Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Understanding the Qur’an: Some Initial Conditions

Featured Islamic Articles

User Rating: / 4
PoorBest 

By Amin Ahsan Islahi

Cleanliness and ablution are the initial conditions for the prayer. One can obtain its true blessings only if one fulfils these initial conditions before offering it. Similarly, there are some initial conditions for understanding the Qur’an. One can be blessed with this understanding only if one tries to grasp the Holy Book after fulfilling these conditions. This writer will now attempt to explain these:

Purity of Intent

Purity of intent is the foremost of all conditions. It means that one should read the Qur’an only to obtain guidance from it and not for any other purpose. If a person has some other purpose in mind, he will not only remain deprived of the blessings of the Qur’an, but he may also get further away from the Qur’an than he formerly was. If he studies the Qur’an in order to be an exegete so that he may get some fame and mundane interest, he might achieve this target but he will never get to the true comprehension of the Qur’an. Similarly, if a person studies the Qur’an to notch up some arguments for his preconceived notions, he may succeed in getting some distorted testimonies for them, but at the cost of understanding the Qur’an.

 

The Almighty revealed the Qur’an as a book of guidance and simultaneously nurtured the urge for guidance in every soul. If a person studies theQur’an out of this urge, he reaps the benefit according to the endeavour put in and according to the help of Allah he received to understand theQur’an in this regard. And if he intends to use the Qur’an under the yoke of some other motive he, in principle, will get what he is looking for. Owing to this very characteristic of the Qur’an, the Almighty defines it in this way:

By it [– the Qur’an –] He causes many to stray, and many He leads to the right path. (2:26). (2•26)

And after describing this principle He clearly states:

But He causes not to stray, except those who disobey. (2:26) (2•26)

It means that God leads only those people astray who out of their own free will deviate from the right path.

If someone worships idols even in the Ka‘bah, then he does not deserve to be acquainted with the secret of Tawhid. If a person is interested in gathering thorns even from flowers, then he is not worthy of being blessed with the fragrance of flowers. If somebody, due to his depraved nature, considers cure as ailment, then he does not deserve health; rather he deserves to become even more sick. It is to this very fact the following verses point:

These are they who have bartered guidance for error: but their trade is profitless, and they have lost true direction. (2:16) (2•16)

The Superiority of the Qur’an

The second condition for studying the Qur’an is that it should be acknowledged as a superior word before one embarks on understanding it. If a person has no idea of the high esteem and significance of the Qur’an, one cannot work so hard as needed to grasp its sublime treasure of wisdom. Someone may find this point absurd that one should be in such a highly positive frame even before setting out to study it. But in my opinion having a favourable preview of the Holy Qur’an beforehand is not an absurdity at all. In fact, it is a very sane and logical attitude. After all, the Qur’an has a magnificent history behind it. Its impact has been glorious. The miracle it has shown in changing human minds and ideologies stands unparalleled. Moreover, millions of people in the world not only accept it as merely a Book, rather they regard it to be a Divine Book, a word revealed from the divine tablet. They acknowledge it as a inimitable word whose peer has never been presented by either man or jinn and neither will they ever be able to do so. A Book about which exist such glorious testimonies of the past and present and which is held in such high regard by people no doubt has special importance and one can aptly comprehend it only if one has the idea of its reverence and importance. If a person has no idea of this importance of the Book, it is impossible for him to reflect on it so deeply as is essentially required. If it is known that a particular piece of land contains gold and a huge amount of gold has already been excavated from it, then it is rightly expected that more gold will be obtained on further digging. And again, whatever resources are spent on benefiting from such a piece of land are proportionate to its utility. But if a mine is considered to be a dung-hill, that is to say that if it is dug, only coal or lime stone would mostly be found, then there can only be two outcomes: either nobody will like to waste his time at all on it or if someone does something, it will merely depend upon what benefits he is expecting.

This warning has been sounded because there are several misunderstandings about the Qur’an rampant among the people in whose presence the amount of effort and the extent of attitude the Book actually deserves cannot be mustered. These misunderstandings are present in both believers and deniers of the Qur’an. The deniers somewhat admit that some reforms were brought about by this Book during a certain period of time. But now, in their view, the time has passed. The Book, they maintain, may have been useful for the Arab Bedouins to tackle their simple problems, but it is not useful enough to deal with the complex issues of the day.

On the other hand, its believers consider it to be a doctrinal code that explains the lawful and the unlawful and after the separate compilation of jurisprudential decrees if there remains any significance of the Book, it is by the point of view of benediction only. Some of them just consider it to be a collection of exhortations. Many of the people find it as an instrument for transferring the reward of its recital to their dear departed ones as well as for softening the agony of death. A lot of people use it as an exorcism for getting rid of calamities and misfortunes. Just as Christians merely keep the Gospel in their heart-side-pocket, Muslims also have adopted a similar attitude. Such Muslims who have these blatant misconceptions about it cannot be blessed with its true benefits for which it was actually revealed. They are as naive as a person who is provided with a canon to demolish the fort of an enemy but he regards it as a mosquito-killing-machine and starts killing mosquitoes with it.

Resolve to live in accordance with the Qur’an

In order to truly benefit from the Qur’an, the third most important condition is to have a firm resolve of transforming oneself according to the dictates of the Qur’an. When one deeply studies this Book, one feels that what it demands from a person is entirely different from his own wants and desires. He realizes that not only are his own ideals and thoughts different from those of the Qur’an, but also his dealings and social affairs exceed the limits imposed on them by the Qur’an. He does not find his inner as well as outer self in consonance with the Qur’an. After realizing this difference a determined and an ardent seeker of truth decides that whatever be the situation, he will adapt himself according to the requirements of the Qur’an. By sacrificing everything and bearing various hardships and by surmounting every hindrance that blocks his way, he strives to mould himself according to the life envisaged by the Qur’an. But a person who lacks will and strength, is never able to fill up the yawning gulf between the Qur’an and himself. He feels that if he tries to change his beliefs and ideals according to the Qur’an, he will have to undergo a tremendous mental change. He thinks that if he moulds his conduct and manners according to the Qur’an, he will have to alienate himself from the society. He fears that if he commits himself to the objectives set by the Qur’an, he will not only have to abandon all his mundane interests and pleasures but rather he may also have to bear severe hardships like undergoing a jail sentence or even be executed for his beliefs. He dreads that if he scrutinizes his financial means in the light of the Qur’anic criterion of the lawful and the unlawful, he will not only have to give up all the luxuries and comforts of life he possesses, but he might also have to end up worrying for his bare minimum succor. Not everyone is capable of confronting such a turbulent life; only those who have a very high moral character and firm determination can face these ordeals. There are some impudent people who always adhere to their sensual desires, even though they may immodestly confess that the Qur’anic path is the only correct path, but at the same time, it is very difficult to follow. But there are some hypocrites as well who are very fond of posing their cowardice as ambition and hypocrisy as faith and always try to quench this passion by different means. Some people turn the illegitimate into the legitimate and the lawful into the unlawful on the pretext of being helpless and being compelled to do so because of adverse circumstances. Some cover up the truth with falsity by the aid of misleading and distorted interpretations. Some seek protection of expediencies and call-of-the-time for all of their wrong doings. Some try to distort the meanings of the Divine Book like the Jews had done in the Torah. Some try to find a midway between belief and unbelief, that is to say, they follow only that part of the Qur’an which they find to be in accordance with their own desires while they ignore that which is against their wants.

All these ways are satanic tricks and whichever of them is adopted will lead a person straight to perdition. The only path to salvation is that a person should try to adapt himself according to the decrees of the Qur’an by sacrificing everything which is required in this regard. This determination is tested by God for some period of time. If a person is able to brave the storm of this test and trial, he finds fortune smiling at him. If one door is closed for him, God opens another one. If one society discards him, another society welcomes him. If one place refuses to lend refuge to him, another accepts him with open arms. It is towards this reality that the following verse refers to:

And those who strive in Our [cause], We will certainly guide them to Our paths: for verily Allah is with those who do right. (29:69) (29•69)

Reflection

Reflecting on the divine Book is the fourth most important condition to benefit from the Qur’an, which it itself mentions repeatedly.

Do they not then reflect on the Qur’an, or are their hearts locked up by them? (47:24) (47•24)

The companions of the Prophet (sallallahu alaihi wa sallam) were the foremost addressees of the Qur’an. They would ponder and deliberate on the Qur’an and the most distinguished among them in understanding the Qur’an were those who reflected on the Qur’an the most. They formed groups for studying theQur’an wherein the connoisseurs gathered together to study the Qur’an collectively. These groups were a matter of keen interest for the Prophet (sallallahu alaihi wa sallam) himself. After him, all the Rightly Guided Caliphs, particularly ‘Umar (rta) evinced constant interest with such groups and with people who had become adept scholars of the Qur’an.

Reciting without understanding the Qur’an just for the sake of obtaining blessings was not the way of the Companions of the Prophet (sallallahu alaihi wa sallam). This style of reading the Qur’an came into existence much later when people began to consider the Qur’an to be merely an auspicious book rather than a document of true guidance. The Qur’an thenceforth came to be used for softening the agonies of death and for transferring reward to the dead; Instead of being used for obtaining guidance in the vicissitudes of life, it became more of a charm that would be recited to herald the opening of some wrongdoing in order that it may bless this wrongdoing and convert it into something ethical. People began to use it as an exorcism to protect them in accomplishing their satanic purposes.

The Qur’an is perhaps the only book in the world which lays so much emphasis on the fact that it can be truly beneficial only and only when it is reflected and deliberated upon. But it is an undeniable fact as well that it is this very book which is always read with closed eyes. People read the most trivial of things with attention and concentration in order to understand them but they deal with the Qur’an in an amazingly different way. When they begin to read it, they close their minds lest even a semblance of its meanings may penetrate into them.

Entrustment to God

In order to truly benefit from the Qur’an, the fifth condition is that instead of getting frustrated on word or verses a person is not being able to comprehend, he should submit these difficulties to the Almighty and ask for His guidance. Showing any ill will to the Qur’an or criticizing it in when it poses difficulties to a person is an uncalled for attitude. At times, one does feel the brunt of ‘a burdened word’ and fails to come to grips with its meanings. The right approach in such problematic and troublesome situations is that one should keep praying to the Almighty for His help and be steadfast in adhering to the Qur’an. If one remembers portions of this divine message by heart, one should recite them slowly and gradually during the night prayers. By the will of God, his difficulties will subside and he will be blessed with the radiance of the Qur’anic wisdom. The following prayer also proves very useful in such situations:

O God! I am Your slave, Your slave’s son, Your bondwoman’s son. I am in Your full command. For me Your judgement is just. By virtue of all Your Names which are just Yours, by which You called Yourself in Your Book, or which You made Your creature learn, I beg You to render the Qur’an the freshness of my heart, the light of my soul, a relief to my grief and a cure of my distress and sorrow.

Translated by Mr Abdul Rahim Afaki, Dept of Philosophy, Karachi University

Courtesy: Islam Message

 

Login Form