Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Feature Article: 18 sources of Barakah!

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 
If we were to look for an Islamic definition of Productivity, it can probably be summarised in the word “barakah” or Blessing.
Being able to achieve more with few resources, doing much in little time, and generating a lot with little effort is surely a blessing from Allah (Subahanahu Wa Ta’ala).
Yet Barakah has somehow become a lost treasure these days; everyone’s looking for it, but no one seems to find it! You always
hear people complaining that there’s no barakah in their time, no barakah in their sleep, no barakah in their money and the rest of it.

In this article, we’ll solve this mystery inshaAllah: we’ll find out what Barakah is and where you can find it!
What is Barakah?

A Well-known daee explains it as follows:
والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء؛ فإنها إذا حلت في قليل كثرته، وإذا حلت في كثير نفع، ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها إستعمالها في طاعة الله عز وجل.

“Barakah is the attachment of Divine goodness to a thing, so if it occurs in something little, it increases it.
And if it occurs in something much it benefits. And the greatest fruits of Barakah in all things is to use that barakah in the obedience of Allah (Subahanahu Wa Ta’ala)”

Sources of Barakah

I’m a firm believer that Barakah is not a lost treasure, rather, it’s right in front of our eyes! This treasure is only available and ready to be handed over to the one who works for it. Below, I list some of the sources of Barakah. It’s not an exhaustive list, therefore, I do hope you can contribute to it with your comments inshaAllah so we can all share and extend our understanding of this great treasure at ProductiveMuslim.com!

1. Good Intentions

If you want something to have barakah attached to it, have good intentions for it. More specifically,
make sure that deed is intended for the sake of Allah (Subahanahu Wa Ta’ala). Looking again at the definition of Barakah,
you may guess that without us intending what we have or do for the Sake of Allah, the “Divine goodness” won’t be found in our deeds.


2. Piety and Belief in Allah

Allah says in the Quran: “If the people of the towns had but believed and feared Allah, We should indeed have opened out to them (All kinds of) blessings from heaven and earth…”(Surah Al-A’raf, Verse 96). And He says in the Quran: “And for those who fear Allah, He (ever) prepares a way out. And He provides for him from (sources) he never could imagine” (Surah Al-Talaq, Verses 2-3).

3. Putting your trust in Allah

Allah says in the Quran: “And if any one puts his trust in Allah, sufficient is (Allah) for him. For Allah will surely accomplish his purpose. Verily, for all things has Allah appointed a due proportion” (Surah Al-Talaq, verses 3)
Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “If only you relied on Allah a true reliance, He would provide sustenance for you just as He does the birds: They fly out in the morning empty and return in the afternoon with full stomachs. (Ahmad, An-Nasa’I, Ibn Majah, Al-Hakim and At-Tirmidhi)

4. Reading Quran

This is the fountain of Barakah! But subhanaAllah, we rarely drink from it! Allah says in the
Quran: “And this is a Book which We have sent down, bringing blessings, and confirming (the revelations)
which came before it…” (Surah Al-An’am, Verse 92). So read the Quran, and observe the blessings and barakah of Allah enter your life.
The further we are from this Book of Guidance, the less barakah we will have in our lives.

5. Saying Bismillah

When you say “Bismillah” before anything you do, you’re invoking the Name of Allah on that activity; not only will that activity be blessed but shaytaan cannot take part in it! So always say “Bismillah” before anything you do! SubhanaAllah, it’s easy for us to forget to say “Bismillah”. Sometimes we’re so used to saying it that we cannot remember whether we said it or not! Try to be conscious of saying “Bismillah” and understand what you’re saying before your action is performed.

6. Eating with People

Anyone who has had the experience of inviting guests to his/her house will know this one. No matter how little you think the food you’re presenting to your guest is, it’s always more than enough! (Note: this is not an excuse to be miserly when you invite guests over; in fact we should follow the Sunnah of our Prophet Ibrahim (peace be upon him) whom when visited by the angels prepared a large meal for them). What I’m referring to here is the blessing that occurs when eating together, confirmed in the hadeeth of Prophet Muhammad (peace be upon him) who said: “Eat together, for blessing is in Jamma’a (congregation or being together)…” and in another hadeeth: “Whoever has food enough for two persons, should take a third one, and whoever has food enough for four persons, should take a fifth or a sixth (or said something similar).” (Bukhari, Volume 4. Book 56. Number 781)

7. Honesty in Trade

This is for all of the business people out there (include ebayers!). We shouldn’t assume lying and deceiving people will make our trade profitable. On the contrary, it will remove the blessing from your trade. Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “The buyer and the seller have the option of canceling or confirming the bargain unless they separate, and if they spoke the truth and made clear the defects of the goods, then they would be blessed in their bargain, and if they told lies and hid some facts, their bargain would be deprived of Allah’s blessings”.( Bukhari, Volume 3, Book 34, Number 293)

Yes, it’s difficult to be honest when you’re trying to sell something, but trust me it’s worth it.

8. Dua

Ask Allah for barakah! If you take note of some of the Duas of the Prophet Muhammad (peace be upon him) you’ll notice that the Prophet used to make dua for barakah. We always say: “May Allah bless you!” Well, guess what? That’s a source of barakah! Also, when you’re invited to someone’s house, Prophet Muhammad (peace be upon him) advised us to make the following dua for the host: “O Allah, bless for them, that which You have provided them, forgive them and have mercy upon them.”

9. Halal Income/money

Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “O people, Allah is good and He therefore, accepts only that which is good” (Scholars say this refers to Halal income and the importance of it).

A scholar also said of the one who eats Haram, that his limbs will disobey Allah whether he likes it or not, and that the one who eats Halal and seeks Halal income, his limbs will also do good and will be given the permission to seek goodness.

This concept of your limbs being ‘blessed’ and enabled to do good is truly a blessing and a barakah we should all seek. It reminds me of a story of an old man who jumped a large distance that the young men were unable to jump. When the young men asked the old man how he did it, he replied: “These are our limbs: we protected them from committing sins when we were young, so Allah preserved them for us when we got old”.

10. Following the Sunnah of Prophet Muhammad in everything

I’ve said it before and I’ll say it again, the most Productive Man in the history of humanity is our beloved Prophet Muhammad (peace be upon him). Therefore, by simply following his lifestyle and the acts of Sunnah we so often hear about, we obtain a great source of Barakah!

Some of these Sunnahs include: eating Suhoor, eating with the right hand from the side of the plate, going out for Eid Salah, licking your fingers after finishing your meal, sleeping on your right hand side, using the siwaak, and many more. Look out for these Sunnahs and follow them, for imitating the life of the most blessed man on earth is surely a source of blessing!

11. Praying Istikhara

Praying istikhara in all matters and then leaving the outcome to Allah as well as accepting His Decree is a great source of barakah. The Prophet Muhammad (peace be upon him) taught us this beautiful dua which helps us make decisions and not regret the choices we make in the following hadeeth:
On the authority of Jaabir Ibn ‘Abdullah he said: “The Prophet (peace be upon him) would instruct us to pray for guidance in all of our concerns, just as he would teach us a chapter from the Qur’an. He (peace be upon him) would say: ‘If any of you intends to undertake a matter then let him pray two supererogatory units (two rak’ah optional nafil) of prayer and after which he should supplicate:
‘O Allah, I seek Your counsel by Your knowledge and by Your power I seek strength and I ask You from Your immense favour, for verily You are able while I am not and verily You know while I do not and You are the Knower of the unseen. O Allaah, if You know this affair -and here he mentions his need- to be good for me in relation to my religion, my life, and end, then decree and facilitate it for me, and bless me with it, and if You know this affair to be ill for me towards my religion, my life, and end, then remove it from me and remove me from it, and decree for me what is good wherever it be and make me satisfied with such.”

One who seeks guidance from his Creator and consults his fellow believers and then remains firm in his resolve does not regret for Allah has said:
‘…and consult them in the affair. Then when you have taken a decision, put your trust in Allah…” [Quran 3: 159]

12. Giving thanks to Allah in abundance

Allah says in the Quran: “If ye are grateful, I will add more (favours) unto you”. A scholar once told me that if one looks into this verse, the Arabic word that is used to confirm that Allah Wills favours unto the person who thanks Him is actually in the form of an Oath – “La azidannakum”. So Allah is promising the person who thanks Him an increase in goodness and blessings, and Allah never breaks His promises.

13. Charity

In a Hadeeth Qudsi, Allah says: “O son of Adam, spend (in charity), and I’ll spend on you!” Whenever you are broke, or you feel barakah is zapped out of your life and urgently need it to return, the quickest of way of gaining barakah in your life can be through giving charity. For example, let’s say barakah was removed from your life due to a sin you committed; charity cleanses your sins, adds good deeds and is a source of barakah.

I cannot describe the instantaneous gratification of giving charity and the barakah that follows it. Try it NOW!

14. Tying your ties of kinship

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, “Allah created His creation, and when He had finished it, the womb, got up and caught hold of Allah whereupon Allah said, “What is the matter?’ On that, it said, “I seek refuge with you from those who sever the ties of Kith and kin.” On that Allah said, “Will you be satisfied if I bestow My favours on him who keeps your ties, and withhold My favours from him who severs your ties?” On that it said, “Yes, O my Lord!” Then Allah said, “That is for you.” Abu Huraira added: “If you wish, you can recite: ‘Would you then if you were given the authority do mischief in the land and sever your ties of kinship?” (Bukhari, Volume 6. Book 60. Number 354)

15. Waking up early

Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “Allah made the early hours blessed for my Ummah.”(Ahmed)

This hadeeth was what spurred me to create ProductiveMuslim.com! Such gems of productivity are the sources of blessings which we should seek to make our life productive. Waking up early is such an important step to being blessed and feeling good throughout your day.
Try to wake up for Tahajjud, and then work during the hours before Fajr Salah. If you cannot, then at least wake up for Fajr and stay up till sunrise before you return to sleep. Those hours are filled with Barakah. If you’re able to go to work in those hours, do so, you’ll get much more work done than the whole day put together!

16. Marriage

Allah says in the Quran: “Marry those among you who are single, or the virtuous ones among yourselves, male or female: if they are in poverty, Allah will give them means out of His grace: for Allah encompasseth all, and He Knoweth all things.” (Quran 24:32)

Speaking of marriage, I highly recommend the following training course to anyone seriously thinking of getting married: www.Practimate.com.

17. Salah

Allah says in the Quran: “Enjoin prayer on thy people, and be constant therein. We ask thee not to provide sustenance: We provide it for thee. But the (fruit of) the Hereafter is for righteousness”. To illustrate the point of Salah further, just imagine your life without this great act of ibadah. Where would Barakah come from? For those of you who are still wavering in your Salah, please get back on track; this is your lifeline for the final destination in the hereafter, and the daily food for your soul.

18. Asking Allah for forgiveness

The Prophet (peace be upon him) said: “If anyone continually asks forgiveness from Allah, Allah will appoint for him a way out of every distress, and a relief from every anxiety, and will provide for him from where he did not reckon.”

I hope this covers most of the sources of Barakah, but as I said before, this is not an exhaustive list. Please add your sources and recommend more tips for us to share!

Login Form