Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Top Ten Excuses Of Muslim Women Who Don't Wear Hijaab And Their Obvious Weaknesses

Local

User Rating: / 10
PoorBest 

"...How can I cover what Allah has blessed me with of silky soft hair and captivating beauty?..."

Get on the train of repentance my sister, before it passes by your station. Deeply consider my sister, what is happening today before tomorrow comes. Think, my sister - starting now.

All praise is due to Allah Ta'aala as is deserved by His Majesty and Great Power. I send prayers and ask for blessings upon His Noble Messenger who drew the path for us to the pleasure of Allah and His Jannah. This path is a straight one that is surrounded by virtue from all sides and attends to the best moral characteristics which are increased by the clothing of purity, concealment, and chastity. It is the path trod by the two halves of human society, namely the man and the woman, toward harmonious contentment and happiness in this life and the Hereafter.

This is precisely why the Protector, the blessed and above all imperfection, has made wearing hijaab an obligation upon the woman as a safeguard of her chastity and protection of her honor and sign of her faith (Eemaan). It is on account of this that societies (both Muslim and non-Muslim) that have distanced themselves from the way of Allah and deviated from His straight path, are ill societies in need of treatment that will lead them to recovery and happiness.

Among the pictures that point to the distance of society from that path and that make clear the level of its deviation and separation from it is the open spread of women not just uncovering their faces but enhancing and making a display of their beauty. We find that, regretfully, this is commonly manifested in Islamic (Muslim) society despite the fact Islamic clothing is also widespread (and available). So then, what are the reasons that have led to this digression?

We put this question to a varied group of women from whom we derived ten major excuses and upon examination and scrutiny, the frailty of the excuses became evident to us.

Stay with us dear Muslim sister in these few lines so that we can know through them the reasons for turning away from the hijaab and then discuss each:

Excuse One: I'm not yet convinced (of the necessity) of hijaab.

We then ask this sister two questions:

One: Is she truly convinced of the correctness of the religion of Islam?

The natural answer is: Yes, she is convinced, for she responds "Laa ilaaha illallah!" (There is no God but Allah), meaning she is convinced of the 'aqeedah, and then she says: "Muhammadun rasoolullah!" (Muhammad is the Messenger of Allah), meaning by that that she is convinced of its legislation or law (sharee'ah). Therefore, she is convinced of Islam as a belief system and a law by which one governs and rules her life.

Two: Is the hijaab then a part of Islamic Law (sharee'ah) and an obligation?

If this sister is honest and sincere in her intention and has looked into the issue as one who truly wants to know the truth her answer could only be: "Yes". For Allah ta'aala, Whose Divinity (Uloohiyyah) she believes in has commanded wearing hijaab in His Book (Al-Qur'aan); and the noble Prophet, ('alaihi salaat wa salaam) whose message she believes in, has commanded wearing the hijaab in his sunnah.

What do we call a person who says they believe in and are content with the correctness of Islam but who nonetheless does not do what Allah or His Messenger have ordered? Certainly they can in no way be described as those whom Allah speaks of in this aayah:

The only saying of the faithful believers when they are called to Allah and His Messenger to judge between them is that they say 'we hear and obey' and such are the successful. [Soorah An-Noor 24:51]

In summary: If this sister is convinced of Islam, how then can she not be convinced of its orders?

 

Excuse Two: I am convinced of Islamic dress but my mother prevents me from wearing it and if I disobey her I will go to the Fire.

The one who has answered this excuse is the most noble of Allah's creation, the Messenger of Allah (sallallahu 'alaihi wa sallam) in concise and comprehensive words of wisdom: There is no obedience to the created in the disobedience of Allah.

The status of parents in Islam, especially the mother, is a high and elevated one. Indeed Allah ta'aala has combined it with the greatest of matters, worshipping Him and His tawheed, in many aayaat.

He stated: Worship Allah and join none with Him and do good to parents. [Soorah An-Nisaa 4:36] Obedience to parents is not limited except in one aspect, and that is if they order to disobedience of Allah. Allah said: But if they strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not. [Soorah Luqmaan 31:15]

The lack of obedience to them in sinfulness does not prevent being good to them and kind treatment of them. Allah said afterward in the same aayah: But behave with them in the world kindly.

In summary: How can you obey your mother and disobey Allah, Who created you and your mother?

Excuse Three: My position does not allow me to substitute my dress for Islamic dress.

This sister is either one or the other of two types: She is sincere and honest, or she is a slippery liar who desires to make a showy display of her "hijaab" clamoring with colors to be "in line with the times" and expensive.

We will begin with an answer to the honest and sincere sister:

Are you unaware my dear sister, that it is not permissible for the Muslim woman to leave her home in any instance unless her clothing meets the conditions of Islamic hijaab (Hijaab shar'ee) and it is a duty of every Muslim woman to know what they are? If you have taken the time and effort to learn so many matters of this world how then can you be neglectful of learning those matters which will save you from the punishment of Allah and His anger after death!? Does Allah not say: Ask the people of remembrance (i.e. knowledgeable scholars) if you do not know. [Soorah An-Nahl 16:43]. Learn therefore, the requirements of proper hijaab.

If you must go out, then do so only with the correct hijaab, seeking the pleasure of Allah and the degradation of Shaitaan. That is because the corruption brought about by your going out adorned and "beautified" is far greater than the matter which you deem necessary to go out for.

My dear sister if you are really truthful in your intention and correctly determined you will find a thousands hands of good assisting you and Allah will make the matter easy for you! Is He not the One Who says: And whoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty) and He will provide him from sources he never could imagine. [Soorah At-Talaaq 65:2-3]?

With regards to the 'slippery' one we say:

Honor and position is something determined by Allah Ta'aala and it is not due to embellishment of clothing and show of colors and keeping up with the trendsetters. It is rather due to obedience to Allah and His Messenger (sallallahu 'alaihi wa sallam) and holding to the pure law of Allah and correct Islamic hijaab. Listen to the words of Allah: Indeed, the most honorable amongst you are those who are the most pious. [Soorah Al-Hujuraat 49:35]

In summary: Do things in the way of seeking Allah's pleasure and entering His Jannah and give less value to the high priced and costly objects and wealth of this world.

Excuse Four: It is so very hot in my country and I can't stand it. How could I take it if I wore the hijaab?

Allah gives an example by saying: Say: The Fire of Hell is more intense in heat if they only understand. [Soorah At-Taubah 9:81]

How can you compare the heat of your land to the heat of the Hellfire?

Know, my sister, that Shaitaan has trapped you in one of his feeble ropes to drag you from the heat of this world to the heat of the Hellfire. Free yourself from his net and view the heat of the sun as a favor and not an affliction especially in that it reminds you of the intensity of the punishment of Allah which is many times greater than the heat you now feel. Return to the order of Allah and sacrifice this worldly comfort in the way of following the path of salvation from the Hellfire about which Allah says: They will neither feel coolness nor have any drink except that of boiling water and pus. [Soorah An-Naba' 78:24-25]

In summary: The Jannah is surrounded by hardships and toil, while Hellfire is surrounded by temptations, lusts and desires.

Excuse Five: I'm afraid that if I wear the hijaab I will take it off at another time because I have seen so many others do so!

To her I say: If everyone was to apply your logic then they would have left the Deen in its entirety! They would have left off salaat because some would be afraid of leaving it later. They would have left fasting in Ramadhan because so many are afraid of not doing it later, etc. Haven't you seen how Shaitaan has trapped you in his snare again and blocked you from guidance?

Allah Ta'aala loves continuous obedience even if it be small or recommended. How about something that is an absolute obligation like wearing hijaab? The prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) said: The most beloved deed with Allah is the consistent one though it be little.Why haven't you sought out the causes leading those people to leave off the hijaab so that you can avoid them and work to keep away from them? Why haven't you sought out reasons and causes to affirm truth and guidance until you can hold firm to them?

Among these causes is much supplication to Allah (du'aa) to make the heart firm upon the Deen as did the prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam). Also is making salaat and having mindfulness of it as Allah stated:

And seek help in patience and the prayer and truly it is extremely heavy except for the true believers in Allah who obey Allah with full submission and believe in His promise of Jannah and in His warnings (Al-Khaashi'oon). [Soorah Al-Baqarah 2:45]

Other causes to put one upon guidance and truth is adherence to the laws of Islam and one of them is indeed wearing the hijaab. Allah said: If they had done what they were told, it would have been better for them and would have strengthened their faith. [Soorah Al-Baqarah 2:66]

In summary: If you hold tight to the causes of guidance and taste the sweetness of faith you will not neglect the orders of Allah after having held to them.

Excuse Six: If I wear the hijaab then nobody will marry me, so I'm going to leave it off until then.

Any husband who desires that you be uncovered and adorned in public in defiance of and in disobedience to Allah, is not a worthy husband in the first place. He is a husband who has no feeling to protect what Allah has made inviolable, most notably yourself, and he will not help you in any way to enter Al-Jannah or escape from the Hellfire. A home which is founded upon disobedience to Allah and provocation of His anger is fitting that He decree misery and hardship for it in this life and in the Hereafter. As Allah stated: But whosoever turns away from My reminder (i.e. neither believes in the Qur'aan nor acts upon its teachings) verily for him is a life of hardship and We shall raise him up blind on the Day of Resurrection. [Soorah Ta Ha 20:124]

Marriage is a favor and blessing from Allah to whom He give whom He wills. How many women who wear hijaab (mutahajibah) are in fact married while many who don't aren't? If you were to say that '..my being made-up and uncovered is a means to reach a pure end, namely marriage', a pure goal or end is not attained through impure and corrupt means in Islam. If the goal is honorable then it must necessarily be achieved by pure and clean method. We say the rule in Islam is: The means are according to the rules of the intended goals.

In summary: There is no blessing in a marriage established upon sinfulness and corruption.

Excuse Seven: I don't wear hijaab based on what Allah says: And proclaim the grace of your Rabb [Soorah Ad-Dhuhaa 93:11] How can I cover what Allah has blessed me with of silky soft hair and captivating beauty?

So this sister of ours adheres to the Book of Allah and its commands as long as they coincide with her personal desires and understanding! She leaves behind those matters when they don't please her. If this was not the case, then why doesn't she follow the aayah: And do not show off their adornment except only that which is apparent [Soorah An-Noor 24:31] and the statement of Allah subhaanah: Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks all over their bodies [Soorah Al-Ahzaab 33:59]?

With this statement my sister you have now made a shari'ah (law) for yourself of what Allah Ta'aala has strictly forbidden, namely beautification (at-tabarruj) and uncovering (as-sufoor), and the reason: Your lack of wanting to adhere to the order. The greatest blessing or favor that Allah has bestowed upon us is that of Eemaan (faith) and hidaayah (guidance) and among them is the Islamic hijaab. Why then do you not manifest and talk about this greatest of blessings given to you?

In summary: Is there a greater blessing and favor upon the woman than guidance and hijaab?

Excuse Eight: I know that hijaab is obligatory (waajib), but I will wear it when Allah guides me to do so.

We ask this sister on what plans or steps she will undertake until she accepts this divine guidance? We know that Allah has in His wisdom made a cause or means for everything. That is why the sick take medicine to regain health, and the traveler rides a vehicle or an animal to reach his destination, and other limitless examples.

Has this sister of ours seriously endeavored to seek true guidance and exerted the proper means to get it such as: Supplicating Allah sincerely as He stated: Guide us to the Straight Path. [Soorah Al-Faatihah 1:6]; Keeping company with the righteous good sisters - for they are among the best to assist her to guidance and to continue to point her to it until Allah guides her and increases her guidance and inspires her to further guidance and taqwaa. She would then adhere to the orders of Allah and wear the hijaab that the believing women are commanded to wear.

In summary: If this sister was really serious about seeking guidance she would have exerted herself by the proper means to get it.

Excuse Nine: It's not time for that yet. I'm still too young for wearing hijaab. I'll do it when I get older and after I make Hajj!

The Angel of Death my sister, is visiting and waiting at your door for the order of Allah Ta'aala to open it on you at any moment in your life. Allah said: When their term comes, neither can they delay it nor can they advance it an hour (or a moment). [Soorah Al-An'aam 7:34]. Death my sister doesn't discriminate between the young or the old and it may come while you are in this state of great sinfulness disobedience, fighting against the Lord of Honor with your uncovering and shameless adornment. My sister, you should race to obedience along with those others who race to answer the call of Allah tabaaraka wa ta'aala: Race with one another in hastening towards forgiveness from your Lord and Paradise the width whereof is as the width of the heavens and the earth. [Soorah Al-Hadeed 57:21]

Sister, don't forget Allah or He will forget you by turning His mercy away from you in this life and the next. You are forgetting your own soul by not fulfilling the right of your soul to obey Allah and proper worship of Him. Allah stated about the hypocrites (Al-Munaafiqoon): And be not like those who forgot Allah and He caused them to forget their own selves. [Soorah Al-Hashr 59:19] My sister, wear the hijaab in your young age in opposition to the sinful deeds because Allah is intense in punishment and will ask you on the Day of Resurrection about your youth and every moment of your life.

In summary: Stop presuming some future expectation in your life will indeed occur! How can you guarantee your own life until tomorrow?

Excuse Ten: I'm afraid that if I wear Islamic clothing that I'll be labeled as belonging to some group or another and I hate partisanship.

My sister in Islam, there are only two parties in Islam, and they are both mentioned by Allah Almighty in His Noble Book. The first party is the party of Allah (hizbullah) that He gives victory to because of their obedience to His commands and staying away from what He has forbidden. The second party is the party of the accursed Shaitaan (hizbush-Shaitaan) which disobeys the Most Merciful and increase corruption in the earth. When you hold tight to and adhere to the commands of Allah, and among them is wearing the hijaab - you then become a part of the successful party of Allah. When you beautify and display your charms you are riding in the boat of Shaitaan and his friends and partners from among the hypocrites and the disbelievers and none worse could there be as friends.

Don't you see how you are running from Allah and to the Shaitaan, trading filth for good? Run instead my sister to Allah and follow His way: So flee to Allah (from His Torment to His mercy). Verily I (Muhammad) am a plain warner to you from Him. [Soorah Adh-Dhaariyaat 51:50] The hijaab is a high form of worship that is not subject to the opinions of people and their orientations and choices because the one who legislated it is the Most Wise Creator.

In summary: In the way of seeking the pleasure of Allah and in hope of His Mercy and success in His Jannah and throw the statements of the devils among people and jinn against the wall! Hold tight to the legislation of Allah by your molars and follow the example of the striving and knowledgeable Mothers of the Believers and the female companions (radiallahu 'anhum ajma'een).

In Conclusion

Your body is on display in the market of Shaitaan seducing the hearts of men.The hairstyles, the tight clothing showing every detail of your figure, the short dresses showing off your legs and feet, and the showy, decorative and fragrant clothing all anger the Merciful and please the Shaitaan. Every day that passes while you are in this condition distances you further from Allah and brings you closer to Shaitaan. Each day curses and anger are directed toward you from the heavens until you repent. Every day brings you closer to the grave and the Angel of Death is ready to capture your soul.

Everyone shall taste death. And only on the Day of Resurrection shall you be paid your wages in full. And whoever is removed away from the Hellfire and admitted to Al-Jannah, is indeed successful. The life of this world is only the enjoyment of deception (a deceiving thing). [Soorah Aale 'Imraan 3:185]

Get on the train of repentance my sister, before it passes by your station. Deeply consider my sister, what is happening today before tomorrow comes. Think about it, my sister - Now, before it is too late!

For an Audio Lecture by Moulana Sulaiman Moola, on "Veil Yourself my Sister" click HERE. It is the 6th talk on the webpage.

Login Form