Tuesday, November 13, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Year-end Audit

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

By Abdur Rahmaan Umar

Zaid peered at the multi-coloured graphs scattered on the table, some half buried beneath paper-piles of calculations. Taking a cautious step back, he ran his hand through is untidy mop of hair, a few flakes of dandruff floated gently down to rest on his shoulder.

“What’s up, brother?” he questioned, gently prodding Yusuf on his shoulder.

Yusuf barely looked up and continued tapping away at his keyboard. Numbers flew across the screen giving birth to multi-coloured graphs.

Zaid prodded him again, forcing his chair to glide away from the desk, “What’s with the graphs?”

Yusuf pulled himself back into position sending a few pages drifting to the floor, “Year-end audit,” he mumbled, as he reached for the fugitive pages.

Zaid bent his head low, brushing his falling mop out of his eyes, looking at Yusuf in the eye, he exclaimed, “Let me get this right! Just let me get this right!” he sighed deeply. “You, Doctor Yusuf Ismail working for a government clinic are doing a year-end audit?”

Throwing his arms in the air in mock defeat, he continued, “What in the world do you need to do an audit for? You get your salary, you spend your salary and you see what’s left, simple! What’s to audit?”

He pulled a brightly coloured graph off the table and peered at it intensely. Yusuf gently tugged the sheet away from him, turned it around and handed it back, “Upside down,” he said, straightening the papers close to him.

“Ok so what’s this,” asked Zaid reading from the page, “Salaah analysis? What kind of year end audit is this?”

Yusuf nudged his chair away from the table spinning round to face Yusuf, “That’s what I’m analysing! My salaah and other religious actions.”

“But why?” queried Zaid, cocking his head to one side scattering a few more flakes of dandruff.

“So I can see if I’m improving or not”

Zaid dusted his shoulders and making vain efforts to bring his hair under control, sending a fresh crop of dandruff snow. Cupping his puzzled face in his hands, he asked, “I don’t understand. I really don’t understand.”

“Let me explain”

“Yes, please do! ‘Cause I really don’t understand why you doing year end audit stuff on your salaah, charity and Quran.”

“You see,” explained Yusuf, taking a long sip from his bottle of Voss mineral water, “Sheikh Hamaad was explaining some time ago that time passes, and with every passing year we come closer to our end.”

“Hey yes, tell me about time passing,” interjected Zaid, “It’s another year gone, the Haajjis are back and next week  we start all over again. Crazy how time’s flying.”

“Time will pass,” continued Yusuf draining the last of his bottled water, “But what we do with that time is our choice. We can use it in good or bad.”

“True! But what’s that got to do with this year-end stuff?”

Yusuf flashed an irritated glance at his friend, “Will you let me finish?”

“Ok, ok me I’m silent. You be the lecturer then” laughed Zaid putting his finger on his lips, “I will be the silent student.”

“That’s better,” exclaimed Yusuf, “Sheikh explained that time is valuable and that Allah Ta'ala even took an oath on time in surah Asr (Qur’an 103: 1-2) to emphasise its importance.”

Zaid began reciting, “By time, verily man is at a loss

Yusuf frowned and said, “I thought you were going to be quiet”

“But this is Quran! Can’t be quiet for Quran,” replied Zaid, staring delinquently at his hands.

“So every year passes and if we don’t check on ourselves the time will just go by and in the end we will be the losers. Hazrat Umar (Radia Allahu anhu) used to say – take your own reckoning before your reckoning is taken,” Yusuf paused, reaching for another bottle of water from under his desk.

“You’re a heavy drinker,” chuckled Zaid.

“And you’re a lousy listener,” complained Yusuf flinging a crumpled page at his friend.

“If we don’t check what we doing,” he sighed, “and that’s what I was trying to do, before you rudely interrupted me, then we will not progress. Sheikh explained that every good business checks its program every month if not daily. And, you could see all the sharp traders in the audience nodding their heads. But if we check then we will know where we can improve and progress.”

“You mean like improve our Aaghirah(Hereafter) profits?” interrupted a smug smile crossing his lips. “We can make the big time up there.”

Yusuf threw another crumpled page, “I give up with you! But yes, that’s the whole thing. If we focus on developing our spiritual selves as much as we do other things we will iron out the problems, and progress so that we are not losers in the end.”

“So I was comparing my salaah, how many I prayed with Jamaat (congregation) and on time. That’s that graph you holding. See, I improved on Esha but Fajr is still my problem, gotta work on that one. So that’s my focus for the next year –Fajr with Jamaat(congregation)!”

“You’ve done pretty well since you started checking on this, exclaimed Zaid waving the page triumphantly in the air, “From one with jamaat to four. That’s a three hundred percent increase. Wow!”

Yusuf looked away bashfully not intending his details be exposed, “Alhamdulillah, only by the Mercy of Allah Ta'ala. When you determined to do some good then Allah Ta'ala will help you. But if I wasn’t checking then I wouldn’t have been aware and I wouldn’t have made the effort to change. I would have been happy with my condition and then regretted in the end.”

“So I check every-day,” he said, proudly waiving his iPhone , “I even have an App called Qamr Deen to record this on a daily basis.”

“Ok, doctor Accountant”, mocked Zaid, “I think you are a techno freak but come let’s draw up some fancy charts for me too. Come next year  I also want to show a profit”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Login Form