Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Alhamdulillah, Non Muslims have started to call for the arrest of Gnanasara

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

The Fascist Danger Of BBS Gnanasara

June 26, 2016 | Filed under: Colombo Telegraph,Opinion | Posted by: 
Share

By Laksiri Fernando

Dr. Laksiri Fernando

Dr. Laksiri Fernando

The failure so far to curtail the extremist Bodu Bala Sena (BBS) activities against the Muslim community is a major black mark on the Yahapalana government as it promised to bring peace and reconciliation to the country. It is understood that people’s racial attitudes, hatred or prejudices cannot easily be eliminated just because of a governmental change after an election. However, it is the bounden duty of any government to curtail open extremist activities, spreading hate and incitement against communities. This is more so in the case of a government elected on the promise of good governance, rule of law and justice to all communities and particularly to the vulnerable minorities.

Preaching of Hate

What Galagoda Aththe Gnanasara has demonstrated at the Satyagraha meeting at Mahiyangana on the 21st of this month is not simply expressing his views. It does not cover under the freedom of expression. It is a clear incitement against the Muslim community and a challenge to the rule of law and the law enforcement authorities. He should have been already arrested and brought before the law of the country.

courtesy Foreign Correspondents' Association of Sri Lanka Facebook page

Gnanasara – Photo courtesy Foreign Correspondents’ Association of Sri Lanka Facebook page

His hate against the Muslim community in this instance is very clear. It has been clear even before and throughout his ‘political career.’ He is simply not a proper Buddhist monk in my opinion but a political activist with extremist views and intensions bordering on a fascist ideology and intent.

Gnanasara is always an emotionally charged person often with the use of filthy language. These are clear signs of a fascist lineage. It is typical of a fascist propagandist to lie, distort or make a mountain out of a molehill. He has said “First they threw rotten eggs at our teachers in Madawala, and then they tried to build a mosque which was taller than the height of the Dalada Maligawa.” Who has given him the sole authority to speak on behalf of the Sinhala people or the Buddhists? Even if he has genuine concerns about the said incidents (which I doubt/dispute), threatening the Muslim community in general is not the way to resolve a dispute. The foremost place for Buddhism cannot be the height of the Dalada Maligawa!

Promotion of Incitement

Most alarming is his threat to enact the ‘phase two of Aluthgama.’ This is where his violent and fascist intent is very clear. After referring to possible ‘intelligence officers’ listening to his speech he said, “go and tell the authorities that if they don’t give a solution to what we demand, we will launch the phase two of Aluthgama.” The demand he placed was to release the two young persons in remand who had apparently intimidated the Muslim businesses in the area to close down their shops during a protest. The said protest had apparently organized because of the ‘pulling down of a Buddhist flag’ by a Muslim youth which should also be condemned and consider provocative. However, this is not a recent incident but more of a pretext.

In his speech, he not only attacked the Muslims but also the Tamils. In his speech, he didn’t fail to recall the ‘proverbial mother’! If anyone has concerns about the people in custody, the right place to go is the courts and not the market place. He has always opted to disregard the laws and law enforcement authorities in the country. In addition to fascism, he also demonstrates a complex strand of anarchism. He cannot simply be considered as a proper Buddhist monk.

His most alarming threat of violence was against the police. Referring to the IGP, he said, “If you can’t handle them, tell us, we will take care of them. We only need about 50 people to take care of them, and we are not scared to go behind bars.” He was referring to the Mahiyangana police as ‘them’ and clearly threatening mob violence as he admitted it would place them behind bars. However, such a threat is sufficient enough to arrest him as a precaution and charge him against incitement.

Why Not to Condemn All Monks

Gnanasara’s outburst, violence or fascism should not be a reason to condemn all Buddhist monks. He is in saffron robes, but he is not a proper Buddhist monk in my opinion. What is alarming however is he is flanked by several other ‘Buddhist monks,’ with or without knowing the gravity of what they do or utter. This is a matter to be untangled preferably within the Buddhist Sangha themselves. It is also apparent that Gnanasara is exploiting business enmities between different communities to promote his fascist cause and in this case at Mahiyangana.
It is not unusual for the clergy of different religions or denominations to get involved in politics, extremist movements or even fascism. However, this cannot be considered ‘healthy for religion or for politics.’ Particularly in Hungary during the rise of Fascism in 1930s, there were numerous Catholic priests who went behind Szalasi’s movement. Ference Szalasi was the leader of the Arrow Cross Party which was responsible for the killing and mayhem of thousands of Jews. This is just an example.

This is also the case today of many Imams and other Islamic religious leaders supporting the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). However, there are many other Imam’s and leaders condemning or distancing themselves from ISIS. Sri Lanka is fortunate to have moderate or ‘Abangan’ Islamic believers and the government or the public should be mindful of not to push the youngsters to the extremes like in some Western countries which could create a virtual hell as a result of these religious polarizations. That is one reason why lawful action should be taken forthwith against Gnanasara and his gang.

Cambodian Example

In the case of curtailing Buddhist monks going for politics or for extremist politics, there were prohibitions in the Cambodian constitution before 1975 forbidding Buddhist monks even in voting. I think it was influenced by the views of Prince Norodom Sihanouk of that time. However this position changed after the UN inspired new constitution in 1993 without any prohibition. Yet until 2006, the Buddhist Supreme Patriarchs (very much similar to our Sanga Nayakas) banned the Buddhist monks voting or even registering for voting, believing that the ‘monks should not be biased.’

However, in recent times this has changed again. A good number of Buddhist monks are now involved in various social causes like human rights and peace. However, there are no organizations such as the BBS or the 969 Movement of Ashin Wirathu in Mynamar (Burma). This is despite the presence of numerous Cham Muslims or minority Vietnamese in Cambodia. Still the Cambodian Buddhist Supreme Patriarchs hold the moral authority to refrain their respective member monks getting involved in extremist politics or unacceptable ventures contrary to the Buddhist principles. This is part of the Sangha Vinaya (discipline) fairly maintained in Cambodia.

I am not at all advocating a constitutional prohibition of Buddhist monks or other priests getting involved in politics like in pre-1975 Cambodia. However, there should be some constraints within all religions or religious denominations of their clergy men or women getting involved in politics or extremist politics. The case of Gnanasara however is different. He is obviously a potential fascist, who can derail all the good intentions of reconciliation and peace in the country. He is apparently a law breaker and inciter who should be brought before the law.

A Postscript

After finishing the above short peace, I had the occasion to watch an interview of Khaled Abol Naga, the prominent Egyptian actor, producer and the film director over the ABC 24 TV (Australia) this afternoon. When he was asked what he thinks about the reasons for many young people going for the cause of ISIS, he said that “when you leave a small injustice unaddressed, the grievances become accumulated. That is what happened after the creation of Israel neglecting the Palestinians and others.”

“The ISIS however is not the solution but the exacerbation of the problem,” he emphasized. The reason he gave was very common to Buddhism, Christianity or Islam: “hatred begets hatred” (Wairayen Wairaya Nosan Sinde). This is why the rule of law should be administered, for Gnanasara or any other perpetrators, without any hatred or vengeance.

Login Form