Tuesday, November 13, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

From where does holiness come to holy lands?

Featured Articles

User Rating: / 16
PoorBest 

by Usthad Rasheed Hajjul Akbar

Amir, Sri lanka Jama’athe Islami

Holy lands are indeed sacred and they exist on this earth as sites that are respected and that should be respected, not only by the people who believe in the particular faith but by every one in the civilized world. As people who live by Islamic faith, we have sensitivity over this delicate subject because Islam too has its own proclaimed sacred places. These places belong to every Muslim in world and it is their refutable obligation safeguarding and cherishing those places. The countries that have those sacred places within their geographical areas cannot proscribe Muslims coming to their countries for just about any reason.

Upon this reason, Kingdom of Saudi Arabia which has two of the three Islamic holy places in its country, issues an exclusive Visas to pilgrims and does not levy any charges to grant these Visas if the visitor’s sole purpose is pilgrimage. At the same time, the Kingdom does not allow non Muslims to enter those holy places mainly to avoid them taking advantage of this Visa concession and also to protect the sanctity of the holy places. Since we Muslims have such phenomenon in our religion, we already possess capacity to understand this concept and do not have any difficulty accommodating the idea of holy sites and respecting stipulations related to them. Accordingly, we would like to approach the issue of attacking a mosque in Dambulla from this perspective.

Therefore, it is not an issue of inadequacy from our part to recognize the holy sites of another faith but the question is what the definitions of those sites are. And it is a question of the aspects of whom, when and what with regard to the globally accepted norms for such a proclamation. As Muslims we have explicit definitions for these matters. Each and every run away Muslim or a group of Muslims do not have the authority to proclaim holy places for Islam. Only the God Almighty has the authority for such proclamation which He did with the communication of His Final Prophet. And those places were declared at the very inception of Islam some 14 centuries ago and with globally acceptable credibility that are entwined with revelation and events of Islam.

As we mentioned there are three holy places of Islam in the world. Two of them are in the form of entire cities that are situated in the Kingdom of Saudi Arabia, namely Makka and Madeena. The third holy place of Islam, which is a mosque, is situated in the city of Jerusalem called Baithul Muqaddas also referred to as Mosque of Al Aksa. No one has the authority to declare a fourth place as holy for Muslims and no one has ever tried it. Even if the entire world becomes Islamic, no one could make such a proclamation. In essence, sacred lands are essentially foundations of particular religions which should be pronounced by the founders or the highest authorities of those faiths to have unquestionable credibility. If a person, a group or even a government proceed to spontaneously declare places and sites as sacred, especially if the that person, the group or the government is distanced by several centuries from the original and phenomenal events of the faith in question then such a proclamation is very likely to end up as a religious arrogance and extremism that would only trigger trouble and unrest as we ourselves witness today in this very country. Also it would be yet another weapon given to the hands of evil elements that is always in the look out for ways to create disunity among different communities peacefully living in this country.

A group is trying to claim a particular place as sacred today inflicting distress among other religious people and tomorrow it could be yet another person or group in yet another place just because those groups do not have or do not care about definitions for such proclamations. Where would this propensity lead this multi religious country? Even a small group of fanatics could be tempted to make such a claim elsewhere purely to revenge an ethnic group living among them. When and who is going to stop this injurious trend? Islam has historic example for respecting other faiths. Umar, the second Kalifa of Muslims was speaking with some Christian theologians sitting in their church when he visited Jerusalem. Then the time for obligatory prayer occurred and the Kalifa stood up to leave the church to observe his ritual. Then the Christian colleagues offered him a place in their church to offer the prayer but the Muslim leader declined it and left the church to offer his prayer outside of the church.

The reason for this refusal stated by the farsighted Islamic leader is that if he prays in the church at least once while he was the leader of the Muslims, some insensitive one or a group coming in a future era might get the notion that it is necessary to raze the particular church and build a mosque, which would trigger unrest among communities. This was the stance of Islam and Islamic leaders on religious coexistence and upon the concept of holy sites. Similarly the Gouthama Buddha might have proclaimed holy places for Buddhists and he might have prescribed rituals pertaining to those scared places. And if so it is a top most duty to safeguards such places of sanctity not only upon the Buddhists but also upon us and every one in this world regardless of their religious orientations. And if Muslims have built inadvertently or otherwise mosques or any holy shrines in such historically existing original Buddhist sacred places, we do not have any objection whatsoever in razing and obliterating such buildings from those lands. And we also would like to be elucidated what purpose Buddhists are trying to serve by such actions of spontaneously claiming scared sites. And does anyone naively believe that this kind of supercilious actions would instill any reverence for a religion or help it proliferate.

We would like to remind once again that Islam which is among the biggest faiths in the world with 1.4 billion followers spanning over 56 countries in the planet has not proclaimed a fourth sacred place after its original three even after 1400 years and even when it is the fastest spreading religion. And the fact that Islam has been a super power in world for close to 10 centuries also should be weighed here. What would be the situation if Muslims have had started to declare sacred places wherever they ruled? They did not because they knew the meaning of sacred land concept in its most accurate form

(This is a translation of original Tamil article)

Courtesy: www.lankamuslim.com

 

Login Form