Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Pleased with Allah’s Decree

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By :Mariam Anwer

 

WHEN there is just one son, parents have to make him live with them; when there are several, it’s easier, as some of them can go abroad. After all, parents should not be left all alone. That is why one should have many children,’ says a mother-of-five empathetically. I remain silent, not agreeing with her simply because not everyone is blessed with children.


My mind shifts to some childless couples and unmarried people I know.

If Allah has kept them barren, what should their outlook be on life during old age?

Should they constantly be complaining to Allah for the fate decreed on them, or should they accept their fate and be content with it, achieving peace of mind?

 

Almost anyone and everyone can choose to be ungrateful. A short person may wistfully look at taller people and lament on his or her natural stature; a pauper sitting on the curb may stare enviously at the glamorous cars passing by; a blind person can very well gripe about not being able to see; and of course how slightly dark-skinned people wish they had fairer skin.

 

If one were to cave in to negative thinking, ungratefulness and wistfulness for the blessings one has supposedly missed out on in life, he or she would be losing on something greater: the blessings they have been granted by Allah! Life’s just too short to lose the good moments wishing for what was not meant to be yours in the first place.

 

The tendency to be ungrateful and negative in thinking is admittedly more common in women; this is a fact that has been mentioned in several Ahadith.


It is common to behold an unmarried girl, desperately wondering why a decent proposal has not come her way. As years pass by, the pressure to marry her off mounts on her parents.


A married woman who has not conceived a child will despair hopelessly, as she hears of the third pregnancy of a friend who got married a year after she did.

 

Another mother-of-three, standing in her tiny kitchen, may be crying hot tears of envy at thoughts of how other women her age live in compound villas with 24-hour maids. The cycle of ingratitude continues throughout some people’s lives: want something – pine, despair for it – achieved it and forgot about it; want something else – pine, despair for it – got it and forgot about it.

 

And He gave you from all you asked of Him. And if you should count the favour/blessings of Allah, you could not enumerate them. Indeed, mankind is most unjust and ungrateful.”
[Surah Al Ibrahim,34]

 

There is great Divine wisdom behind the concept of being pleased with Allah’s decree, known as “Al-Ridaa Bil-Qadr”. Prophet Muhammad (peace be upon him) prayed for this blessing in one of his ‘masnoon’ dua’s. It is indeed the requisite ticket to blissful peace of mind and unparalleled contentment of soul during this world’s life.

 

O Allah I ask you for a reassured soul, that believes in meeting you, and is pleased with Your Decree, and is content with what you have bestowed .”

 

But how does one achieve this desired goal?


Prophet Muhammad (peace be upon him) taught us a strategy to acquire this state;

Do not look to those above you. Look to those below you, as it will more likely remind you of Allah’s favors bestowed on you.”

(Al-Bukhari and Muslim)

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“And do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned and for women is a share of what they have earned. And ask Allah of His bounty. Indeed, Allah is ever, of all things Knowing.”

[Surah An Nisa,32]

 

“…But perhaps you hate a thing and it is good for you and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”

[Surah Al Baqarah, 216]


Also, we are encouraged to look up to those who do good so that we can try to be like them.

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“Whatever you have will end, but what Allah has is lasting. And we will surely give those who were patient their reward according to the best of what they used to do. Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer — We will surely give them their reward according to the best of what they used to do.”

[Surah An Nahl, 96-97]

 

If one persistently refuses – for Allah’s sake – to wistfully or enviously look at, or think about, people who are better off than him in worldly blessings, eventually he will reach a point when he will never be bothered by, or concerned with, what others have. Instead, he will focus on the good deeds he can do that will grant him a good destination in the Hereafter – the eternal life – where happiness and blessings are everlasting, not fleeting.

 

On achieving Ridaa Bil-Qadr, an unmarried woman will not feel anything when she hears of girls younger than her getting married or having babies; a childless man will not feel any regret or rancor when his brother begets his tenth child; an old woman, who has outlived her spouse and all her children, will not feel anything when she hears of other families gathering together on Eid. They will instead be content with what Allah has decreed for them and have a kind of peace and calmness inside them that cannot be bought with all the wealth in this world.

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah. Unquestionably, by the remembrance of Allah hearts are assured.” [Surah Ar Ra’d,28]


 

ISLAAMINFO

Powered by PHPlist2.10.13, &copy tincan ltd

Login Form