Friday, November 27, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The Healing Power of Prayer

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

 

Productive Muslim - Towards a Productive Ummah!

The Healing Power of Prayer

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

Productive Muslim0

The Healing Power of Prayer - Productive Muslim

In times of hardship, pain and loss, many of us attempt to find solutions in the very dunya that caused that calamity to befall us in the first place. We search for temporary comforts in people and worldly objects, all of which have the potential to break us again. Some of us find relief in medication and counselling, some surround themselves with sympathetic ears and some simply lose hope and derail from the path of Islam. However, Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has provided us with the best tool of all: Prayer.

 

And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive [to Allah] [Qur'an: Chapter 2, Verse 45].

Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is the Almighty, the Creator and Sustainer of the universe. So who better to call upon than Him? Who better to seek ease from pain and hardship than Him?

Does Prayer Heal?

It sure does! As many verses of the Qur’an reiterate, Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) tells us to enjoin in prayer and it is not without wisdom that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says:

“… Unquestionably, by the remembrance of Allah hearts are assured, [Qur'an: Chapter 13, Verse 28].

Dr Andrew Newsberg of the University of Pennsylvania attempts to enlighten us with this hidden wisdom. He studied brain wave activity during prayer and found a direct impact on several brain locations. The benefits of prayer are incredible! Regular daily prayers halt the frontal lobe from shrinking with age, which is the part of the brain that regulates our speaking, reading and memory; therefore, this helps prevent memory loss in old age.

High activity was found in the anterior cingulate, the location that regulates our connectivity to others. A high activity in this part of the brain means a healthier and happier person. Our self-awareness is found in the parietal lobe, the overuse of which causes feelings of isolation and loneliness, and the limbic system is where negative emotions are stimulated. Prayer deactivates both of these areas of the brain, removing the negative emotions and allowing us to benefit from the frontal lobe and anterior cingulate. The result is a healthier, happier and longer life, In sha Allah. [1]

We need not look further to see that prayer is beneficial for us, making us healthier and happier. It is a healer in and of itself, activating regions of the brain that make us happier and ridding negativity. It is not just a form of worshipping Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), but also a form of meditation: A self-help tool to bring us to a state of tranquility. The more regular the prayer and the deeper our connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), the more beneficial it is for us.

A Perfect Example In Our Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him)

Our beloved Prophet Muhammad ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) relied on prayer as a source of comfort. As we all know, the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) was tested with many trials and tribulations in his time, and it is with prayer that he found mental calmness.

The prayer of the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) was always with great humbleness, full concentration and sincere submission to the Almighty sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). This is what is known as the state of khushu’, a state of full awareness of the Almighty sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) as we direct our minds and heart to our Lord alone.

“There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern…” [Qur'an: Chapter 33, Verse 21].

“Certainly will the believers have succeeded: They who are during their prayer humbly submissive…” (Qur’an: Chapter 23, Verses 1-2).

This is the state that we should aim to achieve in our prayers. It is in this state that we will find the biggest stimulations in the brain so we may reap the true benefits of prayer, In sha Allah.

The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) did not only pray at times of need, but would pray in all situations and occasions. He ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) would pray to thank Allah, seek His forgiveness, and ask for His protection and guidance. He ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) would offer prayer for rain, decision-making, before undertaking a journey and even during battles; the list is endless. And, there was not a prayer that he ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) would offer except that, through the mercy of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), it brought about some sort of blessing, guidance or ease!

How Can We Attain Maximum Benefit From Prayer?

As Dr Newberg revealed, prayer performed regularly and with a deep spiritual connection, makes a happier and healthier person. Our Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) is a perfect example of how and when prayer should be offered. We take from his example four practical steps by which we can gain maximum benefit from prayer: Engage, Connect, Submit and Make Dua.

1. Engage

Incorporate prayer into your daily life. We should always focus on improving our relationship with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and the best way to do this is to engage in regular prayer. So make prayer your habit. Converse with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) through your duas and try to connect with Him sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) every day. Remember Him sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) will remember you.

First and foremost, make sure you pray on time — no matter how busy you are — and do not miss any fardh prayers, especially Fajr.  A busy life may make prayer harder, but prayer makes a busy life easier! The five fardh prayers should be our first step if we have not yet already established them daily.

Abu Huraira (ranhu) narrated that Allah’s Messenger ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:

The first thing about which the people will be called to account out of their actions on the Day of Judgment is prayer. Our Lord, the Exalted, will say to the angels – though He knows better: Look into the prayer of My servant and see whether he has offered it perfectly or imperfectly. If it is perfect, that will be recorded perfect. If it is defective, He will say: See there are some optional prayers offered by My servant. If there are optional prayer to his credit, He will say: Compensate the obligatory prayer by the optional prayer for My servant. Then all the actions will be considered similarly. [Sunan Abi Dawud]

Once we have established the fardh prayers, we can move on to incorporating more optional prayers into our daily lives. The more we pray, the better our connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and the more we can seek the blessings and benefits of prayer. Take time to look into the many prayers that the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) taught us to perform and their benefits, and try to incorporate as many as you can in your daily lives. Whether it is in times of need to seek council, or in times of ease to thank Him sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), you can never call upon Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) too many times.

2. Connect

Make prayer deeper and more meaningful. We must try to concentrate and allow ourselves to enjoy a personal and proximate relationship with our Lord sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). The best way to do that is to pray as the Prophet Muhammad ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) did — with khushu. Here are some simple tips we can incorporate in our prayers to build a stronger connection and attain maximum benefit, In sha Allah:

 • When you stand to pray, remember who you are standing before and humble yourself in His sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) presence. Pray as if it is your last prayer. Imagine Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) standing before you and the angel of death behind you.
 • Know that you are in control of your mind and body. Remain still, focus on the place of sujood and avoid thinking of worldly matters; the time of prayer should be dedicated solely to focusing on your relationship with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). So let go of your worries and let yourself indulge in His sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) love and greatness.
 • Reflect and ponder on every ayah that you recite. This will help you concentrate on finding a personal meaning and help prevent your mind from drifting. The more you reflect, the more sincere your prayer will become.
 • Try to set aside time specifically for your prayers. Go to a quiet area, with least distractions possible and truly focus on the prayer alone. If you are praying in congregation, then let the spiritual atmosphere inspire you, not distract you.
 • Do not rush off from the prayer mat when you have finished your prayer. Take some time to reflect, recite the post-prayer duas, embrace the moment of closeness to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and know that He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is present and listening.

3. Submit

Remember that sujood is the position in which you are the closest to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). Take your time and let yourself embrace that closeness, and be warmed and comforted by it. It is best to make dua while in this position, as per the Prophet’s ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) recommendation:

A slave becomes nearest to his Rabb when he is in prostration. So increase supplications while prostrating.” [Sahih Muslim]

Ibnul Qayyim described sujood as the secret of prayer, the greatest pillar and the seal of the rukoo’. In this position, we can truly submit ourselves to the Almighty sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).

In fact, further to Dr Newberg’s research, Dr. Ahmad Sakr found that the position of sujood is one method scientifically proven to bring peace, tranquility and happiness to the one in prostration [2]. He explains that we are all exposed to electrostatic charges from the atmosphere and ridding ourselves of these extra charges is beneficial to one’s health. The best way to rid these extra electrostatic charges according to Dr Ahmad Sakr, is to prostrate with one’s forehead to the ground. This brings about a calming feeling and dissipates electromagnetic energy.

Once again, science enlightens us on the wisdoms behind sujood. Not only do we find ourselves the closest to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) in this position, but it also physically brings us peace and tranquility. So whenever you are in need of mental calmness, follow the footsteps of the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) and prostrate to the Almighty sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). It is also the best time for us to make dua, as here, we are the closest to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).

4. Make Dua

I need not say more. Make dua, and trust in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), for He knows what is best for you. Remember that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) alone is sufficient for us and through worshipping the Almighty with sincere submission, our hearts will find peace In sha Allah. Trust in Him sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and have faith that He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) will always answer your prayers.

“And when My servants ask you, [O Muhammad], concerning Me — indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon Me. So let them respond to Me [by obedience] and believe in Me that they may be [rightly] guided” [Qur'an: Chapter 2, Verse 186].

“For indeed, with hardship [will be] ease.” [Qur'an: Chapter 94, Verse 5].

Whether you take it from science or take it from our beautiful religion, call upon Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) with full sincerity and submission, and you will find bliss, In sha Allah.

Has this article been beneficial to you? I would love to hear about your experiences; how has prayer helped you through your hardships? What helps you gain khushu’ in your prayers? Please share your thoughts below!

[1] Newberg, Andrew B.; Waldman, Mark Robert (2009). How God Changes Your Brain.

[2] Sakr, Ahmad H. (1997). Sujood (Prostration).


About the Author:

Saadia recently graduated with a BSc in Psychology and has a healthy background working in this field. As a student of Islam, she aims to utilise her degree to its true depth by focusing on interlinking Islam with psychology. Her passion in writing is inspired by the beautiful harmonisation between the two.

Ramadan Countdown - Productive Muslim

P.S. Found this article useful? Share the khair! I'd suggest emailing this article The Healing Power of Prayer to at least 1 person (relative, friend or colleague) who you think could benefit from it. Better yet, ask them to signup at http://ProductiveMuslim.com/Newsletter and get Abu Productive's exclusive newsletter (sent only via email) with a productivity tip of the week sent every blessed Friday. :)


Click here to visit the article and leave a comment

Productive Muslim Ltd., Office 36, 88-90 Hatton Garden, Holborn, London EC1N 8PG, United Kingdom

Login Form