Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ITIKAF -"The Spiritual Retreat"

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

ITIKAF -"The Spiritual Retreat"

The meaning of Itikaf is to seclude oneself in the Masjid with the express niyyah (intention) of Itikaf.

Allah Ta’ala has indeed in His perfect wisdom created humanity in a unique way. He has made it such that from time to time His creation needs a rest. We rest at night to give our bodies time to recover. Birds retire to their nests, horses to their stables, bees to their hives etc. However, there comes a time when more intensive rest or a retreat is required.  Sometimes due to a person’s physical condition he is admitted into the intensive care unit allowing his body time to recover.

Likewise, the soul also needs to recover from the hustle and bustle of the world, the spiritual pollution caused by evil elements of society, the rat race of wanting, desiring and acquiring more of this world and the distractions that has diverted our mind, heart and soul from the remembrance of Allah Ta’ala and His Beloved Messenger Muhammad (peace be upon him).

The Intensive Care Unit(ICU) for the soul is the Masjid and Itikaf is the feature within this ICU to allow the soul to not only recover but be spiritually rejuvenated! Itikaf is indeed a Spiritual Retreat!

Our soul is being bombarded by forces of good and evil continuously. We need to nourish and feed it good so that it overpowers the effect of adverse forces….and Itikaf is indeed an excellent opportunity to achieve this by feeding and nourishing the soul with good deeds in the right type of environment.

Since life of the transient world keeps us busy for the whole year in studies, work, social functions, business, traveling and other such things that often causes us to be negligent of our souls and the next life, we may sometimes think that these things are the sole purpose in life and thus ending up forgetting our purpose and mission in life. It is for this reason that I’tikaf is referred to as

“The spring of life in a world struck with the drought of negligence of Allah (Glory and Greatness be to Him).”

I’tikaf indeed rejuvenates the soul and gives a fresh breath to life. In addition, we can once again find ourselves and our Lord Allah Ta’ala and spiritually return to Him before we are forced to return to Him when our soul separates from our body (death).

The period of I’tikaf is the best time to force one’s self to sit and think and reflect on the self and the world around; the period of the I’tikaf is the best time to forget the worries of the transient world and to return to nurturing the soul and linking oneself with the Creator of the soul; the period of the I’tikaf is the best time to return back to Allah (Glory and Greatness be to Him) in true repentance for our sins committed through the year and to give our souls the spiritual strength desperately needed to live a spiritual and pure life in this challenging world.

The Messenger of Allah ( Sallallâhu 'alayhi wasallam) observed, I'tikâf and the Muslims have on the whole adhered to it. It has become a regular feature of the month of Ramadhân and a confirmed practice with the devout and the faithful.

Hazrat Ayesha (Radiallâhu anha) relates that "Rasulullâh. Sallallâhu 'alayhi wasallam regularly observed I'tikâf during the last ten days of Ramadhân till the end of his life. After him, his wives maintained the tradition." (Hadith-Bukhari)

It is related by Hazrat Abû Huraira (Radiallâhu anhu) that

"Rasulullâh Sallallâhu 'alayhi wasallam observed I'tikâf for ten days every year in the month of Ramadhân. In the year he passed away he observed it for twenty days." (Hadith-Bukhari)

The Messenger of Allah (blessings of Allah be upon him s family) is reported to have said:

"The persons who secludes himself (in the Masjid in I'tikaf) in true faith and hope (for the reward of Allah), all of his previous sins shall be forgiven." (Kanzul Ummal, Hadith 24007)

3 TYPES OF ITIKAF

WAAJIB (COMPULSORY) ITIKAF

This Itikaf becomes compulsory when a person makes it obligatory upon himself. An example of this is, when a person makes a vow to Allah that if Allah fulfils a certain wish of his, he will undertake to perform so many days Itikaf. In this case the moment his wish is fulfilled, Itikaf becomes compulsory. A person may just make unconditional vow whereby he makes ItikafWaajib upon himself for certain number of days. This becomes a Waajib duty on from that moment onward.

SUNNAH ITIKAF

This was the general practice of Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) and it means to seclude oneself inside the Masjid for the last ten days of Ramadhan.

NAFIL (OPTIONAL) ITIKAF

There is no special time or specific number of days for Nafil Itikaf. A person may make niyyah for any number of days at any time, even for his whole life

Before engaging into Itikaf it is highly recommended to learn the rules relating to this important act of ibadah (worship). Please to do consult your local Ulama (Islamic Scholars) for more guidance.

For a detailed article on Itikaf and its rules please visit :

http://eislaminfo.blogspot.com/2010/08/itikaf.html

******

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. w ww.eislam.co.za

*******

Login Form