Friday, November 22, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • THE SEVEN UNDER THE SHADE OF ALLAH (SWT)
  The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) said: "There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah's sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position (for illegal intercourse), but be says: 'I fear Allah', a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.'" (Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (English trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (English trans.) vol.2, p.493, no.2248) In this beautiful Hadith, the Prophet (p.b.u.h.)...
  Read More...
 • 2019 : Voter Registration Details - Draft
  Please visit below Link and verify your details with 2019 Voter's List: https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistrationDraft.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM
  NEWS / ASIA PACIFIC New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM Jacinda Ardern also announces an inquiry into Christchurch mosque attacks...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Backbiting and Slander

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Backbiting and Slander

'...Allah will defend him in this world and in the next....'

 

And why did you not, when you heard it, say?  "It is not right of us to speak of this: Glory to God, this is a most serious slander" (Quran 24:16)

A commentary on one of the most destructive of major sins

Islam is a religion of peace, love and compassion. Lies, suspicion, back biting, slander and gossip are totally alien to Islam. In fact they are considered amongst the most destructive of major sins. This is so because these sins sow enmity and discord among the Muslim Ummah and lead to its destruction. They cause hostilities between people of the same household, and between neighbors, friends and relatives.

Islam demands that our relationship with mankind should be one of sincerity and responsibility. It should be one where we have respect for the honor, reputation and privacy of others. Islam teaches us that we are not only held accountable for our own attitudes and actions but also for anything else over which we have control or influence over, in our society or the world around us.

Verses: Let's see what the Quran states about backbiting and slander - 'This is the Book, in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah'. (2:2)

Allah has forbidden the believers from backbiting

O you who believe! Avoid much suspicion, in deeds some suspicions are sins. And spy not neither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting). And fear Allah, verily, Allah is the one who accepts repentance, Most Merciful. (49: 12)

When we reflect deeply over this assimilation it should be enough to keep us away from backbiting!

Do not treat the issue of Backbiting & Slander with indifference because it is a great sin

Behold, you received it on your tongues, and said out of your mouths things which you had no knowledge; and you thought it to be a light matter, while it was most serious in the sight of Allah (24: 15)

Many of us back bite and gossip without thinking. We think it is minor matter, however Allah reminds us to be careful and even though we think we are doing something little it is in fact very big in the sight of Allah!

Allah teaches us to speak out against Slander and try to put a stop to it

And why did you not, when you heard it, say? "It is not right of us to speak of this: Glory to Allah, this is a most serious slander" (24:16)

Many people are so busy spreading the slander they hear that they do not even stop to think if it is true or not.

Shaitan (Satan) wants us to use our tongue to create conflict and hatred

Say to My servants that they should only say those things that are best, for Satan does sow dissensions among them, for Satan is to man an avowed enemy. (17:53)

Are we falling into Shaitan's (Satan's) trap? We can all analyze ourselves.

Hadiths: Let's see what Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said about Backbiting in the hadiths. Allah states in the Quran - You have indeed in the Messenger of Allah an excellent pattern of conduct. (33:21)

The definition of Backbiting & Slander

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said :"Do you know what backbiting is?" They said, "Allah and His Messenger know best." He then said, "It is to say something about your brother that he would dislike." Someone asked him, "But what if what I say is true?" The Messenger of Allah (Peace Be Upon Him) said, "If what you say about him is true, you are backbiting him, but if it is not true then you have slandered him." (Muslim)

We should guard our tongue from sins and use our limbs in acts of obedience

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said : "Who protects his tongue from unlawful utterances and his private parts from illegal sexual intercourse, I shall guarantee him entrance into Paradise." (Bukhari and Muslim)

The definition of the best muslim

"I asked the Messenger of Allah (Peace Be Upon Him): Who is the best Muslim? The Messenger of Allah(Peace Be Upon Him) replied, "He is the one from whom Muslims are safe from the evil of his tongue and hands." (Muslim)

Deriding people in their presence by making negative facial expressions or by hand gestures while they are unaware is also a form of backbiting.

We need to beware of the slipping of our tongues

"When man wakes up in the morning each day, all parts of the body warn the tongue saying, ‘Fear Allah as regards us for we are at your mercy; if you are upright, we will be upright and if you are crooked, we become crooked.’" (At-Tirmidhee)

Summary

Backbiting and slander is so widespread that it has become the topic of people’s meetings and an avenue for expressing their anger, misgivings and jealousy. Those who indulge in backbiting are oblivious of the fact that they are only harming themselves. This is because of the fact that on the Day of Resurrection both the wrongdoer and the wronged will stand before Allah, Who is the Just Judge, Allah will then give this wronged person from the good deeds of the person who wronged him in accordance with his wrong by backbiting.

Some situations allow us to inform others of what someone has done. It is allowed for us to inform the authorities when someone does injustice to us or others. It is allowed for us to inform someone who can help a perpetrator from committing further vice. It is also permissible for us to tell whoever seeks our advice on a person for business dealings or marriage. In this case it is not allowed for us to hide what we know about the person so that the enquirer will not be deceived. All these types of speaking about others are lawful.

Islam teaches us that if people are being ridiculed or backbited in our presence, we should defend their honor. If we neglect this, we shall deprive ourselves of ever needed help and mercy from Allah - If a man's Muslim brother is slandered in his presence, and he is capable of defending him and does so, Allah will defend him in this world and in the next. But if he fails to defend him, Allah will destroy him in this world and the next. (Baghawi). What will we do the next time we are tempted to backbite or hear slander in our presence? Right now the choice is ours!

We ask Allah the Most High, the All Powerful, to teach us that which will benefit us, and to benefit us by that which we learn. May Allah grant blessings and peace to our Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) and his family and companions.

Login Form