Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Message from Geneva: Know your sincere friends

By Latheef Farook

User Rating: / 5
PoorBest 

By Latheef Farook 

In times of crisis in Sri Lanka, Muslims countries have always come to the island’s rescue   with no strings attached. This friendly gesture was demonstrated once again by Muslim countries   when they voted against the US sponsored United Nations Human Rights Council resolution against Sri Lanka.

While the European countries as a whole sided with the US, almost every Muslim country either supported Sri Lankan or abstained. For example Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bangladesh Maldives, Mauritania and Indonesia   voted against the resolution defying the US. Four more Muslim countries, Malaysia Jordan, Kyrgyzstan and predominantly Muslim Senegal abstained thus depriving the US of large majority.

Surprisingly our new found friend the Zionist state of Israel co-sponsored the US resolution.  

Under the circumstance isn’t it time that Sri Lanka begins to understand who the island’s sincere friends are and cultivate better relationships with them?

However support of Muslim countries has always been taken for granted by not only the island’s politicians and bureaucrats but also the mainstream media which never misses an opportunity to portray a negative picture of Muslims. In the local dailies, especially the English language ones, the three votes of Russia, China and Cuba were given a lot of fanfare on front pages while the larger number of Muslim votes did not merit even a single column space. Sadly this has been the traditional attitude of mainstream media in the island.

Muslims worldwide, especially those in the Middle East, have a fondness for Sri Lanka because of its   support for the legitimate Palestinian struggle against Israeli occupation of Palestinians lands. From Yemen in the Red Sea to Egypt and even North Africa, the moment they come to know that you are a Sri Lankan a pleasant smile of recognition appears on their faces. The perfunctory response from people of all walks of life in the Arab lands used to be “Oh   Bandaranaike “in view of former Prime Minister Mrs. Srimavo Bandaranaike’s close ties with the Arab world.

Mrs. Bandaranaike pledged in her election manifesto in 1970 that she would shut down the Israeli Mission in Colombo if she was voted to power. On account of this pledge and departing from the established tradition of voting for the UNP, Muslims in large number voted for her United Front government. On assuming office, one of the first steps taken by her government was to fulfill the promise she gave in her manifesto. This decision was welcome with great appreciation and admiration by the Arab countries.

Pakistan was one of the first countries to respond to Sri Lanka’s urgent plea to airlift arms when violent political uprising by Janatha Vimukthi Permuna (JVP) erupted to topple the government. This timely help played a crucial role in crushing the uprising.

Later, as an influential member of the Non Aligned Movement, Mrs. Bandaranaike had been in the forefront of world events in highlighting Third World issues and thus was in the limelight in the third world countries .This put the tiny island on the international political map. Muslim countries like Egypt, Libya, Iraq, Algeria and others co-operated fully with her government when the island hosted the 1976 Non Aligned Nations’ Summit Conference in Colombo.

Muslim nations supported Ms. Bandaranaike with one voice in the United Nations General Assembly when she submitted the Non Aligned Colombo Summit proposal to declare “Indian Ocean a Zone of Peace”. Her speech at the UN General Assembly, as head of the Non Aligned Movement, was completely ignored by the Jewish controlled Western media while it received wide coverage  throughout the Muslim world.

Under strong Israeli pressure, when Britain threatened to boycott Sri Lankan tea, then Trade Minister T.B.Ilangaratne, said in defiance that “Sri Lankans may eat grass, but would not change the decision to close down the Israeli mission here”.

This firm policy of supporting the just struggle of Palestinian cause won the hearts and minds of people in the Middle East and elsewhere. Countries like Iraq, Pakistan, Libya and Iran emerged as some of the largest importers of the island’s tea and other products.

In the same vein as President of the Sri Lankan Committee for Palestinian People, President Mahinda Rajapakse supported the Palestinians for three long decades. He handed over that responsibility to Minister Athauda Seneviratne only after assuming office as Prime Minister.

Of course these friendly ties continued unabated though disrupted time and again during the pro Western United National Party governments. For example President J.R.Jayawardene declared arrogantly that he would bring the Israelis to crush the Tamil Tigers and the Muslim members could leave the government if they disagree.

He forced his foreign Minister A.C.S Hameed to support the move in parliament. Hameed did support the move in the parliament for   reasons better known to him    but never forgave himself for this act until he went to his grave. Dr M.C.M. Kaleel, the respected Chairman of United National Party who spent his life for the party was devastated and humiliated on account of this act of betrayal by J.R. Jayawardene. Fed up of Jayewardene’s arrogance, Muslims shifted their loyalties to the All Ceylon Muslim Congress which, further polarized the communities, and turned out to be a tragedy of Himalayan proportions to the Muslims in particular and the country as a whole.

However to   Jayewardene’s shock and embarrassment, instead of helping to wipe out the Tamil Tigers, the Israelis who thrive on others’ misery trained both the Tamil Tigers and the Sri Lanka’s armed forces simultaneously   in the same area as stated in the Israeli spy’s book “By Way of Deception”.

In the footstep of Late President Jayewardene, equally pro western Prime Minister Ranil Wickremasinghe’s government was perhaps the only third world government in the word to support the American invasion of Iraq which turned the hapless nation into a grave yard. When Muslim parliamentarians resisted Mr. Wickremasinghe, he in the same degree of arrogance as his uncle told them”you can leave the government if you disagree with party policy”. Despite Jayewardene’s and Ranil Wickremasinghe’s pro Western   policy of hob knobbing with Israelis, Muslim countries always continued their friendly ties with Sri Lanka. Israel has once again, true to form, has stabbed Sri Lanka by stabbing the nation in the back.

Meanwhile when the development boom began in the Gulf countries in the aftermath of the oil boom in the early 1970s, these countries opened their doors for the island’s workforce. Since then there are around a million Sri Lankans workers in the six member Gulf Cooperation Council countries which include Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Oman and Bahrain. They remit billions and help our economy besides paving the way for better political, economic, cultural and social ties.

Muslim countries stood behind Sri Lanka and its people even in the recent effort to crush the LTTE. In fact many Muslim countries especially Pakistan, Libya and Iran helped the island a great deal during the island’s final assault in the defeat of the   Tamil Tigers. Moreover, Muslim countries like Pakistan, Iran, Libya, Saudi Arabia and the Gulf have given billions in aid   for numerous development projects. Sadly hardly any articles appear in the local newspapers, mags or TV giving due coverage to such positive stories. Instead, what we see are highly negative stories when a housemaid falls into trouble with her employers.

Ignoring all these facts many politicians, bureaucrats, professionals and the media in general openly hobnob with the Israelis paying no attention to the feelings of the Arabs or Muslim community in the island..

Some may ask “what is wrong in establishing ties with Israel as some Arab countries too recognized Israel”. Yes, some Arab dictators recognized Israel to please America so that their power could be maintained and keep the looted wealth of their people in Swiss banks.  However people in these countries treated these tyrants with contempt as they watch the atrocities Israel commits on a daily basis against the hapless Palestinians.

In fact traditionally the island’s mainstream media has been rather indifferent towards Muslim issues both here and abroad. This could be partly attributed to their being brainwashed by the Western media, an integral extension of the West’s war machine, for their international coverage.  The Western media has been employed by US led European war mongers to justify their invasions and destructions of poor Third World countries which include Vietnam and many South American, African and Arab nations. Inevitably the local media, depending on this propaganda machine, too come under their influence and thus fail to highlight the plight of the victims of US-European aggressions.

As a result  local media too have been influenced by the Western media’s evil campaign against Islam and Muslims .This perhaps may be  the reason why the local media fail to highlight Anglo-American genocides in Iraq, Afghanistan ,Palestine, Somalia  Yemen and now in  Pakistan to cite a few cases. Here too, except for a few, they are afraid to publish the victims’ sufferings even if they are provided with the facts as they are.

For example, wide publicity was given to around 300 Sri Lankans recruited to work in the Israeli agricultural sector. However more than a million Sri Lankans happily live and work in the Gulf States.  Do the local media highlight these positive developments?  Instead even before verifying the truth, media   scream highlighting incidents involving problems of maids projecting Gulf people as whole as heartless barbarians.

Isn’t it time that the country as a whole and the ultra nationalist who got into powerful positions, open their eyes and realize the reality and change their views on local Muslims and Muslim countries in their own interests and in the interest of the country?

Login Form