Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The Miracle of Positive Thinking

Featured Articles

User Rating: / 11
PoorBest 

By Sister Shahnaaz Bemath
Thinking positive can work miracles. You may have been told to “guard your thoughts”, but felt the advice to be pointless. After all, your thoughts are private. How can they possibly affect someone else? The fact is, thoughts do seem to boomerang in some mysterious ways. Science has not found a way to measure them as they have invisible sound waves. In order to understand how positive thinking works, and how to use it efficiently, it is important to understand the power of negative thinking.

“Negative thoughts and tensions are like birds. We cannot stop them from flying near us but, we can certainly stop them from making a nest in our mind.”

The mind can be directed towards positive thinking or negative thinking. The power of thought is a neutral power. The way one thinks determines whether the results are positive and beneficial or negative and harmful. It is the same of energy acting in different ways. Persistent inner work can change habits of thoughts. You must be willing to put energy and time to avoid negative thinking and pursue positive thinking, in order to change your mental attitude. Think of those things which are true, honest, just, pure, lovely, in other words, to fill your mind with noble, good thoughts, leaving no room for negative ones to take root.

The Noble Messenger of ALLAH (peace be upon him) has reported that ALLAH, The Most Wise, said: “I treat  my servant as how he thinks of Me” (Hadith- Bukhari/ Muslim). In other words, ALLAH TA’ALA treats His servant in the way how he thinks of ALLAH, what he hopes from and how he sets his hopes on ALLAH. So, those who come positive and with a great hope to the door of Mercy of the Almighty Creator will Insha Allah not return empty-handed.

The most powerful weapon you have at your disposal is Du'a (prayer). Use it and use it often. The basis of prayer is to lift us and situations to Almighty ALLAH -- an inner act of visualisation. A further step is to contemplate on our beautiful teachings of Islam -- this involves controlling and directing out thoughts. A simple way to think of this is to imagine your mind to be like a garden. That garden can be spoilt and overrun by negative, destructive thoughts (weeds), or it can become a place of peace and harmony by the cultivation of flowers (uplifting thoughts).

“Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers. Or you can grow weeds.”

Are you prone to depression? Do you see your life as a hopeless mess... consider yourself a failure? If you do, then you will close your mind, see no opportunities, and behave and react in such ways, as to repel people and opportunities. You let the power of negative thinking rule your life. Try replacing such negative thoughts with positive ones. Talk to your beloved ALLAH, ALLAH does not create a lock without a key, and ALLAH doesn't give you problems without its solutions. Trust HIM! While recognising these problems, picture yourself as mastering each one. Visualise yourself handling each situation creatively; being a success; gradually allowing your given potential to blossom.

The beloved Messenger of ALLAH (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) advised us if you look forward to good things, it will happen In'Shaa'ALLAH. Thinking positive is a very important element of Islam. Always think that ALLAH has a plan for you, if something goes wrong, it will probably lead you to something good. HE is working things out for you, even if you don't feel it. Have faith and be thankful. Where faith and hope grows, miracles blossoms, ALLAHU AKBAR!

At first, this kind of thought control may seem like an inner game -- but you'll be surprised at how, slowly but surely, your outer circumstances begin to change. For thought precedes action, and the right thoughts precede a chain of good actions. Destructive thoughts, on the other hand, act as poisoning agents. They embitter and limit the thinker, preventing him or her from developing good relationships, because others sense the wrong thoughts telepathically, and shy away instinctively.

Conversely, if you greet people with the thought that they'll probably be nice to know, such a positive thought will affect their response. If you're afraid of someone, replace that fear with a thought which recognises that the person's given potential "core" is probably hidden under layers of unhappiness and wrong thinking. Silently bless that person, and ask that his or her true self be given a chance to manifest.

A friend was once terribly upset because someone was spreading false rumours about her. She could not deny the rumour publicly. All she could do was pray for the woman, try to think about her charitably and visualise her acting differently. She did this consistently for some weeks. One day, unexpectedly, the woman phoned her to apologise and say she'd been mistaken, Subhaan-ALLAH! It seemed like a miracle! But right thinking can work miracles... Life has many different chapters for us. One bad chapter doesn't mean the end of the book. Be positive and keep your faith in ALLAH. Once we function in harmony with ALLAH'S beautiful laws of love and forgiveness -- and this includes spreading good, true and beautiful thoughts -- our lives will flower as they were meant to.

“Think positive, Think different. Don't waste your precious energy on negative thoughts.”

Decide that from today, from this very moment, you are leaving negative thinking behind, and starting on the way towards positive thinking and behaviour. It is never too late. Soon your life will turn into a fascinating, wonderful journey. Wake up every morning with the thought that something beautiful is about to happen. Let’s welcome each day with a smile and bid farewell with a smile. We thank ALLAH for HIS blessings. Take advantage of our positive energy and employ them in doing well in this life. Let's learn, read and after that, we will find the entire universe will extend to us it's heart and the whole world will hug us with its beauty... Subhaan-ALLAH!

There is something beautiful in life. You just have to find it....be positive and it will find you!

 

Login Form