Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The Road to Homeschool Success

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment at the end of this article - The Road to Homeschool Success and with it, your presence. We look forward to seeing you in the comments.

The Road to Homeschool Success | Productive Muslim

Photo by Kathryn Depew: flickr[dot]com/photos/cottonridgecreate/

"What have I gotten myself into?" If you are a homeschooling parent and find yourself pondering this question. a bit more often than not. here are 6 splendid ideas on how to help make homeschooling your kids more productive this year, In sha Allah.

1. Establish Respectful Discipline Methods

Determine how to handle misbehavior and incomplete class work and homework assignments. Many teachers eagerly confide that often the greatest difficulty with teaching is managing behavior rather than teaching the material itself.

Knowing effective ways of managing your child's misbehavior can help simplify the teaching process significantly. If you can get your child to cease talking, sit in his seat and follow along with your instructions, you will have accomplished a major part of your teaching job. There are many ways to respectfully encourage your child to comply with your directives. One remarkable way is delaying an exciting and desirable activity until the end of the class period or end of the day.

Let's say you are teaching a science class and part of the lesson is to collect an assortment of leaves from outside. Children generally enjoy participating in outdoor activities. Remind your child that if he stays seated throughout the lesson and follows along in class, the two of you will be able to complete class a few minutes early and go outside to gather the leaves. Perchance he periodically still needs reminding, let him know, casually, that whenever you have to stop the lesson to correct him, this takes away from the extra time you two might have. This discipline technique not only encourages appropriate conduct, it also teaches your child to self-manage his own behavior. You accomplish two goals in one!

It is reported the Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) said, "Allah did not send me to be harsh or cause harm, but he sent me to teach and make things easy." [Sahih Muslim]

 

2. Avoid Reinventing the Wheel

If you are a novice and a bit nervous about taking on the admirable job of homeschooling your child, take the easy route when starting out. Although some parents prefer designing their own learning materials for teaching, this may not be the best solution for you. There is an abundance of educational materials you can purchase for teaching most areas of study.

Educational materials including student texts and teacher's editions ranging from arithmetic to science can be purchased online from academic textbook companies. There are publishers that specialize in educational materials for kindergarten through 12th grade. The fantastic thing about these companies is that you can purchase the student edition as well as the teacher's edition. The teacher's edition, of course, provides answers for your ease in teaching. But they also provide you with an assortment of lesson plans, teaching techniques, and extracurricular activities you can use when teaching your children. This can be invaluable when trying to manage on your own.

Alhamdulillah, you can even find Islamic learning materials for a variety of subjects. Susan Douglass has a book collection for grades kindergarten through six. The set provides a great selection of Islamic-based stories that include reading comprehension questions and lesson correlated activities. The titles can be found under Islamic School Book. Another fine educational selection is the Emaan Reading Series by Dr Abu Ameenah Bilal Philips. This compilation of 58 paperback books provides wonderfully colorful and entertaining stories for children 6 through 9 years of age. The excellent aspect of these readers is that the vocabulary is specifically designed to be age appropriate.

If you are still a little queasy about starting your homeschooling journey, here is an even simpler way than searching out and purchasing your own materials: join a homeschooling program online or in your area. You will get the moral support you need, and some programs even provide you with free materials! How about that for ease?

If the Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) had a choice between two halal things, he would pick the easier one. [Sahih Bukhari]

3. Don't Overschedule

In an effort to provide your child with an optimum educational experience you might be inclined to bite off more than you can chew. Keep in mind that even public schools rotate certain classes periodically as opposed to scheduling them daily. Avoid attempting to schedule every subject into a single day. You will likely run yourself ragged - if you are even able to accomplish this feat in the first place. Your primary lessons should be reading, writing and arithmetic - those age-old subjects.

Here is a tip for history lessons and the sciences if you find little time to teach these subjects: check out books on these subjects from the juvenile section of the library for your child to read for pleasure, homework or extra credit. These books are often easy-reading and more entertaining than school texts, and your child will still be exposed to the material.

4. Realize You Can't Do it All

Homeschooling is a full-time job. so is maintaining a home. Realize that the kitchen may not remain sparkling clean, clothes might pile up, and dinner may not be ready on time, or at all. On occasion, try opting for meals that are less time consuming but still healthy: yogurt fruit salad; oatmeal, fruit and nuts; sandwiches and smoothies. Be sure to discuss with your spouse ahead of time your concerns, and his, about your time management issues while homeschooling.

One option you might consider is having the kids help out more around the house. Explain to them that you need extra help now that you are homeschooling. Create a schedule of chores you need help with and designate certain children to be responsible for them. Some parents are uncomfortable with the quality of housework their children perform. They feel it is easier to do it themselves or not have it done at all, and that is fine, too. Everyone has his or her own comfort level.

5. Appreciate Your Assets

Often times homeschooling parents consider their own abilities inferior to teachers in standard schools. Try minimizing these comparisons. There are many factors that make a great teacher. And there are just as many factors that contribute to children learning better. One important point educators tend to agree on is that children learn best when they feel secure and accepted. What better environment than one's own home can these two attributes be felt?

This is not to say you should not continue educating yourself in ways of improving your teaching abilities. We should always seek to become the best we can. Browse the internet for helpful teaching techniques you can use with your child. Improve certain academic skills, if need be. Contact home school organizations to gain personal assistance in your job as a homeschooling parent. Attempting to improve your abilities will help you feel more secure in your role as a homeschooling mom.

6. Welcome the Opportunity

Last, but not least, realize that homeschooling your child provides you with great leverage in fashioning his thinking and perspective of the world. You can address class lessons from an Islamic perspective. You are free to teach your child that Allah (glorified and exalted be He) is completely in control of everything in the world - the movement of the stars, the setting of the sun, the orbiting of the moon. You can explain to your child the harms and ills of today's society. You can protect your child from feeling inferior to those who deride him for not conforming to their way. In essence, you have the opportunity to, In sha Allah, raise your child up as a slave of Allah (glorified and exalted be He).

"O You who believe, save yourself and your families from Hell-fire, whose fuel are humans and stones." [Qur'an: Chapter 66, Verse 6]

In sha Allah, these tips will help those who are homeschooling their children or simply need pointers for incorporating education into home life. If you have any other ideas or suggestions for homeschooling, let me know in the comment section below!

Login Form