Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Latest

Divine Assistance in alleviating Debts

Latest

User Rating: / 24
PoorBest 

Sayyiduna Abu Umamah Radhiyallahu Anhu was once sitting in the Musjid very perturbed and worried when Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam noticed him in that condition. Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam enquired the cause of his worry. Abu Umamah replied: “Worry and anxiety of debt has overcome me.”

Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam said to him: “Should I not teach you a few special words which if you recite in the morning and evening, Allah will remove your worries and will settle your debts?” Abu Amamah replied: “Yes indeed O Prophet of Allah!” Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam thereafter taught him the following Dua to be recited every morning and evening:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Transliteration: Allahumma Innie A’uzu Bika minal Hammi Wal Huzn, wa A’uzu Bika Minal Ajzi wal Kasal, Wa A’uzu Bika minal Jubni wal Bukhl, wa A’uzu Bika min Ghalabatid Dayni wa Qahrir Rijaal.

Translation: O Allah, I seek your protection from worry and grief, and I seek your protection from being incapacitated and laziness, and I seek your protection from cowardice and miserliness, and I seek your protection from overwhelming debts and the oppression of men.

Sayyiduna Abu Umamah says: “I practiced on this advice and Allah removed my worries and settled my debts.” (Abu Dawood, Hadith #: 1555, Narrated by Abu Sa’eed)

Engaging in excessive Istighfaar and seeking Allah’s forgiveness are also very effective in drawing Allah’s help for the alleviation of financial difficulties. It is recorded in the Hadith that Allah will remove all difficulties and hardships from the one who frequently and continuously asks Allah for forgiveness and Allah will bless him with wealth from avenues that he cannot even fathom. (Abu Dawood, Hadith #: 1518, Narrated by Ibn Abbaas)

 

Will I Be Forgiven?

Latest

User Rating: / 16
PoorBest 

Will I Be Forgiven?

Understand Quran AcademyArticles > Will I Be Forgiven?
inspirationthemercyofallah
How do you deal with your sins? Do you take them lightly, or do they make you feel heavy and very, very guilty?
Let’s learn about real tawbah and get motivated to turn to Him again, and again, and again inshaa Allah!
In this week’s central ayah Allah At-Tawwaab makes a beautiful promise: . . . Except for those who repent, believe, and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful [Quran, 25:70]

Beautiful Tawbah

“Do tawbah!” he shouted at his son.
Tawbah often is simply translated as “repentance,” but it has a much deeper meaning and literally means “to return to” or “to retreat.” Tawbah doesn’t mean you despise yourself! Every sin is a chance and signal that you can grow closer to Allah ‘azza wa jall! Tawbah is one of the most beloved acts of worship.

Two Ways of Shaytan

Shaytan tries to prevent you from turning to Allah in two ways: He sometimes makes you not care about tawbah at all by tricking you into thinking too lightly of your sins. At other times he tries to make you feel unhealthily guilty by telling you that your sins are just too big or too often repeated and that you should feel ashamed to turn to Allah. In this way he makes you start despising yourself, doubting Allah’s love for you, and sometimes even giving up on doing tawbah and getting even more involved in sins because you are losing hope. Shaytan’s mission accomplished! Now, what should you do?

6 Practical Tips on Tawbah

1. Don’t put limits on the mercy of Allah.

If you think that your sins are too great or too many for the forgiveness of Allah, you are subconsciously limiting the mercy of Allah to human standards. Allah is At-Tawwaab, the Oft-Returning, to those who turn to Him. The question is not will He forgive me; the question is, will you turn to Him? So don’t let guilt keep you away from turning to Him with heart and soul after you sin. Focus on His greatness instead of on your sin, and move on!

2. Thank Him and know His promises!

If Allah enabled you to feel you want to do tawbah, thank Him because it is a blessing from Him to you. Allah ‘azza wa jall says: Say: ‘O ‘Ibaadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allaah, verily, Allaah forgives all sins. Truly, He is Oft‑Forgiving, Most Merciful. [Quran, 39:53] Read the Quran, so you can learn about His promises, as He does not break His promises. And His promises will motivate you in never despairing and will increase your love for Him!

3. Follow up a bad deed with a good deed straight away.

Let’s say you just shouted at your spouse, or even gossiped. Make it a habit to turn to Allah straight away (however “fake” that might feel to yourself at first) and for example say instantly ‘astaghfirullaah wa atuboo ilayk’ ( I seek forgiveness from Allah and I turn to You). Then do a good deed straight after. The Prophetsalallahu ‘alayhi wa sallam said . . . and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out . . . (At-Tirmidhee) So when you sin, for example, just open the Quran and read even one ayah– plus you get ten hasanaat per letter— or (go online) and give sadaqah straight away!

4. Be encouraged to turn to Him again and again.

Even if you repent sincerely and say you will never do it again but fall into the same sin the next day, you should still turn to Allah again and ask for forgiveness again and be determined again not to do it after. This does not mean you use the fact that Allah accepts repentance as an excuse to sin; it means the sinner is encouraged to do tawbah again and again and again and to never stop turning to Allah! The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: The one who repents from sin is like the one who did not commit sin [Ibn Maajah]

5. Try to compare your misdeeds to His blessings.

How to make your heart repent? Try to think about all those sins you committed from puberty until now, like the sins of your body (like lying, gossiping) and the sins of your heart (like envy, arrogance). Also neglecting your duties (like disobeying your parents) as well as neglecting your acts of worship (like delaying your prayer). Now try to count the blessings of Allah regardless of all your misdeeds and you will realize what a beautiful Lord you have! Inshaa Allah this will open your heart to tawbah nasooha (sincere tawbah)!

6. Pray the tawbah prayer.

The Prophet said: Whenever one commits a sin, and then performs ablution perfectly, and prays two rakah wherein he seeks the forgiveness of Allah He will forgive him. [Ahmad] What a treasure! When you sin, try to pray these two units of prayer (salat ul tawbah) straight away or at least as soon as you can and don’t let Shaytan tell you differently!
Homework:
1. Take comfort, be motivated by, and share this hadith with others to inspire them to tawbah: The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: Allah the Almighty has said: ‘O son of Adam, so long as you call upon Me, and hope in Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds in the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I shall forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with an earthful of sins and were you then to face Me, without having associated anything with Me, I shall grant you an earthful of pardon.’ [At-Tirmidhee]

2. Memorize the dua after wudhu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

O Allah, make me among those who turn to You in repentance, and make me among those who are purified.[An-Nasaa’i] Put it on a sticky note on the wall where you dowudhu so you don’t forget, inshaa Allah!
So whenever you sin, remember the formula of success mentioned in the central ayahRepent, believe in Allah, and His Mercy, and do good deeds and Allah ‘azza wa jall will not only forgive you, but even replace your bad deeds with good deeds. Laa ilaaha illAllah!
May Allah make us of those who turn to Him sincerely again, again, and again. Ameen.
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom
THE AYAH JOURNAL is dedicated to inspiring you to open the Quran every day, pick one ayah, and apply it to your own life by making acting on that ayah your mission for the day. Let’s bring back the message of the Quran to our daily lives! Check www.facebook.com/ayahjournal for examples.
 

How To “Never Miss Fajr”

Latest

User Rating: / 14
PoorBest 

How To “Never Miss Fajr”

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

Allahu Akbar, Allahu Akbar … I opened my eyes. I saw nothing but darkness. Stillness and silence engulfed my room. I heard the faint Arabic words from the adhan clock situated in the upstairs landing. I smiled. ‘Alhamdulillah, I am awake for Fajr!‘

The next thing I remember thinking was: ‘My bed is so warm. I am just going to stay under the duvet for a minute, listening to the rest of the beautiful call to prayer…’

All of a sudden, my thoughts were interrupted by the whimpering of the baby in the cot. When I opened my eyes, my room was bright, full of the morning rays of light. I looked at my dainty pink clock. It was 8 a.m. What a disappointment, I missed my Fajr prayer again!

 

Finding Gold

Whether it is a busy day or a weekend, missing Fajr prayer leaves you with a feeling of guilt that burdens your heart all day long. Alhamdulillah, though, I discovered an app a week ago called ‘Never Miss Fajr’.

The app is absolutely free to download both on the iPhone and Android. This ingenious app has been well-designed. Not only does it not have a snooze button for those who have outsmarted their alarm clocks, but the adhan also plays continuously until you make it stop. In addition, you cannot turn down your volume button or exit the app. Quite simply, you have to do as instructed on the screen.

Customising the App’s Settings

 

[App Review] How To “Never Miss Fajr” | Productive Muslim

 

I was excited to try out the app as soon as I downloaded it. I configured my prayer time calculation in the settings tab to ‘Muslim World League’, though there are other options, including Egypt, the US and Pakistan.

There are two wake-up alarm types to choose from — the ‘Shake to Wake’ and the ‘Trivia Islamic’. I decided to select the ‘Shake to Wake’ option to begin with. I set my settings to 20 shakes (though you can go as high as 100 shakes) and the soothing call to prayer I remember from the adhan in Makkah. There are 7 options to choose from. This is a good feature as you can change your settings when you get used to hearing a certain adhan in the morning.

A Morning Workout — Physical or Mental

 

When it was time for Fajr, I heard the adhan on my phone. It was very loud, indeed! I became conscious of the baby stirring, so I started shaking my phone to stop the adhan from going off a second time. Alhamdulillah, this time I was up for Fajr and I was thrilled!

I thought to myself ‘So far so good’. The next night, I changed my trigger option to answering 5 trivia questions about Islam. Only if I answer the 5 questions correctly, will I be able to turn off the adhan and by then, I hope I will be fully awake to pray Fajr.

When it was time for Fajr, the adhan played, prompting me to look at my dark screen. Posed with a question about an ayah in Surah Bayinnah, I had 4 options to choose from. I knew the answers to some of the questions, but had to guess the others using a process of elimination as I was feeling quite groggy so early in the morning.

I had expected the questions to be quite easy, but they were not. I was made to think and awaken my senses to answer the questions. There was no way of ignoring the questions once the adhan started. When I answered incorrectly, I was immediately presented with another question straight away! I had to complete 5 out of 5! I was up for Fajr again.

[App Review] How To “Never Miss Fajr” | Productive Muslim

 

Just Some Quibbles

 

One of the downsides I noticed is that one cannot exit the app by clicking on the back button, as you normally would with other apps. Also, it would have been more comfortable if the app had its own volume setting because currently, I adjust the volume on my phone instead.

In addition, the adhan does not play aloud for any other prayers. This is something that I personally like; however, it might be a disadvantage for other users.

Nevertheless, I am confident that the team behind this idea will continue developing and modifying this unique app to meet the needs of the users.

Keeping Up With Fajr Prayer and Reaping Morning Barakah

 

Alhamdulillah for the past week, I have found this app to be very useful. It is a unique app, focusing solely on helping Muslims wake up for Fajr prayer.

This app has not only helped me achieve my goal of waking up for Fajr, it has also helped me become a more productive Muslimah. By starting my day at Fajr, the rest of my day becomes much more productive. I use the time after Fajr to either read Qur’an or plan out my busy day ahead.

There is a unique kind of barakah in the early morning.

“Establish prayer at the decline of the sun [from its meridian] until the darkness of the night and [also] the Qur’an of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed.” [Qur’an: Chapter 17, Verse 78]

 

 

 

Book Launch By Ash Sheikh A.W.M. Rimsi (Naleemi)

Latest

User Rating: / 27
PoorBest 
Assalamu Alaikum
As-Sheikh A.W.M. Rimsi, Graduate of Jamiah Naleemiah, Senior Sectional Head at Amal International School and Coordinator - Da'wah Programs at the Centre for Islamic Studies, Colombo , has written a timely book refuting some allegations directed towards the Muslims by Sinhalese extremists. The Book is in the Sinhala Language.
The Book Launching ceremony will be held on Wednesday 22nd January, 2014, 06:30 pm at the Postal Headquarters Auditorium, Colombo 10.
Inline image 1

Brief   introduction to the book titled

“SINHAYAGA SIWWANI PIMMA”

By Ash:A.W.M.Rimsi

 

Sri-Lankan Muslims are a peaceful community like any other community in the island. They expected a cordial co-existence and prosperous life style after the end of 30 years of bitter war.

But it is unfortunate and frustrating that Muslims are depicted as worse enemies of the nation. That is why I wanted to write this book to clarify the real situation to the public.

There is a sense of a truth in the argument that the Sinhala nation is facing the threat of extinction. Some extremist elements strongly argue that the minorities such as Muslims and Tamils are the reasons behind this.

This book categorically denies these allegations according to the Buddhist guide lines and pinpoints the real reasons for it and explains the solution to encounter theses challenges successfully while safeguarding national unity, integrity and    co-existence.

“Thank you “


 

Family Life - Part 1] Tips on Building a Productive Muslim Household

Latest

User Rating: / 12
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

This is the first of a series of 3 articles providing you with successful tips on how to make your family life and home more productive. This series will explain 21 ways to help your household become happier, more peaceful and thus, more productive. We will begin with the first 7 tips that will contribute to a productive household, In sha Allah.

What is one of the greatest accomplishments one can achieve that produces a benefit for the individual, his family and the community at large? It is the realization of a happy, peaceful, and productive household.

Although having a productive household is one of the most fulfilling and beneficial aspects of this life, it is often neglected as a goal to aspire towards. One is indeed remiss in failing to make a happy and content household a primary goal. It is well known that strong productive families are the foundation of healthy civilizations. Sound families are also what help make individuals within families healthy mentally and emotionally. It is quite apparent that a productive household is one of the primary goals one should wish to attain. It should also be an ambition towards which one directs his or her children as they mature.

What are some of the ways in which you can achieve a happy productive household? Here are 7 ways you can start today!

1. Put Allah First in Your Life: If you do not have a good relationship with Allah , you will not have a healthy relationship with your family members. Allah  tells us how to behave with one another. The Prophet  tells and shows us how to behave with one another. If we do not fear Allah  and have the hope for His reward, we will have little motivation to do some of the prescribed recommendations from Qur’an and Sunnah, which contribute to a more enjoyable household. This is particularly the case when the requirements or suggestions do not suit our personal goals or interests.

 

Virtues of Wudu

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: 'I heard my loving friend, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: The jewelery of a Mu'min (on the Day of Resurrection) will cover to the places where the water of ablution reaches.' (Muslim)

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: I heard Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: 'My Ummah will be called on the Day of Resurrection with their limbs and faces shining from traces of Wudu. So whoever amongst you can increase the area of his radiance should do so (i.e. by performing Wudu regularly)'. (Bukhari)

‘Uthmãn ibne-’Affãn Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'Anyone who performs Wudu, and performs Wudu excellently (meaning thereby to carefully observe all the etiquettes), his sins will come out from his body, even coming out from under his nails.' (Muslim)

Note: The opinion of the majority of the scholars is that minor sins, are forgiven by Allah Ta'ala through Wudu, Salat and other forms of worship. The major sins, are forgiven by Istighfâr (seeking forgiveness) and Taubah (turning towards Allah with repentance). However, Allah Ta'ala by his bountiful Grace, may even forgive the major sins by virtue of above deeds. (Nawawi)

 

Virtues of Salaah

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Abu Hurayra Radiyallahu ‘anhu said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, 'What do you think would happen if there was a river by someone's door in which he washed five times every day? Do you think that any dirt would remain on him?' They said, 'Not a scrap of dirt would remain on him.' He said, 'That is a metaphor of the five prayers by which Allah wipes out wrong actions.'"

Jäbir ibne-’Abdullah Radiyallahu ‘anhuma narrates that Nabi Sallallahu alaihi wasallam said: 'The key to Paradise is Salat and the key to Salat is Wuzu'. (Musnad Ahmad)

Anas Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The comfort and delight of my eyes has been placed in Salat.' (Nasai).

Hanzalah Al Usaidi Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The person who guards the five times Salat, its Wuzu, its prescribed time, its proper Ruku’ and Sujüd, while perceiving it to be the Right of Allah on him, he is forbidden upon Fire.' (Musnad Ahmad)

 

Burma mobs 'kill 30 Rohingyas'

Latest

User Rating: / 9
PoorBest 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25866350

23 January 2014 Last updated at 15:09 GMT

More than 30 Rohingya Muslims were killed in attacks by Buddhists last week in Burma's Rakhine state, the BBC has been told.

Foreign officials who had managed to access the area in the far west of the country told the BBC they had found evidence of a mass killing.

Human rights group Fortify Rights claims a series of attacks took place over five days last week.

The government and local officials have strongly denied claims of a massacre.

 

Revenge attacks

The latest development follows reports of clashes between Rohingyas and the police in the Maungdaw township over the past month.

It is thought tensions initially arose amid reports that several Rohingyas had been killed trying to flee over the border into Bangladesh.

Things escalated after a local policeman was reported missing, presumed killed.

 

Back to School

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Schools are about to open and you're probably feeling excited and maybe a little sad that holidays are just about over. Back to School comes with a barrage of projects, homework, sports practice and of course a day filled with pickups and drop offs.

“The roots of education may be bitter, but the fruit is sweet”

Back to school time also means adjustments for children and families; the first day of grade one, new schools, new classrooms, new teachers and for adults sometimes new jobs.

Change is sometimes exciting and sometimes frightening, but this can also be an opportunity to set new goals. It's is a new year, 1435 of the Hijri Calendar and each year goes so fast like a quick turn of a page. This is why planning and setting goals is so important. As Muslims all our plans should be aimed at achieving our final goal which is to please our Creator Allah Ta'ala.

 

PRESS RELEASE - ACJU Stops To Issue Halaal Certificates, Separate Company to Take Over Operations

Latest

User Rating: / 30
PoorBest 

January O6th, 2014. Colombo.

The All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) announces that their Division for Halaal Certification will stop to issue certificates effective 31't December 2013 while a separate company limited by guarantee founded by reputed, respected professionals in Sri Lanka will be managing compliance audits and certification.

This development comes as a result of the Expressions of Interest called from the public to facilitate the national need for contributing towards social cohesion and Sri Lanka's economic development.

The role of ACJU in the future with regard to Halaal compliance audits and certifications would be, in providing consultations on any technicalities of the concept of Halaal compliance, as a social obligation and responsibility towards the Sri Lankan society while facilitating global requirements.

 

Keeping the Right Friends

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

'Who we keep company with is reflective of who we are'

For as far back as I can remember, my parents would always admonish me and my siblings to keep good company. My Dad specially had a favorite saying, "Show me your friends and I'll tell you who you are."

Needless to say, I was always very conscious, and careful about choosing the right people to surround myself with. In Islam it is doubly true and essential to surround yourself with righteous companions, because they will help to keep your feet planted on the straight path, while doing otherwise may lead you astray.

It was Ahmad ibn Harb, rahimahullaah, who said, "There is nothing more beneficial to a Muslim's heart than to mix with the righteous and to watch their actions, while nothing is more harmful to the heart of the Muslim than mixing with sinners, and watching their actions." No matter who you are, or how strong or independent you may feel, no man, or woman, is an island, and you can't make it through this life alone. This is why Islam so stresses the Jama'ah, or the congregation. The sayings that there is strength in numbers and that it is the lone sheep that gets devoured by the wolf are true.

Therefore we need to adopt correct manners, in that we try ardently never to do an action or to befriend anyone without knowing whether the pleasure of Allah Ta'ala is in it or not, and never loving and hating for worldly reasons. For the Prophet of Allah Ta'ala, sallallahu alayhi wassalaam said, "Whoever loves for Allah, and hates for Allah, gives for Allah and withholds for Allah, has completed his faith." (Abu Dawud) So who should be our companions?

First of all they should be good Muslims, who believe in Allah and His Messenger. For Allah Ta'ala says in the Qur'an, "And who so obeys Allah and the Messenger [Muhammad, sallallahu alayhe wassalaam], then they will be in the company of those on whom Allah has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqun (those followers of the prophets who were first and foremost to believe in them), the Martyrs, and the Righteous. And how excellent these companions are." [4:69]

 

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ - මුස්ලිම් දේවස්ථානයට ගල්මුල්වලින් පහර

Latest

User Rating: / 6
PoorBest 

පූජාපිටිය

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ පිහිටි මස්ජිදුල් ෆලා මුස්ලිම් දේවස්ථානයට පසුගියදා ගල්මුල්වලින් පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට තරුණයෝ පස් දෙනෙක් කටුගස්තොට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/199672

   

Importance of Hospitality

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Allah, The Most Exalted, says:

“…they prefer others above themselves even though poverty becomes their lot…” (Qur’an -Al-Hashr 59: 9)

 

The Messenger of Allah(peace be upon him) is reported to have said:

“He who believes in Allah and the Last Day should honour his guest according to his rights. He was asked: What are his rights ? The Messenger of Allah(peace be upon him) answered: A day and night of generous treatment and hospitality of three days. That which you may offer beyond this will be regarded as charity.”  (Hadith-Bukhari and Muslim)

Note: Entertaining a guest is an important feature of Islam which signifies the respect and concern of a host towards his guest. It is obligatory upon every Muslim to welcome his guest whether rich or poor with a cheerful countenance and without least expression of unpleasantness. Being hospitable to neighbours and guests can increase societal ties as well as unite an entire community. Most importantly, Allah Ta’ala commands Muslims to be hospitable to neighbours and guests. There is a great virtue in doing so.

 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

'A believer plants a palm tree and fears that thorns will grow'

We have to constantly search our behavior to insure its consistency with that of the believers.

While walking in the market not so long ago, I happened to see a group of foreign Muslim sisters heading my way. Needless to say I was very happy, because it is not often that I run across other Muslim women when out and about.

From the manners of giving the salams, I greeted them first. To my dismay, they all looked at me from the top of my khimar-clad head to where my Abaya (outer garment) pooled around my feet with a look of total disgust, and walked away without uttering a word in response. I was so hurt and shocked that all I could do was stand there with my mouth wide open behind my niqab.

It never ceases to amaze me how many of us claim to follow the Qur'an and Sunnah, yet our actions are in total contradiction to what we say we believe. It was part of the manners of those who lived with the Prophet, Sal-lallahu alayhe wasallam, that they would constantly search their thoughts, hearts and behaviors, to make sure they were consistent with those of the believers, and to discard those things which were characteristic of the hypocrites.

For Allah Ta'ala says, "They say, 'We believe in Allah and in the apostle, and we obey:' but even after that, some of them turn away: they are not (really) believers." [24:47]

Along with this, Allah Ta'ala paints for us a complete picture of the believers when He says, "Those who turn (to Allah) in repentance; that serve Him, and praise Him; that wander in devotion to the cause of Allah; that bow down and prostrate themselves (in salah); that enjoin good and forbid evil; and observe the limits set by Allah - so proclaim the good tidings to the believers." [9:112]

   

Page 63 of 64

Login Form