Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Decisions taken by the Cabinet at its Meeting held on 29.02.2012

Press Releases

User Rating: / 0
PoorBest 

1. CREDIT FACILITIES UP TO RS 250,000 TO THOSE WHO WERE REINTEGRATED IN TO THE SOCIETY

 

 • The proposal made by Mr Chandrasiri Gajadeera, Minister of Rehabilitation and Prison Reforms, the Cabinet decided to introduce a scheme through a State Bank to provide loans up to a maximum of Rs.250,000 for self employment purposes, to 10,375 persons from the North and East who have successfully completed the rehabilitation programme conducted by the Commissioner General of Rehabilitation.
 • 10,375 former LTTE cadres who were rehabilitated have now been reintegrated in to the society after having provided them the vocational training and 765 personnel are yet to be reintegrated.
 • As an initial measure a sum of Rs 300 million will be released to the ministry of Rehabilitation and Prison Reforms for the purpose of providing loans to 2000 persons recommended by Divisional Secretaries. Credit facilities to persons of this category who wish to pursue vocational education will be provided through Bank of Ceylon at the rate 45 interest.

 

2.PROMOTION OF ORGANIC FERTILIZER PRODUCTION & APPLICATION –

 

 • In keeping with the Budget Proposals for 2012, the National Fertilizer Secretariat of the Ministry of Agrarian Services and Wildlife has prepared a programme to establish 6000 village level organic fertilizer production units in Agrarian Services areas to produce and distribute organic fertilizer among farmers at comparatively low cost.
 • The joint proposal made by Mr. S.M. Chandrasena, Minister of Agrarian Services and Wildlife and Mr. Mahinda Yapa Abeywardhana, Minister of Agriculture, to proceed with the project, which would, among other matters, provide about 30,000 self-employment opportunities and also reduce the expenditure on chemical fertilizer, was approved by the Cabinet.
 • The government expect to control the use of chemical fertilizer usageby 10 percent from this Maha season without creating any adverse impact on crop productivity.
 • It was also observed that there are 221 registered organic fertilizer manufacturers and the annual production is around 57000 MT.


3.RS 13,402 M CREDIT FACILITY FROM JICA FOR HABARANA - VEYANGODA TRANSMISSION LINE PROJECT –

 

 • The proposal made by President, in his capacity as the Minister of Finance and Planning, to enter into a loan agreement with JICA for the construction of the 220 KV Transmission Line from Habarana to Veyangoda.was approved by the Cabinet.
 • The Government of Japan has agreed to provide a loan of Japanese Yen 9573 million (approximately Rs.l3,402 million) through the Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • The objective of the project is to improve the stability and reliability of the transmission system and to cater to the growing demand of electricity in the country.


4. RS 40,557 M JICA ASSISTANCE FOR PHASE 2 OF BIA DEVELOPMENT PROJECT

 

 • The Japanese Government has agreed to provide a loan of Japanese Yen 28,969 million (approximately Rs 40,557 million) through the Japan International Cooperation Agency (JICA) to improve and modernize the facilities of the Bandaranaike International Airport.
 • The facilities at BIA are to be modernized to transform it as a main commercial and business hub by connecting the eastern and the western countries.
 • With the dawn of peaceful environment tourism industry has grown rapidly while number of tourist visiting the country has increased
 • The proposal made by President, in his capacity as the Minister of Finance and Planning, to enter into a loan agreement with JICA, was approved by the Cabinet.

 

5. RS 28,500 MILLION TO PURCHASE PADDY IN THE MAHA SEASON 2011/2012

 

 • On proposal made by President in his capacity as the Minister of Finance and Planning the Cabinet decided to make available Rs 28,500 million as pledge loan to Paddy Marketing Board, District Secretaries, Cooperative Societies and the private sector to purchase paddy from the farmers during 2011/2012 Maha season.
 • The expected paddy harvest from Yala Season 2011 and Maha Season 2011/2012 is around 4.5 million MT. With the expected paddy harvest in Maha Season 2012, there will be a stock of 3.2 million MT of paddy with the Paddy Marketing Board.
 • According to estimates, the annual consumption of rice in the country is around 3.54 million MT. and with the collection of paddy of the Maha and Yala Seasons 2012, there is to be a surplus of 1.01 million MT of paddy
 • provision of Rs.1280 million from State Banks to the Paddy Marketing board for the purchase of paddy;
 • provision of Rs.1 0 15 million, made up as follows, to the District Secretaries for the purchase of paddy -
 • Pollonnaruwa Rs.250 million, Matale Rs.50 million, Kurunegala Rs.100 million, Moneragala Rs.30 million, Kilinochchi Rs.70 million, Mannar Rs.30 million, Hambantota Rs.10 million, Batticaloa Rs.25 million, Trincomalee Rs.50 million, Anuradhapura Rs.200 million, Ampara Rs.200 million;
 • provision of Rs.15,000 million by the Bank of Ceylon, Rs.5000 million by the Peoples' Bank and Rs.1500 million by the Regional Development Bank, to provide loans to the private sector for the purchase of paddy;
 • provision of Rs.2000 million by State Banks to Co-operative Societies for the purchase of paddy;
 • to call for worldwide tenders to export the surplus of paddy; to utilize the stores complex constructed at Oyamaduwa under "Deyata Kirula", for the storage of paddy; and,
 • to provide a stock of 500 MT of paddy to the World Food Organization (WFO), to which they have already consented.

6. KESBEWA-KINDELPITIYA-BANDARAGAMA HIGHWAY TO BE DEVELOPED WITH CONCRETE SURFACING AT A COST OF RS 2102 MILLION

 

 • Bandaragama B216 Road from 0 to 11.78 Km and Waskaduwa - Bandaragama (B458) Road from 0 to 12.07 Km have been identified for rehabilitation by obtaining the required funds from Bank of Ceylon.
 • The proposal made by President, in his capacity as the Minister of Ports and Highways, to award the contracts for the rehabilitation of the following roads, on the recommendations of the Standing Cabinet Appointed Procurement Committee, was approved by the Cabinet:
 • Kesbewa-Kindelpitiya-Bandaragama Road having a length of 1l.78 km at the negotiated contract sum of Rs.1,029,906,963.14; and
 • Waskaduwa-Bandaragama Road having a length of 12.07 km at the negotiated contract sum ofRs.l,073,816,085,52

 

7. IT LITERACY DEVELOPMENT PROJECT FOR UPLIFTMENT OF 6500 RURAL PRIMARY SCHOOL BY TRCSL

 

 • A programme has already been launched to upgrade 1000 selected Secondary Schools and 5000 Primary Schools, to uplift the school system in the country, under the "Mahinda Chinthana".
 • In parallel to this programme, it is proposed to launch a three year special project aimed at providing IT educational facilities, Internet facilities as well as Educational Software and Teacher training to 5000 Primary Schools, including 1590 Small Rural Schools where the student population is less than 50.
 • The programme is to be launched targeting each Administrative District each month and in the first two months of 2012 the districts of Badulla and Jaffna were targeted and thereafter, it will be carried out throughout the Island within the next 24 months,
 • The proposed activities include provision of Computers, Computer Accessories and Furniture to selected schools in each District, filtered Internet facilities through School Net, and training of at least two teachers etc.
 • The proposal made by President, to proceed with the project, was approved by the Cabinet.
Courtesy: News.lk

 

Login Form