Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Wake up call from Dambulla to Sinhalese and Muslims alike

By Latheef Farook

User Rating: / 25
PoorBest 

To mainstream Sinhalese; Save the Sinhalese and the country from chauvinists.

To Muslim politicians and theologians; Don’t sell the community. You are under watch.


Muslims’ peaceful response to Dambulla Mosque vandalism

Best hope for the country battered by ethnic conflict

By Latheef Farook

Muslim community’s overall response to vandalism at the Dambulla mosque by a mob led by Ven Inamaluwa Sumangala Thero on Friday 20 April 2012 has been “calm and dignified”. In one voice their message to the mainstream peace loving Sinhalese was “restore communal harmony”.

As a mark of protest, Muslims closed their shops throughout the east, Puttalam and other places on 26 Thursday and 27 Friday April 2012.They demonstrated after Friday Juma prayers not to resort to violence, instead to insist on communal harmony. The entire community prayed individually at homes and collectively at masjids while men and women throughout the island observed fasting.

Muslim organizations issued statements emphasizing the need to save the country from elements hell bent on causing disharmony between Sinhalese and Muslims for political gains. Muslims did not  even  respond to denigration of their community by the mob leader   as  they knew  that this vandalism was not the work of  Dambulla Sinhalese  or the mainstream Sinhalese community, as proved later, but by  people, willingly or unwillingly, brought from outside   to rouse communal discord.

Throughout the country no Muslim ever spoke a word hurting the feelings of anyone,   nor did they criticize the Prime Minister D.M.Jayaratne for rewarding hooliganism when he ordered within 24 hours, on 21 April 2012, to demolish the mosque .Of course Muslims were deeply shocked and hurt at the false statement by the Prime Minister’s office stating that the decision to demolish the mosque was taken at a meeting the prime minister had with Muslim ministers. However, as expected, some sections of the community demanded the prime minister’s resignation.

Muslims also informed their friends and others abroad  that this is not a  Sinhala –Muslim problem but an issue precipitated by some racist elements that were  carrying out a vicious campaign against the island’s Muslim community ever since the government’s military victory over  the LTTE.

Though deeply frustrated, Muslims did not turn to anyone to form alliance. However the authorities, all Sinhalese, decided the fate of the mosque at a meeting without the presence of a single Muslim.

Under such circumstances, what better message that the country emerging from its almost three decades of ethnic carnage could expect from the island’s Muslim community than this? What better sincere contribution the aggrieved and beleaguered Muslims could make to the island’s future?

Isn’t it time that the government and the large majority of responsible elements in the mainstream Sinhalese community respond to this peaceful overtures especially at a time when the communities remain divided and rescue this country from religious extremism and chauvinism.

In this respect the Muslim community appreciates with gratitude the unbiased attitude of Lands Minister Janaka  Bandara Tennekoon as a sign of hope.

Muslims from all walks of life held peaceful demonstrations defying a call by All Ceylon Jamiyyathul Ulama (Council of Muslim Theologians) not to do so, to highlight their resentment at this extremely dangerous provocation. Main demonstrations were held opposite Devatagaha Mosque near Town Hall. There were other such demonstrations outside the capital including Puttalam.

Justifying their decision to hold peaceful demonstrations many asked “how come the Jamiyyathul Ulema which called Muslims island wide in their sermons to participate in demonstration to condemn the UNHRC resolution against Sri Lanka in Geneva only a month ago now ask us not to demonstrate to protest against vandalism at Dambulla Mosque.

The irony is that Dambulla mosque vandalism has split the Jamiyyathul Ulama at a time when Muslims need to be united to face challenge. A splinter group which was of the opinion that Jamiyyathul Ulama should not have sent a team to Geneva and got involved in politics formed a splinter group causing considerable concern within the helpless community abandoned by all alike. They also accused Jamiyyathul Ulama of doing the sordid bidding of the government.

However, whoever is responsible, division within theologians is a disaster at this critical juncture to helpless Muslims suffering from political and religious leaderships besides poverty and illiteracy.

Several leading non Muslims too participated in the demonstrations near Dewatagaha last Friday. Prominent among them were Peratugami Samajawadhi party M P Ajith Kumara, Western Democratic Party Mano Ganeshan and leader of Samjawadhi Peramuna, Wickremabahu Karunaratne .They not only attended but also accused racist elements within the government   of creating communal disharmony and defended religious rights of all communities.

However what is more prominent, to the shock of the entire Muslim community, was the complete boycott of these peaceful demonstrations by Muslim parliamentarians.

No Muslim politician except Western provincial council member Mujibur Rahman        participated in the demonstration.

However, Muslims were not surprised over the absence of their politicians. One participant said” I expected all Muslim parliamentarians to resign the moment I saw the mosque being vandalized under the watchful eyes of police and the army. It has not happened. Perhaps their positions, power and perks are more important to Muslim parliamentarians than   defending the mosque or religious freedom of the Muslim community. These are the self seeking politician we have in the Muslim community”.

The Dambulla mosque issue cropped up at a time when the Muslim politicians’ popularity was at its lowest ebb in view of their failure to attend to burning issues of people. In fact the Muslim community has lost all confidence and respect for their parliamentarians who have become liabilities than assets.

Muslim politicians individually and collectively negotiated deals and joined the government have failed to raise these issues fearing they would antagonize the rulers. In the east, for example, Muslims have been passing through a very difficult time since the defeat of LTTE in May 2009 due to acquisition of lands which they claim belong to them, colonization of Sinhalese brought from outside and lands  grabbed by the LTTE still being occupied by Tamils besides many  other such issues.

However, the mood of the community following the attack on the Dambulla mosque dragged Muslim politicians together .Repeated statements by Sri Lanka Muslim Congress General Secretary Hassan Ali rejecting the move to shift the mosque lifted the morale of the community. This was further reiterated by senior Sri Lankan Freedom Party politician  Alavi Moulana threatening to resign   as governor of Western Province if the mosque is shifted or demolished highlighted the gravity of the situation.

However the community was enraged at the Deputy Minister Hezbollah who, perhaps to please the government and ensure his job, said the Dambulla mosque, though damaged and vandalized, was not damaged. Adding insult to injury his clownish appearance in the presence of the mob leader was described as absolute disgrace to the community.

The unfortunate message from Dambulla vandalism is that chauvinists who turned the country into a killing field never learnt any lesson despite what the country suffered.

Login Form