Thursday, July 30, 2015
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ඔබාමා මහින්දගේ අඩි පාරේ නොයයි - ජනපතිත් නීතියට යටත් බව කියයි
  තෙවැනි වතාවටත් තමා තරග කළොත් ජයග්‍රහණය කරන බව ඇමෙරිකා ජනාධිපති බරක් ඔබාමා කියයි. කෙසේ වුවද තමන් ඇමෙරිකා ව්‍යවස්ථාවට ගරු කර එම අදහසින් බැහැර වන බව ද ඔබාමා පවසයි. ඇමෙරිකා ජනාධිපති මේ අදහස් පළ කළේ ඉතියෝපියාවේ සංචාරයකට නිරතවන අතරතුරදී ය. ‘මම ඇත්තටම හිතන්නේ මම හොඳ ජනාධිපතිවරයෙක්. මම හිතන්නේ මම තරග කොළොත් දිනන්න පුළුවන්. නමුත්...
  Read More...
 • UNP rejects TNA federal demand
  The political environment is concerned about the recent election manifesto released by the TNA.

  The TNA manifesto has proposed to demand for maximum power under a federal system including the powers in the sectors of judiciary, land and administration.

  National Organization Collective Convener Dr. Gunadasa Amarasekera clarified this issue during a media conference...
  Read More...
 • Court wants JMO’s full report on Wasim Thajudeen
  The Colombo Magistrate’s Court on Tuesday (28) ordered to produce a detailed report with respect to the post-mortem examination carried out on former national rugby player Wasim Thajudeen.
  The order was issued after the Criminal Investigation Department (CID) informed the Magistrate that the Colombo former Chief Judicial Medical Officer (JMO) has not submitted the final autopsy report yet.
  The mysterious death of former Wasim Thajudeen was not an accidental one, the CID apprised the Magistrate earlier.
  An inquest into the death of Thajudeen was launched following the emergence of new information in connection with the case, recently.
  Thajudeen represented S Thomas’ College, Mount...
  Read More...
 • Sri Lanka opposition says no autonomy for Tamils
  Sri Lanka's main opposition party Tuesday scrapped a longstanding promise to give greater autonomy to minority Tamils, as it tries to win over hardline sections of the Sinhalese majority before a general election. Related Stories Sri Lanka leader predicts polls defeat, blames Rajapakse AFP Rajapaksa 'ready for struggle' in Sri Lanka comeback bid Reuters Former Sri Lanka leader to run for prime minister...
  Read More...
 • The Dangerous Rise of Buddhist Chauvinism
  TOKYO – The Buddha, Siddhartha Gautama, composed no sutta to religious hatred or racial animus. And yet Buddhist chauvinism now threatens the democratic process in both Myanmar (Burma) and Sri Lanka. Some of the same Buddhist monks who braved Myanmar’s military junta in the “Saffron Revolution” of 2007 today incite violence against members of the country’s Muslim Rohingya minority. In Sri Lanka, the ethnic chauvinism of the Buddhist Sinhalese, stirred by a former president determined to reclaim power, mocks the supposed goal of reconciliation with the vanquished Hindu Tamils. In Myanmar, Buddhist racism is at the root of a virtual civil war in the state of Rakhine and is fueling a humanitarian crisis in which hundreds of thousands of Muslim Rohingya have fled their country by land and sea. Most ominous for Myanmar’s future, given...
  Read More...
 • இஸ்¬லாத்தின் பெயரிலான வன்முறைகள் அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம்.பளீல் (நளீமி)
  சம¬கால உலகில் சில குழுக்கள் தமக்கு இஸ்¬லா¬மியப் பெயர்¬களை சூட்டிக் கொண்டு வன்¬மு¬றை¬களில் ஈடு¬பட்டு வரு¬வது உலகம் அறிந்த உண்¬மை¬யாகும். மெய்¬சி¬லிர்க்க வைக்கும் சித்¬தி¬ர¬வ¬தைகள், தற்¬கொலைத் தாக்¬கு¬தல்கள் போன்¬றன இக்¬கு¬ழுக்¬களால் மேற்¬கொள்¬ளப்¬பட்டு வரு¬கின்¬றன. இவற்றை மீடி¬யாக்¬களில் பார்ப்¬ப¬வர்கள் இஸ்-லாத்தைப்...
  Read More...
 • Joint declaration by the Muslim Organizations of Sri Lanka on the issue of IS (ISIS) and Extremism
  Published on 23.07.2015 Hijiri date 06.10.1436 We, the representatives of the main Muslim Organizations in Sri Lanka, present at the anti-extremism conference organized by the All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), held on the 22ndJuly 2015, condemn in unequivocal terms all forms of violence and extremism. Islam is a religion of Mercy for all humanity. It is the fountainhead of Eternal Peace, Tranquility, Security and Brotherhood. Islam attaches such value to human life that it equates the killing of a single being unlawfully with the killing of the entire human race, without differentiation based on creed or caste. Its teachings of peace and brotherhood encompass all humanity. Islam teaches us to treat all mankind with equality, mercy, tolerance and justice. Islam sternly condemns all kinds of oppression, violence and extremism. It regards...
  Read More...
 • A Handful of Salt
  By Abu Muhammad Yusuf As humans we are prone to stress although we all wish to be immune from it. While stress may be beneficial at times however the excess of it will certainly affect our health and productivity. In controlling stress our mind set is so important. There was once a very old Sheikh who noticed his student very depressed. The wise scholar instructed the unhappy young man to put a handful of salt in a glass of water and then to drink it. "How does it taste?" the Sheikh asked. "Awful," retorted the student. The Sheikh chuckled and then asked the young man to take another handful of salt and put it in the lake. The two walked in silence to the nearby lake and when the student swirled his handful of salt into the lake, the wise old man said, "Now drink from the lake." As the water dripped down the young man's chin, the Sheikh...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Featured Articles

The Miracle of Positive Thinking

Featured Articles

User Rating: / 11
PoorBest 

By Sister Shahnaaz Bemath
Thinking positive can work miracles. You may have been told to “guard your thoughts”, but felt the advice to be pointless. After all, your thoughts are private. How can they possibly affect someone else? The fact is, thoughts do seem to boomerang in some mysterious ways. Science has not found a way to measure them as they have invisible sound waves. In order to understand how positive thinking works, and how to use it efficiently, it is important to understand the power of negative thinking.

“Negative thoughts and tensions are like birds. We cannot stop them from flying near us but, we can certainly stop them from making a nest in our mind.”

 

Wilders’ Colleague From Fitna to Islam

Featured Articles

User Rating: / 8
PoorBest 

After abandoning his far-right party to embrace Islam, a former colleague of Dutch politician Geert Wilders has visited the holy lands in Saudi Arabia to perform his first `Umrah (lesser pilgrimage) in his life.

“If any person told me that I will visit the land of the two holy shrines, I would have told him that he must be insane,” Arnoud Van Doorn told Al-Madinah newspaper.

“Finding Islam is a dream came true,” a tearful Doorn added.


Doorn, a member of the far-right Freedom Party (PVV) has embraced Islam earlier this year after an extensive study into the religion.

He was among party leaders who helped produce an offensive film titled Fitna that linked Islam and the Qur’an to violence.

 

Halaal and Haraam Concept - An Analysis (IN SINHALA)

Featured Articles

User Rating: / 36
PoorBest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read the full write up

This write-up appeared in LANKADEEPA local news paper on 19th December 2012.

 

Burmese Rohingyas lack ‘strategic value’

Featured Articles

User Rating: / 13
PoorBest 

World powers must intervene to stop the systematic extermination of the Muslim minority and provide much-needed aid in the form of medicines and food

By Tariq Al Maeena | Special to Gulf News

The threat of war against Syria and Iran has been grabbing headlines for weeks, accompanied by ever more sensationalist claims by the mainstream media. The tensions are naturally high and the scenario could be grim.

Michel Chossudovsky, a Canadian professor of economics and author of several books charges that “a sophisticated and all encompassing propaganda programme supports war in the name of world peace and global security. The underlying scenario of worldwide conflict goes far beyond the diabolical design of [George] Orwell’s 1984. The Ministry of Truth upholds war as a peacemaking undertaking by twisting realities upside down. In turn, the lies and fabrications of the mainstream media are presented with various innuendos in a complex web of deceit”.

 

Pharaoh vs. Moses in the Land of Egypt

Featured Articles

User Rating: / 14
PoorBest 

Egypt Scenario

by SYED HUSAIN PASHA

Egypt is no ordinary place. It is the land where tyranny runs deep and Pharaohs claim to be God.

And yet, paradoxically, Egypt also is the place from where the clarion cry of freedom rang out when Moses (May God Bless Him!) demanded from Pharaoh: Let My People Go!

Or, as the Qur’ān put it: Arsil ma’iya banee Israa-eel.

After thousands of years, that same timeless drama of Right vs. Wrong is being played out again. And this time, it is between a modern-day Moses in the person of Ikhwan’s candidate for President, Dr. Muhammad Morsi, and the forces of tyranny and corruption embodied in the Military regime of Mubarak and others.

 

Religious tolerance under scrutiny in Sri Lanka

Featured Articles

User Rating: / 13
PoorBest 

Vol - XLVII No. 22, June 02, 2012 | Nirmal Ranjith Dewasiri

Nirmal Ranjith Dewarsiri is with the department of history, University of Colombo.

The recent attack led by Buddhist monks on the Khairya Jumma mosque located in the so-called “sacred zone” of the Dambulla rock temple in the central province is important even though it did not develop into a larger scale clash between the Buddhist and Muslim communities of Sri Lanka. The Dambulla Khairya Jummah mosque had been in existence for over 60 years and the mosque trustees have legal documents regarding its construction. On Friday the 20th of April 2012 a tense situation arose as regular Friday prayer at the mosque was prevented by a gang led by Buddhist monks who claimed that it was an illegal construction built on sacred Buddhist ground.

Many view this incident as an isolated event led by a group of extremists; an event which was easily quelled as it did not represent the sentiments of the majority Buddhist populace. Although this may be true, this line of thinking conceals some of the realities of the inter-religious relations in Sri Lanka within which the Dambulla incident could be located. In this short piece, I attempt to highlight existing problems in the religious setting in the Sinhala-Buddhist south of Sri Lanka giving special attention to the Dambulla incident.

 

Extremists out to deepen schisms

Featured Articles

User Rating: / 12
PoorBest 

Qadijah Irshad (Colombo Courier) / 11 May 2012

Almost three weeks after the vandalisation of a mosque in the Dambulla district by a 2,000 odd mob led by some Buddhist clergy, a Buddhist organisation called the Buddhist Protection Foundation held a protest march and a campaign on Monday 
in Kalutara demanding 
the removal of the in Dambulla.

Addressing media, the Executive Director of the Foundation Priest Puliyadde Sudhamma Thero said that the protest was just “a beginning of a series of protests against the Muslim mosque in Dambulla.”

 

Sacred Cities and Sadus’ Interpretations

Featured Articles

A common question among many who possess a little knowledge of Islam is, why no non-Muslims allowed in Makka and Madina, two most sacred cities of Islam.  The instant answer, that goes usually is, what business do they have in these cities? Picnic? Leisure? Official? Religious visit?  Absolutely no need exists for a non-Muslim to travel to these cities.  In the first place, they have never been tourist attractions, neither for Muslims nor for others.  And for that matter, Muslims never travel there for the purpose of merry-making.  They are meant for pure and focused worship of Allah alone.

 

From where does holiness come to holy lands?

Featured Articles

User Rating: / 16
PoorBest 

by Usthad Rasheed Hajjul Akbar

Amir, Sri lanka Jama’athe Islami

Holy lands are indeed sacred and they exist on this earth as sites that are respected and that should be respected, not only by the people who believe in the particular faith but by every one in the civilized world. As people who live by Islamic faith, we have sensitivity over this delicate subject because Islam too has its own proclaimed sacred places. These places belong to every Muslim in world and it is their refutable obligation safeguarding and cherishing those places. The countries that have those sacred places within their geographical areas cannot proscribe Muslims coming to their countries for just about any reason.

 

Terror war: The thunder, blunder and the plunder

Featured Articles

User Rating: / 1
PoorBest 

By Ameen Izzadeen

A year ago, the United States’ President, Barack Obama, announced that his country’s most wanted man had been killed in Abottabad, Pakistan. That the killing occurred on May 1, the day on which Labour Day is marked, is significant too, because Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda movement, shook Corporate America or the so-called one per cent that own 42 percent of the US national wealth.

Bin Laden’s terror group took on the US at a time when the superpower arrogance was at its peak. The US bombed and invaded countries at will and arm-twisted developing countries to promote the interest of Corporate America, so much so, some even longed for the return of the Cold War, a period during which the Soviet Union checked the US moves to dominate the world.
Read more...

 

Sri Lanka's road to peaceful co-existence

Featured Articles

The intent to demolish Dambulla mosque tears at wounds of ethnic violence which are in the process of healing

By Tariq A. Al Maeena

Following a protracted and violent civil war that lasted for more than 26 years costing thousands of lives and destruction of property, it would have been natural to assume that Sri Lanka would set itself on the path of healing through national reconciliation with all its peoples; Buddhists, Tamils and Muslims.

Yet, within many Tamils there exists a widespread belief that the Sri Lankan government is trying to wipe out their Tamil culture and religious identity by constructing Buddhist temples in Tamil areas. Now many of another ethnic minority feel recent moves have taken another dimension.

Read more...

 

 

Sri Lanka's road to peaceful co-existence

Featured Articles

User Rating: / 6
PoorBest 
The intent to demolish Dambulla mosque tears at wounds of ethnic violence which are in the process of healing

By Tariq A. Al Maeena
Following a protracted and violent civil war that lasted for more than 26 years costing thousands of lives and destruction of property, it would have been natural to assume that Sri Lanka would set itself on the path of healing through national reconciliation with all its peoples; Buddhists, Tamils and Muslims.

Yet, within many Tamils there exists a widespread belief that the Sri Lankan government is trying to wipe out their Tamil culture and religious identity by constructing Buddhist temples in Tamil areas. Now many of another ethnic minority feel recent moves have taken another dimension.

In a dangerous precedent reminiscent of another time and place, the Sri Lankan Prime Minister D.M. Dayaratne ordered the demolition of a 65-year-old mosque in Dambulla stating that the area was sacred to Buddhists. He tried to appease local sentiments by saying that the mosque would be relocated to another area. This public statement followed events recently when Buddhist agitators stormed the mosque and vandalised it, threatening its destruction.

The incident undoubtedly angered the island's Muslim community who have seen enough suffering and were severely victimised during the civil war for which they had paid a heavy price. During the civil war, caught in the crossfire between the government and the Tamils, they were attacked and slaughtered in village after village, even while offering prayers in the sanctity of their mosques. Their paddy lands were looted, businesses closed and had their very means of survival taken away. The entire Jaffna Muslim population was booted out of their homes and their belongings and property were stolen from them.

They are shocked and hurt that the demolition order strikes at the very core of religious freedom in a country attempting to heal itself. Muslim Congress Secretary and parliamentarian Hassan Ali said the "community will not accept a mosque in another place even if it was built of gold".

He also added that "If the places of religious worship of the minorities are being attacked while the police and army are idly watching, it implies that they are
supporting the marauders and providing security to them, instead of the law abiding people". Faced with the initial opposition, the prime minister claimed that this decision was taken after consultations with Muslim politicians. However, it was immediately debunked as a ‘blatant manufactured lie' and strongly rejected by leading Muslim politicians: Senior Minister A.H.M. Fawzie, Deputy Minister M.L.A.M. Hizbulla, Western Province Governor Alavi Moulana and Parliamentarian Abdul Khader, all of whom categorically reject the prime minister's claims. They assert that the mosque was built on land legally bought in 1964 and simply dismiss the allegations of militant Buddhists who claimed this area was sacred just two years ago.

Misleading people

Asad Sally, chairman of the Islamic Solidarity Front (ISF) and former deputy mayor of Colombo, stated that "it is misleading to say that the mosque was in existence for two years as it has been there for more than 65 years. We have all the documents to prove that it is a legally constructed mosque under the Waqf Act. Therefore the statement by the prime minister claiming that the unauthorised construction of the mosque has been stopped is totally false. The land on which the mosque was located was bought by a Muslim lady in Jaffna from Englishmen. This mosque has existed since then.

"Later the adjacent land too had been bought by mosque authorities in 1995. This statement by the prime minister is misleading the Buddhists in the country. The prime minister should not make such irresponsible statements as the Waqf Board comes under him and he is contradicting his own statement. Besides statements like Muslims will not have a place to urinate are not only irresponsible but very dangerous too."

Though the leader of the United National Party Ranil Wickremasinghe is yet to make a public statement on the tense situation, his deputy Sajith Premadasa described the prime minister's order as "law of the jungle and nothing to do with Buddhism". Sajith wondered "how could we develop the country when the prime minister's
office issues such false statements?"

Some public figures deplored the political pandering of the prime minister to a few Buddhist thugs, stating that in any civilised society one would expect unruly elements who vandalise places of worship to be arrested and brought to justice. Instead they have been rewarded in violation of all principles of human decency.
Following Sri Lanka's recent and turbulent past, Tamils, Muslims and others had been looking forward to a period of peace and harmony. However the intent to demolish the Dambulla mosque tears at the wounds of ethnic violence still in the process of healing, and only serves to prove that reconciliation, peace and progress are nothing but distant dreams. The historical co-existence of Tamils and Muslims among the Buddhist Sinhalese people for more than 1,000 years is under threat.

Tariq A. Al Maeena is a Saudi socio-political commentator. He lives in Jeddah, Saudi Arabia.

Courtesy: Gulf News
   

Dambulla Mosque attack: Is there a hidden hand?

Featured Articles

User Rating: / 2
PoorBest 

Riza Yehiya (Courtesy: GroundViews.Org)

The storming of the Dambulla Mosque on Friday the 20th April and chasing away of the Muslim worshippers attending Friday prayers by a mob led by Buddhist priests is epoch making in modern Sri Lankan history. The majority of the people of all communities are shocked and incensed by the way Buddhist priests lead this violent and destructive mob against the Dambulla Mosque.

 

Responding to China, Pakistan and the Iranian Bomb

Featured Articles

By Hameed Abdul Karim

According to Western public discourse there are two types of Muslim. One is a ‘fundamentalist’ the other is a ‘moderate’ Muslim. The former is one who wants to be independent from Western hegemony and the latter is one who cozies up to the Western agenda, wittingly or unwittingly. But now there is a new kid on the block. Ladies and gentlemen, please welcome the Rand Corporation Muslim. ‘Who the heck is he’, you might ask and quite rightly so. Well, for starters he or she is a Muslim or, more appropriately, one who wears the ‘Muslim’ name tag and one who is trained and financed by America’s Rand Corporation to dilute Islam to a point where its adherents will no longer be a stumbling block to the empire’s plans for total world hegemony. And Manzoor Ahamed, writing under the title ‘China, Pakistan and the Iranian Bomb’ (Ceylon Today’ Sat.  24 March, 2012) fits the description of a ‘Rand Muslim’ like a glove going by his vilification of Pakistan’s much maligned nuclear scientist Abdul Qadeer Khan  who  gave his country its ‘Islamic bomb’.