Tuesday, November 13, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Sacred Cities and Sadus’ Interpretations

Featured Articles

User Rating: / 0
PoorBest 

A common question among many who possess a little knowledge of Islam is, why no non-Muslims allowed in Makka and Madina, two most sacred cities of Islam.  The instant answer, that goes usually is, what business do they have in these cities? Picnic? Leisure? Official? Religious visit?  Absolutely no need exists for a non-Muslim to travel to these cities.  In the first place, they have never been tourist attractions, neither for Muslims nor for others.  And for that matter, Muslims never travel there for the purpose of merry-making.  They are meant for pure and focused worship of Allah alone.

The Qur’an has very explicitly proclaimed that polytheists are not allowed in the precincts of these holy cities,  “Believers, those who associate others with Allah in His Divinity are unclean. So, after the expiry of this year, let them not even go near the Sacred Mosque” (Surah Al Tawba:28)

The above prohibition came into effect in the year 9 H, one year after the bloodless conquer of Makkah(Fatah Makka).  Until that time the performance of Hajj had remained polluted with practices of ignorance, to the filthy extend that men and women used to circulate the Ka’bah in the state of nudity.    When the message of Islam through its dynamic persuasive style penetrated the hearts of Makkan polytheists, they renounced their beliefs and embraced Islam.  With their own hands destroyed their former gods and cleansed the city for Tawheed (Monotheism).  The above declaration foremost meant for them not to return to the past.  The beautiful part history has recorded was that the Makkans themselves voluntarily cleansed the city of polytheism.

 

The conclusion is, Makkah and Madina are exclusive enclaves for the worship of Allah Almighty. No coercion was adopted at any time of the history to grant them this exclusivity.

 

Islam has never been intolerant to other religions.  Among numerous Qur’anic and Hadith injunctions on this subject, we bring only one below:

 

Prophet Muhammad(PBUH) said,

 

He who unfairly treats a non-Muslim who keeps a peace treaty with Muslims, or undermines his rights or burdens him beyond his capacity, or takes something from him without his consent; then I am his opponent on the Day of Judgment. (Abu Dawud)

A glamorous aspect of Islam’s tolerance was the way Khalifa Umar (R.A) behaved with Christians on the heels of Jerusalem’s conquest.  No history book can escape the truth of this episode.   The Christian officials of Jerusalem urged him to spread his carpet(For prayers) in the Church (of the Holy Sepulchre) itself, but he refused saying that some of the ignorant Muslims after him might claim the Church and convert it into a mosque because he had once prayed there. He had his carpet carried to the top of the steps outside the church, to the spot where the Mosque of Umar now stands.

 

Established history shows, so long as Muslims were truly practicing Islam they were tolerant to other faiths.  As the Qur’an says, there is no compulsion in religion, because Truth stands out clear from error.  Man has been given the faculty to distinguish right from wrong, hence true Muslims believed the need for coercing people to accept Islam does not exist at all.   Nevertheless, it is true there were scattered incidents of coercion by some ignorant followers.  The religion of Islam is not responsible for their rash actions.

 

Coming to the issue of sacred area of Dambulla Rajamaha Vihara, Sri Lankan Buddhists have every right to preserve the sacredness of their religion.  The issue should be viewed more objectively.  Did  lord Buddha or true Buddhist scriptures encourage violence as a means for acquiring a sacred area for his worship?  Can the Ven Sadus and their followers who are fighting so valiantly, put their hands in their chests and say that their effort is purely for the worship and preservation of Buddhism, devoid of any vested commercial interests?  Has religious bias and jealousy of Islamic practices played any role in pushing these followers against the worshippers at Masjidul Khaira? Have they thought for a moment how many liquor bars, kasippu dens, brothels in the guise of massage parlour and other arrangements for promoting promiscuous  behaviour are in operation in one of Sri Lanka’s finest tourism destinations neighbouring the sacred areas?  Do they think, infringing the religious rights of other people and hurting their sensitivities are lesser evil than fighting against the social evils that eat into every Sri Lankan’s family lives?

 

Is damaging social cohesion Buddhism?  Many Buddhist scholars have declared it is not Buddhism, but Sinhala chauvinism.

 

We quote Late Ven.  Dr. K. Sri Dammananda Thero on lord Buddha’s advice to Bhikkhus on compassion and tolerance:

 

Go ye, O Bhikkhus, and wander forth for the gain of the many, for the welfare of the many, in compassion for the world; for the good, for the gain, for the welfare of gods and men. Proclaim, O Bhikkhus, the sublime doctrine, preach ye a life of holiness, perfect and pure.'

Let us ponder over before another volcano of ethnic strife erupt.

Courtesy: ' THE TREND'  (Magazine) Gateway to Alternative Views

Login Form