Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The parents of the Hafidh will be honored on the Day of Judgment

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

The Holy Quran is the sacred Word of Allah Most High.  It is a means of reformation for the entire mankind.  Its verses are nothing but guidance and a cure.  Allah Most High revealed the other heavenly books but did not undertake the responsibility of protecting them.  The responsibility to do so was assigned to the scholars of that nation as given in the following verse of Surah Maida:

…And the divines and the rabbis because they were assigned to safeguard the Book of Allah….Surah Maaida (5:44)

As the Holy Quran was revealed to the last and Final Prophet, Hadhrat Muhammad (Sallallahu alaihi wa sallam) and its rules and precepts are to remain until the end of time, Allah Most High undertook this responsibility Himself.  Almighty Allah says in the Holy Quran:

Verily, We alone have revealed this (the Holy Quran), and surely We alone will guard it. Surah Hijr (15:9)

 

The revered Mufti said that Allah Most High is the Ultimate Protector of the Holy Quran and in this world of means and reasons, Allah Most High has made the scholars the means of safeguarding the meanings of the Holy Quran and the Huffadh the means of protecting the words of the Holy Quran.  Almighty Allah is the Reciter of the Holy Quran.  It is but His Grace and Benevolence that His worshippers also recite the Holy Quran.

In this world, no one can use the title of the highest ruler of the land.  If anyone does so, it is considered a crime.  However, it is only by virtue of the relationship with Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa sallam) that we human beings are also granted blessings of the Sacred Attributes of the Lord Almighty and we are also known as Hafidh and Qari of the Holy Quran.

The revered Mufti said that the recitation of the Holy Quran is the best activity and the best form of worship.  The Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said:  The best among you is the one who learns the Holy Quran and instructs others in it.

Allah Most High has granted His sacred Word to us.  The way to show our thankfulness and gratefulness for it is to fulfill its rights.  The Holy Quran has 4 rights which we have to fulfill:

The first one is that we should recite it.

The second one is that we should memorize it.

The third is that we should develop understanding of it.

The fourth is that we should act on its demands.

The revered Mufti said that it is fast becoming a trend that in the name of developing the understanding of the Holy Quran, in Taraweeh, etc. relatively less number of the verses of the Holy Quran is recited and the same time is spent in understanding of the Holy Quran. This way, we are unintentionally drawing ourselves away from the recitation of the Holy Quran.  The desire to understand the Holy Quran is indeed valuable, but we should not turn away from the recitation of the Holy Quran for its sake.

There is reward for only the recitation of the Holy Quran as well.  If we read any other book of the world without understanding it, we get bored in a matter of minutes.  The Holy Quran is the only book which even if it is read without understanding it, the interest of the recite does not waver.

It is narrated on the authority of Hadhrat Abu Hurairah (May Allah be well pleased with him), he said that the Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said to me:  O Abu Hurairah!  Keep teaching the Holy Quran to people and keep learning it.  Because if death overtakes when engaged in this activity, then angels will come to visit your grave the way the Ka’aba is visited.

It is narrated on the authority of Hadhrat ‘Ali (May Allah be well pleased with him) that the Holy Prophet (Sallallahu alaihi wa sallam) said:  Whoever reads the Holy Quran and believes that the things permitted by it are permitted and believes that the things prohibited by it are prohibited, then that person will enter Paradise and will intercede and take 10 such people of his family into Paradise for whom entry into hell was certain.

On the Day of Judgment such a crown will be placed on the heads of the parents of the memorizer of the Holy Quran that its radiance will rival the sun.  If any person resolved to memorize the Holy Quran and starts memorizing it and due to some reason does not memorize the entire Holy Quran and dies, then it is mentioned in Hadith that Allah Most High will appoint an angel for that person who will teach him the Holy Quran in the grave.  Then on the Day of Judgment that person will be resurrected as a Hafidh of the Holy Quran.


http://ziaislamic.com/english/Interface/BtUrdudescr1.php?ids=482

--

Jazakum Allah Khair
The Qur'an Foundation.

www.thequranfoundation.org


The Qur’an Foundation* is a Non-Profit & Registered Organization.

Login Form