Thursday, November 15, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Understanding Islamic Prophetic medicine in light of eastern medicine

Featured Islamic Articles

User Rating: / 0
PoorBest 

by Dr. Rehan Zaidi

Amazing is our confidence in Modern medicine. Amazing still is how illness can change all that confidence quite quickly. Spending billions of dollars annually on alternative health care in the United States, the sheer number of people becoming disillusioned with the current state of medical care is driving medical institutions to loosen up on their conservative medical ideology.

Johns Hopkins, the Mayo Clinic, MD Anderson, most other leading hospitals, all have begun integrating complementary therapies, even if nothing more than treating with Chinese needles. Acupuncture, like most Eastern therapies, used in a purely Modern medical fashion is limited in benefit compared to its 4000 year old traditional method, but at least Western medicine is recognizing the East can contribute a thing or two. Eastern countries, surprisingly, are doing the exact opposite: As the West proudly presents its newfound respect in ancient therapies, the East shyly brushes its medical traditions under the rug.

Different Medical Paradigms

If you place health on one side of a spectrum and disease on the other, the focus of traditional medical practices falls on the health side. By contrast, Western medicine focuses on diseases. Influenced by a philosophy purported by the French mathematician Rene Descartes, Western scientists became fixated on the quantifiable, dismissing information that had to do with feeling, experience, or quality. In medicine, this Cartesian worldview leads to treating the body as nothing more than a machine—an instrument that can be reduced, with little relation to the whole, into its individual components.

The same is applied to disease; it is reduced to a measurable and palpable entity in the body. What that means is if you actually feel sick but physical disease is undetectable, then there “really” is no illness—the machine seems fine. At worst you may even here the tactless phrase, “It’s just in your head!” This all stems from an underlying assumption that an absence of disease actually means health; health means more than that to most people. Only because someone is not sick does not mean they are healthy.

Eastern therapies, by contrast, have long purported a holistic view of the body, the mind, and the cosmos in general. Aspects such as feelings and predisposition are intimately connected to the body in this model, and thus taken into consideration for treatment. In this way, health is seen as balance in mind, body, and spirit, providing profound and subtle indicators of disease before it physically manifests. The two paradigms are complementary: Western medicine focuses on disease, Eastern medicine on wellness. Both are essential components of any complete medical system.

Having experienced what the conventional medical system has to offer for most chronic, long-term problems, patients often inevitably seek out the time-tested Eastern medical traditions. Amongst these traditions is that of the Prophet of Islam (Allah bless him and give him peace). Esteemed not just for the divine message that he brought, Muhammad (Allah bless him and give him peace) contributed wisdom to a range of fields; medicine being one of them. This tradition gained prominence as Tibb Al Nabawwi, or the Medicine of the Prophet. Each and every one of his words and actions, meticulously preserved over the centuries, is regarded as divinely-inspired insight for the benefit of humankind—it is why Muslims tenderly call him a mercy to the worlds. Muslims deeply revere their Prophet’s teachings. For Muslims, simply the fact that his medical approach closely correlates with the methods of other Eastern medical traditions proves the laters’ worth.

One commonality between Eastern medical traditions and Prophetic medicine is the concept of holism, a view documented well over 1,000 years ago explaining the value of the mind-body-spirit connection, discussions modern science only seriously began to explore in the past twenty years–and with the utmost scepticism. There are many other similarities the Prophet’s medicine has with the Eastern medical systems as well, such as Chinese Medicine. Both these systems place emphasis on procedures such as cupping, herbal therapy, and dietary modification, with fundamental reliance on prevention, balance, and the psyche.

Unfortunately, these practices are little understood by conventionally trained medical practitioners. Many doctors have attempted to expound on the medical practices of the Prophet; most have fallen short of the mark. For example, cupping while letting blood–also known as hijama–has repeatedly been analyzed through the lens of Modern medicine and “explained”, albeit with good intention, in the context of how the body benefits from controlled blood loss, regardless of whether it is from run-of-the-mill blood donation, hijama, or some other technique.

Though these explanations may shed some interesting peripheral light upon the topic, they completely miss the main therapeutic features of the procedure, relegating a highly specific and sacred practice down to arbitrary blood loss. This is the result of being stuck in a paradigm in which all that matters are proteins and cell counts. But do Muslims honestly believe that the man whose every stir is regarded as divine guidance for humanity would go through the long, drawn-out procedure of receiving hijama at a particular time of the month, on a specific and often hard to reach area of the body if it was the same as making a quick, clean incision in a more readily accessible one?

The intent of this article is not to detail the complex workings of Eastern energetic physiology, but to explain the value of exploring their practices according to their own paradigm. We gain little if we judge their methods in the framework of our own. As long as current medical science continues to dissect these therapies in a reductionistic manner, believing that nothing exists which can’t be seen under a microscope, we will blithely dismiss Eastern models as unscientific or quackery, and our understanding of Prophetic Medicine will remain very limited indeed. It is like being so close to the trees, you never see the forest.

To break free from this restricted viewpoint, the least we could do is attempt to understand the philosophy behind these practices—humbly. Certainly, appreciating the thousands of years of empirical evidence that traditional civilizations before us gathered would also do no harm.

By not complementing Western medicine with the immense wealth that traditional healing methods have to offer, we leave the world at the mercy of a one-sided medical system. And the consequences of this are greater for the Muslims: we possess in our heritage a medical tradition of deep wisdom and richness, as practiced by our Beloved Messenger (Allah bless him and give him peace). By rigidly remaining in the box of Western medicine, we not only lose our legacy of healing, we lose a precious connection with our prophet.

Source/Courtesy: MuslimVillage

 

Login Form