Tuesday, November 19, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair  
  Read More...
 • THE SEVEN UNDER THE SHADE OF ALLAH (SWT)
  The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) said: "There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah's sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position (for illegal intercourse), but be says: 'I fear Allah', a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.'" (Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (English trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (English trans.) vol.2, p.493, no.2248) In this beautiful Hadith, the Prophet (p.b.u.h.)...
  Read More...
 • New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM
  NEWS / ASIA PACIFIC New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM Jacinda Ardern also announces an inquiry into Christchurch mosque attacks...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Latest

Good Character

Latest

User Rating: / 9
PoorBest 

Good Character

'...but instead tells himself that he does not mind any of these things...'

This includes suppressing one's anger, and being gentle and humble. Allah Most High has said: Surely, you are of tremendous nature, (The Holy Quran: 68/4)

and: Those who suppress their anger, and forgive other people – assuredly, Allah loves those who do good.(Quran: 3/134)

Bukhari and Muslim relate that Abdullah Ibn Amr (May Allah be pleased with you) said, "The Messenger of Allah (Peace Be Upon Him) was never immoderate or obscene. He used to say, 'Among those who are most beloved to me are those who have the finest character.'"

They also narrate that Hazrat Aisha (May Allah be pleased with her) said, "
Never was the Messenger of Allah (Peace Be Upon Him) given the choice between two things without choosing the easier of them, as long as it entailed no sin. If it did entail sin, he was of all people the most remote from it. Never did he seek revenge for something done against himself; but when the sanctity of Allah was challenged, he would take vengeance for His sake alone."

The meaning of good character is the inclination of the soul towards gentle and praiseworthy acts. This may take place in one’s personal actions for Allah Most High, or in actions which involve other people.

In the former case, the slave of Allah has an open and welcoming heart for His commandments and prohibitions, and does what He has imposed on him happily and easily, and abstains from the things which He has forbidden him with full contentment, and without the least dissatisfaction.

He likes to perform optional good acts, and abstains from many permitted things for the sake of Allah Most High whenever he decides that to abstain in that way would be closer to perfect slavehood to Him. This he does with a contented heart, and without feeling any resentment or hardship.

When he deals with other people, he is tolerant when claiming what is his right, and does not ask for anything which is not; but he discharges all the duties which he has towards others.

When he falls ill or returns from a trip, and no-one visits him, or when he gives a greeting which is not returned, or when he is a guest but is not honored, or intercedes but is not responded to, or does a good turn for which he is not thanked, or joins a group of people who do not make room for him to sit, or speaks and is not listened to, or asks permission of a friend to enter, and is not granted it, or proposes to a woman, and is not allowed to marry her, or ask for more time to repay a debt, but is not given more time, or asks for it to be reduced, but is not permitted this, and all similar cases, he does not grow angry, or seek to punish people, or feel within himself that he has been snubbed, or ignored; neither does he try to retaliate with the same treatment when able to do so, but instead tells himself that he does not mind any of these things, and responds to each one of them with something which is better, and closer to goodness and piety, and is more praiseworthy and pleasing.

He remembers to carry out his duties to others just as he remembers their duties towards himself, so that when one of his Muslim brethren falls ill he visits him, if he is asked to intercede, he does so, if he is asked for a respite in repaying a debt he agrees, and if someone needs assistance he gives it, and if someone asks for favorable terms in a sale, he consents, all without looking to see how the other person had dealt with him in the past, and to find out how other people behave. Instead, he makes "what is better" the imam of his soul, and obeys it completely.

Good character may be something which a man is born with, or it may be acquired. However, it may only be acquired from someone who has it more firmly rooted in his nature than his own. It is well known that a man of sensible opinion can become even more sensible by keeping the company of intelligent and sensible people, and that a learned or a righteous man can learn even more by sitting with other people of learning or righteousness; therefore it cannot be denied that a man of beautiful character may acquire an even more beautiful character by being with people whose characters are superior to his own.

And Allah gives success!

By: Imam Al-Bayhaqi

 

Interview] Secrets of a Productive Muslimah: Na’ima B. Robert

Latest

User Rating: / 10
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

 

Productive Muslimah

[Interview] Secrets of a Productive Muslimah: Na'ima B. Roberts - Productive Muslim

At ProductiveMuslimah, we believe the ultimate secret to a successful Muslimah is that she strives with sincere intentions and uses all the resources around her to achieve the highest stations in Paradise. We are always looking for the ‘secrets to productivity’ and wanted to explore how some of the Muslim women today manage time effectively and perform the best in all the roles they hold being a mother, wife, daughter, professional, activist and more! So we decided to get some of the ‘Productive Muslimahs’ of our time in the hot seat to find out their top tips and secrets to become a Productive Muslimah!

We are very excited to be joined in this first part of a series of interviews by Sister Na’ima Robert, a best selling international author, mother of three, public speaker, and Chief Editor for SISTERS Magazine for fabulous women, in our ProductiveMuslimah hot seat so we asked her to tell us her secrets on how she manages to stay productive while juggling her family, her work and her writing!

 

1) We’re very excited to have you share your Secrets as a Productive Muslimah! First, tell us who inspires you to be a Productive Muslimah?

Bismillah

Well, I don’t know about the term ‘Productive Muslimah’; I often feel I am more of an obsessed, driven Muslimah :).

For a long time in my early life as a Muslim, I didn’t do very much outside of the home and my immediate environment. This was due to a combination of factors: women were never really encouraged to get involved in activities that could possibly compete with the demands of the family; I also didn’t see examples around me of other sisters being active or dynamic. When they were, they were often shut down and support was withheld by the wider community. There was a culture of inertia among the sisters, a feeling that, as women, we were somehow incapable of balancing multiple roles and that, really, it didn’t matter what talents we may have, there was no room for us in the public space.

My first champion in those days was my husband: he was the one who encouraged me to shake off that kind of thinking and pushed me to send my picture book manuscripts off to publishers, to try to build a career as a children’s writer. After my first book, ‘The Swirling Hijaab’ was published, I realised that there was a niche in the market and I threw myself into learning all about being a children’s book author, writing manuscripts, query letters and proposals. I started writing more stories and getting more books published, alhamdulillah. I was onto something.

However, it was writing From My Sisters’ Lips that changed everything for me. Along with the publicity when the book was launched came the opportunity to address a much wider audience, to take part in discussion and debate that reached a national audience, to influence the discourse on Muslim women. That was when I was going on BBC Radio, morning TV, writing for The Guardian, trying to share the stories of Muslim women, to counteract the misinformation that was flooding the media.

I began to feel that I was actually doing something significant, something that was touching lives, that could be a force for good, bi’idhnillah. I knew I had to honour the opportunities I was being blessed with so I decided to take to heart something I had heard many years before: Achieve something great for the deen of Allah.

After that intense period, SISTERS Magazine was born, alhamdulillah, not without significant sacrifice and hardship I might add! But we believed it was worth it to have a magazine that Muslim women would be proud to claim, to draw strength, knowledge and inspiration from. Alhamdulillah, 8 years and we’re still here, stronger than ever, with a really fantastic team of editors, writers and lovely readers all over the world.

So, if anything inspires me, it is this: to work for the sake of Allah, for the Muslims, for humanity, to inspire others, to leave a positive legacy and be part of beneficial, blessed work. And that is what I am striving to do, now more than ever.

2) You are a busy Mum, writer and founder of SISTERS Magazine – we don’t know how you manage it all! Where do you find time as a Muslimah to get a balance in all these areas of your life?

I’m going to depart from the accepted script here and say this: balance is the hardest thing to achieve. Often, you’ll get it wrong. Things will slide: it could be the housework, your professional performance, your time with the kids or your husband, or taking care of yourself, or your relationship with Allah. It is the extremely rare individual that manages to keep a balance between all these areas all of the time. That’s why it’s important to go into your projects with your eyes open, with realistic expectations. Super Muslimah exists, but she is the exception, not the rule. The rest of us are simply trying to make sure that our priorities are right, in the dunyah and for our akhirah. Some things are non negotiable. Some things can wait. Some things don’t matter that much in the big scheme of things.

As for me, I know I have chosen a more complicated life than that of a stay-at-home mum whose only concern is for her family and her home. Believe me, I envy her sometimes, masha Allah! But that is not for me. I have made peace with that fact. I have made peace with the fact that I will never be a homeschooler. I have made peace with the fact that I may never be a hafidhah. I have made peace with the fact that my life will constantly be a balancing act, that I will always be juggling. It must be so because I know what is important to me and what I am not prepared to compromise: my deen, my husband and family, and honouring the opportunities that Allah ta’ala has blessed me with. And that means being active, being creative, being a force for change in any way I can, by the grace of Allah ta’ala.

Our predecessors, the women of the Muhajireen and the Ansar, were amazing, strong, dedicated women of faith. I hope to go some way towards honouring their legacy through my work with SISTERS and the other phenomenal Muslim women I have been blessed to work with.

3) You’ve written some wonderful novels with inspiring messages and themes, what advice can you offer our readers or sisters who may be aspiring writers?

Alhamdulillah, there is a wealth of advice on becoming a writer available online. Much of what I learned in terms of technique and industry knowledge came from online sources. So Google it and take some time out to read the blogs, articles and newsletters. They really do give you an excellent grounding in the many aspects of becoming a writer.

My own advice is very simple: Read loads of books, write every day, in lots of different styles, about things you care about. Share your writing with others whose opinions you respect and learn to take constructive criticism without getting upset. And always take a break from anything you write and then come back to it with fresh eyes to edit it – all the best writers edit their own work and make many, many revisions before their manuscript is ready to be sent to an agent or publisher.

Nowadays, there are so many ways to share your work with others: blogs, websites like Productive Muslimah, writing contests, online publications, articles in magazines like SISTERS or Discover, as well as books, either self-published or with a traditional publisher. If you are sincere and have something valuable to say (and I’m sure we all do!), work on finding your ‘voice’ and honing your technique, you will find your readership, insha Allah.

4) What’s your favourite book (or books!) that you would recommend for a Productive Muslimah?

The Qur’an – because it keeps you grounded!

In terms of productivity, I would recommend 7 Habits of Highly Effective Families by Steven Covey & 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey. And I also recommend SISTERS Magazine because I learn something new every single month, alhamdulillah.

And I’m waiting for the Productive Muslimah book to come out now…

5) Finally, what’s the key secret to being a successful ProductiveMuslimah?

A sincere intention – if it’s for less than noble aims, don’t expect the barakah

A clear vision – you need to be able to see what you are trying to do and be constantly refining and redefining your mission and your purpose

A support structure – a supportive husband, friends and family, a good routine for the kids, home help wherever you can get it, alarms, reminder and diaries, good nutrition and sleep, time to relax and recharge and a healthy spiritual life will keep you grounded while helping you reach your potential

A lot of hard work – just don’t expect it to be easy. It is tough but, when you see the fruits of your hard work, masha Allah, there’s nothing like that sense of gratitude and accomplishment.

I pray that Allah ta’ala blesses us with success in this life and the Next, Ameen.

Well thank you to Nai’ma for the wonderful advice and practical tips, there you have it sisters! Let us know your thoughts and comment below, and don’t forget to look out for our next instalment of ‘Secrets of a Productive Muslimah’!


About the Author:

Na’ima B. Robert is author of the Muslimah classic, ‘From my Sisters’ Lips’ and founding editor of SISTERS, the magazine for Muslim women, and DISCOVER, the magazine for curious Muslim kids.
She has written over 10 multicultural children’s books, including ‘The Swirling Hijaab’, ‘Going to Mecca’ and ‘Ramadan Moon’.
Her multicultural novels for teens have won several awards, including a Muslim Writers Award, and include ‘From Somalia, with Love’, ‘Boy vs. Girl’ and ‘Far from Home’. Her new book, ‘She Wore Red Trainers’, is a ‘halal love’ story set in South London. To download the first 4 chapters of Na’ima’s new book, ‘She Wore Red Trainers’, go to www.muslimlovestory.com
For more information, visit www.naimabrobert.co.uk
Link up with her on Facebook, Twitter (@NaimaBRobert) , Instagram and YouTube

 

Jumu'ah Bayans Book Launch - Ash Sheikh Abdul Khaliq

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Assalamu Alaykum,

Book Launch - Jumu'ah Bayans Conducted By Ash Sheikh Abdul Khaliq (Dewabandi)

Collection of Jumu'ah Bayans By Ash Sheikh Abdul Khaliq was Released On the 23rd February 2014 Soon After Asar Prayers At the Postal Headquarters Auditorium, Colombo 10.

On this Occasion the First Volume of Sinhala Translation and the Second Volume in Tamil Was Released.

 

 

 

11 Business Tips for the Muslim Youth

Latest

User Rating: / 18
PoorBest 


Productive Muslim

[Productive Youth] 11 Business Tips for the Muslim Youth | Productive MuslimSeeking a lawful earning is our duty as Muslims and utilizing the energy to strive for such a living is a means of worship and a path to blessed monetary rewards. Muslim youth can take some productive steps to learn about business in Islam, invest in great ideas and generate some profit. This article aims to offer such steps, with practical tips on how to achieve them.

Starting out in any business can be very daunting. In the case of youth, your parents may become worried about your financial future. This, in addition to many uncertainties, only serves to increase your limiting beliefs, until you are ready to quit even before you start! When you actually make it to launch period and beyond, you continue to face challenges every day.

 

A productive business is purpose-driven, with goals and outcomes for this world and the hereafter. It is a business that earns you lawful profit, personal fulfillment and adds value to your life as well as that of others. But it is not without its fair share of tests.

“O you who have believed, do not consume one another’s wealth unjustly but only [in lawful] business by mutual consent” [Qur’an: Chapter 4, Verse 29].

Why Engaging in Business is Important

“The truthful, trustworthy merchant is with the Prophets, the truthful, and the martyrs.” [Jami` at-Tirmidhi]

Doing business is important for several reasons, ranging from personal to professional. This is especially true for Muslim youth. Some of these reasons are:

 1. Utilizing knowledge and energy in a productive way
 2. Using money in a productive way
 3. Exploring passion, skills and creative talents in a beneficial way
 4. Benefiting the Ummah (Muslim consumers) with specialized goods and services
 5. Creating jobs for others (within an Islamic environment and in accordance with Islamic principles).
 6. Providing opportunities for halal trading and ethical investment options
 7. As a means of livelihood: earning provisions from halal sources
 8. Opportunity for da’wah in the community by providing excellent prices, products and services
 9. Generating profit to help the growth of the Muslim economy
 10. As a means of worship and a permissible way of life by building a framework governed by the shari’ah

Steps to Doing Business Productively

Although there is no simple success formula for setting up and running a business, you can take productive steps when starting out, and with each step as you progress. With these steps, you can achieve a lot with your business and build a strong connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).

1. Sincere Intention
Consider your business an act of worship, so every action is done sincerely for Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) sake and according to the shari’ah.

The deeds are considered by the intentions, and a person will get the reward according to his intention…” [Sahih Bukhari & Muslim]

Try it:

Check yourself with these three questions:

 1. Why am I really doing this?
 2. Is it purely for Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) pleasure?
 3. Is it to gain popularity or conform to societal pressures?


2. Perform Salatul Istikhara
Pray for divine guidance. Familiarize yourself with this prayer and utilize it for every business decision you are faced with, no matter how small it may seem.

Try it:

 • Memorize the wording and understand the meaning of the supplication.
 • Consult your trusted others, e.g. mentors and family members, about the options.
 • Put your trust in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).


3. Seek Expert Advice (Shura)
Shura is the process of making decisions by consultation and deliberation among those who have an interest in the matter on which a decision is to be taken, or others who can help them to reach such a decision.

“And those…whose affair is [determined by] consultation among themselves[Qur’an: Chapter 42, Verse 38].

Try it:

 • Seek the opinion of knowledgeable people, experts and mentors regarding the knowledge required.
 • Note the different ideas and issues brought forth and perspectives given.
 • Make an informed decision based on ideas offered.


4. Keep Learning
Study the Islamic principles of running a business and then familiarize yourself with the state laws, as well as specific guidelines of the industry you are going into. Invest in your learning and stay updated on new developments. Ignorance is not an excuse!

A time will come when one will not care how one gains one’s money, legally or illegally.” [Sahih Bukhari]

Try it:

 • Register with a library and set up a personal one at home.
 • Subscribe to journals, magazines and expert blogs, such as Islamic investment network.
 • Research and attend reputable business trainings.


5. Consider Your Finances
Whether you have a big or small budget, invest wisely and avoid wastage, debt and interest (riba). The general rule is that all financial arrangements that the contracting parties agree to follow are lawful, as long as they do not include an element of riba.

Rather than adopting the concept of interest, Islamic finance is based on ownership of assets and the sharing of risk, found in these two concepts: Musharakah and mudarabah. The two basic categories of financing are: 1) profit-and-loss-sharing (PLS), also called participatory modes, i.e., musharakah and mudarabah and 2) purchase and hire of goods or assets and services on a fixed-return basis, i.e., murabaha, istisna’a, salam and leasing. This is unlike Western finance, which is largely based on principles of interest, debt and risk transfers.

Allah is Pure and, therefore, accepts only that which is pure…” [Sahih Muslim]

Try it:

 • Seek ways of securing personal or halal loans rather than riba-based loans. Most Islamic loans are partnerships or joint ventures, but are called loans because they accomplish pretty much the same thing conventional loans do.
 • Explore all buying options and search for good deals before hiring people or making purchases.
 • Work on becoming financially sound and seek expert financial advice when you need it.


6. Explore New Ideas and Opportunities
Fuse your passion and interests with your knowledge and existing skills and abilities. Utilise this in providing value in the form of unique products and services to others.

Try it:

 • Use a Mind Map to generate ideas.
 • Ask and listen out for what people around you need and conduct surveys.
 • Be on the lookout for different opportunities.


7. Find Balance
Take care of your body, mind and soul. Find time for your spiritual nourishment, physical well-being, social relations as well as emotional fulfillment.

Try it:

 • Use ProductiveMuslim’s Daily Taskinator to optimize your time daily for different activities.
 • Write out your business vision.
 • Make each action intentional and directed towards your vision and goals.


8. Commit to Excellent Standards
Focus on your character and the great value you can provide through your business by aiming for excellence. Follow diligently in the business steps of the trusted one, al-Amin ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him). He was known to be honest by everyone, a fact not even the disbelievers could deny, and had a high moral character. In fact, Lady Khadijah Bint Khuwaylid ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) hired him based on his reputation as an honest and reliable person. His excellent qualities were experienced first-hand by her servant, Maysarah, who accompanied him on the trade journey and later recounted the details to his mistress.

Try it:

 • Seek ways to add value, more value, and yet more value to your business.
 • Take account of your general character and strive to work on your weaknesses.
 • Read how the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) lived his life as a tradesman and Lady Khadijah ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) as a successful business owner.


9. Find Networking Opportunities
From local events such as coffee mornings, to online groups and masterminds such as those found on Facebook and LinkedIn, you can reach out to Muslims with similar values to share ideas and collaborate in meaningful ways.

Try it:

 • Search for a business group or create one.
 • Be an active participant.
 • Connect with peers, experts, mentors and coaches for advice and support.


10. Embrace Failure
Nothing will ever go exactly as planned, so do your best and learn from each mistake. Our world, and especially the business world, is never all about positive experiences; rather it has some glittery aspects and many rusty ones.

Try it:

 • Remember that you are not perfect.
 • Ask yourself: “How can I do better next time and what changes can I make now?”
 • Read about business success stories that started out as failures for inspiration and motivation.


11. Purify Your Wealth
Beyond spending on basic livelihood, you are obliged to pay zakat if applicable to your level of wealth. It purifies your wealth and gives you the opportunity to empower other Muslims. Just as seeking wealth is important, so is giving from your wealth. Doing so frees you from the greed of simply accumulating money for your worldly desires.

Try it:

 • Aim to make your business a life-changing one for your target audience.
 • Give charity, discounts, freebies, scholarships and mentoring opportunities.
 • Be humble and thankful for the opportunity to share your knowledge, skills and services. Say a heartfelt ‘Alhamdulillah‘ each day.

Let’s Call it a Business

There are many examples of Muslim youth engaging in productive businesses of various kinds, from coaching and consulting to catering and retail. Videoblogger and filmographer Ali Ardekani (aka Baba Ali) is just one example of such success stories. His businesses include game development, a Muslim film company and a Muslim matrimonial site.

As a young man or woman, having a business is an opportunity to become a better Muslim because you are tested with upholding sincerity in all of your dealings as well as fulfilling the rights of others. The framework of such a business is governed by Islamic law in a similar way that most parts of your life as a Muslim are. So, as much as using your business to earn lawful wealth and enjoy using that wealth is your right, you must also ensure that you seek success in the hereafter through it. After all, everything is a test: your life, your business and your earnings.

”Your wealth and your children are but a trial, and Allah has with Him a great reward” [Qur'an: Chapter  64, Verse 15].

“Indeed there is a fitnah for every Ummah, and the Fitnah for my Ummah is wealth.” [Tirmidhi]

Do you own a business? Are you in the process of developing one? Do you have a business idea? Regardless of the stage you are at, please share some of your productive business steps and experiences below!


About the Author:

Amina Edota is passionately committed to inspiring other young Muslims find opportunities in their lives — to think better, feel better and live better — and to have a better connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) through those opportunities. With a background in Science and Education, Amina loves to explore ideas and make things happen. Through work and other interests, she has enjoyed interacting closely with people of all age groups from pre-school to seniors.She has also mentored young people from different backgrounds. Find her at www.YouthlyHub.com for some inspiration on how to embrace the opportunities in your youth.

 

PAFFREL ELECTION MONITORING 2014

Latest

User Rating: / 11
PoorBest 

ALL CEYLON YMMA CONFERENCE being a founder member of PAFFREL will take part AT THIS ELECTION TOO,
YMMA will be covering Colombo Central and Colombo North,
"OPEN TO ALL COMMUNITY AND GENDER" all member and CIVIL society interested in taking part in the Monitoring process, CONTACT VP Mr Saleem.
We need Impartial people from independent civil society to come forward and contribute to the rule of law and make sure a FREE AND FAIR ELECTION.
National President
YMMA
Contact # 0777309458 or 0772269059
email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Productive Party Ideas for Sisters

Latest

User Rating: / 13
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.


Productive Muslimah

Productive Party Ideas for Sisters | Productive Muslim

Photo by Martin Bartosch: flickr[dot]com/photos/30544210@N04/

Any gathering that we organize is incomplete and lack luster without barakah from Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), which descends on people who remember Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) in their gatherings. Here, we explore a few ideas to run a productive party for sisters.

As women, we can have our social calendar planned a month ahead, from teas to luncheons and gatherings. But, as a Productive Muslimah, we need to go a step farther and organise “Productive” Parties as Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) says:
“I am with my slave when he thinks of Me and I am with him when he mentions Me. For if he mentions Me to himself, I mention him to Myself; and if he mentions Me in a gathering, I mention him in superior gathering. If he approaches Me by a hand’s width, I approach him by an arm’s length; I approach him by two arm’s length. And if he comes to Me walking, I hasten to him swiftly.” [Hadith Qudsi]
So let’s see how we can strategically accomplish a productive party worthy of a Productive Muslimah.

Fresh Ideas for a Productive Party

 1. Organise the party around an Islamic theme
  When you sit down to plan it, think of a relevant topic that would be of interest and benefit to you and your friends. If you are stuck for ideas, you could ask for their opinions and conduct a poll to see if they’d like to discuss a Qur’anic verse, a seerah or a hadith.
 2. Make them potluck parties
  The mercy of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) is such that once these “productive parties” begin, the thirst for more becomes overwhelming. In rushing to organise and execute them more often, the cooking and hosting can become overwhelming. You can save a lot of time and reduce stress by cutting back on the menu planning. Conducting potlucks is a great solution to achieve this. Let the hostess offer her house and cutlery, while the rest of the sisters can volunteer to bring food and drinks.
 3. Fun for kids
  This is a good opportunity to instil in children the love of gatherings for the sake of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He). Make it fun for them by bringing crayons and colouring books of Arabic letters or the names of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He). This will keep them busy during “deen time”. Reward the kids with stickers for their craftsmanship and their good behaviour during “deen time”.
 4. Hold these parties at the house of a disabled or chronically ill sister
  Sometimes we have amidst us a sister who is disabled or chronically ill and cannot move out of her home. If she so desires, conduct these parties at her house. Organise and delegate the work among you. Some sisters can bring food, while others can help organize the house and the guests. Some sisters I know in Kansas are doing this regularly. In fact, when I moved out of Kansas, they even held my “Productive Farewell Party” at her place. It was enjoyable for her too for it gave her the opportunity to meet people. Her children also enjoyed it for they could invite their friends too. Best of all, we remembered Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) and also made dua for her.
 5. A productive party to celebrate the birth of a new baby or a new bride
  We often hold parties before or after the birth of a new baby and before a friend is getting married. This is one of the best times to gather together and learn what the Qur’an and sunnah tells us about being a productive mother and wife.There is always something new to learn, even for those who already have many kids and have been married for some time. All the sisters could get together and compile a small handy book on the hadiths about motherhood or wifehood, and give it to the new-mother-to-be or the new bride.
 6. Impromptu productive party
  We don’t always plan before meeting. It can often be a “spur of the moment”, such as a warm day that is fit for spending the day with a friend. Even these can be made productive.You can share whatever new you learned, such as perhaps a hadith that touched your heart. You could also discuss some ayah or surah in the Qur’an or share a new dua that you are learning, or maybe even share an experience of how coming closer to Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) changes you and brightens our lives. With the convenience of mobile devices and the internet, you could even play a lecture video on YouTube.

Hosting a Productive Party

 1. Inform the invitees about the topic before the party
  A friend of mine wanted to have a discussion on how to give da’wah to non-muslims. When she invited us to her house, she asked us to look into the topic and come up with our own list of “Tips to Perform Da’wah”. The discussion was well organized and beneficial, as everyone had something to say and the amount we learnt from each other was incredible.
 2. Eat before the “deen time”
  It’s always better to have your lunch and finish praying your salah before starting the “deen time”. Enjoy the food first, and before time starts to run out, settle down with your cup of tea and dessert to commence the “deen time”. This will help you focus more on the topic of discussion without the tantalizing aromas of the food or rumbles of an empty stomach to distract you.
 3. Have a format to the “deen time”
  Always begin with dua and send blessings upon the Messenger of Allah ?allall?hu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of All?h be upon him) and recite the dua:اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعه وَأَرِنَا الْبَاطِل بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابهO Allah! Show us the truth as truth and give us ability to follow it and show us the falsehood as falsehood and give us the ability to avoid it. [Iyyaka Nasta'een]
 4. Listen to the speaker.
  Don’t interrupt the speaker. This leads to wasting time and also leads the gathering away from the topic being discussed. Instead, keep your questions ready. Ask them your question once the speaker ends her talk and continue the discussion. And always end with the dua:سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَPurity belongs to You. O Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), with Your praises, I bear witness that there is non-worthy of worship except You. I seek forgiveness from You and I repent to You [Tirmidhi]
 5. A knowledgeable person whom you can listen to
  If you have some one knowledgeable amongst your friends to lead the discussion, then very good. If not, you could play Islamic lectures on YouTube. Alhamdulillah, there are many great speakers to learn from for inspiration and to increase your knowledge on the relevant topic.
 6. Give something to take back
  Give some related duas or books for your guests to take back. One sister always gave us books at the end of her productive party. I still have the book with me and use it often to recite or look up duas. If you are organising or delivering the talk, then you can print duas on a pretty piece of stationary and give it to the sisters attending. They could stick it on their fridge to learn it, and even pass it on to someone else once they’ve memorized it.
 7. Have a schedule
  We have a pretty organised way in which we run our “kitty parties”. To make the most out of your productive party, you too will need to apply organisational skills and plan ahead to schedule your productive parties. For example, you could plan printing out a roster with the topics to discuss and the hostess name on top. This way, everyone can easily stay on track with the topic when they arrive, take notes, and even bring it home with them as reminders.

Subhan Allah! I always wonder, at the mercy of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), that the moment you intend to come near Him, He opens up so many avenues for you and they are all so easy.
All you need to do first is make the sincere intention :) So make one now and plan a productive party today!
Do you have any other productive party ideas for sisters? Share them with the sisters of your ummah by leaving your tips in the comments below.

About the Author:

Sana Gul is a mother of two and a student , learning the Quran and the Seerah. She works for Islamic Lifestyle, a group aiming to help people live their lives according to the Quran and Sunnah. She also writes for the blog islamiclifestyle4u.wordpress.com.

 

[Productive Thinking Series - Part 6] Understanding Self-Sabotage

Latest

User Rating: / 14
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

 

[Productive Thinking Series - Part 6] Understanding Self-Sabotage | Productive Muslim

Photo by Vic: flickr[dot]com/photos/59632563@N04/

This is the sixth of a series of eight articles on ‘Productive Thinking’. The series aims to address the challenges that Muslims face on many different levels when it comes to productivity. These levels include: the mental, emotional and physical levels. This series will tackle thinking and mindset on the mental level; negative emotions like anxiety, stress, low self-esteem, fear, etc. on the emotional level; and habits on the physical level. (Part 1Part 2Part 3 | Part 4Part 5)

This article will cover the concept, patterns and reasons for self-sabotage, a hindrance to productivity.

 

What Is Self-Sabotage?

Self-sabotage is any thought, feeling, action and/or behaviour that holds you back from achieving your goals. There is usually a conflict between your conscious desires and your unconscious patterns of thinking, feeling and behaviour.

Sometimes, it seems like there is something holding you back from reaching your goals and succeeding. Sometimes, people might even think they are being affected by magic or that someone is sabotaging their success.

Manifestations of Self-Sabotage In Your Life

Self-sabotage can occur in your work or profession, i.e. you do not go for that promotion or position you know is going to make a difference in your life. It could also affect your studies or business, when you do not put yourself out there or market your products and services that you know people need and can benefit from. It could be in your health where you keep starting and stopping, again and again, that exercise schedule or meal plan, thus preventing yourself from gaining muscle or shedding those last few kilos.

Just when you are about to have a breakthrough, something happens that forces you to start all over again. It is that resistance in starting a project or typing the first paragraph. It is that sleepiness and yawning that takes over you every time you sit down and work. You keep over-eating. People keep calling you, they keep interrupting you. Things keep getting in the way.

But no, it is you who keeps getting in your own way. It is you not saying no to the distractions. It is you not saying yes to opportunities and breakthroughs. It is you not making those decisions that need to be made.

“What comes to you of good is from Allah , but what comes to you of evil, [O man], is from yourself…” [Qur’an: Chapter 4, Verse 79]

“And whatever strikes you of disaster – it is for what your hands have earned; but He pardons much.” [Qur’an: Chapter 42, Verse 30]

You are not to blame and it is not your fault, but you are responsible. Make sure you understand the distinction between blaming yourself and taking responsibility. Blame and guilt are not healthy, responsibility is.

Nobody can change things for you; it has to come from your heart and from the inside. Once you make that commitment, take on that responsibility and decide that you are not willing to settle for mediocrity anymore, Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) will help you change anything you want.

“… Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves…” [Qur’an: Chapter 13, Verse 11]

Are You Displaying Self-Sabotage Patterns?

The following are just a few common patterns of self-sabotage:

 • All the unconscious fear (See Part 4)
 • Indecision
 • Procrastination
 • Overwhelm
 • Wanting to always be right
 • Overeating
 • Tolerating mediocrity and Level 3 Living (See Part 2)
 • Not telling the absolute truth
 • Focusing on secondary goals
 • Doing things alone
 • Reinventing the wheel
 • Perfectionism*
 • Not saying ‘No’ to distractions
 • Not saying ‘Yes’ to opportunities
 • Controlling people
 • Critical judgement of self and others
 • Creating dramas and stories

*Make sure you understand the difference between striving for perfection and striving for excellence (ihsan), which is what we have been told to strive for.

Perfection is for our Creator alone, and only He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is Perfect and His Book is perfect. We are not, and will never be perfect. But we can be excellent! Our imperfection is perfection in itself because that is the way Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) created us. If He wanted us to be different, He would have made us different. That, though, is a whole other discussion in itself.

I used to be proud of being a perfectionist.That was my identity: I am a ‘perfectionist’. This changed when someone I admire said: “You’re not a perfectionist, you’re an ‘imperfectionist’ because all you ever look for are imperfections, in things, in what you do, in people and in the world.”

Perfectionists do not have high standards, they have no standard. This is because their standards are so high that things are unachievable, so they might as well not have any standard. Moreover, perfection is subjective: Perfect according to whom? What is perfect for you might not be what others want and vice versa. There are many people who do not care about the small details over which you are obsessing.

“There is no worse sickness for the soul, O you who are proud, than this pretence of perfection.” — Rumi

Why Do We Self-Sabotage?

Outlined below are some reasons why we self-sabotage, but this article will focus on the first one:

1. Value conflicts
2. Behaviour profiles/styles
3. Unconscious fears
4. Low self-esteem or self-worth
5. Inability to manage our emotions

Before we continue, just note that some people might say that there is no such thing as self-sabotage, because behind every action or behaviour is a positive intention and that is a valid point. For example, procrastination is not self-sabotage because there is a good intention behind procrastination: to avoid disappointment and keep us safe from whatever fear lies behind the procrastination. Our unconscious is programmed to protect us and it always wants the best for us. We all have psychological needs that we want to fulfil and we can fulfil them in resourceful, sustainable above-the-line ways (Levels 1 and 2 — see Part 5) or we can get there by destructive below-the-line ways (Levels 3 and 4 — see Part 5). Self-sabotage can therefore be seen as fulfilling our needs and experiencing our values in below-the-line ways.

Value Conflicts

Our values guide our decisions and, hence, ultimately our destiny. If you are not getting the result that you want and not living the life that you want, then most certainly, your values are not aligned with your desired outcomes, goals and desired life.

Therefore, your values need to be aligned with your life vision and goals. Value elicitation and alignment is an important process to go through. I recently worked with someone who used to procrastinate and play small (regarding her business). It turned out that she was unconsciously equating “business success” with “no time for family” because her dad was always absent from home when she was young, and making time for her family was a value at the top of her list. As a result, she was unconsciously sabotaging her business success to fulfil her family values. The way to stop that is to elicit all her values, prioritise them, install them and align them with her goals.

Being unclear about your own values is the main reason why it is so hard for many people to make simple decisions: They do not know what they stand for and what is important to them. When you know what is most important to you and know what you stand for and what you are about, decision-making becomes much faster, easier and effortless.

What Are Values?

Values are words that represent what are important to us. They are usually unconscious and are linked to our beliefs about what is right and wrong, good and bad. Examples: Peace, security, family or money. Each one of them is of varying importance to different people.

Means Values vs. End Values

There is a difference between means values and end values. Using the examples above, the first two, peace and security, are ‘end values’ because they are emotional states we want to experience and that are important to us. The last two, family and money, are ‘means values’ because they are the means through which we choose to experience certain emotional states.

Example: Let’s say you ask some people what is most important to them and they answer ‘family’. If you then ask them ‘What does family give you or allow you to feel?’, they might say ‘love’. So, love is what they are really after, but family is a means through which they experience that love.

The same applies to money as a means value. Some people are after security through money; for some it is the ability to contribute and make a difference; for others it is power they want to experience as the end state. So, money is just a tool to allow you to reach your end.

The same goes if your job or profession is what you value. For some, through their work, they achieve significance and accomplishment. For others, it is satisfaction or for some, it might be connection with people, and so on.

When we gain clarity about our values and determine what is important to us, and identify our end values, the means are not that important anymore. We can then consciously design our vehicles or means to meet our end values. Problems arise when we confuse the means with the end.

‘Moving Towards’ vs. ‘Moving Away’ Values

‘Moving towards’ values are what we want to experience, and ‘moving away’ values are what we want to avoid feeling. It is important to be clear on your ‘moving towards’ and ‘away from’ values, so you know what you want to experience and not experience. This is important because human beings will do more to avoid pain than they will do to gain pleasure. For example, would you rather have one million dollars or lose an arm? I do not know about you, but I will keep my arm, thank you. And I think it will be the same for 99.9% of people. The pain of losing an arm is greater than the pleasure of gaining a million dollars (unless maybe one has a sick child that needs treatment worth a million dollars).

So, if you do not consciously decide what you want to move towards, then your ‘moving away from’ values could be the source of your self-sabotage. If you want to give da’wah, but your fear of rejection is stronger than your values of contribution and compassion for people, then you will avoid talking to people.

Examples of ‘Moving Towards’ Values

 • Being connected to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)
 • Excellence
 • Gratitude
 • Happiness
 • Love
 • Freedom
 • Courage
 • Contribution
 • Health, energy, vitality
 • Modesty
 • Respect
 • Growth
 • Creativity

Examples of ‘Moving Away From’ Values

 • Rejection
 • Humiliation
 • Overwhelm
 • Disrespect
 • Regret
 • Resentment
 • Frustration

There are also rules for both your ‘moving towards’ and ‘moving away from’ values. Rules are what must or must not happen for us to experience our values.

Examples of Rules for ‘Moving Towards’ Values:

To experience a connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), my personal rule is to put my right hand on my heart, close my eyes and take a deep breath; or it could be as simple as saying, ‘Alhamdulillah’.

Of course, we perform fard prayers and everything else, but what I am asking here is what is your rule for you to experience the emotional feeling of being connected to your Creator?

Compare the above rule with this one:
For me to experience connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), I have to pray all five fard prayers on time, with all the sunnah and nawafil prayers, all in complete khushu’, and I have to read five juz’ of Qur’an with perfect tajweed. That is going to be quite challenging for you to achieve on a daily basis to get your spiritual connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)! Keep it simple.

Examples of Rules For ‘Moving Away From’ Values:

For me to experience rejection, people have to chase after me and throw shoes at me, while screaming with red angry faces, “NO!!!! No!!!!! We said NO!!!!! GET LOST!!!

Compare this to my old rule for experiencing rejection:
I used to experience rejection when people do not pay attention to what I was saying or look at me sideways. What are the chances of that happening if I am talking to a roomful of people? Probably even before I start talking!

The point here is to make it as easy as possible for you to experience ‘moving towards’ values and make it nearly impossible to experience your ‘moving away from’ values.

Real Values vs. Aspiring Values

Real values are what make you happy and congruent. Aspiring values are what you think you should be feeling, would look good, are what other people expect of you, and are usually set by your social environment. We took on the latter values because we never really consciously thought about them and ended up being stuck with them.

To identify your current real, operational values, rather than the ones you want to impress others with, look at your results. Think about the way you have been living your life for the past few weeks and months. What were the tangible results?

If you said contribution is important to you, how many hours have you spent during the past two weeks doing things for people you care about, sharing, donating your time and money to charities, volunteering at different organisations or mentoring people? If the answer is a big fat zero, then it is your aspiring value, something that sounds nice but you do not really care about or have not consciously decided yet to incorporate it into your life. You are not living your value.

The same goes for other values such as connection with your Creator, health, vitality, love, growth and gratefulness. How much time did you spend last week reading His book, talking to Him, exercising, eating healthy, spending time with family, learning something new or doing something that is outside your comfort zone, journalling or reflecting on His blessings?

At this stage, we are mainly concerned about awareness, because values exercises can take hours. In the meantime, just be aware that if you are in pain and feeling guilty about not taking certain actions, then they might not be important to you and you need to be okay with that. What are the values that are imposed on you? Often, society and friends dictate the things we should want or the career or profession we should pursue.

Once you have established that awareness, you can start to consciously decide on what is important to you and consciously find ways of living those values.

To sum up, we have learned what self-sabotage is and saw how value conflicts lead to self-sabotage. In the next article, we will look at different behaviour styles, another main cause of self-sabotage, and move on to practical strategies that will help you overcome self-sabotage, In sha Allah.

Now that you’ve gained a better understanding of self-sabotage, are you able to identify how it manifests itself in different areas of your life? Can you think of a situation where you did not achieve your goal due to self-sabotage? Which subtype of value conflicts do you need to work on the most? Please share your thoughts and experiences below!


Resources
The Value of Values (Almost complete value elicitation process)
http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/289/1/The-Value-of-Values-elicitation-with-NLP/Page1.html
Awaken the Giant Within
Steve Jobs – Difference between those who fail and those who succeed
http://www.youtube.com/watch?v=FbOwTlHlQAs
Steve Jobs Talks About His Biggest Secret To Success
http://www.youtube.com/watch?v=4jk3JC4bKao
Brené Brown – Why Your Critics Aren’t The Ones Who Count
http://www.youtube.com/watch?v=8-JXOnFOXQk
(Will Smith on success, talent and skill)
http://www.youtube.com/watch?v=ikHyDwyqdRM

About the Author:

Thurein Win holds a Bachelor of Commerce specialising in Accounting and is a personal leadership and success coach, an NLP Master practitioner and an accredited Consultant and Trainer of Extended DISC (Behaviour Profiling).
His vision is to empower Muslim organisations and professionals with cutting edge behaviour change technologies to serve the greater good of humanity. He is passionate about personal leadership, early childhood education and holistic health and healing. He is also working with communities in developing leadership programs for Muslim and non Muslim youths. He can be contacted via his website and Facebook. His latest endeavour is an online support community for productivity-focused Muslims who want to connect, share ideas and support one another on their journey of learning and growing.

 

The Attitude of Gratitude – a Productive Muslim’s Approach to Life

Latest

User Rating: / 12
PoorBest 
Productive Muslim - Towards a Productive Ummah!

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts.Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

 

The Attitude of Gratitude - a Productive Muslim's Approach to Life | Productive Muslim

Photo by ccarlstead: flickr[dot]com/photos/cristic/

She opens her wardrobe. Two dozen dresses of red, yellow, orange, pink and you-name-it colours are hanging in there. After a cursory glance, she bangs the door shut. 
“Mom, I have nothing to wear for the party. I’ve been begging you to take me shopping since ages. You never listen to me. What do I do now?”

He is rummaging the fridge for the fourth time. Pizza, chocolate, ice-cream, fruits and juices are stuffed inside. He leaves the kitchen despondently. “There’s really nothing much to eat in here. Let’s go to the café for and have some decent food today.”
She wakes up with the same feelings of depression and dread. Thoughts of suicide are again floating in her mind. She is married to a handsome man, with two lovely kids, a home, and a car, everything most women would ask for. Apparently, life is perfect but there is “something” missing. It is just because she is not married to the man of her dreams.
He thinks his life sucks. He is 17. He has an iPhone, Core i7 Dell, $1,000 monthly pocket money but according to him, his life sucks. Unable to focus on his textbook, he slams it shut and starts pacing in the room as he thinks out aloud. 
“If my friend can own a Jaguar, why can’t I? Everything sucks.”
Do any of these scenarios sound familiar?

The Effect of Gratitude on Productivity

As we grow up, we get tuned to be ungrateful and not to see the blessings in our life. We focus all our energy and attention towards finding out what we lack. This is really ironic because the more we focus on scarcity, the more we tend to attract it.
You tend to get what you focus on. Being ungrateful to Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) adversely affects our productivity as the mind – which is in a negative state – can hardly contemplate the productivity in life. It goes without saying that a mind that is always looking for shortcomings is not the best tool for a productive lifestyle – be it spiritually, physically, socially, or emotionally.

Western Research vs. 1,400-Year-Old Message

Research has shown that through our thoughts and emotions, we emit powerful signals; these signals have the ability to attract signals of the same frequency. In other words, our positive signals will attract all other positive signals and same goes true for negative signals.
Whenever we are being ungrateful, we are in the negative state of mind and allowing the self-defeating thoughts to emit all sorts of negative energy from us. These can include thoughts such as “I never seem to have enough of money”, “I can never be healthy”, or “I can never find a practicing husband”. This will lead us to attract more negative energy.
Ultimately, we will end up becoming a black hole of despair and getting what we do not want. All the worries, arguments and frustration lead to more of the same. Considering all this, if we want to attract more signals of what we desire to experience, for example, peace, joy, harmony, ease, prosperity, etc., then why not choose our thoughts consciously and carefully? The more you focus on what you have in life, the more you will attract it. In other words, the more grateful you become, the more Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) will bless you.
Today, non-Muslim researchers have discovered these secrets in the name of “natural laws”, while these “open secrets” were given to us in the Qur’an 1,400 years ago.
Psychologists and philosophers have painstakingly conducted researches and have come up with new theories and ideas. This so-called newly discovered information was presented to us in the Qur’an in no uncertain terms. Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) promises that the grateful will be given more:
“And [remember] when your Lord proclaimed, ‘If you are grateful, I will surely increase you [in favor]; but if you deny, indeed, My punishment is severe.” [Qur'an: Chapter 14, Verse 7]
Robert A. Emmons from the University of California Davis and Micheal E McCullogh 
from the University of Miami conducted a long-term research project designed to study the effects of gratitude. Here are some of their findings:
 • In an experimental comparison, those who kept gratitude journals on a weekly basis, exercised more regularly, reported fewer physical symptoms, felt better about their lives as a whole and were more optimistic about the upcoming week compared with those who recorded hassles or neutral life events.
 • Participants who kept gratitude lists were more likely to have made progress towards important personal goals over a two-month period compared with subjects in the other experimental conditions.
 • Grateful people reported higher levels of positive emotions, life satisfaction, vitality, optimism and lower levels of depression and stress.
This is a readymade formula for attracting more of what you want in life.
Why is gratitude such a key ingredient in a successful life? Does it make sense now?
Gratitude helps us make the shift. Consequently, we are able to attract more good, more love, more joy, more money, as well as better health and blissful relationships in your life. Gratitude is one of the easiest and most frequently used methods to alter the signals one is emitting. What we need to master is the attitude of gratitude – the attitude of appreciating everything in life.

Surah al-Fatihah: A Pillar’s Pillar

It is well known that prayer, one of the pillars of Islam, is incomplete without Surah al-Fatihah. It begins with expressing our gratitude to our Lord for the countless blessings He has showered upon us. Have you ever noticed that many duas taught by the Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) also start with the same expression of gratitude, “Alhamdulillah”?
The day starts with the morning supplication, “Alhamdulillahilladhi ahyana…” (All praise and thanks be to the One who gave us life…). What is the significance of this? Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) wants you to start your day in His remembrance. This can put us in a super charged state, attracting ample happiness and abundance in life.

The Practice of the Companions

Ibn Mas’ud raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) said: The Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) said: “He who (on befalling a calamity) slaps his cheeks, tears his clothes and follows the ways and traditions of the Days of Ignorance is none of us.” [Al-Bukhari and Muslim].
It is reported that some of the Companions of the Holy Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) were grateful for the calamities that they faced and presented their gratitude to Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) for not letting something worse befell them. Now that is the attitude of gratitude!

Benefits of Gratitude

Gratitude and Focus
Gratitude is one of the quickest ways to regain our focus. When we are stuck, it means we are giving too much attention to something that does not really deserve our attention. Most so-called problems are usually mundane preoccupations and mental obsessions. We focus so much on one area to the exclusion of everything else that we create and then magnify our problems. Guess what? When we focus so much on what is not working, we cannot even access the part of our brain that provides us solutions. Surprised?
When something is not working, focus on what is working and say, “Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen” (All praise to the Lord of the Universe) aloud. What do you think you are doing by saying this? It reminds us of the power of the Creator subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) and reminds us to be thankful for all the good things that is happening without our knowledge. You are freeing your mind from those thoughts that bog you down and you are reinforcing strong positive beliefs that even if some areas are not working in life, others definitely are. In this way, you are able to think in a quicker and better way to resolve what is not working in life. Try it out yourself.
A Miraculous Phenomenon
Being grateful to Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) does wonders. When you acknowledge His Hand in your life, miracles happen. You may be in the middle of a problem and not have the least bit of knowledge about what would happen next, then suddenly the solution will dawn upon you. It is like when someone would return you an old loan that you completely forgot about, when you are in dire need of money; or when you are thinking about your loved ones and they give you a call right then. And when something you are longing to happen, finally happens.
Appreciate the Small to get Big
We usually ignore many things that are readily available to us; they are incredible reasons to be grateful. Our family, friends, body, health, job, leisure time, education, food, wisdom, smiles, children and even the painful lessons that life teaches us (and the list goes on) are tremendous blessings to be grateful for. If you do not have the same feeling, just close your eyes and imagine one of these blessings vanishing from your life. Take a break from reading this and do it, seriously. How does that feel? This is exactly why you need to be thankful every moment, each day.
“And if you should count the favor of Allah, you could not enumerate them. Indeed, mankind is [generally] most unjust and ungrateful.” [Qu'ran: Chapter 14, Verse 34]

Steps to Being More Grateful

It is a pity that since childhood we are tuned to have lust for more and never to be satisfied with what we already have. This is why being grateful to Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) for what He has already blessed us with is sometimes very challenging for us. All of us need a bit of fine tuning, so below are some tools I am sharing with you so you can show your gratitude to Him and let the blessings unfold.
 1. Make a list of 20 things that you appreciate: Write “Alhamdulillah” in front of every blessing. Make a list of the things you feel good about and why you are grateful for that thing, situation or person in your life. How did you feel doing this? Here is the good news: You have just increased your positivity and now you are able to attract more happiness, abundance and prosperity in your life.
 2. Appreciate the little things too: Start looking for everything you can be grateful for in life and start talking about it all the time, no matter how insignificant it is. If you find a Dollar from your old shirt’s pocket, celebrate. Go around and tell everyone how grateful you are for that. That is how you are tuning your mind to show gratitude for tiniest blessing in your life.
 3. Share the gratitude: At least once a day, share a gratitude status on Facebook or whatever social media you use and ask others what they are grateful for. In sha Allah, you will get blessings for your shukr and theirs too.
 4. Sense the gratitude: Standing in front of the mirror, focus on your eyes that can see, ears that can hear, a nose that can smell, rather than just measuring the size and diameter of that small pimple.
 5. Learn positivity: Try to seek the positive out of every negative. List at least three good lessons from every painful experience and be grateful that life threw that situation at you so that you could learn. And then, move on.
In a nutshell, developing the attitude of gratitude to Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) will do wonders to your life. Identify those wonders and be grateful for them so you can have more.
Do share with us a list of some blessings in your life that you are grateful for. We would like to hear from you in the comments section below.

About the Author:

Bela is the founder and Chief Inspirational officer at Muslim Women Empowerment. She is a life coach, speaker and a student of Qur’an. She helps women to overcome their obstacles and make a difference in their lives and the world. She can be reached at www.belakhan.com orwww.facebook.com/muslimwomenempowerment

 

Divine Assistance in alleviating Debts

Latest

User Rating: / 24
PoorBest 

Sayyiduna Abu Umamah Radhiyallahu Anhu was once sitting in the Musjid very perturbed and worried when Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam noticed him in that condition. Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam enquired the cause of his worry. Abu Umamah replied: “Worry and anxiety of debt has overcome me.”

Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam said to him: “Should I not teach you a few special words which if you recite in the morning and evening, Allah will remove your worries and will settle your debts?” Abu Amamah replied: “Yes indeed O Prophet of Allah!” Rasulullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam thereafter taught him the following Dua to be recited every morning and evening:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Transliteration: Allahumma Innie A’uzu Bika minal Hammi Wal Huzn, wa A’uzu Bika Minal Ajzi wal Kasal, Wa A’uzu Bika minal Jubni wal Bukhl, wa A’uzu Bika min Ghalabatid Dayni wa Qahrir Rijaal.

Translation: O Allah, I seek your protection from worry and grief, and I seek your protection from being incapacitated and laziness, and I seek your protection from cowardice and miserliness, and I seek your protection from overwhelming debts and the oppression of men.

Sayyiduna Abu Umamah says: “I practiced on this advice and Allah removed my worries and settled my debts.” (Abu Dawood, Hadith #: 1555, Narrated by Abu Sa’eed)

Engaging in excessive Istighfaar and seeking Allah’s forgiveness are also very effective in drawing Allah’s help for the alleviation of financial difficulties. It is recorded in the Hadith that Allah will remove all difficulties and hardships from the one who frequently and continuously asks Allah for forgiveness and Allah will bless him with wealth from avenues that he cannot even fathom. (Abu Dawood, Hadith #: 1518, Narrated by Ibn Abbaas)

 

Will I Be Forgiven?

Latest

User Rating: / 16
PoorBest 

Will I Be Forgiven?

Understand Quran AcademyArticles > Will I Be Forgiven?
inspirationthemercyofallah
How do you deal with your sins? Do you take them lightly, or do they make you feel heavy and very, very guilty?
Let’s learn about real tawbah and get motivated to turn to Him again, and again, and again inshaa Allah!
In this week’s central ayah Allah At-Tawwaab makes a beautiful promise: . . . Except for those who repent, believe, and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful [Quran, 25:70]

Beautiful Tawbah

“Do tawbah!” he shouted at his son.
Tawbah often is simply translated as “repentance,” but it has a much deeper meaning and literally means “to return to” or “to retreat.” Tawbah doesn’t mean you despise yourself! Every sin is a chance and signal that you can grow closer to Allah ‘azza wa jall! Tawbah is one of the most beloved acts of worship.

Two Ways of Shaytan

Shaytan tries to prevent you from turning to Allah in two ways: He sometimes makes you not care about tawbah at all by tricking you into thinking too lightly of your sins. At other times he tries to make you feel unhealthily guilty by telling you that your sins are just too big or too often repeated and that you should feel ashamed to turn to Allah. In this way he makes you start despising yourself, doubting Allah’s love for you, and sometimes even giving up on doing tawbah and getting even more involved in sins because you are losing hope. Shaytan’s mission accomplished! Now, what should you do?

6 Practical Tips on Tawbah

1. Don’t put limits on the mercy of Allah.

If you think that your sins are too great or too many for the forgiveness of Allah, you are subconsciously limiting the mercy of Allah to human standards. Allah is At-Tawwaab, the Oft-Returning, to those who turn to Him. The question is not will He forgive me; the question is, will you turn to Him? So don’t let guilt keep you away from turning to Him with heart and soul after you sin. Focus on His greatness instead of on your sin, and move on!

2. Thank Him and know His promises!

If Allah enabled you to feel you want to do tawbah, thank Him because it is a blessing from Him to you. Allah ‘azza wa jall says: Say: ‘O ‘Ibaadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allaah, verily, Allaah forgives all sins. Truly, He is Oft‑Forgiving, Most Merciful. [Quran, 39:53] Read the Quran, so you can learn about His promises, as He does not break His promises. And His promises will motivate you in never despairing and will increase your love for Him!

3. Follow up a bad deed with a good deed straight away.

Let’s say you just shouted at your spouse, or even gossiped. Make it a habit to turn to Allah straight away (however “fake” that might feel to yourself at first) and for example say instantly ‘astaghfirullaah wa atuboo ilayk’ ( I seek forgiveness from Allah and I turn to You). Then do a good deed straight after. The Prophetsalallahu ‘alayhi wa sallam said . . . and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out . . . (At-Tirmidhee) So when you sin, for example, just open the Quran and read even one ayah– plus you get ten hasanaat per letter— or (go online) and give sadaqah straight away!

4. Be encouraged to turn to Him again and again.

Even if you repent sincerely and say you will never do it again but fall into the same sin the next day, you should still turn to Allah again and ask for forgiveness again and be determined again not to do it after. This does not mean you use the fact that Allah accepts repentance as an excuse to sin; it means the sinner is encouraged to do tawbah again and again and again and to never stop turning to Allah! The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: The one who repents from sin is like the one who did not commit sin [Ibn Maajah]

5. Try to compare your misdeeds to His blessings.

How to make your heart repent? Try to think about all those sins you committed from puberty until now, like the sins of your body (like lying, gossiping) and the sins of your heart (like envy, arrogance). Also neglecting your duties (like disobeying your parents) as well as neglecting your acts of worship (like delaying your prayer). Now try to count the blessings of Allah regardless of all your misdeeds and you will realize what a beautiful Lord you have! Inshaa Allah this will open your heart to tawbah nasooha (sincere tawbah)!

6. Pray the tawbah prayer.

The Prophet said: Whenever one commits a sin, and then performs ablution perfectly, and prays two rakah wherein he seeks the forgiveness of Allah He will forgive him. [Ahmad] What a treasure! When you sin, try to pray these two units of prayer (salat ul tawbah) straight away or at least as soon as you can and don’t let Shaytan tell you differently!
Homework:
1. Take comfort, be motivated by, and share this hadith with others to inspire them to tawbah: The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: Allah the Almighty has said: ‘O son of Adam, so long as you call upon Me, and hope in Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds in the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I shall forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with an earthful of sins and were you then to face Me, without having associated anything with Me, I shall grant you an earthful of pardon.’ [At-Tirmidhee]

2. Memorize the dua after wudhu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

O Allah, make me among those who turn to You in repentance, and make me among those who are purified.[An-Nasaa’i] Put it on a sticky note on the wall where you dowudhu so you don’t forget, inshaa Allah!
So whenever you sin, remember the formula of success mentioned in the central ayahRepent, believe in Allah, and His Mercy, and do good deeds and Allah ‘azza wa jall will not only forgive you, but even replace your bad deeds with good deeds. Laa ilaaha illAllah!
May Allah make us of those who turn to Him sincerely again, again, and again. Ameen.
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom
THE AYAH JOURNAL is dedicated to inspiring you to open the Quran every day, pick one ayah, and apply it to your own life by making acting on that ayah your mission for the day. Let’s bring back the message of the Quran to our daily lives! Check www.facebook.com/ayahjournal for examples.
 

How To “Never Miss Fajr”

Latest

User Rating: / 14
PoorBest 

How To “Never Miss Fajr”

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

Allahu Akbar, Allahu Akbar … I opened my eyes. I saw nothing but darkness. Stillness and silence engulfed my room. I heard the faint Arabic words from the adhan clock situated in the upstairs landing. I smiled. ‘Alhamdulillah, I am awake for Fajr!‘

The next thing I remember thinking was: ‘My bed is so warm. I am just going to stay under the duvet for a minute, listening to the rest of the beautiful call to prayer…’

All of a sudden, my thoughts were interrupted by the whimpering of the baby in the cot. When I opened my eyes, my room was bright, full of the morning rays of light. I looked at my dainty pink clock. It was 8 a.m. What a disappointment, I missed my Fajr prayer again!

 

Finding Gold

Whether it is a busy day or a weekend, missing Fajr prayer leaves you with a feeling of guilt that burdens your heart all day long. Alhamdulillah, though, I discovered an app a week ago called ‘Never Miss Fajr’.

The app is absolutely free to download both on the iPhone and Android. This ingenious app has been well-designed. Not only does it not have a snooze button for those who have outsmarted their alarm clocks, but the adhan also plays continuously until you make it stop. In addition, you cannot turn down your volume button or exit the app. Quite simply, you have to do as instructed on the screen.

Customising the App’s Settings

 

[App Review] How To “Never Miss Fajr” | Productive Muslim

 

I was excited to try out the app as soon as I downloaded it. I configured my prayer time calculation in the settings tab to ‘Muslim World League’, though there are other options, including Egypt, the US and Pakistan.

There are two wake-up alarm types to choose from — the ‘Shake to Wake’ and the ‘Trivia Islamic’. I decided to select the ‘Shake to Wake’ option to begin with. I set my settings to 20 shakes (though you can go as high as 100 shakes) and the soothing call to prayer I remember from the adhan in Makkah. There are 7 options to choose from. This is a good feature as you can change your settings when you get used to hearing a certain adhan in the morning.

A Morning Workout — Physical or Mental

 

When it was time for Fajr, I heard the adhan on my phone. It was very loud, indeed! I became conscious of the baby stirring, so I started shaking my phone to stop the adhan from going off a second time. Alhamdulillah, this time I was up for Fajr and I was thrilled!

I thought to myself ‘So far so good’. The next night, I changed my trigger option to answering 5 trivia questions about Islam. Only if I answer the 5 questions correctly, will I be able to turn off the adhan and by then, I hope I will be fully awake to pray Fajr.

When it was time for Fajr, the adhan played, prompting me to look at my dark screen. Posed with a question about an ayah in Surah Bayinnah, I had 4 options to choose from. I knew the answers to some of the questions, but had to guess the others using a process of elimination as I was feeling quite groggy so early in the morning.

I had expected the questions to be quite easy, but they were not. I was made to think and awaken my senses to answer the questions. There was no way of ignoring the questions once the adhan started. When I answered incorrectly, I was immediately presented with another question straight away! I had to complete 5 out of 5! I was up for Fajr again.

[App Review] How To “Never Miss Fajr” | Productive Muslim

 

Just Some Quibbles

 

One of the downsides I noticed is that one cannot exit the app by clicking on the back button, as you normally would with other apps. Also, it would have been more comfortable if the app had its own volume setting because currently, I adjust the volume on my phone instead.

In addition, the adhan does not play aloud for any other prayers. This is something that I personally like; however, it might be a disadvantage for other users.

Nevertheless, I am confident that the team behind this idea will continue developing and modifying this unique app to meet the needs of the users.

Keeping Up With Fajr Prayer and Reaping Morning Barakah

 

Alhamdulillah for the past week, I have found this app to be very useful. It is a unique app, focusing solely on helping Muslims wake up for Fajr prayer.

This app has not only helped me achieve my goal of waking up for Fajr, it has also helped me become a more productive Muslimah. By starting my day at Fajr, the rest of my day becomes much more productive. I use the time after Fajr to either read Qur’an or plan out my busy day ahead.

There is a unique kind of barakah in the early morning.

“Establish prayer at the decline of the sun [from its meridian] until the darkness of the night and [also] the Qur’an of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed.” [Qur’an: Chapter 17, Verse 78]

 

 

 

Book Launch By Ash Sheikh A.W.M. Rimsi (Naleemi)

Latest

User Rating: / 27
PoorBest 
Assalamu Alaikum
As-Sheikh A.W.M. Rimsi, Graduate of Jamiah Naleemiah, Senior Sectional Head at Amal International School and Coordinator - Da'wah Programs at the Centre for Islamic Studies, Colombo , has written a timely book refuting some allegations directed towards the Muslims by Sinhalese extremists. The Book is in the Sinhala Language.
The Book Launching ceremony will be held on Wednesday 22nd January, 2014, 06:30 pm at the Postal Headquarters Auditorium, Colombo 10.
Inline image 1

Brief   introduction to the book titled

“SINHAYAGA SIWWANI PIMMA”

By Ash:A.W.M.Rimsi

 

Sri-Lankan Muslims are a peaceful community like any other community in the island. They expected a cordial co-existence and prosperous life style after the end of 30 years of bitter war.

But it is unfortunate and frustrating that Muslims are depicted as worse enemies of the nation. That is why I wanted to write this book to clarify the real situation to the public.

There is a sense of a truth in the argument that the Sinhala nation is facing the threat of extinction. Some extremist elements strongly argue that the minorities such as Muslims and Tamils are the reasons behind this.

This book categorically denies these allegations according to the Buddhist guide lines and pinpoints the real reasons for it and explains the solution to encounter theses challenges successfully while safeguarding national unity, integrity and    co-existence.

“Thank you “


   

Family Life - Part 1] Tips on Building a Productive Muslim Household

Latest

User Rating: / 12
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

This is the first of a series of 3 articles providing you with successful tips on how to make your family life and home more productive. This series will explain 21 ways to help your household become happier, more peaceful and thus, more productive. We will begin with the first 7 tips that will contribute to a productive household, In sha Allah.

What is one of the greatest accomplishments one can achieve that produces a benefit for the individual, his family and the community at large? It is the realization of a happy, peaceful, and productive household.

Although having a productive household is one of the most fulfilling and beneficial aspects of this life, it is often neglected as a goal to aspire towards. One is indeed remiss in failing to make a happy and content household a primary goal. It is well known that strong productive families are the foundation of healthy civilizations. Sound families are also what help make individuals within families healthy mentally and emotionally. It is quite apparent that a productive household is one of the primary goals one should wish to attain. It should also be an ambition towards which one directs his or her children as they mature.

What are some of the ways in which you can achieve a happy productive household? Here are 7 ways you can start today!

1. Put Allah First in Your Life: If you do not have a good relationship with Allah , you will not have a healthy relationship with your family members. Allah  tells us how to behave with one another. The Prophet  tells and shows us how to behave with one another. If we do not fear Allah  and have the hope for His reward, we will have little motivation to do some of the prescribed recommendations from Qur’an and Sunnah, which contribute to a more enjoyable household. This is particularly the case when the requirements or suggestions do not suit our personal goals or interests.

 

Virtues of Wudu

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: 'I heard my loving friend, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: The jewelery of a Mu'min (on the Day of Resurrection) will cover to the places where the water of ablution reaches.' (Muslim)

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: I heard Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: 'My Ummah will be called on the Day of Resurrection with their limbs and faces shining from traces of Wudu. So whoever amongst you can increase the area of his radiance should do so (i.e. by performing Wudu regularly)'. (Bukhari)

‘Uthmãn ibne-’Affãn Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'Anyone who performs Wudu, and performs Wudu excellently (meaning thereby to carefully observe all the etiquettes), his sins will come out from his body, even coming out from under his nails.' (Muslim)

Note: The opinion of the majority of the scholars is that minor sins, are forgiven by Allah Ta'ala through Wudu, Salat and other forms of worship. The major sins, are forgiven by Istighfâr (seeking forgiveness) and Taubah (turning towards Allah with repentance). However, Allah Ta'ala by his bountiful Grace, may even forgive the major sins by virtue of above deeds. (Nawawi)

   

Page 65 of 67

Login Form