Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Time to Deal with Rising Racism to Save the Country

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

 

sinhaleby Latheef Farook :

Are the racist elements trying to provoke a July 83 type pogrom against the island’s Muslims as part of their strategy to create chaos and destabilize the government to prevent the much expected arrest of those who committed crimes, corruption and plundered the nation?

It appears these racists, perhaps encouraged by the government’s slow pace to deal with lawless elements, began to implement their local and suspected foreign masters’ agendas.

They enjoyed free hand under the defeated Rajapaksa government, torn apart communities   and caused havoc. However they were rejected by the people in the last two elections and remained subdued since President Maithripala Sirisena’s election on 8 January 2015.

However during the past few months they began raising their heads openly provoking Muslims. It appears that it was as part of this conspiracy that they started their “Sinha Le”, Sinhala Blood, and sticker campaign.

However large majority of Sinhalese distanced themselves from this madness. So much so , according to print and electronic media,  some even went to the extent of buying paints  to erase the slogans from the gates and walls of Muslim owned houses in Colombo suburbs.

This is a very good omen for the country battered by racist wars.

Under the circumstance the question is whether it isn’t time the government wake up and deal firm with these groups to avert any potential disaster

Addressing the special session of Parliament last week President Maithripala Sirisena did warn that extremist groups are attempting to destabilize the country. He added that there is no room for extremism be it in the North or the South.

First these racists blindly criticized all government initiatives. Then they criticized President Sirisena and the Prime Minister Ranil Wickremasinghe while turning their attention on Muslims. Then came the attacks on Muslims.

Innocent Muslims coming out of the mosque after prayer were attacked in Polwatta. Green color Prophet Muhammad birth anniversary   flags were removed and burnt near Puranappu statute in Matale. Attempt to damage the Muslim daily, Navamani, office in Colombo and the list continues.

Black JulyDisplaying their ignorance they even called for the banning of the Holy Quran.

Perhaps they do not understand the seriousness of such calls. Their words and deeds demonstrate that they have nothing to do with Buddhism or Sinhalese community. Instead as once pointed out by Ven Dambara Amila Thera   “these racists   think that the world is inside Sri Lanka and Sri Lanka is not part of the world”.

Their irresponsible and lawlessness could trigger both local and international response which a small country like Sri Lanka, friendly to all Muslim countries, could ill afford.

It is common knowledge that these   groups have been Rajapaksa regime’s political tools and suspected mercenaries funded by foreign forces.

There were speculations during Rajapaksa regime that these forces were funded by Israel through Norway and a German Jew even donated a building in Galle to Bodu Bala Sena at a function attended by former defense secretary Gotabhaya Rajapaksa.

Israelis, kicked out time and again during the past six decades from Sri Lanka only to re enter through backdoor are here now. Though invisible they are an influential lot today unlike in the past.

Their main agenda wherever they go is to carefully   pick up racist groups to pit them against Muslims. The anti Muslim campaign in the island fits in to their global agenda and thus the rumored close link.

These groups have also been backed by certain section of the island’s mainstream media    which   give   publicity to their activities and contribute to the growing rift between communities.

Some local columnist go all out to associate the island’s  Muslims and Islam with extremism   though Muslims  were the most peaceful of the three communities as once pointed out by former Chief Justice Sarath N Silva. Muslims were the only community which did not take to   violence despite systematic discrimination ever since independence and ethnic cleansing.SinhaLe Sticker

In the international scene Muslim countries were invaded by United States led European, Russian and Israeli war mongers, destroying almost developed infrastructures, massacre millions of Muslims besides throwing millions and millions into refugee camps to suffer in extreme conditions.

These so called columnists in the island never highlight these crimes. Instead, parroting the western media which, mainly owned by western weapons industries and remains integral part of the US led western war machine.

Thus the racist groups enjoy considerable support in the local media.

This paradise island has suffered enough due to racism. The need of the hour is for all to seek means to achieve communal harmony and move ahead for the common benefit of all. This is the reason why the government needs to be protected despite shortcomings.

However, under the circumstance, unless the government is firm in dealing with racist groups once again they could turn the country into a killing field .In fact Muslims voted for the government to end racist attacks and ensure peace and harmony.


Login Form