Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The Prize Giving!

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By Abdur Rahmaan Umar

“What! Are they crazy?” shouted Fatima, banging the knife on chopping board hard enough to scatter carrots in every direction and send the cat racing for the back door.

“What do they think? How can they possibly...” she sighed deeply, and raised the knife for another assault on the chopping board.

“Don’t they realise we have so much work to do? I mean who schedules a prize giving for the night before Eid.”

“But ma...that’s what Moulana(Sheikh)  said today. That there definitely is a prize giving,” whispered Ahmed, cowering behind a chair in case another barrage of carrots was launched.

“Which Moulana? And why don’t they think!” she continued, pausing just long enough to heave another heavy sigh, “We have so much to do the night before Eid. Get the kids clothes ready, prepare the plates, layer the biryani...and...this year Eid is by us, so everyone from ninety nine kilometres around will be here. So is Moulana going to come layer the Biryani?”

“I think I must phone him. Now! He must cancel this madness,” she moaned, “Prize giving before Eid! My foot!”

“And who must be there? Must we all come?”

Ahmed lifted head just a little above the chair and said “Yes, ma. He said it’s for everybody. No one should be left out.”

“Well I’ll explain to him,” said Fatima, reaching for the mobile phone, “then maybe he’ll understand why some people...some people...like me just can’t be there. We have work, you know?”

Fatima began banging the numbers into the phone which let out loud beep with every painful prod.

“Gee, Moulana Yusuf!” she began, “What’s this about a prize giving the night before Eid? Whose crazy idea was this? Do you people know what the night of Eid is? We have so much to do?”

Without waiting for answers she continued, “I thought being a Muslim school you would think about us poor mothers who have to do EVERYTHING. I mean who decided that the school should have a prize giving the night before Eid? So whose grand idea was it?”

She sighed deeply and wiped the moisture collecting in her eye.

Moulana took advantage of the brief pause to squeeze in a word, “Sorry sister, but it wasn’t my idea.”

“Then who’s grand idea was this! Who decided this?” she shouted. The phone nearly slipping out of her hand.

“Allah’s idea,” came the almost inaudible reply.

“Moulana! If I wasn’t  fatsing I would have said such things that would have made your head spin in two directions. What has Allah got to do with the school timetable?” cried Fatima, her big frame collapsing into the nearest kitchen chair, accompanied by more deep sighs and a few moans.

“Sister, please listen to me,” said, Moulana taking advantage of the few second of silence, “There is a prize giving and it was at the request of Allah Ta’ala.”

Fatima straightened up in the chair and began to say something but Moulana continued, “As part of a lengthy Hadith in a book called Targheeb narrated by Ibn Abbas Radiallahu anhuma, the Noble Messenger Sallahu alaihi wasalam said that the night of Eidul Fitr is called Laylatul Jaa’izah – the night of prize giving. And in another Hadith narrated from Abu Hurairah Radiallahu anhu, Rasulallah Salallahu Alaihi wasalam mentioned that on the last night of Ramadaan Allah Ta’ala forgives the believers. The Companions Radiallahu Anhum enquired if that last night was Laylatul Qadr, and the Messenger replied “No, but it is only right that a servant should be given his reward on having completed his service. ”

“So I explained to the children that just as they want to be honoured at the school prize giving and they work hard the whole year so they could get an award – Allah Ta’ala also rewards those servants of His who excelled during the months of Ramadaan and they are honoured with special awards for the Aghirah(Hereafter).”

Fatima’s faced flushed a bright pink and she let out a soft moan, “I didn’t know that”

“The night before Eid,” continued Moulana Yusuf, “is a very important night and we should at least spend part of it in the worship of Allah. Despite all the other work we have, we should not lose the blessing of this night, because this is a such a night that who so ever remains awake on this night in the worship of his Lord, Allah, his heart will not die on the day when hearts will die?”

“What does that mean?” enquired Fatima now curious about this special night.

“On the day of Judgement when hearts will nearly die out of fear, this person will be free of such fear and anguish. Also, that person who remembers Allah is like a living person and the one who doesn’t is like a dead person. So to emphasise – this is a very important night that we often forget because we are too busy preparing for the next day or have already started celebrating Eid.”

Fatima stared at the pink slippers on her feet, “I’m sorry I shouted at you Moulana, but we just have so much pressure with Eid coming, there is so much to do. But I will have to make some time for Ibadat (worship) on this special night. But why didn’t Ahmed tell me this.”

Ahmed now stood boldly away from the kitchen chair, “Because, Ma.....you didn’t give me chance to explain.”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

Login Form