Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Benefits From al-Istikharah Prayer

Latest

User Rating: / 15
PoorBest 

By Abbas Abu Yahya

Jabir bin Abdullaah –RadhiAllaahu anhu- said the Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam-used to teach us al-Istikharah (a prayer said for seeking blessings in carrying out a decision) for all matters, just like he used to teach us a chapter from the Qur’aan, he would say: If any of you intends to undertake a matter then he should pray twoRakah other than an obligatory prayer then he should say

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

 

O Allaah I request of You with Your knowledge, and by Your Power I seek capability, and I ask of you of your great favour, since indeed You are the One who is able while I am not, and You know and I do not, and You are the One who knows the unseen. O Allaah if You know that this matter – here he mentions his need - is good for me in this world and for my living and for the matters of my Hereafter – or he said, for my affairs now and the future – then decree it for me and make it easy for me and bless it for me. And if You know that this matter is evil for me in this world and for my life and for the matters of my Hereafter – or he said, for my affairs now and the affairs of my future – then turn it away from me and turn me away from it, and decree goodness for me where ever it may be and make me pleased with it.

[Taken from: ‘Kalimah Tayyib’ by Shaykh-ul-Islaam Ibn Taymeeyah p.115, collected by Bukhari (d.256 A.H.)]

Benefits:

1- Shaykh ul-Islaam Ibn Taymeeyah (d.728) -Rahimullaah- said :

‘The one who seeks guidance from the Creator and he consults the creation and is firm in his issue, will not have any regret.

Allaah Ta’ala said:

[3:159]

Qatada -Rahimullaah- said:

‘There are not a people who consult over an issue desiring the Face of Allaah except that they are guided to what leads them to their matter.’

[Hadeeth Salaatul - al-Istikharah by Dr. Aasim Qurutee p.50 ]

[The Connection with Tawheed]

2 - Shamsuddeen Muhammad bin Abee Bakr Ibn Qayyim aj-Jawzeeyah (d.751) -Rahimullaah- said:

‘Allaah compensated the Muslims by giving them this supplication, which isTawheed, and it is being in need of Allaah, servitude of worship, reliance upon Allaah, asking the One in whose Hand is all goodness, Who Alone can turn away evil.

He Alone who, if He opens up Mercy for His slave then there is none who can seclude a person from that mercy, and if He (Allaah) withholds it then none can send mercy to a person whether it is using omens, astrology or lucky stars.

This Dua’ is the good fortune for the happy person, it is good fortune for the people of happiness and success, those for whom Allaah gave them happiness before, and it is not good fortune for the people of Shirk and wretchedness, those whom associate another deity with Allaah, then soon will they come to know.

This Dua’ includes the confirmation and testification of the existence of Allaah – Subhanahu wa Ta’ala. The confirmation and testification of His Perfect Attributes, from the perfection of Knowledge and Capability and universal Will. And it includes the confirmation and testification of Allaah’s Lordship and entrustment of this matter to Him – Ta’ala – and seeking aid from Him, and relying upon Him, and a person leaves the responsibility from himself and acquits himself from any capability and strength except that it is with Allaah Ta’ala. It also includes the acknowledgement of the slave of Allaah of the weakness of his knowledge and his own interests and his own capability upon these things, and his desire for them, and that all of these things are in the Hand of his Guardian and his Originator and his true Lord. . . . .’

Ibn al-Qayyim -Rahimullaah- continues:

‘So the purpose of al-Istikharah is to rely upon Allaah and entrustment to Him and the capability to fulfill the action with Allaah’s Capability, His knowledge. And that Allaah chooses good for His slave, and this is from those things which necessitate being pleased with Allaah as the Lord. As a person will not taste the flavour ofEemaan if he does not have these things (reliance, entrustment etc), and if he is pleased with destiny after al-Istikharah then that is a sign of happiness.’

[Taken from ‘Za’ad al-Ma’aad’ by Ibn al-Qayyim 2/443-445]

Regarding the importance of al-Istikharah

3 – The author: Abdullaah bin Muhammad al-Hamadi says:

‘Indeed the human being has been created weak, and is in need of Allaah -Ta'ala- in all his matters and that is because a human does not know from where good and evil will occur in the future from incidents and events.

This is why, from the Wisdom of Allaah - Subhanahu - and from His Mercy to His slaves, He legislated for them this Dua’ so that they can come closer to their Lord and that they can seek refuge with Him, and that He will direct them to the path leading towards good and benefits.

Indeed the Muslim slave of Allaah is upon certainty in which there is no doubt that the management of all matters and the execution of them is in the Hand of Allaah -Subhanahu wa Ta'ala - and He is the One who destines and executes whatever He wills in His creation.

As Allaah Ta’ala says:

<< And your Lord creates whatsoever He wills and chooses, no choice have they (in any matter). Glorified be Allaah, and exalted above all that they associate as partners (with Him). And your Lord knows what their chests conceal, and what they reveal. And He is Allaah; Lâ ilâha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). His is all praise, in the first (i.e. in this world) and in the last (i.e. in the Hereafter). And for Him is the Decision, and to Him shall you (all) be returned.  >> [al-Qassas: 68-70]

‘Allaama Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi al-Maliki (d. 671 A.H.) -Rahimullaah- said:

‘Some of the scholars have said: It is not appropriate for anyone to precede upon a matter from the matters of the Duniya until he asks Allaah for guidance in the matter by praying two Rakat Salaat -ul-Istikharah.’

[al-Jamia' al-Hakaam al-Qur'aan (13/202)]

[Following the Sunnah & the Salaf]

Indeed the Salaf as-Salih understood this meaning and would seek guidance from their Lord in all their matters.

[The author brings an example of when Zaynab –RadhiAllaahu anha- married the Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- and she prayed al-Istikharah. The scholars mention that she did this fearing her shortcomings in fulfilling the rights of the Messenger of Allaah.]

Then he continues:

‘This is how the Companions –RadhiAllaahu anhum- were eager to follow the Sunnah and to rely upon Allaah -Subhanahu wa Ta’ala- and seek aid from Him in preceding with their matters.

And we follow the methodology of the Companions and those who came after them from the Salaf as-Salih that is why it is upon us to revive this Sunnah in our lives and rely upon our Lord - Subhanahu - for He is The Best Master and The Best Guardian, Disposer of affairs.’

[Taken from ‘Kashf as-Sitaarah an Salatul-Istikharah’ p.15-17]

4 – Shaykh Muhammad Hayaat As-Sindi -Rahimullaah- (d. 1163 A.H.) said:

‘Regarding the saying in the Dua’: ‘If you know that this matter’:  This is not a doubt about the knowledge of Allaah Ta’ala, rather it means; the slave’s absence of knowledge compared to Allaah’s Knowledge -Subhanahu wa Ta’ala-, since it is impossible for something to be good, and The all-Knowing and The All-Aware not have knowledge of it.’

[Hasheeyat as-Sindi ‘ala Nisa’ee (6/80) [Hadeeth Salaatul -Istikharah by Dr. Aasim Qurutee p.40 ]

[After the Decision has been made]

Shaykh Muhammad bin Umar Bazmool said:

‘That al-Istikharah is not done when a person is uncertain about the matter at hand; because the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: ‘If any of you intends to undertake a matter’ and that the whole of the Dua’ indicates to this point.

So if a Muslim is uncertain about a matter, and he intends to pray al-Istikharah , then he should make a choice between the two matters and then pray al-Istikharah , and then after al-Istikharah he executes that matter, and if it was good then Allaah will make it easy for him and bless him in that, and if it was not good for him, then Allaah turns it away from him and makes easy for him that in which there is good by the permission of Allaah -Subhanahu wa Ta’ala.

[Taken from: ‘Buggeeyat al-Mutattawa’ fee salat at-tattawa’ p.105]

5 - What should be done after al-Istikharah?

Shaykh ‘Aasim al-Qurutee said:

‘Shaykh Kamal uddeen Muhammad bin Ali bin AbdulWahid bin az-Zamalakaani (d.771 A.H.) said:

‘If a person prays two Rakah al-Istikharah for a matter, then he should after that do what appears to him, whether his soul becomes delighted to his own-self or not, since praying al-Istikharah is good, even if it does not cause one to be happy with his own self.  ……. And there is nothing in the hadeeth that indicates that the soul should become relaxed as a condition for al-Istikharah to be accepted.’

[‘Tabbaqqat ash-Shafa’eeyah al-Kubra’ (9/206)]

And Shaykh Muhammad Badr ‘Aalaam said:

‘And know that the scholars of the past and the present indeed pointed out that it is not conditional for al-Istikharah that the person who made al-Istikharah sees a dream or that someone speaks to him or something occurs to his heart and mind. But rather Allaah Ta’ala makes his heart incline or lean to the side which causes his heart to be happy and is resolute upon this.’

[‘al-Badr as-Saaree ila Fayd al-Baari’ 2/247-248]

[Seeing a Dream]

Shaykh Muhammad ‘AttaAllaah Haneef -Rahimullaah- (d. 1408A.H.) said:

‘Likewise, there is nothing in the narrations mentioning sleep after al-Istikharahprayer or recognizing that which is better for that person of what he may see in a dream.

I bring attention to this, because many of the people claim that al-Istikharah is seeking information from Allaah Ta’ala and seeking consultation from Him, so they invent principles for al-Istikharah which the Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam-did not bring.  Then if they do not see a dream in their sleep, they go and seek guidance from others whom they think are righteous people. Upon my life, indeed this action of theirs is from a type of fortune telling which the Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- prohibited and it negates the Sharia’ aim of al-Istikharah.’

He continues:

‘[That al-Istikharah is having] Tawwakul (reliance upon Allaah) before the action, and being pleased with it after it. So whoever relied upon Allaah before it, and was pleased with what it fulfilled after al-Istikharah then he has established al-Uboodeeyah(servitude of worship for Allaah).’

[‘Taleeqat as-Salafeeyah ala Sunnan an-Nisa’ee’ (2/67) [Hadeeth Salaatul -Istikharah by Dr. Aasim Qurutee p.61-63]

Login Form