Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Do We Mind Our Language?

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

By Khalid Baig

"Every religion has a distinct moral call and the moral call of Islam is haya." (Hadith Bayhaqi)

Haya is an all-encompassing Islamic concept that includes modesty, decency, and inhibition against sin. It is an inner feeling. A state of mind that reflects itself in myriad ways. Among other things, it shows itself in the language one uses.

How should one communicate about morally sensitive and delicate subjects? Anyone can be crude, explicit, and vulgar. But Islam civilizes this aspect of our life also and teaches us to be refined, subtle, and indirect. As a result, the language of Islamic societies has been the language of haya. They do not talk about some subjects, (not publicly at least), not because of ignorance, but because they know. When there is need to talk about sensitive subjects, they are mentioned in a language that is as fully clothed as decent men and women should be.

Such haya in the language is both a consequence of and a contributor to the haya in the society. It is difficult to nurture haya in actions if it is not cultivated in words also. The life of haya requires an environment of haya and our ways of communication are a very important determinant of that environment. Thus, it stands to reason that the discourse of a people who's distinct moral call is haya would also reflect that cherished distinction.

Today, three factors have begun to change this. First, there is blow-back effect from emerging Muslim presence in Western countries. The languages and the discourse here have had as much regard for haya as one can find on a hot summer day on a beach in Europe or the USA. The prevailing forms of expression about delicate issues are as subtle as a sledgehammer. This is inherent inability of the language in its current state of development. Moreover, being explicit and crude is considered a virtue by the "open society." To its convoluted logic inhibitions are a sickness and having taboos is taboo. The atmosphere is clearly hostile to haya. Unfortunately, as emerging communities within this landscape Muslims have had little time for scrutiny; they have borrowed the vocabulary and idiom without questioning.

Another reason for this attitude is the "accent complex" of immigrant communities. Immigrants know that their acceptance in the society depends upon their ability to speak the language like the natives. This builds pressures for assimilation as far as language is concerned. When it remains within healthy limits it provides a positive force for gaining command over the language. But when it exceeds those limits it becomes a complex: We just don't want to sound different. Period. That is why many of us avoid benedictions when writing in English, even though that has been a cherished and extremely valuable Islamic tradition . That is why we avoid titles of respect in places where we would be routinely using them if we were conversing in Arabic, or Urdu, or Farsi, etc, etc. And that is why it does not occur to us to deviate from the prevalent modes of expression even on intimate subjects.

One can see the results of this attitude in the most unlikely places: Jumma Khutbas, religious talks and writings, and religious discussion groups. Normally we do not recognize these changes because we have become accustomed to them. So one example might help. In 1947, when British India was partitioned into Pakistan and India, rogues and fanatics targeted women in addition to men and children. The tragedy was remembered, but it was always referred to as the 'violation of women' or 'sacrifice of honor'. In contrast, during the Bosnia tragedy, everyone was using the R-word. Matter of fact. Mechanical. Indifferent to haya.

This is just a symptom of a widespread problem. One can routinely find today in the religious Q & A columns published in Muslim newspapers and magazines, explicit language about the most intimate matters. In the past, such issues were discussed only privately, or in specialized text. They were never considered appropriate for mass media.

Second, the emerging communication technologies, because of the lopsided international power structure, have effectively put Muslims at the receiving end of the global media. This global media is alien to the ideas and ideals of haya. It is spreading its haya-hostile language with impunity. To make matters worse, most Muslim media outlets today act simply as clipping services for the global media. All they can do is translate and in doing that they are unwittingly (carelessly?) creating a new haya-neutral or anti-haya vocabulary even in the languages which hitherto were influenced by Islamic moral teachings. Thanks to the careless Muslim journalists, the R word has become a common word in Pakistan also.

The issue of media is, of course, a much bigger issue. Our subservience here has crippled our ability not only to know about ourselves but also to think for ourselves. We let the labels carefully crafted by the global media machine to color our understanding of the world around us. We let its language, its images, its tone, and its modes of expression dictate to us what we will focus on and what we will talk about and how, when we do.

Third, there is a deliberate effort by big powers to destroy the moral fiber of all societies, especially the Muslim societies, for strategic reasons. The machinery of this social engineering project is gigantic and one of its main goals is to corrupt the discourse by using all means possible. The notorious "sex education" and "family welfare education" schemes are just one example of this effort. The NGO's (Which are in fact FGO's or Foreign Government Organizations), the international "aid agencies", and the UN have been working feverishly to introduce all the wrongs in the name of "rights". Together they act as one big Commission For the Elimination of All Forms of Haya And Morality From the World. Sadly they have discovered that most obscene of ideas and expressions magically become legitimate, even respectable, when broadcast from their "respectable" platforms.

Overall, the result has been alarming. It is robbing our children and youth of their innocence. It is robbing our societies of their sense of haya and Islamic morality. When a people forget their distinct moral call, they are a people lost. We should watch our language before we talk our way into that disaster.

Login Form