Friday, November 15, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • THE SEVEN UNDER THE SHADE OF ALLAH (SWT)
  The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) said: "There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah's sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position (for illegal intercourse), but be says: 'I fear Allah', a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.'" (Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (English trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (English trans.) vol.2, p.493, no.2248) In this beautiful Hadith, the Prophet (p.b.u.h.)...
  Read More...
 • 2019 : Voter Registration Details - Draft
  Please visit below Link and verify your details with 2019 Voter's List: https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistrationDraft.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM
  NEWS / ASIA PACIFIC New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM Jacinda Ardern also announces an inquiry into Christchurch mosque attacks...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Steps to a Healthier, Happier You!

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

By Umm Ayman

Complete health should be a balanced and holistic endeavour. Below are just a few concise steps toward achieving full physical, mental, emotional, spiritual, social and even financial well-being and contentment, Inshaa-Allah.

1. ALWAYS SAY BISMILLAH (I BEGIN IN THE NAME OF ALLAH)

The Messenger of Allah (peace be upon him) taught us:

‘Every deed that does not begin with BISMILLAH - In the name of Allah,  is incomplete, (devoid of blessings)’.

Hence, with yaqeen (conviction), whatever you decide to do or consume, will be blessed, and no harm will come to you if it is not Allah’s decree. Yet to aid in this conviction you must most certainly make use of your‘aql (intelligence) and use what has been prescribed.

2. MAKE GOOD INFORMED CHOICES.

That’s right. Ask the well-informed and experienced, read a book, do research etc. Keep an open mind, cross reference and always, always verify – until you are satisfied that you have done your best. The rest is in Allah’s hands.Thus does Allah (SWT) advise us;

‘Then ask those who do know; if you, indeed, do not.’ (Qur’an Surah An-Nahl, Verse 43)

3.            EAT WHOLESOME FOODS.

Drink more water and eat more fruits and vegetables.  Avoid grease, salt and sugars.  Consume less refined, mass produced hazards and opt more for fresh, natural homemade goodness.  Eat moderately. Read the labels. Know what’s going into your body. Above all, enjoy what Allah has bestowed on you.

‘Eat of the wholesome foods we have provided you and give thanks to Allah.’ (Qur’an :Surah Al Baqara, Verse 172)

4.            EXERCISE YOUR MIND.

Don’t get stuck in a rut, don’t be idle, and don’t overload your brain with irrelevant nonsense. Don’t become complacent and satisfied that you know enough. The brain, like any muscle, atrophies with disuse. So utilize that grey matter. Learn something new. Challenge yourself. Besides, it’s quite true: an idle mind is the devil’s workshop.

The Messenger of Allah (peace be upon him) instructs us: ‘Seeking knowledge is an obligation upon every male and female Muslim’ (Hadith Ibn Majah & Bayhaqi)

And in quite a few instances in the Holy Quran, Allah (SWT) admonishes us: Why then do you not make use of your intellect?’ (Qur’an -Surah Al-Anbiya, Verse 67)

5.            GET SOME SUNSHINE AND FRESH AIR.

Breathe deeply and get some exercise. Appreciate Allah’s creation. Simultaneously revel in the miracle that is your own body, as well as the majesty of nature, by getting out there and getting a move on it! Physical exercise is an essential part of achieving good health.

Our esteemed Messenger of Allah (peace be upon him) has admonished:

‘Your body has a right over you.’ (Hadith-Bukhari)

6.            FIND COMFORT AND PLEASURE IN WORSHIP.

Increase such deeds that bring you closer to Allah and those actions too that declare your love for The Messenger of Allah (peace be upon him).Says Allah (SWT):

‘Behold, by the remembrance of Allah shall you achieve contentment of heart.’ (Qur’an-Surah Ar-Ra'd, Verse 28)

With proper application, Salah (prayer) is that connecting line between Creator and creation. Performance of Salah, as it is required of us, and turning towards it in times of both thankfulness and need, is what adds lustre and essence to our lives.  Inculcating the Sunnah(practices) of the Messenger of Allah (peace be upon him) too, adds dimension to our lives. Our actions and interactions then have better value.

7.            JOIN FAMILY TIES AND KEEP GOOD COMPANY.

Strengthen bonds with relatives, mend ties with loved ones and cultivate such relationships that will bring about righteousness. Enjoy lively conversations, create and uphold good customs and play with your children and each other. It’s a Sunnah!

Many, many ahadith enumerate the virtues of joining ties of family and friendship.  Among the dos and don’ts, one stands out; says The Messenger of Allah (peace be upon him):

‘And be, oh slaves of Allah, as brethren.’(Hadith –Muslim)

8.            GIVE A LITTLE OF YOURSELF.

Share your time, money, skills or knowledge. Every little bit makes a difference, and no one benefits more than you.

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

Smiling at your brother is a charity, enjoining good and prohibiting evil is a charity, giving directions to a lost person is a charity, removing harmful objects, thorns or bones from the roadway is a charity, and emptying from your bucket into your brother’s (to spare him the effort of filling his own) is also counted as an act of charity for you’.(Hadith Tirmidhi)

The Messenger of Allah (peace be upon him) is also reported to have said:

‘Giving charity does not, in any way, decrease your wealth’. (Hadith-Muslim)

In fact, it increases the barakah (blessings) in one’s wealth, if Allah wills, as well as earning you multiple rewards. Giving sadaqah (charity) is a means of purifying one’s wealth and self.

9.            BE YOUR VERY BEST. AFTER ALL, ALL YOU CAN DO IS TRY!

We all have good days. We most certainly have bad days too. We make mistakes, we get hurt.   We feel disappointment in ourselves or anger toward others. Things break, people pass away.

Accept that this too comes from Allah, and this too shall pass. Accept that you’re human. Accept the pain, grief, anger or disappointment. Feel it, absorb it. Then take a breath and put your best foot forward. Life goes on, you can overcome. Your weaknesses are what make you human. Your humanity is your strength.Says Allah:

Allah wants to make things lighter for you, and mankind has been created weak.’(Qur’an Surah An-Nisa, Verse 28)

Yet when the angels, in bewilderment, asked Allah why he would place a being as flawed as man on earth, Allah answered: ‘Truly I know what you know not.’ (Qur’an Surah Al-Baqara, Verse 30)

It is because, despite our shortcomings, we constantly strive to overcome and excel.

10. REFLECT AND GIVE THANKS.

Take stock of yourself. Not only will it give you a clearer perspective and better ideas on how to proceed, it will also bring the realization of how fortunate indeed you are. Even if your circumstance seems so dire at this moment, give thanks that you are among a tiny percentage of the world’s population who has received education, enabling you to read this.

The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said:

‘The best form of dua is to say ALHAMDULILLAH (All praise is due to Allah)’.(Hadith)

Surely, giving sincere praise and thanks to a benefactor can only increase their benevolence upon you.

11. BE SINCERE.

Be true to Allah. Be true to people. Only then can you, in fact, be true to yourself. The Messenger of Allah (peace be upon him) has taught us:

‘Actions are judged by its intentions, and every man will have but what he intended.’ (Hadith Bukhari & Muslim)

12.         BE CLEAN.

Pay attention to your physical hygiene. Keep your environment clean. Use soap and water or a broom.

Purify your mind and soul. Make istigfaar (seek forgiveness and increase thikrullah-remembrance of Allah).

‘Truly, Allah loves those who turn unto Him inrepentance and loves those who purify themselves (through bathing, cleaning, and washing).’ (Qura’n Surah Al-Baqara, Verse 222)

‘Cleanliness is half of faith.’ (Hadith Muslim)

13. TAKE REST.

Adequate sleep is necessary for optimum performance. Relieve yourself from stress. Relax with your loved ones among the soothing natural bounties all around.

It has been reported that The Messenger of Allah (peace be upon him) used to make it a habit to take the afternoon for rest and relaxation, often at the homes of family or friends.

‘And We have made for you, your sleep as a means of rest.’ (Qur’an Surah An-Naba’a, Verse 9)

Thus truly, rest is among Allah’s gifts to us.

A lot of what has been mentioned above is perhaps well-known or common sense, yet indeed, ‘a reminder is beneficial to the believers’ (Qur’an Surah Adh-Dhariyaat, Verse 55)

And Allah knows best…!

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

Login Form