Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Rising Hindutva fascism against minorities under Modi Bound to divide communities and destabilise India

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Rising Hindutva fascism against minorities under Modi
Bound to  divide communities and destabilise India

By Latheef Farook

Ever since  Narendra Modi waselectedPrime Minister two years ago theRSS,Rastriya Swayam Sevak, began implementing its fascist Hindutva agenda against Muslims, so called low caste Hindus called Dalits and Christians.

Under the guise of protecting cows, RSS thugs calling  themselves” Cow Vigilante”have unleashed medieval style barbarityonMuslims ,cruelty towards  Dalits and death for  Hindus converting to other religions.

Theseracist thugs haveModi governmentpatronage and police protection.

In the latest of these attacks on Muslims, RSS gangs beaten up, kicked and punched   two Muslim women last week on suspicion of carrying beef. This happened while the two women were  in detention at Mandsaur railway station in central Indiain the presence of large crowd  as policemen watched. The meat the women were carrying has since turned out to be buffalo.

In June 2016 a Muslim animal trader and his helpers were nearly lynched  when they were strippednaked, mercilessly beaten and their bones smashed and crushed in the presence of police.  Earlier  four other Muslimswere killed on suspicion of eating beef or smuggling cows across the country.

A video showedtwo battered Muslim men being forced to eat cow dung. The Indian Express reported: “The video shows the so called  Cow Protection Group forcing two men to eat a mixture of cow dung, cow urine, milk, curd and ghee near Delhi. Dharmendra Yadav, president of the Gurgaon Gau Rakshak Dal admitted that they had forced the two men – Rizwan and Mukhtiar – to eat cow dung concoction on 10 June 2016.

Another video showed two young poverty stricken Muslim boys were severely thrashed to say “Sri Ram is My God”.There was also anothervideo showing four half-naked men tied to a car as the activists took turns to thrash them with belts and batons at a crowded marketplace.At least three Muslims suspected of eating or transporting beef were killed.

They also unleashed violence against Dalits- regarded as low caste Hindus.Hundreds of protesters took to streets in theIndian state of Gujarat in July 2016 after an attack on low-caste villagerswho were taking a dead cow to be skinned. In violent clashes a police officer was killed and several others were injured.

Two Dalit women in their twenties were stripped naked and severely beaten by so called high caste men, women and children while some shouting” kill them, kill them”.

Shankar, a Dalit, who married Kausalya, a high-caste Hindu, was hacked to death by hired killers in Tirupur, Tamil Nadu, on Sunday March 13, 2016.

On 28 April this year a 29-year-old Dalit law student, Jisha was brutally raped, attacked andslaughteredin Kerala. The barbarity was such that the Post mortem reports showed deep wounds on her body; her private parts were pierced by a rod, the large intestine ripped out and face shattered by a hammer blow. She was also beaten with an iron rod from the back of her head, and that her nose was broken. .

The dastardly crimereminded of the December 2012 attack on a paramedical student in Delhi, which shook the nation.

One of the worst attacks on Christians was the rape of a 70 year old Nun in West Bengal in  a convent school that sent shockwaves throughout India and the world. In response, Cardinal Baselios Cleemis, president of the Catholic bishops conference, said the country should work to "protect not just cows, but human beings also."

In the midst of this mayhem Shiv Sena, another RSS deceptive front, called to declare India a Hindu State.This was followed by a BJP member of parliament whocalled for the death sentence for anyone who converts a Hindu to another religion.  He said a law will be passed in Parliament in which anyone indulging in cow slaughter and conversion will be punished with the death sentence."

However evenbefore the law is prepared  it appears that RSSthugs started murdering Hindus converting to other religions.

For examplea24-year-old IT professional,Swathi   was brutally murdered in broad daylight on June 24, 2016at Nungambakkam Railway station   in Tamilnad .

According to Indian Express, Swathi died of horrific injuries after the murderer used a sickle to attack causing multiple blows to her face and neck before she collapsed onto the railway platform, in a pool of blood.

Though a person called Ram Kumar was accused of the murder reports  emerged later  stating that Swathiwas massacred by suspected RSS cadres  as she lovedand married   a Muslim, Bilal Malik in Bangalore, embraced Islam and observed fasting during the Holy Month of Ramadhan. This massacre was reported to have been committed with the cooperation of police which later found to have cut the throat of Ram Kumar who was earlier accused of killing Swathi.

India’s Constitution has the provisions for safeguarding the rights of minorities, but Prime Minister Modi and his government and BJP had shown utter disregard to it and has been committing atrocities on minorities with impunity.  The Indian state has failed appallingly in its obligations to Muslim citizens.

Modi is no  man of peace. His hatred towards Islam and Muslims remain inherent and well known.  His role in the massacre ofMuslims in Gujarat in February 2002 made many countries, including United States and Europe, to refuse him entry visa though  they, including gullible Gulf tribal sheikhs, now roll red carpet to receive him.

Under the circumstance India doesn’t need enemies to destabilise that great ancient country where civilisations flourished.RSS with its fascist ideology and its deceptive fronts such as BJP,Shiv Sena, VHP, Bajrang Dal and the like are doing that job.

Summing up the unfolding mayhem in India, Dubai based columnist.¬ Aijaz Zaka Syed had this to state;

Since the change of guard in India two years ago, stray animals loitering on the streets are more secure and protected than humans.

No wonder the guardians of the holy cow get bolder  by the day. And why wouldn’t they? They are made  to believe that they enjoy political patronage at the highest level in the land and can get away with murder. And they do.

There is a desperate need for Dalits, Muslims and all right thinking people who believe in the idea of an inclusive India to join forces against the growing threat of fascism.

The Muslims in particular must get out of their comfort zone to reach out to Dalits and other marginalised groups and communities. They cannot tackle the coming threat on their own. The very future of India as a secular and pluralist democracy is at stake. We need to stand together to fight the darkness that is fast closing in. We are in this together.

Note-Lateef Farooq is Colombo based Senior Journalist and Author. His E mail is;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Login Form