලදී)

මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට අප සැවොම එකට අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කළ යුතු වෙනවා නොවේ ද අපේ හාමුදුරුවනේ. ඇතැම් ගම්බද විහාරස්ථාන පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙන්නේ දායකයින්ගේ දුප්පත්කම නිසා විහාරස්තානයට දානය පුජා කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසයි. කුරුනෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් පන්සල් 500ක් පමණ වැසී ගොස් ඇතැයි ආරංචි විය. මෙම ගම්මානවල ජනයාගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සඳහා මැදිහත් වන්නේ කවුරුන් ද? මේවා සොයා බලා පිළියම් යෙදීමට කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා නොවේ ද අපේ හාමුදුරුවනේ.පියා දියණිය දුෂණය කරයි, පුතා මව දුෂණය කරයි, සහෝදරයා සහෝදරිය දුෂණය කරයි, සීයා මිනිපිරිය දුෂණය කරයි වැනි අපේ අත්තා මුත්තා කාලෙවත් නොඇසූ ලිංගික අපචාර, ළමා අපචාර ස්ත්‍රී දුෂණ ආදියෙන් සමාජය දුගඳ හමයි, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය ආදියෙන් තරුණ පරපුර විනාශ මුඛයට යොමු වෙමින් සිටියි, ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරුවනේ මේවා ගැන අපේ හඬ අවධි කළ යුතු කාලය දැන් පැමිණ තිබෙනවා නොවේ ද?

මම ප්‍රමාණය ඉක්මවා ලියා ඔබවහන්සේව විඩාවට පත් කරවන්නට අකමැත්තෙමි. අවසාන වශයෙන් දැනට කරමින් සිටින්නාවූ මුස්ලිම් භීතිකා හා මුස්ලිම් පිළිකුල් ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරික කටයුතු වඩාත් සාර්ථක අයුරින් කිරීමට ඔබවහන්සේට නිරෝගී සුවය හා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා යැයි ද ඒ සඳහා ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා යැයි ද ඉතසිතින් පතමින් සමුගනිමි.

http://www.anvermanatunga.net/2016/07/19/open-letter-to-gnanasara-thero-sinhala/

 

Unethical media practices by Neth FM

Latest

 

COLOMBO, MEDIA AND COMMUNICATIONS, PEACE AND CONFLICT, POLITICS AND GOVERNANCE, RELIGION AND FAITH

Unethical media practices by Neth FM

Photo courtesy The Star

On June 14th, 2016 the ‘Balumgala’ news programme on Neth FM sought to discuss the construction of a mosque at Sri Maha Vihara Road, Kalubowila, Dehiwela. We reproduce below a letter written by a civil society body with regard to what they call ‘unethical media practices’ by Neth FM. Of particular concern is the failure on the part of the presenters to interview any Muslim member of the congregation or a trustee of the mosque.

The Balumgala of June 14th, 2016 is reflective of a general problem of a failure on the part of the Sinhala language print and electronic media to give fair coverage to Muslim related news stories and features.

 

July 10th, 2016

The Managing Director/CEO

Asset Radio Broadcasting (Pvt) Ltd

105/3, 5th Lane, Colombo 3

Dear Sir/Madam,

 

Unethical media practices by Neth FM

 

I am the President of the Advocacy and Reconciliation Council [ARC] which is an unincorporated association of Sri Lankans who have come together to work towards a united Sri Lanka where all citizens enjoy equality.

We at ARC write to raise our concerns with regard to unethical and dangerous media practices adopted by Neth FM in its ‘Balumgala’ programme broadcast on June 14th, 2016.

The said programme sought to discuss issues pertaining to the construction work taking place at the mosque at Sri Maha Vihara Road, Kalubowila, Dehiwela.

The presenters who presented the programme made several false assertions. They claimed that the mosque was an  ‘anthawadi Muslim palliyak‘ which was being constructed by ‘anthawadi pirisak’ and that the mosque was an ‘anthawadi anawasara idikireemak’ and that it was part of a ‘kumanthranayak’. We waited to hear your presenters back these broad statements with supporting material but no such material was produced.

This is not surprising as the assertions were entirely false. Accordingly to have made such allegations that the mosque was being built by ‘extremists’ who were part of a ‘consipiracy’ was unethical, irresponsible and dangerous.

The broadcasters also claimed that the construction was being done by ‘pitin aaup anthawadi kattiyak’ – which is also entirely false and which also they failed to substantiate.

The programme was biased, one sided and was clearly targeted at creating fear amongst its listeners against Muslims.  It was not a programme but propaganda. The bias of the broadcasters was evident in that despite making such serious allegations they failed to interview a single Muslim member of the congregation or a member of the board of trustees of the said mosque.

This failure to allow the Muslim side of the story to go on air confirms that the presenters had no intention of looking at the issue objectively but were furthering a plan to forment fear, hatred and anger against Muslims.  It is indeed disappointing that radio presenters have fallen to such low levels.

We expect radio channels to act to bring communities together. However Neth FM is doing its best to rip communities apart and damage social cohesion in Sri Lanka.

If the presenters have any material that the mosque and those involved in the construction of the mosque are a threat to public security in Sri Lanka – as good citizens which they claim to be they have a duty to bring it to the attention of the law enforcement authorities. They have not done so. This is because in fact there is no such material and the presenters are acting on pseudo – public interest and pretend to be patriotic just to further the political interests of their masters. The fact that the presenters have sold their independence and intelligence to political agenda – which was evident throughout the programme – is pathetic.

We do not need to remind you that radio stations broadcast on a special privilege conferred on them by the State. The radio frequencies are public property and are held in trust by the licensees and should only be used for the benefit of society. Neth FM has failed to discharge this duty.

Finally we write to also inform you that the construction work of the afore stated mosque at Sri Maha Vihara Road is complete and the Sinhalese, Muslim and Tamil residents of Kalubowila are going about their business peacefully.

Yours faithfully,

Aslam Othman

 

http://groundviews.org/2016/07/14/unethical-media-practices-by-neth-fm/

 

Keeping that Spark Alive

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By: Sister S Bemath

We enrolled 30 days in a course called Ramadhaan to reach “Taqwah”(Fear of Allah Ta’ala Ta’ala). It was a time of renewal and re-establishment of our commitment to our Beloved ALLAH TA’ALA and HIS beautiful Deen-ul-Islaam. Al-Hamdulillah! Many have graduated with flying colours – embracing them with positive Deeni (Islamic)changes. Now is a crucial time to put it into practice!

We fasted, gave charity, read the Qur'aan Kareem and performed the night especially the last ten, standing in prayer before ALLAH TA’ALA. We avoided gossip, slander and every evil that would invalidate our fasting. But now that Ramadhaan has bid us farewell, many of us, regrettably, will put the Qur'aan Kareem back on the shelves, will suspend fasting until next year and will abandon the night prayer. This is not the way it should be, because all of these acts of worship carry rewards and are of benefit to us throughout the year, in addition to the fact there is no divine prescription limiting them to Ramadhaan.

What is it that happens in Ramadhaan to make you so motivated to change your life around and how can you get that spirit back to make long lasting, sustainable changes in your life? What is it that ALLAH TA’ALA  puts into your life to enable you to make all those changes in Ramadhaan? If we could examine that, maybe we’ll find clues to work out how we can make the Ramadhaan spirit last for more than 30 days, so you can make major sustainable changes in your life!

In Ramadhaan, it’s not only our bodies that are cleansed through fasting, our spirituality is also improved through increased Salaah and reading of the Qur’aan Kareem. Our finances are cleansed through Zakaah, our social relationships are improved through coming together for Iftaar, and our social contribution is increased through extra Sadaqah. The Ramadhaan spirit is developed through a balanced increase in every area of life, with each aspect having its own timing, amount, and purpose.

A whole new beautiful chapter in your life has opened – of peace, happiness, blessings and mercy with an elated feeling of spirituality, connecting with ALLAH TA’ALA and being immersed in HIS love, Subhaan-ALLAH. Fear ALLAH TA’ALA as HE should be feared for, the fear of ALLAH TA’ALA is the best treasure for you. Obey ALLAH TA’ALA and keep away from HIS restrictions, you will achieve HIS pleasure and be saved from HIS torment. On tasting the sweetness that comes with obedience, there is no desire to return to any form of disobedience.

A sinful desire is like a rose from afar, we get allured by its fragrance, become blinded by its beauty, and overlook the thorns.

Don't allow Shaitaan to be an anchor and halt your spiritual journey. Raise the sails of Imaan to reach the beautiful shores of Jannah. Would you rather invest for short term returns, or would it be more sensible to invest for everlasting returns? Don't let the chains of desire (naffs & shaitaan), bind us to Dunya whilst restraining our soul from pursuing Jannah. May ALLAH TA’ALA make our hearts the throne upon where our Imaan (faith) will sit, and let it rule over our Naffs (desires) before it tries to enslave us...

WAYS TO MAINTAIN THE GOOD HABITS YOU PICKED DURING RAMADHAAN:

Make Du'a

It was ALLAH TA’ALA who gave you the ability to keep the good habit in Ramadhaan, and only HE can help you maintain it afterwards. Make Du'a that ALLAH TA’ALA helps you not only keep the habit, but that HE accepts it and makes it a way for you to grow in closeness to HIM.

Make it a Habit

If you want to keep good habits, you’ve got to make sure they remain part of your daily schedule. For instance, fasting. Our beloved Messenger (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) encouraged fasting on Mondays and Thursdays? He said: “A man’s deeds are reported (to ALLAH TA’ALA) on Mondays and Thursdays and I prefer that I should be fasting when my deeds are reported.” (Hadith-Tirmidhi)

Evaluate yourself Weekly

This helps you see the bigger picture. You’ll be able to evaluate on a more long-term level how well you’ve been keeping your habit in practice. You can do the same thing on a monthly and yearly basis.

Don’t fall apart once you make one Mistake

The beauty of Taubah (repentance) in Islaam, is that ALLAH TA’ALA blesses us with this opportunity to return back to HIM after doing something wrong. We should remember that we are humans and that we will err. Only ALLAH TA’ALA is Perfect.

Ask yourself WHY you kept the habit

Niyyah or intention is a key to ALLAH TA’ALA'S acceptance of our good deeds. If we developed a habit to impress others, for instance, we may be able to keep the momentum for a while, but most probably it’ll wear out afterwards.

But if we maintained a habit sincerely for the sake of ALLAH TA’ALA, Inshaa-ALLAH , not only will we be rewarded for it, but our intention will help us maintain the necessary motivation to continue to do good.

Work your Way up slowly

Aa'ishah (RadhiAllah Ta’alau Anha) reported that Rasulullah (peace be upon him) said: “Do good deeds properly, sincerely and moderately, and remember that you shall enter Paradise only through ALLAH TA’ALA'S Mercy, and also remember that the most beloved deed to ALLAH TA’ALA is that which is regular and constant even if it is little.” (Hadith-Al-Bukhari)

The wisdom in this Hadith is tremendous and it is one way of keeping up good habits you have picked up in Ramadhaan.

For example, let’s say you were motivated to read Qur'aan Kareem for half-an-hour on a daily basis in Ramadhaan. But now that it’s over, you feel sluggish, lazy and want to give it up. Yet, you had wanted to maintain this habit after the blessed month was over.

Instead of trying to read Qur'aan Kareem for the same amount of time, reduce the time period to as much as you are initially able to do, even if it’s just ten or twenty minutes a day.

If you keep up this ‘ten minutes a day’ habit, Inshaa-ALLAH TA’ALA, you will see the amount of Qur'aan Kareem you read will increase slowly but gradually, perhaps even surpassing your Ramadhaan maximum in the long-term, Inshaa-ALLAH !

Be steadfast and upright upon the Deen of ALLAH TA’ALA at all times, for you do not know when you’ll meet the Angel of Death. Beware of him taking you while you are in a state of heedlessness. Forgiveness is always billowing around us, but we must raise the sails of remorse and repentance, to feel it.

Now is the time to reprogram your life, rise up and get rid of the negativities, develop your potential, plan and execute, change and get changed, and you will become one of those gain happiness and blessings in this life and enjoy the bliss of the Hereafter, Inshaa-ALLAH TA’ALA! Be sure that reform is possible, seek help from our loving ALLAH TA’ALA, and do not feel unmotivated or lacking in strength.

May ALLAH TA’ALA accept our fasting, our Ibaadah and  other righteous actions, that our condition after Ramadhaan be a better one, the state of our Ummah improves and that we are granted honour and submit to HIS obedience. ..Aameen

“Each day in which no act of disobedience to ALLAH TA’ALA is committed is Eid and each day a believer spent in acts of obedience to his Lord is Eid.”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

 

Fasting in Shawwal

Latest

Keeping the six fasts of Shawwal after keeping the fasts of Ramadaan equals to 360 days of fasting
Sayyiduna Abu Ayyub Ansaari Radhiyallahu Anhu mentions that Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam said: “Whoever observed the fasts of Ramadhan, then follows them with the fasts of six days in the Month of Shawwal, he will be rewarded as if he fasted for the entire year.”(Muslim)
Note: The reward of each good deed is multiplied at least ten times. Therefore, thirty days of fast in Ramadaan equals three hundred days and the six fast of Shawwal equal sixty days. Thus, totalling to three hundred and sixty days, which is the total amount of days in a lunar year.

--

Jazakum Allah Khair
The Qur'an Foundation.

www.thequranfoundation.org


The Qur’an Foundation* is a Non-Profit & Registered Organization.
 

Attitude leads to Altitude!!!

Latest

www.eislam.co.za

Ayoob was the kind of person who would always amaze you. He was always in a good mood and always had something positive to say. When someone would ask him how he was doing, he would reply, "If I were any better, I would be twins!"

He was a unique manager because he had several waiters who had followed him around from restaurant to restaurant. The reason the waiters followed Ayoob was because of his attitude. He was a natural motivator. If an employee was having a bad day Ayoob was there telling the employee how to look on the positive side of the situation.

Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Ayoob and asked him, "I don't get it! You can't be a positive person all of the time. How do you do it?"

Ayoob replied, "Each morning I wake up and say to myself, ' Ayoob, Allah Ta’ala has given you two choices today. You can choose to be in a good mood or you can choose to be in a bad mood.' I choose to be in a good mood. Each time something bad happens, I can choose to be a victim or I can choose to learn from it. I choose to learn from it. Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaining or I can point out the positive side of life. I choose the positive side of life."

"Yeah, right, it's not that easy," I protested.

"Yes, it is," Ayoob said. "Life is all about choices Allah has given us. When you cut away all the junk, every situation is a choice. You choose how you react to situations. You choose how people will affect your mood. You choose to be in a good mood or bad mood. The bottom line: Allah has given you an option how you live your life!"

I reflected on what Ayoob said. Soon thereafter, I left the restaurant industry to start my own business. We lost touch, but I often thought about him when I made a choice about life before reacting to it.

Several years later, I heard that Ayoob did something you are never supposed to do in a restaurant business: he left the back door open one morning and was held up at gunpoint by three armed robbers. While trying to open the safe, his hand, shaking from nervousness, slipped off the combination. The robbers panicked and shot him. Alhamdulillah , Ayoob was found relatively quickly and rushed to the local hospital’s trauma centre.

After 18 hours of surgery and weeks of intensive care, Ayoob was released from the hospital with fragments of the bullets still in his body.

I saw Ayoob about six months after the accident. When I asked him how he was, he replied, "Alhamdulillah , Allah is so Great and so Merciful” and then he added “If I were any better, I'd be twins. Wanna see my scars?"

I declined to see his wounds, but did ask him what had gone through his mind as the robbery took place. "The first thing that went through my mind was that I should have locked the back door," Ayoob replied. "Then, as I lay on the floor, I remembered that Allah had given me two choices: I could choose to live, or I could choose to die. I chose to live. By the Will and Acceptance of Allah I choose to live and Allah accepted my dua"

"Weren't you scared? Did you lose consciousness?" I asked.

Ayoob continued, "The paramedics were great. They kept telling me I was going to be fine. But when they wheeled me into the emergency room and I saw the expressions on the faces of the doctors and nurses, I got really scared. In their eyes, I read, 'He's a dead man.'

"I knew I needed to take action."

"What did you do?" I asked.

"Well, there was a big, burly nurse shouting questions at me," said Ayoob. "She asked if I was allergic to anything. 'Yes,' I replied. The doctors and nurses stopped working as they waited for my reply. I took a deep breath and yelled, 'Bullets!' Over their laughter, I told them. 'I am choosing to live. Operate on me as if I am alive, not dead."

Ayoob lived, thanks to Allah who made available skilled doctors at this critical moment and also because of his amazing attitude that Allah had given him. I learned from him that every day we have the choice to live fully.

Attitude is like a price tag, it shows how valuable you are! The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said;“The best of people in Islam are those who have the best attitude (towards others).” (Hadith At-Tabaraani).

We may not be feeling happy or at ease at the moment, however we can still show a smile on our face or share a few friendly words and kind gestures. Often times, it is simply our attitudes that can influence someone to do good or inspire someone to seek the beauty of Islam.

It only takes a second to affect a person in a bad or good way, and this may very well depend not on your actions or deeds, but simply upon the attitude you have at that second. If you carry a frown walking into a house where there are guests, they may feel un-welcomed. The frown may only last a few moments, but that will be long enough to leave a bad impression on some hearts.

“No greater deed will be placed in the balance than a good attitude towards others”(Hadith-Tirmidhi)

Indeed attitude will lead a person to altitude. Often persons with the worst past build the best future!

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

The parents of the Hafidh will be honored on the Day of Judgment

Latest

The Holy Quran is the sacred Word of Allah Most High.  It is a means of reformation for the entire mankind.  Its verses are nothing but guidance and a cure.  Allah Most High revealed the other heavenly books but did not undertake the responsibility of protecting them.  The responsibility to do so was assigned to the scholars of that nation as given in the following verse of Surah Maida:

…And the divines and the rabbis because they were assigned to safeguard the Book of Allah….Surah Maaida (5:44)

As the Holy Quran was revealed to the last and Final Prophet, Hadhrat Muhammad (Sallallahu alaihi wa sallam) and its rules and precepts are to remain until the end of time, Allah Most High undertook this responsibility Himself.  Almighty Allah says in the Holy Quran:

Verily, We alone have revealed this (the Holy Quran), and surely We alone will guard it. Surah Hijr (15:9)

 

The revered Mufti said that Allah Most High is the Ultimate Protector of the Holy Quran and in this world of means and reasons, Allah Most High has made the scholars the means of safeguarding the meanings of the Holy Quran and the Huffadh the means of protecting the words of the Holy Quran.  Almighty Allah is the Reciter of the Holy Quran.  It is but His Grace and Benevolence that His worshippers also recite the Holy Quran.

In this world, no one can use the title of the highest ruler of the land.  If anyone does so, it is considered a crime.  However, it is only by virtue of the relationship with Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa sallam) that we human beings are also granted blessings of the Sacred Attributes of the Lord Almighty and we are also known as Hafidh and Qari of the Holy Quran.

The revered Mufti said that the recitation of the Holy Quran is the best activity and the best form of worship.  The Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said:  The best among you is the one who learns the Holy Quran and instructs others in it.

Allah Most High has granted His sacred Word to us.  The way to show our thankfulness and gratefulness for it is to fulfill its rights.  The Holy Quran has 4 rights which we have to fulfill:

The first one is that we should recite it.

The second one is that we should memorize it.

The third is that we should develop understanding of it.

The fourth is that we should act on its demands.

The revered Mufti said that it is fast becoming a trend that in the name of developing the understanding of the Holy Quran, in Taraweeh, etc. relatively less number of the verses of the Holy Quran is recited and the same time is spent in understanding of the Holy Quran. This way, we are unintentionally drawing ourselves away from the recitation of the Holy Quran.  The desire to understand the Holy Quran is indeed valuable, but we should not turn away from the recitation of the Holy Quran for its sake.

There is reward for only the recitation of the Holy Quran as well.  If we read any other book of the world without understanding it, we get bored in a matter of minutes.  The Holy Quran is the only book which even if it is read without understanding it, the interest of the recite does not waver.

It is narrated on the authority of Hadhrat Abu Hurairah (May Allah be well pleased with him), he said that the Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said to me:  O Abu Hurairah!  Keep teaching the Holy Quran to people and keep learning it.  Because if death overtakes when engaged in this activity, then angels will come to visit your grave the way the Ka’aba is visited.

It is narrated on the authority of Hadhrat ‘Ali (May Allah be well pleased with him) that the Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said:  Whoever reads the Holy Quran and believes that the things permitted by it are permitted and believes that the things prohibited by it are prohibited, then that person will enter Paradise and will intercede and take 10 such people of his family into Paradise for whom entry into hell was certain.

On the Day of Judgment such a crown will be placed on the heads of the parents of the memorizer of the Holy Quran that its radiance will rival the sun.  If any person resolved to memorize the Holy Quran and starts memorizing it and due to some reason does not memorize the entire Holy Quran and dies, then it is mentioned in Hadith that Allah Most High will appoint an angel for that person who will teach him the Holy Quran in the grave.  Then on the Day of Judgment that person will be resurrected as a Hafidh of the Holy Quran.


http://ziaislamic.com/english/Interface/BtUrdudescr1.php?ids=482

--

Jazakum Allah Khair
The Qur'an Foundation.

www.thequranfoundation.org


The Qur’an Foundation* is a Non-Profit & Registered Organization.
 

NSC's Resolution about Hate Speeches, Racial and Religious incitements

Latest

13-07-2016

PRESS RELEASE:

​​
NSC's Resolution about Hate Speeches, Racial and Religious incitements


The National Shoora Council at a special meeting with its Member Organisation (MOs) held on 11 July 2016, resolved as follows:

 

 1. In the backdrop of the re-emergence of anti-Muslim hate speeches, racial and religious incitements against the minority communities, the NSC calls upon the Government that it has a duty to create and ensure an environment where all its citizens can live peacefully.

 2. The Government and the relevant State agencies like the Police must protect and safeguard the fundamental rights of its citizens without discrimination as enshrined in the Constitution and uphold the Rule of Law without fear or favour.

 3. To meet with HE The President, Mr. Maithripala Sirisena, The Hon. Prime Minister Mr. Ranil Wickremasinghe, Muslim Politicians ,The Defence Secretary, advocacy groups and Civil organisations to discuss with them the rise of racism and religious violence in the country.

 4. NSC also notes that there could be a hidden agenda in the recurrence of such uncultured racist behaviour which may also include destabilising the government, create economic turmoil and drag the country towards anarchy.

 5. The NSC recognises that the media in all its form has a crucial role to play in keeping with the ethics of journalism and moral values.

 6. The NSC recognises that the bad conduct of a few does not in any way represent the majority of the cultured, decent and respectable Sinhalese people. It also understands that the bad behaviour of some disgruntled monks do not represent the majority of the Sangha community.

 7. Therefore, the NSC strongly appeals to the Muslim community to ignore all forms of provocation, incitement or intimidation and to be patient and calm without resorting to any form of reaction whatsoever. The NSC reminds the Muslims that Islam is a religion of peace and tolerance.

 8. The NSC plans to set up a permanent arm aimed at addressing this phenomenon, to help the government by identifying solutions, to clarify misinformation, misconceptions and misperceptions about Muslims and Islam and other activities which will help create understanding and peaceful co-existence.

 


http://nationalshoora.com/index.php/8-media-release/81-nsc-s-resolution-on-hate-speeches

நாட்டில் தற்போது தோன்றியிருக்கும் இனவாத சூழல் தொடர்பான தேசிய ஷுரா சபையின் தீர்மானங்கள்

2016 ஜூலை 11 ஆம் திகதி அன்று தேசிய ஷுரா சபையின் அங்கத்துவ அமைப்புகளுடனான விஷேட சந்திப்பின் போது நாட்டில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்திற் கொண்டு பின்வரும் சில முக்கியமான தீர்மானங்களை எடுக்கப்பட்டன :

 1. முஸ்லிம்களது மனதைப் புண்படுத்தும் அவர்களுக்கெதிரான விஷமப் பிரசாரங்களும் சிறுபான்மை இனத்தவர்கள் மற்றும் மதங்களுக்கெதிரான இனவாத மதவாத செயற்பாடுகளும் மீண்டும் அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில் நாட்டின் சகல குடிமக்களும் சாந்தி சமாதானத்துடன் வாழும் ஒரு சூழலை உருவாக்கும் மற்றும் அதனை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது என்பதை தேசிய ஷூரா சபை வலியுறுத்த விரும்புகிறது.

 2. அரசியல் யாப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதுபோல அரசாங்கமும் நீதி மற்றும் சட்டத்தை நிலைநாட்டும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள  பொலிஸ் போன்ற அரச நிறுவனங்களும் நாட்டின் சகல பிரஜைகளினதும் அடிப்படை உரிமைகளைப் பேணிப்பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் நிலைநாட்டும்  விடயத்தில் எவ்வித அச்சமோ  பாரபட்சமோ இல்லாமல் நடந்து கொள்ளவதும் அவசியமாகும்.

 3. இது தொடர்பாக ஜனாதிபதி கெளரவ மைத்திரிபால சிரிசேன, கெளரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க, முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள், பாதுகாப்பு செயலாளர் மேலும் அதிகரித்து வரும் இன மற்றும் மத விரோத சக்திகளின் முயற்சிகளை முறியடிக்க பாடுபட்டு வரும் தன்னார்வக் குழுக்கள் போன்றோரை சந்தித்து அதிகரித்துவரும் இனவாதம் மற்றும் மதரீதியான வன்முறைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடுவதற்கு தேசிய ஷூரா சபை தீர்மானித்துள்ளது.

 4. தற்காலத்தில் தலைதூக்கியிருக்கும் பண்பாடற்ற இனவாத செயற்பாடுகளின் பின்னணியில் மறைவான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் இருக்கலாம் என தேசிய ஷூரரா சபை  கருதுவதுடன் அவற்றின் மூலம் அரசாங்கத்தை ஆட்டங்காணச் செய்து, தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை சீர்குலைத்து நாட்டை மீண்டும் அராஜக நிலைக்கு கொண்டுவரும் நோக்கமும் அதற்குள் அடங்கியிருக்கலாம் என தேசிய ஷூரா சபை சந்தேகிக்கின்றது.

 5. இதேவேளை ஊடக தர்மத்தைப் பேணிக்கொள்வதிலும் அதற்கான ஒழுக்க விழுமியங்களுக்கு மதிப்பளித்து நடந்து கொள்வதிலும் சகல வகையான ஊடகங்களுக்கும் அதிமுக்கிய பங்கு உண்டு எனவும் தேசிய ஷூரா சபை நம்புகின்றது.

 6. இதேவேளை சிங்கள சமூகத்திலுள்ள ஒரு சிலரது மோசமான நடவடிக்கைகளைப் பொருத்தவரையில் பண்பாடான மரியாதைக்குரிய பெரும் எண்ணிக்கையிலான சிங்கள மக்களை அவை எந்தவகையிலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை என்பதை ஷூரா சபை நன்கு உணர்ந்துள்ளது. ஒரு சில பெளத்த மதகுருக்களது மோசமான நடவடிக்கைகள் முழு பெளத்த பிக்கு சமூகத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தமாட்டாது  என்ற உண்மையயும் அது விளங்கிவைத்துள்ளது.

 7. எனவே தீய சக்திகளின் தூண்டுதல் மற்றும் தந்திரங்களுக்குள் சிக்க வேண்டாம் என்றும் பொறுமையை கடைபிடிக்கமாறும் விட்டுக் கொடுத்து நடக்குமாறும் முஸ்லிம்களை தேசிய சூரா சபை வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கின்றது. இஸ்லாம் என்பது அமைதியையும் அன்பையையும் வலியுறுத்தும் சாந்தி மார்க்கம் ஆகும் என்பதையும் அது முஸ்லிம்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறது.

 8. இந்த அசாதாரண சூழலை கையாழுவதற்கும்  பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளை அரசு காண்பதற்கு உதவும் வகையிலும் இஸ்லாத்தையும்முஸ்லிம்களையும் பற்றிய தவறான செய்திகளையும் பிழையான கருத்துக்களையும் தெளிவுபடுத்துவதற்குமான ஒரு பிரத்தியேகமான பிரிவை அமைப்பது பற்றி; தேசிய ஷூரா சபை ஆராய்ந்து வருகின்றது. இது பரஸ்பர புரிந்துணர்வும் சமாதான சகவாழ்வும் எற்பட வழிவகுக்கும்
   

Page 8 of 53

Login Form