Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

7 Great Life Lessons that Honeybees Teach Us

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

Honeybees are fascinating and it’s amazing how much we can learn from a tiny insect! In fact, there is a whole surah in the Qur’an called An-Nahl (The Bee), where Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) says:1

“And your Lord inspired to the bee, “Take for yourself among the mountains, houses, and among the trees and [in] that which they construct. Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down [for you].” There emerges from their bellies a drink, varying in colors, in which there is healing for people. Indeed in that is a sign for a people who give thought.” [Qur’an: Chapter 16, Verses 68-69].

 

In an effort to be among those who ‘give thought’, we will discuss together in this article some lessons that we can learn, ponder upon and implement in our lives, In sha Allah, all inspired by honeybees.

 

 

 

Lesson 1: Honeybees inspire us to reflect and gain knowledge

 

I’ve always wondered how bees make honey. After doing some research, I found out that bees start making honey, their food, by visiting flowers. They collect a sugary juice called nectar from the blossom by sucking it out with their tongues. They store it in what’s called their ‘honey stomach’, which is exactly what Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) mentions in the aforementioned surah. The color and flavor of honey they produce differs depending on the nectar source.

 

Practical tip:

 

To really appreciate this surah, go online and watch a video about how bees make honey. It’s a real-life example you can share with others when explaining that the Qur’an could have only been revealed by Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He). If you have kids in your family, watch it with them and help them understand the wisdom and lessons in the surah.

 

 

 

Lesson 2: Honeybees inspire us to work together

 

When they have a full load, the bees fly back to the hive. There, they pass the nectar on through their mouths to other worker bees who chew it. It’s passed from one bee to the other, until it gradually turns into honey. Then the bees store the honey in honeycomb cells, which are like tiny jars made of wax. The honey is still a bit wet, so they fan it with their wings to dry it out until it becomes stickier. When it’s ready, they seal the cell with a wax lid to keep it clean. Teamwork is the secret to their success.

 

Being part of a team makes us all feel special and our family is the first ‘team’ we join. Whether you’re a dad, mum or child, we can all contribute to the success of our family. This also teaches us humility. The goal of a humble honeybee is to play its part in producing honey, while the ultimate goal for a Muslim family is to achieve Allah’s subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) pleasure and attain jannah. Just like a tiny bee, our individual role is crucial in our family; if mum decides to let her kids play on the laptop for hours or dad chooses to spend more time at the gym than with his kids, then everyone in the family will suffer, because the main role is not being played or sought after.

 

Practical tip:

 

Think about your attitude towards your family. It’s a question only you can answer: how am I contributing to the success of my team?

 

 

 

Lesson 3: Honeybees teach us to thrive through obeying Allah

 

I was surprised by how much effort bees put into producing honey. However, what fascinated me more was that Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) divinely inspires honeybees! Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) commands bees to make homes in mountains, trees and hives that people construct. As a direct result of that command, we are able to have bee farms and can harvest and enjoy honey. In effect, Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) has placed bees at our service! Subhan Allah!

 

I envy honeybees for the simple yet extremely productive life they lead: they are highly organized, focused and produce amazing results as a team, all through obeying Allah’s command!1

 

Practical tip:

 

Let’s aim to live productive and meaningful lives through obeying Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He): by decreasing the bad habits in our lives like listening to lewd music, watching vulgar TV shows and un-Islamic socializing. Let us also replace those with better habits like reading Qur’an, watching beneficial videos, surrounding ourselves with good people, or simply going to the park with our family and appreciating Allah’s subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) magnificent creation!

 

 

 

Lesson 4: Honeybees teach us to seek pure ‘rizq’

 

Bees only eat nectar from fresh and clean flowers that no other bee has eaten from. So, their sustenance (rizq) is from a pure source.

 

On the subject of rizq, Imam Malik was reported to have said:

 

“No one will die until his provision is completed for him, so behave correctly in your seeking it.” [Muwatta’ Malik – The Decree]

 

Our rizq is guaranteed by Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He). It’s up to us to decide how to attain it.

 

Nowadays, obtaining our rizq in a haram way is sometimes easier than the halal option. Serving alcohol in your ‘halal’ restaurant will make you more money. Buying properties with an interest-based mortgage and renting them out is very lucrative. Selling small quantities of marijuana to your friends is a quicker way to earn money than stacking shelves.

 

We can all make excuses to make ourselves feel better, such as: “I’m doing it out of necessity” or “I’m doing it for my kids’ future”, but the bottom line is you will receive no blessings from your haram earnings and your dua will not be accepted.

 

The Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) said:

 

“Allah the Almighty is Good and accepts only that which is good. And verily Allah has commanded the believers to do that which He has commanded the Messengers. So the Almighty has said: “O (you) Messengers! Eat of the tayyibat [all kinds of halal (legal) foods], and perform righteous deeds.” [23:51] and the Almighty has said: “O you who believe! Eat of the lawful things that We have provided you.” [2:172]” Then he ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mentioned [the case] of a man who, having journeyed far, is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying “O Lord! O Lord!,” while his food is haram (unlawful), his drink is haram, his clothing is haram, and he has been nourished with haram, so how can [his supplication] be answered? [Muslim]

 

Practical tip:

 

Take the time out to review your finances and make sure the rizq you pursue, not just your food but also your job or business, is pure and clean.

 

 

 

Lesson 5: Honeybees teach us efficiency

 

We have all heard someone describing his/herself by saying they’re ‘busy as a bee’. This description sums up the life of honeybees: they’re extremely efficient. A large beehive can house up to 60,000 bees and they may collectively travel 55,000 miles and visit two million flowers to gather enough nectar to make just a pound of honey!

 

Let’s take inspiration from honeybees and work not just hard but efficiently to achieve the best results in whatever actions we do.

 

Practical tip:

 

A simple way to increase your efficiency is by changing your sleep pattern. Gradually begin to go to bed earlier and start waking up earlier just by 30 minutes. Late at night, we don’t really get much done, but in the morning, our body and mind are much more alert. In fact, the Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) specifically prayed for barakah (blessings) in the morning hours:

 

“O Allah, bless my nation in their early mornings (i.e., what they do early in the morning).” [Ibn Majah]

 

 

 

Lesson 6: Honeybees provide key relationship advice

 

Did you ever think you could get a relationship tip from a bee? Well, think again! Bees have amazing symbiotic relationships with plants; they are neither greedy nor selfish. In the process of gathering nectar, a bee gives back more to the flower: it transfers pollen grains from one flower to another, hence pollinating the flower for essential fertilization and reproduction to take place.

 

In our relationships, we should try and give more, just like the honeybee does. It’s good to be generous with our love, attention and time. In addition, while the bee is drinking nectar, it doesn’t harm the delicate petals of the flower.

 

Practical tip:

 

Our parents, spouses and children also deserve to be treated with kindness and consideration. Once a week, choose someone you will do something extra special for, like making dinner for your mum, hiring a cleaner to give your wife a break from chores, or playing football with your son. The opportunities for being considerate and generous are endless!

 

 

 

Lesson 7: Honeybees teach us to care about our communities

 

Bees live together in well-organized hives where every bee has a role to play in its community. The queen bee lays the eggs while worker bees clean the hive and keep the hive’s temperature cool. Some bees protect the hive from intruders while others fly for miles to collect nectar. When a bee returns to its hive, Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) taught it to do a little dance (it’s called the bee dance) to show the other bees the coordinates of the flowers so they can go and feed. A bee cannot survive or make honey on its own; it has to cooperate with its fellow bees.

 

People are exactly the same: we need to take care of our responsibilities and work with others to create harmonious and productive societies.

 

Unfortunately in this day and age, the pursuit of wealth and being individualistic and selfish is paramount. Many multinational companies exploit their workers and the environment and only care about profit. As Muslims, we must do our best to resist these harmful ideas and just like the honeybee, share our good fortune, be helpful and look after others.

 

When honeybees work together they produce more honey then they need, and people can benefit from its healing properties. When Muslims work together for the sake of Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) we too can help humanity by engaging in da’wah, building masjids, setting up Islamic schools and doing charity work.

 

Practical tip:

 

Ask your local masjid if you can help out and contact weekend Islamic schools to see if you can volunteer there. If there are no Islamic circles in your area, then get together with like-minded people to see if you can start up a project from scratch. If your circumstances don’t allow you to leave home, look for online opportunities through which you can contribute to your community and the ummah.

 

What other amazing life lessons can you extract from the lives of honeybees? Share your thoughts in a comment below!

 

http://productivemuslim.com/lessons-that-honeybees-teach/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=ProductiveMuslim+NewsLetter&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lessons-that-honeybees-teach

 

Click to read more: http://productivemuslim.com/lessons-that-honeybees-teach/#ixzz3k06wT6DQ

Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

Login Form