Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

Muslim patriotism in Sri Lanka Part: 4.

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 1
PoorBest 

by Dr Rifai

This article should be read contextually with all previous parts. . It is not my objective to make any derogatory criticism of any community or any religion. An attempt has been made here to illustrate how Singhalese people have been sympathetic and companionate towards all other religious groups in the past. Though Portuguese and Hindu invaders from South India try to destroy cultural heritage of Singhalese Buddhist people during the colonial and pre-colonial periods, Singhalese kings offered unconditional supports and help for all other religious groups such as Christian, Hindi and Muslims people. I shall try to illustrate this point with historical evidence to show what BBS doing today is contrary to their cultural and religious history and teachings.

 

Who is the Holy prophet Muhammad? (PBUP) Part 3.

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 4
PoorBest 

BY Dr Rifai Naleemi.

In this part of the series we shall examine the life of Prophet Muhammad PBUP before he attained his prophethood. This should shed some light on the personal traits and personalities of our beloved prophet that distinguish him from all other people. Historical accounts tell us that every minute aspects of our beloved prophet were meticulously recorded and preserved by his companions. According to some historians the biography of the Prophet Muhammad was recorded by two methods: It was verbally recoded and transmitted in accordance with the oral traditions of transmitting information in Arabic societies. Secondly the biography of prophet was documented in written format in the books of Sira of the prophet by succeeding generations. Most historians and Islamic scholars argue that Prophet Muhammad is a special human being among humanity. Some argue that since his birth Prophet Muhammad was brought up in divine sight and care.

 

Patriotism, loyalty and allegiance of Muslims to Mother Lanka Part: III

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 2
PoorBest 

by Dr Rifai

There is no doubt that Muslims have been loyal citizens of Srilanka throughout Srilankan history. They fought with Sinhalese to protect the Island from the onslaught of colonial powers. Dewaraja notes that “when the Portuguese first appeared off the shoes of Srilanka, the Muslims warned the kings, sangha, nobles and the people of the potential threat to the country’s sovereignty. When the Portuguese tried to gain a foothold in Colombo, the Muslims provided firearms, fought side by side with the Sinhalese and even used their influences with South Indian powers to get military assistance to Sinhalese rulers. Through the intervention of the Muslims, the Zamorin of Calicut sent three distinguished Moors of Cochin with forces to help Mayadunne”. P. 50). This illustrates Muslim people’s loyalty to this nation and they defended this land with their lives against any foreign invasions. Muslim people did their best to get all help and support from Muslim world to protect

 

Worries of Budu Bala Sena

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 5
PoorBest 

By Dr Rifai.

Do we really need to respond to the provocations and hated campaigns of this tiny group of extremists in SriLanka? Much has been said and written about them in various news papers and TV broadcasting. It has been highlighted in recent media presentation and press release. Reading through what has been said and written about them I could notice that there are two schools of thought in our response to the provocations and activities of this group. One school of thought argues that BBS should be left on its own and we should not respond to their provocation and activities. It will meet its doom day naturally.

 

Who is the Holy Prophet Muhammad? (PBUH). Part 1

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 9
PoorBest 

By Dr RIFAI (NALEEMI) UK

I really advise our readers to read this series entirely before they come to some hasty conclusions. An attempt has been made here to illustrate the biographical account of the Prophet Muhammad a precise and succinct way so that our Non-Muslim readers could enhance their knowledge about the prophet Muhammad without any bias or prejudice

In this series I shall try to introduce the biography of the prophet Muhammad to our Non-Muslim readership. Most of the Non-Muslim people have got wrong perceptions about the life and accomplishment of the prophet Muhammad.   In some cases we can not blame them all for this misperception. This is because they have come to know the biographical account of the prophet Muhammad through the writing of some bias writers toward Islam and Muslims.  Today, misperceptions about Islam and its prophet are wide spread in all formats: Since Prophet Muhammad received his prophethood from Almighty Allah in the cave Hira the antagonism and accusation toward his message began. It is not a new social phenomenon that Islam and Muslims encounter problems and challenges when Muslims reach out with the message of Islam to any Non- Muslim community today, yet, it is importance to know how to face some of these challenges and problems and how to repulse some of these accusations. 

 

Patriotism, allegiance and loyalty of Srilankan Muslim to Mother Lanka: -Part II

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 6
PoorBest 

Dr Rifai Naleemi

Historical origins of Srilankan Muslims:

It is pathetic that some extremist Buddhist people are protesting against Muslims in Srilanka today for no reason. Muslim people have been accused of many social issues. They have done nothing wrong in Srilankan history and they have been accusing of spreading fundamentalism in Sirlanka . They have been accused of supporting al-Qaida. They have been accused of supporting Taliban. They have been accusing of building more mosques in Srilanka. They have been accused of marrying Singhalese girls. They have been accused of increasing their population. They have been accused of accumulating money by selling Halal food.  They have been accused of forcing Buddhist people to eat halal food. They have been accused of being disloyal to Srilanka. This list of accusations could go on countless. But the entire Muslim community is innocent from all these allegations and accusations. There may have been some misunderstanding in some of these issues and yet, such misunderstanding should be clarified: We all need some clarity of thought on these issues: some of these issues are exaggerated and inflated very much by the some extreme people.

 

Patriotism, allegiance and loyalty of Srilankan Muslims to Mother Lanka

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 8
PoorBest 

Patriotism, allegiance and loyalty of Srilankan Muslims to Mother Lanka: Part: 1. - by Dr Rifai Naleemi. UK

It is imperative to examine and gauge the true nature of Muslims’ patriotism to mother lanka. Particularly, this is a timely needed subject in the context of prevailing current debates about Muslim people in Srilanka. Muslim population in Srilanka according to the recent census constitutes 9. 2%. Do they really have loyalty and allegiance to this land? Do they love this land as the majority people of the land do? Or do they have loyalty to another land in the world map? Do they belong to Saudi or Pakistan or do they belong to somewhere else.

A strange mystery   has been created in the mind of some people that minority people do not belong to this Island. It has been debated by some people in utter an arrogant to say that this country belongs only to the majority people alone.

 

How to deal with blasphemous activities against Islam

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 13
PoorBest 

By Dr Rifai Sulaiman, Naleemi (London)

Attacks and sinister criticism against Islam and Muslims have dramatically increased in the last few decades.  Since Salman Rushdie published his book satanic verses we have seen many provocative activities against Muslims throughout the world and particularly in European countries.   Sometimes, some anti-Muslim elements openly come out and attack Islamic places, mosques, and physically attack Muslim brothers and sisters. Many incidents of such attacks have been have been reported in many parts of European countries and  these provocative acts are expressed through books, news papers, magazines, cartoons and films to gauge emotional  pulses of Muslim people throughout the world.  Time to time provocative actions are taken by anti-Islamic forces to create communal tension between Muslim and Non-Muslim communities in Europe and more importantly to portray Muslims as violent and extremist people.

 

The Holy Month Of Ramazan And Holy Quran:

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 18
PoorBest 

By Sulaiman Rifai

More than one billion Muslim people are fasting this month from dawn to dusk all over the globe. This is indeed a blessed month and Muslim people are happy to welcome this holy month. Muslim devotees are dedicating their time and energies in devotion, supplication and religious rituals during this holy month.  More times are spent in the mosques, more people are reading the holy Quran, and more charities are exchanged between people. Fasting is one of five pillars of Islam.  It is beyond the scope of this article to cover all aspects of this pillar and yet I will try my best to give some basic points about fasting and most of time our Non-Muslim brothers ask. Why do Muslim fast and how do they starve from dawn to dusk and how do they go without water or drinks whole day  and now it is nearly 17 hours in western countries. Some people see it as a daunting task. But believe me it is not a difficult task and even 8 years old children could do it. Fasting in the month of Ramadan is one of beautiful aspects of Islam that unites all Muslims all over the world and gives practical dimensions to the universal brotherhood of Muslim people.

 

Responsibilities of Muslims towards Non-Muslims

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 36
PoorBest 

 

By Dr. Sulaiman Rifai, Naleemi, (London)

I have given here a precise summary of IERA’s research findings concerning perceptions of Islam, Muslims and how Islam is presented to Non-Muslim in England. Though this a sample survey with very limited numbers of respondents it tells lots about Non-Muslim perceptions of Islam and Muslim in general. This survey is carried out by Non-Muslim Company on behalf this Islamic education and Research Academy.  Finding of this survey were released on 23/07/2010 at London Muslim Centre.

This research finding is an eye opener not only Muslim minority in UK but also for the entire Muslim people all over the world particularly for Muslim minorities. These findings should encourage Muslims people to review and re-evaluate their attitudes and methodologies in reaching out to Non-Muslim people.

 

Beyond Dambulla mosque Attack - Part 2

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 10
PoorBest 

Dr Sulaiman Rifai, Naleemi

Today one in every six person is a Muslim. Out of approximately 6 billion people one billion or little bit more people are Muslims in the world. It is a universal duty and responsibility of International Muslim community to reach out to these 5 billion Non-Muslim people with the compassionate message of Islam.  Religion of Islam is not a monopoly of certain race or ethnicity rather it is a universal religion for humanity. Indeed, Islam is the culmination of monotheistic faith of all prophets on the earth. From the very first prophet Adam to the last Prophet Muhammad all prophets of God came with same message of Islam: literally to demand people to submit to the will of God. This universality of Islamic message is very clearly articulated and elaborated in the Holy Quran and Prophetic traditions and therefore, reaching out with the message of Islam should be number one priority of collective responsibility of international Muslim community.

 

Beyond Dambulla Mosque Attack - Part 1

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 14
PoorBest 

By Dr. Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

In this series of articles I will Insha Allah try to gauge the communal relationship between Muslim and Non-Muslim communities in Srilanka in recent times.  The primary objective of this article is not to make division between communities rather to   bridge the gap in deteriorating communal relationship between different communities. A multicultural nation like Srilanka should maintain a strong sense of social interactions between communities in the greater interest of country and each community.  Srilankan Muslim community as a matter of priority of Islamic obligations should play a vital role in this nation building process. Away from all dogmatic and sectarian differences, the entire Srilankan Muslim community should work hand in hand to enhance communal harmony and peace in this country.

   

Motives behind Dambulla Mosque demolition demands

by Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

User Rating: / 11
PoorBest 

By Dr Sulaiman Rifai, Naleemi (London)

20/04/2012 is one of the darkest days in Srilankan Muslim history. Muslims have been living in this country for more than 1000 years peacefully with all communities and indeed, they have contributed immensely for the integrity and sovereignty of this Island since ancient time. Yet, in recent time, some extremist Buddhists with collaboration of some politicians have been trying to destabilise the communal harmony between Muslim community and Singhalese community.  Recent attacks on Muslim mosques, increasing racial abuse and discrimination against Muslims people justify such claims. There seems to be some hidden conspiracies to wipe out religious identities of minority communities in Srilanka. Otherwise, how on earth these extremists Buddhists people under the leadership of their chief monk could attack this mosque in a day light while hundreds of army and police officers were looking at them doing nothing to protect this mosque from these mobs. It may be they are under greater political influence and been instructed not to upset the crown for fear of more communal tension. It is pathetic that some extremist elements take laws in their hands as if Srilanka is lawless land.

   

Login Form